Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zebranie rodziców r. Witamy w Przedszkolu nr 42!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zebranie rodziców r. Witamy w Przedszkolu nr 42!"— Zapis prezentacji:

1 Zebranie rodziców 16.06.2014r. Witamy w Przedszkolu nr 42!

2 Przedszkole Opis – sale, wyposażenie Grupy Statut Procedura

3 Grupy W przedszkolu jest 5 oddziałów - grup Grupa I „Biedronki”
Grupa II „Krasnoludki” Grupa III „Misie” Grupa IV „Wesołe Ludki” Grupa V „Plastusie”

4 Praca wychowawczo - dydaktyczna
Programy Metody i formy pracy

5 Praca wychowawczo - dydaktyczna
1. „Nasze przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba – Żabińskiej. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 2. „Znam siebie, komunikuję się, i współpracuję z innymi, dostrzegam ich problemy” – własny program wychowania nr P42/43135/1/2005. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 3. „Tęczoludek uczy i ostrzega” – program własny z zakresu bezpieczeństwa, nr P Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 4. „Zabawy z literami” – własny program z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania, nr P42/43135/1/2008. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 5. „Zabawa słówkami” autorstwa Agnieszki Przygodzkiej i Lidii Wrona. Program został dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów nauczania przeznaczonych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, numer dopuszczenia: DKOS – 5002 – 100/03. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 6. Od chrztu świętego idziemy przez życie. Katecheza dla dzieci 5 – letnich. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Władysława Kubika S.J. Wydawnictwo im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Soli Deo” Warszawa 1992r. 7. Przy stole Bożego słowa i ciała Chrystusowego . Katecheza dla dzieci 6 – letnich. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Władysława Kubika S.J. Wydawnictwo im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Soli Deo” Warszawa 1992r.

6 Dzień w przedszkolu 6:00 – 7:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi. Zabawy indywidualne i zespołowe na sali gimnastycznej 7:00-8:00 Zabawy indywidualne i zespołowe,

7 Dzień w przedszkolu 8:00-9:00 Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa.
REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 8:00-9:00 Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania, nakrywanie do stołu, zabiegi higieniczne, cel wychowawczy, Śniadanie Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, samodzielne sprzątanie po posiłku – w gr. III, IV i V 9:00-10:00 Zintegrowana działalność edukacyjna. Zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową. 10:00-11:00 Zajęcia i zabawy dowolne. Indywidualna praca stymulacyjna, praca z dzieckiem zdolnym . Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy i gry ruchowe na powietrzu. Obserwacje przyrodnicze, poznanie najbliższego otoczenia, wycieczki. Zabawy badawcze i manipulacyjne, bogacenie doświadczeń dziecka w kontaktach z najbliższym środowiskiem. 11:00-12:00 11:00-11:15 cd. zabawy i gry ruchowe na powietrzu 11:15-11:30 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu. 11:30-12:00 Obiad- kształtowanie nawyków kulturalnych. 12:00-13:00 Poobiedni relaks, wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych. Słuchanie literatury dziecięcej, muzyki, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe. Zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową.

8 Dzień w przedszkolu 13:00-14:00
Zabawy z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu. Realizacja pomysłów dzieci. Zajęcia dodatkowe i twórcza praca zespołowa i indywidualna. 14:00-15:00 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku. 14:15 – 14:30 Podwieczorek 14:30 – 15:00 Zajęcia i zabawy zorganizowane (plastyczne, muzyczne, ruchowe) lub dowolne. 15:00-16:00 Zajęcia i zabawy zorganizowane (plastyczne, muzyczne, ruchowe) lub dowolne. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty z rodzicami. 16:00-17:00 Zajęcia i zabawy dowolne - plastyczne, ruchowe na sali gimnastycznej. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci.

