Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Termin sprawdzianu: 1 kwietnia 2015 r. (środa), godz. 9.00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Termin sprawdzianu: 1 kwietnia 2015 r. (środa), godz. 9.00."— Zapis prezentacji:

1

2 Termin sprawdzianu: 1 kwietnia 2015 r. (środa), godz. 9.00

3 Część I * Godzina 9.00 * Zadania z języka polskiego i matematyki. * Czas trwania 80 minut Część II * Godzina 11.45 * Zadania z języka angielskiego. * Czas trwania 45 minut

4 Sprawdzian jest egzaminem przeprowadzanym w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jest on powszechny i obowiązkowy. Muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.

5 Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia. Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik sprawdzianu podawany jest w procentach i nie jest przeliczany na oceny.

6 Sprawdzian składa się z dwóch części i obejmuje:  w części pierwszej – wiadomości i umiejętności z języka polskiego oraz z matematyki, w tym wykorzystanie wiadomości i umiejętności z tych przedmiotów w zadaniach osadzonych w kontekście historycznym lub przyrodniczym;  w części drugiej – wiadomości i umiejętności z języka angielskiego

7 Zadania będą sprawdzać stopień opanowania wymagań z zakresu języka polskiego i matematyki określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego. Zadania z języka polskiego: od 8 do 12 zadań zamkniętych od 2 do 4 zadań otwartych (w tym zawsze wystąpi dłuższa wypowiedź pisemna). Zadania z matematyki: od 8 do 12 zadań zamkniętych od 2 do 4 zadań otwartych Część I – zadania z języka polskiego i matematyki

8  Mogą mieć formę zamkniętą i otwartą. wśród zadań zamkniętych znajdą się zadania wielokrotnego wyboru, prawda – fałsz, na dobieranie, a wśród zadań otwartych – zadania z luką, zadania krótkiej i rozszerzonej odpowiedzi.  Zadania będą odnosić się do różnych tekstów kultury: literackich (epickich i lirycznych), nieliterackich (publicystycznych i popularnonaukowych), ikonicznych.  Teksty w zestawie zadań mogą dotyczyć zagadnień związanych z historią lub szeroko rozumianą przyrodą.

9  Zadania z matematyki mogą mieć formę: zamkniętą : wyboru wielokrotnego, prawda-fałsz, na dobieranie. otwartą : zadania krótkiej odpowiedzi i zadania rozszerzonej odpowiedzi  Każde z zadań otwartych będzie sprawdzać poziom opanowania innych umiejętności, opisanych w następujących wymaganiach ogólnych w podstawie programowej kształcenia ogólnego: wykorzystanie i tworzenie informacji, modelowanie matematyczne, rozumowanie i tworzenie strategii.  Ponadto w każdym zadaniu może być sprawdzana sprawność rachunkowa.

10 Zestaw zadań egzaminacyjnych z języka angielskiego obejmuje następujące części:  rozumienie ze słuchu,  znajomość funkcji językowych,  znajomość środków językowych,  rozumienie tekstów pisanych. * Część II – zadania z języka angielskiego

11 ______________________________________________________  Podstawę zadań sprawdzających wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia ze słuchu stanowią krótkie teksty dwukrotnie odtwarzane w sali egzaminacyjnej z płyty CD, na której – oprócz tekstów w języku obcym – nagrane są instrukcje w języku polskim dotyczące rozwiązywania zadań.  Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

12 Zadania w tej części zestawu egzaminacyjnego sprawdzają znajomość funkcji językowych oraz podobieństw i różnic w sposobie ich realizacji w języku polskim i obcym. Znajomość tych zagadnień uwzględniona jest w podstawie programowej w wymaganiach szczegółowych dotyczących: a) reagowania na wypowiedzi w formie ustnej lub pisemnej, b) świadomości językowej.

13 Zadania sprawdzające znajomość środków językowych (leksykalno-gramatycznych) oparte są na pojedynczych zdaniach lub krótkich tekstach zamieszczonych w zestawie zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

14 Zadania sprawdzające wiadomości i umiejętności w zakresie rozumienia tekstów pisanych oparte są na tekstach zamieszczonych w zestawie zadań. Część zadań może być oparta na materiale ikonograficznym.

15 lub piórem z czarnym tuszem. W czasie trwania sprawdzianu uczeń pracuje samodzielnie i nie może zakłócać przebiegu sprawdzianu. Prace uczniów oceni zespół egzaminatorów, powołany przez dyrektora odpowiedniej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Uczeń rozwiązuje zadania i zaznacza lub zapisuje odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem

16 Wyniki sprawdzianu komisja egzaminacyjna prześle do szkół nie później niż na 7 dni przed zakończeniem roku szkolnego. W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Na zaświadczeniu podane będą – wyrażone w procentach – cztery wyniki: 1.wynik z części pierwszej (wynik ogólny), 2.szczegółowe wyniki z języka polskiego, 3.szczegółowe wyniki z matematyki), 4.wynik z części drugiej (z języka obcego nowożytnego).

17 Przygotowanie uczniów do sprawdzianu. Praca na lekcjach. Zajęcia dodatkowe z matematyki i j. polskiego. Sprawdziany próbne przeprowadzane co miesiąc. Diagnozy wiedzy i umiejętności przedmiotowych. Ogólnopolski sprawdzian próbny – grudzień 2014


Pobierz ppt "Termin sprawdzianu: 1 kwietnia 2015 r. (środa), godz. 9.00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google