Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S TOWARZYSZENIE LGD „Z IEMIA P SZCZYŃSKA ” Konferencja podsumowująca PROW 2007-2013 KATOWICE, 9.12.2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S TOWARZYSZENIE LGD „Z IEMIA P SZCZYŃSKA ” Konferencja podsumowująca PROW 2007-2013 KATOWICE, 9.12.2014 r."— Zapis prezentacji:

1 S TOWARZYSZENIE LGD „Z IEMIA P SZCZYŃSKA ” Konferencja podsumowująca PROW 2007-2013 KATOWICE, 9.12.2014 r.

2 CHARAKTERYSTYKA STOWARZYSZENIA POWSTANIE LGD – 2008 R. OBSZAR DZIAŁANIA - 6 GMIN POWIATU PSZCZYŃSKIEGO, NIESPEŁNA 80 TYS. MIESZKAŃCÓW LICZBA CZŁONKÓW – 97 OSÓB I PODMIOTÓW Z TERENU OBJĘTEGO LSR SIEDZIBA – PSZCZYNA, UL. 3 MAJA 11

3 O BSZAR DZIAŁANIA LGD – CAŁY POWIAT PSZCZYŃSKI – ZA WYJĄTKIEM MIASTA P SZCZYNA

4 GŁÓWNYM CELEM DZIAŁANIA LGD JEST WSPARCIE MIESZKAŃCÓW I PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH POWIATU W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH NA REALIZACJĘ WŁASNYCH PROJEKTÓW. CEL DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA

5 BUDŻET LGD – LIMITY NA POSZCZEGÓLNE DZIAŁANIA UMOWĄ Z DN. 22.05.2009 R. 11 431 428,00 ZŁ 413 WDRAŻANIE LSR – 9 235 920,00 ZŁ ; 421 WDRAŻANIE PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY – 238 860,00 ZŁ ; 431 FUNKCJONOWANIE LGD, NABYWANIE UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJA – 1 956 648,00 ZŁ

6 PRZEPROWADZONE NABORY WNIOSKÓW W OKRESIE PROGRAMOWANIA 2007-2013 LGD PRZEPROWADZIŁA 19 NABORÓW WNIOSKÓW : * ODNOWA I ROZWÓJ WSI - 4 NABORY, * TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - 4 NABORY, * RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ - 5 NABORÓW, * MAŁE PROJEKTY - 6 NABORÓW. Ł ĄCZNIE ZŁOŻONYCH ZOSTAŁO 209 WNIOSKÓW, PODPISANO 99 UMÓW PRZYZNANIA POMOCY, 83 WNIOSKI ZOSTAŁY NA TYM ETAPIE ROZLICZONE. ( STAN NA 8.12.2014 R.)

7 WDRAŻANIE LSR MAŁE PROJEKTY – CIESZYŁY SIĘ NAJWIĘKSZYM ZAINTERESOWANIEM WNIOSKODAWCÓW – PODPISANO 49 UMÓW Z CZEGO ROZLICZONO JUŻ 47 RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ – DZIAŁANIE ROZLICZONE W 100% TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW - DZIAŁANIE SPRAWIŁO NAJWIĘKSZY PROBLEM WNIOSKODAWCOM – DUŻY ODSETEK WNIOSKÓW ODRZUCONYCH. O DNOWA I ROZWÓJ WSI – DZIAŁANIE ROZLICZONE W 50% OBECNIE SPORO WNIOSKÓW JEST JESZCZE NA ETAPIE ROZLICZENIA.

8 AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW LGD ORGANIZUJE: - IMPREZY KULTURALNE; - WYDARZENIA SPORTOWE; - WARSZTATY; - KONKURSY; - WYJAZDY STUDYJNE; - FESTIWALE; - DEBATY; - WYKŁADY/KONFERENCJE; - SZKOLENIA I GODZINY DORADCZE. STARAMY SIĘ DOTRZEĆ DO RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH MIESZKAŃCÓW OBSZARU LSR.