9 Statut Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem: 1/ przyprowadzając dziecko do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) oddaje je pod opiekę nauczycielce, która od tego momentu ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, 2/ podczas zajęć w przedszkolu opiekę na dzieckiem sprawują nauczycielki pracujące w tym dniu w grupie, 3/ dzieci nie uczęszczające na lekcje religii lub zajęcia dodatkowe, pozostają pod opieką nauczyciela w innej grupie, 4/ budynek przedszkola oraz przyległe do niego tereny i urządzenia spełniają ogólne warunki bezpieczeństwa i higieny, 5/ w czasie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz woźnej oddziałowej tak, aby na każdą osobę dorosłą przypadało nie więcej niż 10 dzieci, 6/ w przypadku wycieczki wyjazdowej nadzór nad dziećmi sprawowany jest zgodnie z regulaminem wycieczek.

10 Procedura 1. Dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby zapewniające pełne bezpieczeństwo. 2. Rodzic przyprowadzając dziecko do przedszkola po przebraniu się dziecka w szatni może odprowadzić je do sali tylko w miesiącu wrześniu. 3. Osoba odbierająca nie może być pod wpływem alkoholu. 4. Obowiązkiem rodziców jest wypełnienie upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola. 5. Upoważnienia znajdują się w kancelarii, a kserokopie w szatni przedszkola. 6. Pracownik przedszkola przekazujący dzieci osobom odbierającym, zobowiązany jest do przestrzegania zapisów zawartych w w/w upoważnieniach. 7. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wpisaną do upoważnienia, rodzic zobowiązany jest do powiadomienia przedszkola osobiście lub telefonicznie podając imię i nazwisko osoby, która odbierze dziecko w danym dniu. Dyrektor lub nauczyciel oddzwania do rodzica na numer telefonu podany w upoważnieniu do odbioru podpisanym przez rodzica, celem potwierdzenia informacji. Osoba odbierająca powinna mieć przy sobie dowód osobisty lub inny dokument celem sprawdzenia jej tożsamości i wydania dziecka. Osoba ta podpisuje stosowne jednorazowe upoważnienie. 8. Od momentu odebrania dziecka od nauczyciela rodzic przejmuje pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka – pomimo pozostawania na terenie budynku lub ogrodu przedszkolnego. 9. Dzieci obowiązuje zasada zakazu wchodzenia na salę, po opuszczeniu jej przez grupę i po zakończeniu czasu pracy oddziału. Nauczyciel, przed opuszczeniem sali przez grupę przypomina dzieciom o konieczności zabrania swoich rzeczy. Po czasie zajęć przewidzianym rozkładem pracy oddziału, sala jest sprzątana lub zamykana i nie ma możliwości wchodzenia do niej. 10. Dziecko powinno być przyprowadzone i odebrane w godzinach zgodnie z umową podpisaną przez rodzica. Zgodnie z § 6 ust. 2 umowy - nauczyciel, który stwierdzi przekroczenie czasokresu zawartego w umowie, zaznacza ten fakt w dzienniku, informuje dyrektora, który parafuje zapis, a intendent na tej podstawie dolicza ustaloną w umowie kwotę do należności w następnym miesiącu.

11 Procedura SCHODZENIE SIĘ DZIECI DO PRZEDSZKOLA
Wszystkie dzieci przychodzące do przedszkola między 6.00 – 7.00 przebywają na sali gimnastycznej do godziny 7.00. Od godz każda grupa przebywa w swojej sali. Od godz – 9.00 dyżur w szatni pełni oddziałowa w przedszkolu. Przedszkole jest zamykane o godz W godzinach przyprowadzania dzieci do przedszkola tj. od 600 – 900, rodzic przekazuje dziecko dyżurującemu pracownikowi przedszkola ( nauczyciel, oddziałowa w przedszkolu ). Rodzic przyprowadzający dziecko po godz. 900 jest zobowiązany do doprowadzenia dziecka do sali zabaw i przekazania go pod opiekę nauczyciela.

