Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Witamy w nowym roku szkolnym 2013/2014! Zebranie ogólne 4 wrzesień 2013r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Witamy w nowym roku szkolnym 2013/2014! Zebranie ogólne 4 wrzesień 2013r."— Zapis prezentacji:

1 Witamy w nowym roku szkolnym 2013/2014! Zebranie ogólne 4 wrzesień 2013r.

2 Kadra pedagogiczna Gr. I – p. Magdalena Ząbek, p. Danuta Piekorz; Gr. II – p. Magdalena Rogowska, p. Danuta Piekorz, Gr. III – p. Janina Taszka, p. Danuta Piekorz, Gr. IV – p. Ewa Zając, p. Aneta Syguła, Gr. V – p. Agata Procek, p. Aleksandra Mika. Od 1.09.2013r. W Przedszkolu nr 42 utworzone zostało stanowisko wicedyrektora. Funkcję tę pełnić będzie p. Magdalena Rogowska.

3 Dokumenty regulujące pracę przedszkola Ustawa o systemie oświaty Statut przedszkola Regulamin przedszkola

4 Ustawa o systemie oświaty Dziecko w wieku 5 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym w szkole podstawowej lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

5 Ustawa o systemie oswiaty RodziceRodzice dziecka podlegającego obowiązkowi, o którym mowa w art. 14 ust. 3, są obowiązani do:art. 14 1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola, oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej lub innej formy wychowania przedszkolnego; 2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia;

6 Ustawa o systemie oświaty zmiany obniżeniu do złotówki opłaty za każdą dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu ponad bezpłatny wymiar ustawowy finansowany przez gminę (co najmniej 5 godzin) od września 2013 roku. wprowadzeniu - od września 2015 roku - prawa do edukacji przedszkolnej dla każdego dziecka 4-letniego. Od 2017 roku takie samo prawo do wychowania przedszkolnego będzie przysługiwało również wszystkim 3-latkom.

7 Statut przedszkola Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem: 1/ przyprowadzając dziecko do przedszkola, rodzic (prawny opiekun) oddaje je pod opiekę nauczycielce, która od tego momentu ponosi pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo, 2/ podczas zajęć w przedszkolu opiekę na dzieckiem sprawują nauczycielki pracujące w tym dniu w grupie, 3/ dzieci nie uczęszczające na lekcje religii lub zajęcia dodatkowe, pozostają pod opieką nauczyciela w innej grupie, 4/ budynek przedszkola oraz przyległe do niego tereny i urządzenia spełniają ogólne warunki bezpieczeństwa i higieny, 5/ w czasie zajęć poza terenem przedszkola (spacery, wycieczki) zapewniona jest opieka nauczycielki oraz woźnej oddziałowej tak, aby na każdą osobę dorosłą przypadało nie więcej niż 10 dzieci, 6/ w przypadku wycieczki wyjazdowej nadzór nad dziećmi sprawowany jest zgodnie z regulaminem wycieczek.

8 Statut przedszkola Zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola: 1/ dziecko musi być przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnione przez nich osoby zapewniające pełne bezpieczeństwo, 2/ osoba odbierająca nie może być pod wpływem alkoholu, 3/ w godzinach przyprowadzania dzieci do przedszkola tj. od 6 – 9, rodzic przekazuje dziecko dyżurującemu pracownikowi przedszkola. Rodzic przyprowadzający dziecko po godz. 9 00 jest zobowiązany do doprowadzenia dziecka do sali zabaw i przekazania go pod opiekę nauczyciela, 4/ obowiązkiem rodziców jest wypełnienie upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola, 5/ upoważnienia znajdują się w szatni przedszkola, 6/ osoba przekazująca dzieci osobom odbierającym, zobowiązana jest do przestrzegania zapisów zawartych w w/w upoważnieniach, 7/ od momentu odebrania dziecka od nauczyciela rodzic przejmuje pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo dziecka – pomimo pozostawania na terenie budynku lub ogrodu przedszkolnego.

9 Statut przedszkola Organizacja przedszkola: 1/ przedszkole jest wielooddziałowe, 2/ przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, 3/ podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań, 4/ liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, 5/ godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut, 6/ na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) w przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe; 7/ czas trwania zajęć dostosowany jest do możliwości dzieci i wynosi: z 3 – 4 latkami około 15 minut, z 5 – 6 latkami około 30 minut; 8/ sposób dokumentowania zajęć prowadzonych w przedszkolu określają odrębne przepisy. 2. Praca wychowawczo – dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego opracowanego przez nauczycieli lub przez innych autorów. 3. Zajęcia dodatkowe prowadzone są przez osoby z odpowiednim wykształceniem w oparciu o programy własne.