9 PRZYKŁADY PROJEKTÓW ZREALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA LGD, NABYWANIA UMIEJĘTNOŚCI I AKTYWIZACJI 1. „MALI ŻEGLARZE”; 2. DEBATA OKSFORDZKA; 3. WYJAZD STUDYJNY I WYKŁADY OTWARTE DLA MŁODZIEŻY; 4. PROJEKT KULINARNY „ Z TRADYCJĄ I SMAKIEM”; 5. „BAJKI ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ”

10 „MALI ŻEGLARZE” – 2012 R. TYTUŁ OPERACJI : „ POPULARYZACJA ŻEGLARSTWA WŚRÓD DZIECI – ZAJĘCIA I ZAWODY ŻEGLARSKIE ” KWOTA DOFINANSOWANIA : 11 001,07 ZŁ

11 W RAMACH PROJEKTU ODBYŁY SIĘ III CYKLE ZAJĘĆ : I TEORETYCZNY W SZKOŁACH ; II PRAKTYCZNY NA BASENIE ; III P RAKTYCZNY, ZAJĘCIA NA TERENIE OSW W ŁĄCE ZAKOŃCZONE REGATAMI ŻEGLARSKIMI (20.06.12) O DBIORCY DZIAŁAŃ : DZIECI ZE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH TERENU OBJĘTEGO LSR, ZGŁOSZONE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE, ŁĄCZNIE 370 DZIECI.

12 WARTOŚCI DODANE PROJEKTU : POZYSKANIE PRZEZ DZIECI UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU ŻEGLARSTWA ; PROMOCJA WALORÓW TURYSTYCZNYCH OBSZARU LSR ; AKTYWIZACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH ; PROMOCJA AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA. … KTO WIE BYĆ MOŻE WYŁONI SIĘ PRZYSZŁA GWIAZDA ŻEGLARSTWA ?

13 FILMIK PROMUJĄCY PROJEKT

14 DEBATA OKSFORDZKA – 2013 R. TYTUŁ DEBATY : „ FUNDUSZE UNIJNE, A WIEŚ PSZCZYŃSKA … IDEALISTYCZNA WIZJA CZY PRAGMATYCZNY WYMIAR ROZWOJU ?” KWOTA DOFINANSOWANIA : 4 291,50 ZŁ

15 W RAMACH WYDARZENIA : * PRZEPROWADZONO TEST ELIMINACYJNY Z WIEDZY O UE, WYŁANIAJĄCY 2 ZESPOŁY DEBATUJĄCE ; * ODBYŁA SIĘ DYSKUSJA MŁODZIEŻY Z UDZIAŁEM EKSPERTÓW ( DR JAN OLBRYCHT, DR JACEK PUCHAŁA, BARTOSZ GÓRA ) NT. REALIZACJI FUNDUSZY UE NA TERENIE POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ; * ZAPREZENTOWANO PROJEKTY REALIZOWANE NA TERENIE DZIAŁANIA LGD „ ZIEMIA PSZCZYŃSKA ”.

16 O DBIORCY DZIAŁAŃ : MŁODZIEŻ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Z TERENU POWIATU PSZCZYŃSKIEGO ORAZ MIESZKAŃCY POWIATU - OK. 100 OSÓB ( OTWARTY CHARAKTER WYDARZENIA )

17 WARTOŚCI DODANE PROJEKTU : PROMOCJA TEMATYKI ZWIĄZANEJ Z UE I FUNDUSZAMI EUROPEJSKIMI, W TYM PROW ; ZACHĘTA DO DYSKUSJI NAD ZMIANAMI ZACHODZĄCYMI NA TERENACH WIEJSKICH ; OBYCIE MŁODZIEŻY W PROWADZENIU OTWARTEJ DYSKUSJI W OBECNOŚCI EKSPERTÓW DANEJ TEMATYKI ; ANALIZA ARGUMENTÓW NA POTRZEBY TWORZENIA NOWEJ STRATEGII.