12 Procedura ROZCHODZENIE I ODBIERANIE DZIECI Z PRZEDSZKOLA
Przedszkole jest otwierane w celu odbioru dzieci o godzinach: 12, 13 oraz od 14. W przypadku odbierania dziecka w innej godzinie niż jest to w umowie, rodzic powinien poinformować przedszkole. Dzieci zapisane do godz. 13, 14 – sprowadzane są przez oddziałową przedszkola do szatni i tam przekazane rodzicowi. Od godz. 14 w szatni dyżur pełni oddziałowa przedszkola, dzwoni do odpowiedniej sali i prosi dziecko, po które przyszedł rodzic lub osoba przez niego upoważniona. Dzieci ze wszystkich sal samodzielnie schodzą do szatni. Od godz wszystkie dzieci przebywają na sali gimnastycznej.

13 Procedura Rodzice przyprowadzają do przedszkola tylko dzieci zdrowe.
Dziecka chorego lub z podejrzeniem choroby nie należy przyprowadzać do przedszkola. Dzieci z wyraźnymi objawami chorobowymi (np. zakatarzone, przeziębione, kaszlące, z gorączką, wysypką itp.) nie mogą przebywać w grupie z dziećmi zdrowymi. W stanach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych oraz po urazach (złamania, zabiegi chirurgiczne, inne) dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. Rodzice mają obowiązek zgłaszania wszelkich poważnych dolegliwości i chorób zakaźnych dziecka oraz udzielania nauczycielowi wyczerpujących informacji na ten temat. Nauczyciele na bieżąco podają rodzicom informację o samopoczuciu dziecka lub zauważonych zmianach w zachowaniu w czasie pobytu w przedszkolu. W czasie pobytu dziecka w przedszkolu, w przypadku zaobserwowania wystąpienia lub zgłoszenia przez dziecko niepokojących objawów i złego samopoczucia, stanowiącego zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania samego dziecka oraz innych dzieci w przedszkolu (m.in. uporczywy kaszel, uporczywy katar, wymioty, biegunka, ból brzucha, ból ucha, wysypka niewiadomego pochodzenia, podwyższona temperatura, urazy i inne) nauczyciel ma obowiązek powiadomienia telefonicznego rodzica/opiekuna prawnego oraz poinformowania dyrektora o stanie zdrowia dziecka. Po otrzymaniu od nauczyciela lub dyrektora informacji o stanie zdrowia dziecka rodzic jest zobowiązany do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola, ze wskazaniem konieczności konsultacji lekarskiej.

14 Procedura W sytuacji niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami nauczyciel lub dyrektor podejmuje wszelkie dostępne czynności w celu nawiązania kontaktu z innymi osobami upoważnionymi przez rodziców do odbioru dziecka. W sytuacjach nagłych, gdy stan zdrowia dziecka wymaga natychmiastowej interwencji lekarskiej, nauczyciel, dyrektor są zobowiązani do zastosowania procedury postępowania w przypadku zaistnienia wypadku dziecka, tj. w szczególności do podjęcia działań związanych z udzieleniem pomocy przedmedycznej w zakresie posiadanych umiejętności oraz wezwania Pogotowia Ratunkowego, a także zawiadomienia rodziców i dyrektora o zaistniałym zdarzeniu. W przypadku wystąpienia u dziecka choroby zakaźnej przedszkole ma prawo żądać od rodzica, a rodzice są zobowiązani do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego zakończenie leczenia. W przypadku stwierdzenia u dziecka alergii różnego typu (np. pokarmowej i związanych z tym szczególnych wymagań żywieniowych) rodzice są zobowiązani do poinformowania nauczyciela o rodzaju alergii. W przedszkolu nie podaje się dzieciom żadnych leków doustnych, wziewnych oraz w postaci zastrzyków, maści i żelu. Przyprowadzenie dziecka do przedszkola jest równoznaczne z wyrażeniem zgody rodziców na udział dziecka we wszystkich zajęciach, spacerach i wycieczkach. Przedszkole, zgodnie z obowiązującym prawem, nie spełnia życzeń rodziców, aby dzieci po przebytych chorobach i dłuższej nieobecności nie wychodziły na powietrze i nie uczestniczyły w spacerach i zabawach w ogrodzie przedszkolnym (nie ma możliwości pozostawienia dziecka lub części grupy w sali). Pomieszczenia przedszkola, w których odbywają się zajęcia, wietrzy się dokładnie w czasie pobytu dzieci na powietrzu, a w razie potrzeby także w czasie zajęć.