10 Regulamin przedszkola zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z p-la upoważnienia do odbioru przestrzeganie zapisów umowy, sprawdzamy obecność co godzinę dzieci chore, zgłaszanie nieobecności dziecka, lekarstwa, skargi, wnioski rodziców kierować do dyrektora, rozmowy nt dzieci prowadzić tylko z nauczycielem,

11 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dorosłymi i dziećmi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1) obdarza uwagą dzieci i dorosłych, aby rozumieć to, co mówią i czego oczekują; grzecznie zwraca się do innych w domu, w przedszkolu, na ulicy; 2) przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej (stara się współdziałać w zabawach i w sytuacjach zadaniowych) oraz w świecie dorosłych; 3) w miarę samodzielnie radzi sobie w sytuacjach życiowych i próbuje przewidywać skutki swoich zachowań; 4) wie, że nie należy chwalić się bogactwem i nie należy dokuczać dzieciom, które wychowują się w trudniejszych warunkach, a także, że nie należy wyszydzać i szykanować innych; 5) umie się przedstawić: podaje swoje imię, nazwisko i adres zamieszkania; wie, komu można podawać takie informacje.

12 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 2. Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych. Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1) umie poprawnie umyć się i wytrzeć oraz umyć zęby; 2) właściwie zachowuje się przy stole podczas posiłków, nakrywa do stołu i sprząta po sobie; 3) samodzielnie korzysta z toalety; 4) samodzielnie ubiera się i rozbiera, dba o osobiste rzeczy i nie naraża ich na zgubienie lub kradzież; 5) utrzymuje porządek w swoim otoczeniu.

13 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 13.Wspomaganie rozwoju intelektualnego dzieci wraz z edukacją matematyczną. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1) liczy obiekty i rozróżnia błędne liczenie od poprawnego; 2) wyznacza wynik dodawania i odejmowania, pomagając sobie liczeniem na palcach lub na innych zbiorach zastępczych; 3) ustala równoliczność dwóch zbiorów, a także posługuje się liczebnikami porządkowymi; 4) rozróżnia stronę lewą i prawą, określa kierunki i ustala położenie obiektów w stosunku do własnej osoby, a także w odniesieniu do innych obiektów; 5) wie, na czym polega pomiar długości, i zna proste sposoby mierzenia: krokami, stopa za stopą; 6) zna stałe następstwo dni i nocy, pór roku, dni tygodnia, miesięcy w roku.

14 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego 14.Kształtowanie gotowości do nauki czytania i pisania. Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej: 1) potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki; 2) potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; 3) dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; 4) interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania; 5) słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami; 6) układa krótkie zdania, dzieli zdania na wyrazy, dzieli wyrazy na sylaby; wyodrębnia głoski w słowach o prostej budowie fonetycznej; 7) rozumie sens informacji podanych w formie uproszczonych rysunków oraz często stosowanych oznaczeń i symboli, np. w przedszkolu, na ulicy, na dworcu.

15 Podstawa programowa wychowania przedszkolnego Zalecane warunki i sposób realizacji. W trosce o prawidłowy rozwój psychoruchowy oraz przebieg wychowania i kształcenia dzieci w wieku przedszkolnym zaleca się następujące proporcje zagospodarowania czasu przebywania w przedszkolu w rozliczeniu tygodniowym: 1) co najmniej jedną piątą czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela); 2) co najmniej jedną piątą czasu (w przypadku młodszych dzieci – jedną czwartą czasu), dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp. (organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.); 3) najwyżej jedną piątą czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego; 4) pozostały czas – dwie piąte czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować (w tej puli czasu mieszczą się jednak czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

16 Założenia pracy wychowawczo – dydaktycznej ZESTAW PROGRAMÓW PRZYJĘTYCH DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W PRZEDSZKOLU NR 42 W RYBNIKU 1. Nasze przedszkole autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaba – Żabińskiej. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 2. Znam siebie, komunikuję się, i współpracuję z innymi, dostrzegam ich problemy – własny program wychowania nr P42/43135/1/2005. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 3. Tęczoludek uczy i ostrzega – program własny z zakresu bezpieczeństwa, nr P42.4100.1.2013. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 4. Zabawy z literami – własny program z zakresu przygotowania do nauki czytania i pisania, nr P42/43135/1/2008. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 5. Zabawa słówkami autorstwa Agnieszki Przygodzkiej i Lidii Wrona. Program został dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu programów nauczania przeznaczonych dla przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, numer dopuszczenia: DKOS – 5002 – 100/03. Program do realizacji we wszystkich grupach wiekowych. 6. Od chrztu świętego idziemy przez życie. Katecheza dla dzieci 5 – letnich. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Władysława Kubika S.J. Wydawnictwo im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Soli Deo Warszawa 1992r. 7. Przy stole Bożego słowa i ciała Chrystusowego. Katecheza dla dzieci 6 – letnich. Praca zbiorowa pod redakcją ks. Władysława Kubika S.J. Wydawnictwo im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Soli Deo Warszawa 1992r.