18 FILMIK PROMUJĄCY PROJEKT

19 WYJAZD STUDYJNY I WYKŁADY OTWARTE DLA MŁODZIEŻY – 2013 R. TYTUŁ OPERACJI : „ PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – WYJAZD STUDYJNY I WYKŁADY OTWARTE ” KWOTA DOFINANSOWANIA : 1714,88 ZŁ

20 W RAMACH PROJEKTU : ODBYŁ SIĘ WYJAZD STUDYJNY MŁODZIEŻY – 26 OSÓB - DO BENEFICJENTÓW PROW 2007-2013; ZAPOZNANO SIĘ ZE ZREALIZOWANYMI PROJEKTAMI DOFINANSOWANYMI Z BUDŻETU LGD ; ODBYŁY SIĘ WARSZTATY Z ZAKRESU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ; PRZEPROWADZONO WYKŁADY OTWARTE Z UDZIAŁEM WYKŁADOWCÓW ŚLĄSKICH UCZELNI WYŻSZYCH Z ZAKRESU RYNKU PRACY, APLIKOWANIA O PRACĘ, OCZEKIWAŃ PRACODAWCÓW ORAZ SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW APLIKACYJNYCH – W SPOTKANIU WZIĘŁO UDZIAŁ PONAD 100 OSÓB ODBIORCY DZIAŁAŃ : MŁODZIEŻ PONADGIMNAZJALNA Z TERENU OBJĘTEGO LSR

21 WARTOŚCI DODANE PROJEKTU : POPULARYZACJA PROW 2007-2013 ORAZ BENEFICJENTÓW PROGRAMU ; PROMOCJA LOKALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ; SZERZENIE WŚRÓD MŁODYCH LUDZI WIEDZY Z ZAKRESU POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UNIJNYCH, ZAKŁADANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ORAZ APLIKOWANIA O PRACĘ ; PROMOCJA DZIAŁAŃ LGD NA OBSZARZE WDRAŻANIA LSR.

22 PROJEKT KULINARNY „ Z TRADYCJĄ I SMAKIEM ” – 2013 R. T YTUŁ OPERACJI : „ Z TRADYCJĄ I SMAKIEM … KUCHARZYMY, GOTUJEMY, WARZYMY ” KWOTA DOFINANSOWANIA : 23 486,16 ZŁ

23 W RAMACH PROJEKTU : ODBYŁY SIĘ SPOTKANIA PRZYGOTOWAWCZE I WARSZTATOWE W 21 MIEJSCOWOŚCIACH KGW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE ; ZORGANIZOWANO SPOTKANIE PODSUMOWUJĄCE CAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIE Z UDZIAŁEM KUCHARZA – REMIGIUSZA RĄCZKI ; WYDANO PRZEPIŚNIK „ Z TRADYCJĄ I SMAKIEM ” ODBIORCY DZIAŁAŃ : MIESZKAŃCY POWIATU – GŁÓWNIE CZŁONKINIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH

24 WARTOŚCI DODANE PROJEKTU : AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW POWIATU W SZCZEGÓLNOŚCI CZŁONKIŃ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH – PONAD 500 OSÓB ; PROMOCJA I KULTYWOWANIE LOKALNYCH TRADYCJI KULINARNYCH ; UTRWALANIE DAWNYCH PRZEPISÓW ; INTEGRACJA ŚRODOWISK WIEJSKICH.

25 BAJKI ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ – 2014 R. TYTUŁ PROJEKTU : „ WYDANIE PUBLIKACJI BAJKI ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ WRAZ ZE SPOTKANIEM PROMUJĄCYM ” KWOTA DOFINANSOWANIA : 17 647,83 ZŁ

26 W RAMACH PROJEKTU : PRZEPROWADZONO KONKURS LITERACKI NA NAJLEPSZE BAJKI I LEGENDY ZWIĄZANE Z ZIEMIĄ PSZCZYŃSKĄ ; WYDANO PUBLIKACJĘ WRAZ Z AUTORSKIMI ILUSTRACJAMI MŁODEJ, LOKALNEJ PLASTYCZKI ; ZORGANIZOWANO SPOTKANIE PROMUJĄCE KSIĄŻKĘ WRAZ ZE SPOTKANIEM PODSUMOWUJĄCYM CAŁY PROJEKT. ODBIORCY DZIAŁAŃ : DZIECI I MŁODZIEŻ DO 18- GO ROKU ŻYCIA – ŁĄCZNIE 54 AUTORÓW PRAC.