15 Umowa Czas pobytu dziecka w przedszkolu Czy można zmieniać? Opłaty
Konto Spóźnienie Rozwiązanie umowy

16 Opłaty Opłaty za posiłki – zwrot za nieobecność dziecka
Śniadanie ,20 zł Obiad ,20 zł Podwieczorek 1,20 zł opłata za godziny przed i po podstawie programowej 1 zł za każda rozpoczęta godzinę - bezzwrotne W ramach opłat za żywienie – paczki mikołajowe, wielkanocne, poczęstunek na balu, Dzień Dziecka, tyta dla 6 latka, prowiant na wycieczki,

17 Umowa Zasady odpłatności – naliczenia po 10 - tym każdego miesiąca,
Umowa – termin płatności, nr konta, wypowiedzenie, Segregatory z naliczeniami, Prosimy nie doliczać odsetek i nie zaokrąglać kwot! Zwrot za religię lub wydłużenie pobytu o 0,5 h

18 Umowa Statut przedszkola
Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola w wypadku: 1/ zalegania z opłatą – jeżeli rodzice zalegają z opłatą powyżej 30 dni od ustalonego terminu, 2/ nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad 30 dni, 3/ nie odbierania dziecka w określonym czasie i nie przestrzegania regulaminu przedszkola.

19 Rada Rodziców W przedszkolu działa Rada Rodziców
Wybory na pierwszym zebraniu

20 Rada Rodziców Do zakresu działań rady rodziców należy w szczególności:
współudział w realizacji zadań ogólnoprzedszkolnych, a w tym: organizowanie rodziców i środowiska społecznego do realizacji programu rozwoju przedszkola, popularyzowanie wiedzy o wychowaniu w placówce i działaniach, dydaktycznych, pomoc dyrektorowi i radzie pedagogicznej w realizowaniu funkcji placówki, w podnoszeniu jakości pracy, uczestniczenie w planowaniu wydatków przedszkola oraz podejmowanie prac służących zdobywaniu funduszy na rzecz placówki, wzbogacenie wyposażenia przedszkola

21 Rada Rodziców współudział w organizowaniu zajęć dodatkowych dla dzieci, organizowanie wymiany doświadczeń wychowawczych między rodzicami, pomoc dzieciom ubogim uczęszczającym do przedszkola, udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej dzieci, wzbogacenie ceremoniału i zwyczajów przedszkolnych zgodnie z tradycją środowiska i regionu, rozwijanie, z pomocą rady pedagogicznej, poradnictwa wychowawczego dla rodziców, udział w podnoszeniu higieny i kultury zdrowotnej, utrzymaniu higieny, ładu i porządku w placówce. uchwalenie Regulaminu Rady,

22 Rada Rodziców podejmowanie uchwał dotyczących żywienia dzieci w przedszkolu, zaopiniowanie statutu, programu i planu pracy przedszkola oraz ewentualnych projektów innowacji, eksperymentów pedagogicznych oraz innych spraw istotnych dla przedszkola, zaopiniowanie planu finansowego przedszkola na kolejny rok kalendarzowy, współpraca z innymi organami przedszkola czy rozwiązywaniu spraw związanych z bieżącym funkcjonowaniem przedszkola

23 Wyprawka przedszkolaka
Od r. przybory do zajęć plastycznych kupuje przedszkole Rodzice wpłacają na podane niżej konto składkę na zakup przyborów do zajęć plastycznych w kwocie 30 zł na półrocze. Składkę można wpłacić jednorazowo za cały rok szkolny. W skład wyprawki wejdą min. chusteczki higieniczne, pasta do zębów, kredki, farby, plastelina, kleje, nożyczki, papier, blok rysunkowy, wycinanki, itp. Rachunek bankowy Funduszu Rady Rodziców Bank BGŻ