27 WARTOŚCI DODANE PROJEKTU : AKTYWIZACJA DZIECI I MŁODZIEŻY ; PROMOCJA OBSZARU LSR ; ZACHOWANIE LOKALNYCH LEGEND I PODAŃ ; POBUDZANIE TWÓRCZEGO MYŚLENIA DZIECI I MŁODZIEŻY W ZAKRESIE TWORZENIA KRÓTKICH FORM POETYCKIM I PISANYCH PROZĄ ; INTEGRACJA RÓŻNYCH GRUP WIEKOWYCH MIESZKAŃCÓW ;

28 PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ BENEFICJENTÓW STOWARZYSZENIA UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO WRAZ ZE SKATE PARKIEM W SUSZCU ; BUDOWA MIEJSCA DZIENNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI – ŻŁOBKA W GOCZAŁKOWICACH - ZDROJU ; MODERNIZACJA I WYPOSAŻENIE POMIESZCZENIA NA CELE SPOŁECZNO - KULTURALNE WRAZ Z UTWARDZENIEM DOJŚCIA DO OBIEKTU W OSP W STUDZIENICACH.

29 BENEFICJENT : GMINA SUSZEC TYTUŁ OPERACJI : UTWORZENIE TERENU REKREACYJNEGO WRAZ Z BUDOWĄ SKATE PARKU W SUSZCU KWOTA DOFINANSOWANIA : 461 796,00 zł DZIAŁANIE : O DNOWA I ROZWÓJ WSI

30 W RAMACH PROJEKTU : * POWSTAŁ PLAC ZABAW DLA DZIECI ; * UTWORZONO SKATE PARK ; * POWSTAŁA GÓRKA DO ZJEŻDŻANIA NA ROWERACH I SANKACH ; * CAŁY OBIEKT ZABEZPIECZONO OGRODZENIEM. ODBIORCY DZIAŁAŃ : * MIESZKAŃCY SUSZCA I OŚCIENNYCH MIEJSCOWOŚCI, DZIECI, MŁODZIEŻ, DOROŚLI

31 WARTOŚCI DODANE PROJEKTU : * POWSTANIE MIEJSCA SPORTOWO - REKREACYJNEGO ; * POPULARYZACJA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY AKTYWNEGO TRYBU ŻYCIA ; * OTWARCIE SIĘ NA POTRZEBY INFRASTRUKTURALNE RÓŻNYCH GRUP SPOŁECZNYCH ; * POPRAWA ŁADU PRZESTRZENNEGO MIEJSCOWOŚCI.

32 fot. www.skarby – suszca.blogspot.com fot. UG Suszec fot. LGD

33 BENEFICJENT : AGNIESZKA HOMA - KURCZAB TYTUŁ OPERACJI : BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO ORAZ ZAKUP NIEZBĘDNEGO WYPOSAŻENIA JAKO INWESTYCJE UMOŻLIWIAJĄCE URUCHOMIENIE PUNKTU DZIENNEJ OPIEKI NAD DZIEĆMI ( ŻŁOBKA ) W G OCZAŁKOWICACH -Z DROJU KWOTA DOFINANSOWANIA : 300 000,00 ZŁ DZIAŁANIE : TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

34 W RAMACH PROJEKTU : * POWSTAŁA NOWA PLACÓWKA ŚWIADCZĄCA USŁUGI OPIEKI NAD DZIEĆMI – OBECNIE GRUPA 25 DZIECI ; ODBIORCY DZIAŁAŃ : MIESZKAŃCY GMINY GOCZAŁKOWICE - ZDRÓJ I OŚCIENNYCH MIEJSCOWOŚCI WARTOŚCI DODANE PROJEKTU : * ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA OBSZARACH WIEJSKICH ; * POWSTANIE NOWOCZESNEGO ŻŁOBKA W GMINIE WIEJSKIEJ.

35

36 BENEFICJENT : OSP W STUDZIENICACH TYTUŁ OPERACJI : AKTYWNI I BEZPIECZNI NA ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ. WZROST AKTYWNOŚCI SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ POPRZEZ MODERNIZACJĘ I WYPOSAŻENIE POMIESZCZEŃ PEŁNIĄCYCH FUNKCJĘ OBIEKTU KULTURALNO - EDUKACYJNEGO KWOTA DOFINANSOWANIA : 25 000,00 ZŁ DZIAŁANIE : MAŁE PROJEKTY

37 W RAMACH PROJEKTU : * ZMODERNIZOWANO I WYPOSAŻONO SALĘ W BUDYNKU OSP ; * WYBRUKOWANO CHODNIK PROWADZĄCY DO OBIEKTU. ODBIORCY DZIAŁAŃ : MIESZKAŃCY STUDZIENIC I OŚCIENNYCH MIEJSCOWOŚCI. WARTOŚCI DODANE PROJEKTU : * POLEPSZENIE LOKALNEJ INFRASTRUKTURY ; * WSPÓŁPRACA MIESZKAŃCÓW NA RZECZ DOBRA WSPÓLNEGO ( DZIAŁANIA SPOŁECZNE W RAMACH PROJEKTU ). DODATKOWO : NA TERENIE OBIEKTU ZNAJDUJE SIĘ MIEJSCE INTEGRACJI MIESZKAŃCÓW – „S ERCE WSI ” – DOFINANSOWANE Z PROW 2007-2013, LOKALNY ZESPÓŁ DZIECIĘCY ZAKUPIŁ STROJE W RAMACH REALIZACJI MAŁEGO PROJEKTU, POWSTAŁA RÓWNIEŻ TRYBUNA NA BOISKU SPORTOWYM ORAZ OGÓLNODOSTĘPNY PARKING – WSZYSTKO ZA SPRAWĄ ŚRODKÓW Z PROW ORAZ WSPANIAŁEJ ORGANIZACJI MIESZKAŃCÓW TEGO SOŁECTWA !

38

39 REALIZACJA PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY LGD ZREALIZOWAŁO DO TEJ PORY 2 PROJEKTY WSPÓŁPRACY : 1. KREATOR – 2011-2012; 2. AS – 2014.

40 KREATOR * REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z LGD MORAWSKIE WROTA ORAZ LGD LYSKOR ; * ZAKŁADAŁ ZNALEZIENIE W TERENIE OSÓB ZAJMUJĄCYCH SIĘ RĘKODZIEŁEM I PODJĘCIEM PRZEZ NICH WSPÓŁPRACY ; * OBEJMOWAŁ ORGANIZACJĘ SZEREGU WYDARZEŃ PROMOCYJNYCH W TYM UDZIAŁ W JARMARKACH, WYSTAWACH ; * POWSTAŁA STRONA INTERNETOWA PROJEKTU, WYDANO PUBLIKACJĘ PREZENTUJĄCĄ SYLWETKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU – CZĘŚĆ Z NICH ZAŁOŻYŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ZWIĄZANĄ Z RĘKODZIEŁEM.