24 Wyprawka przedszkolaka
Wyprawka Biedronki Wygodne kapcie Piżamka Ubranka do przebrania w szafce w szatni Wyprawka Krasnoludki Wyprawka Misie Szczoteczka do zębów Poduszka i kocyk w płóciennym worku - podpisane imieniem i nazwiskiem dziecka Wyprawka Wesołe Ludki, Plastusie Strój gimnastyczny Zeszyt do religii

25 Rady dla rodziców Jeśli chcesz by Twoje dziecko gotowe wkroczyło w przedszkolny świat, przyjrzyj mu się uważnie i zastanów się czy: mówi tak, że obcy człowiek będzie mógł go zrozumieć, a może wyręczasz dziecko w mówieniu, zgadując jego potrzeby, zasypując je potokiem słów, oczekując tylko kiwnięcia głową? umie zapytać lub poprosić o coś, a może swoje prośby manifestuje specyficznym zachowaniem (np. obrażaniem się, płaczem, rzucaniem zabawkami)? czy Twoje dziecko bez obaw i lęku nawiązuje kontakt z nowo poznaną osobą, której Ty okazujesz zaufanie, czy też jest tak bardzo nieśmiałe, że pozostawienie go z inną osobą powoduje dziwne, budzące niepokój reakcje? potrafi samodzielnie umyć ręce i buzię, a może wyręczasz go w tych prostych czynnościach higienicznych? samodzielnie korzysta z toalety; czy potrafi zgłosić potrzeby fizjologiczne, a może dotychczas nie pozbyliście się pieluch, dziecko nie potrafi sygnalizować swoich potrzeb? potrafi się rozebrać i ubrać (oczywiście mówimy tu o zakładaniu kapci, zdejmowaniu, zakładaniu bluzki bez guzików, spodni, włożeniu piżamki), a może wyręczasz swoje „malutkie” dziecko i ubierasz je „od stóp do głów” nie dając mu żadnej szansy?

26 Rady dla rodziców samodzielnie je, potrafi powiedzieć że coś mu nie smakuje, prosi o dokładkę; czy umie pić z kubka czy tylko z butelki lub „kubka niekapka”?; czy potrafi gryźć, czy też rozdrabniasz mu wszelkie potrawy, a dodatkowo karmisz dziecko zabawiając je przy jedzeniu lub w czasie posiłków odwracasz jego uwagę włączając telewizor, dvd? odpoczywa po obiedzie? nie musi to być sen, jednak zaleca się ok. godzinny odpoczynek, który może być połączony ze słuchaniem kołysanek, bajek, muzyki relaksacyjnej; dzieci przyzwyczajone do leżakowania w domu nie mają kłopotów i awersji do leżakowania w przedszkolu; potrafi bawić się samo, czy ani przez moment nie pozwala osobie dorosłej odejść od siebie? Czy cały czas musisz zabawiać dziecko czy też dajesz mu możliwość rozwijania wyobraźni i odtwarzania poznanych sytuacji? potrafi bawić się w towarzystwie drugiego dziecka, nie atakuje go, nie zabiera mu zabawek? czy rozumie proste polecenia i potrafi je wykonać? ma wystarczająco rozwiniętą koordynację ruchową – potrafi chodzić po schodach, wspiąć się na drabinkę, nie spada z huśtawki? ma kredki, kartki, może rysować? a może uważasz, że jest jeszcze na to za małe? może rysujesz za niego, bo przecież ono nie potrafi? zostawało już kiedyś z kimś innym choć na kilka godzin? przyzwyczajaj dziecko do rozłąki; zostawiaj na krótki potem dłuższy czas dziecko z opiekunką, sąsiadką, babcią (za każdym razem informuj dziecko, że wychodzisz i kiedy wrócisz np. po obiedzie, po bajce itp.; nie zapomnij się z dzieckiem pożegnać; zawsze dotrzymuj obietnicy, bądź słowny)  nastawiasz dziecko pozytywnie do przedszkola? opowiadasz mu co będzie robiło w przedszkolu: że pozna nowe dzieci, nauczy się piosenek, zabaw; a może straszysz dziecko przedszkolem? opowieści o przedszkolu powinny odpowiadać rzeczywistości.

27 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zebranie rodziców r. Witamy w Przedszkolu nr 42!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google