41 AS – AKTYWNE STREFY : PROJEKT REALIZOWANY WE WSPÓŁPRACY Z LGD DOLINA SOŁY, LGD MORAWSKIE WROTA ORAZ LGD ZIEMIA BIELSKA ; ZAKŁADAŁ DZIAŁANIA PROMUJĄCE ZDROWY TRYB ŻYCIA ; POWSTAŁY „ AKTYWNE STREFY ” – SIŁOWNIE ZEWNĘTRZNE ORAZ OAZY REKREACYJNE – NA TERENIE LGD „ ZIEMIA PSZCZYŃSKA ” – 6 SIŁOWNI ( KAŻDA GMINA POSIADA 1); POWSTAŁA STRONA INTERNETOWA, WYDANA ZOSTAŁA MAPA TRAS ROWEROWYCH ; ZORGANIZOWANO „ ZLOT AKTYWNYCH ” – RAJD ROWEROWY Z UDZIAŁEM KILKUSET OSÓB.

42 PROJEKT AS W ODSŁONIE WIZUALNEJ Siłownia w Pawłowicach Siłownia w Kobiórze Siłownia w Goczałkowicach-Zdroju

43 PROJEKT AS W ODSŁONIE WIZUALNEJ CD. „Zlot Aktywnych” – Ośrodek Sportów Wodnych w Łące – 11.10.2014 r.

44 INNE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ LGD LGD REALIZUJE RÓWNIEŻ PROJEKTY DOFINANSOWANE Z INNYCH PROGRAMÓW, DO TEJ PORY BYŁY TO : 1. PROJEKT FINANSOWANY Z FUNDUSZU INICJATYW OBYWATELSKICH – ZAKŁADAŁ STWORZENIE PSZCZYŃSKIEGO CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH (30 000,00 ZŁ ); 2. PROJEKTY FINANSOWANE Z PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI – DOTYCZYŁY ZAJĘĆ Z J. ANG. ORAZ DORADZTWA ZAWODOWEGO (88 708,56 ZŁ )

45 ROZPOZNAWALNOŚĆ LGD Z ROKU NA ROK POZYCJA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA UGRUNTOWUJE SIĘ NA TERENIE OBJĘTYM LSR ORAZ POZA NIM. P ODEJMOWANYCH JEST SZEREG DZIAŁAŃ ABY „ OFERTA ” LGD ZNALAZŁA SWOICH ODBIORCÓW - ZARÓWNO WNIOSKODAWCÓW JAK I UCZESTNIKÓW INICJATYW REALIZOWANYCH PRZEZ NASZE STOWARZYSZENIE.

46 SPOSOBY INFORMOWANIA MIESZKAŃCÓW O DZIAŁANIACH LGD/ WNIOSKODAWCÓW O ZASADACH UDZIELANIA WSPARCIA - INFORMACJE UDZIELANE W BIURZE LGD; - STRONA INTERNETOWA STOWARZYSZENIA; - PROFIL NA FACEBOOK’U; - STRONY GMINNE / PORTALE LOKALNE; - WYDAWANIE 2 X ROKU BIULETYNU INFORMACYJNEGO STOWARZYSZENIA; - WYDAWANIE PUBLIKACJI/BROSZUR; - OGŁOSZENIA W PRASIE LOKALNEJ; - PLAKATY INFORMACYJNE; - SPOTKANIA Z MIESZKAŃCAMI; - UDZIAŁ W WYDARZENIACH NA TERENIE OBSZARU LSR.

47 D ZIAŁANIA WYDAWNICZE – WAŻNY ELEMENT DZIAŁALNOŚCI LGD „Z IEMIA P SZCZYŃSKA ” N ASZE STOWARZYSZENIE POSIADA NADANY NR ISBN – JAKO WYDAWCA PUBLIKUJEMY RÓŻNORODNE POZYCJE KSIĄŻKOWE ORAZ MNIEJSZE BROSZURY INFORMACYJNE Cykliczne biuletyny informacyjne LGD

48 P OZYCJE WYDAWNICZE LGD

49 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. S YLWIA PAJĄK - FIGULA – PREZES STOWARZYSZENIA LGD „Z IEMIA P SZCZYŃSKA ”


Pobierz ppt "S TOWARZYSZENIE LGD „Z IEMIA P SZCZYŃSKA ” Konferencja podsumowująca PROW 2007-2013 KATOWICE, 9.12.2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google