17 Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 16:00 – 7:00Schodzenie się dzieci do przedszkola. Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi. Zabawy indywidualne i zespołowe na sali gimnastycznej 27:00-8:00Schodzenie się dzieci do przedszkola. Rozmowy indywidualne z rodzicami i dziećmi. Zabawy indywidualne i zespołowe,

18 Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 8.00-13.00 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 38:00-9:00Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania, nakrywanie do stołu, zabiegi higieniczne, cel wychowawczy, Śniadanie Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia, samodzielne sprzątanie po posiłku – w gr. III, IV i V 49:00-10:00Zintegrowana działalność edukacyjna. Zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową. 510:00-11:00Zajęcia i zabawy dowolne. Indywidualna praca stymulacyjna, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy i gry ruchowe na powietrzu. Obserwacje przyrodnicze, poznanie najbliższego otoczenia, wycieczki. Zabawy badawcze i manipulacyjne, bogacenie doświadczeń dziecka w kontaktach z najbliższym środowiskiem. 6 11:00-12:00 11:00-11:15 11:15-11:30 11:30-12:00 cd. zabawy i gry ruchowe na powietrzu Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu. Obiad- kształtowanie nawyków kulturalnych. 712:00-13:00Poobiedni relaks, wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych. Słuchanie literatury dziecięcej, muzyki, ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słuchowe. Zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową.

19 Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 813:00-14:00Zabawy z inicjatywy dzieci, zabawy ruchowe w sali lub na powietrzu. Realizacja pomysłów dzieci. Zajęcia dodatkowe i twórcza praca zespołowa i indywidualna. 9 14:00-15:00 14.15-14.30 14:30-15:00 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek Zajęcia i zabawy zorganizowane (plastyczne, muzyczne, ruchowe) lub dowolne. 1015:00-16:00Zajęcia i zabawy zorganizowane (plastyczne, muzyczne, ruchowe) lub dowolne. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty z rodzicami. 1116:00-17:00Zajęcia i zabawy dowolne - plastyczne, ruchowe na sali gimnastycznej. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty z rodzicami.

20 Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 8.00-13.00 REALIZACJA TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ 38:00-9:00Ćwiczenia poranne lub zabawa ruchowa. Przygotowanie do śniadania, nakrywanie do stołu, zabiegi higieniczne, cel wychowawczy, Śniadanie Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania w trakcie jedzenia 49:00-10:00Zintegrowana działalność edukacyjna. Zajęcia i zabawy edukacyjne z różnych obszarów w oparciu o podstawę programową. 510:00-11:00Zajęcia i zabawy dowolne. Indywidualna praca stymulacyjna, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Zabawy i gry ruchowe na powietrzu. Obserwacje przyrodnicze, poznanie najbliższego otoczenia, wycieczki. Zabawy badawcze i manipulacyjne, bogacenie doświadczeń dziecka w kontaktach z najbliższym środowiskiem. 6 11:00-12:00 11:00-11:15 11:15-11:30 11:30-12:00 cd. zabawy i gry ruchowe na powietrzu. Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do obiadu. Obiad- kształtowanie nawyków kulturalnych. 712:00-13:00Poobiedni relaks, wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych. Słuchanie literatury dziecięcej, muzyki,

21 Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 813:00-14:00cd. poobiedni relaks, wyciszenie dzieci za pomocą wybranych technik relaksacyjnych. Słuchanie literatury dziecięcej, muzyki, 9 14:00-15:00 14.15-14.30 14:30-15:00 Zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe. Przygotowanie do podwieczorku. Podwieczorek Zajęcia i zabawy zorganizowane (plastyczne, muzyczne, ruchowe) lub dowolne. 1015:00-16:00Zajęcia i zabawy zorganizowane (plastyczne, muzyczne, ruchowe) lub dowolne. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty z rodzicami. 1116:00-17:00Zajęcia i zabawy dowolne - plastyczne, ruchowe na sali gimnastycznej. Zabawy wynikające z zainteresowań dzieci. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty z rodzicami.

22 Zajęcia dodatkowe Wszystkie formy organizacji zajęć tzw. dodatkowych nie mogą wiązać się z ponoszeniem dodatkowych opłat przez rodziców! Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2013/2014 -j. angielski, -szachy, - religia ( zeszyt + obrazki),

23 Organizacja roku szkolnego W okresie przerw świątecznych i ferii zimowych przedszkole pracuje w godzinach 6.00 – 17.00 ( dzieci w grupach łączonych ) 24, 27, 30, 31.12.2013r. (przerwa świąteczna) 20.01.2014r.– 01.02.2014r. – ferie zimowe 17.04. 2014r. ( Wielki Czwartek) 18.04.2014r. (Wielki Piątek) 2.05.2014r. – piątek 20.06.2014r. - piątek

24 Organizacja roku szkolnego Kalendarz imprez w Przedszkolu nr 42 na rok szkolny 2013/2014 11.X.2013r. – Pasowanie na przedszkolaka w grupie Biedronek 25.XI.2013r. – Światowy Dzień Pluszowego Misia - urodziny grupy Misie ( gr.III), 6.XII.2013r. – Mikołaj w przedszkolu, 16.XII.2013r. – 10.I.2014r. – Spotkanie świąteczno - noworoczne w poszczególnych grupach, 6.II.2014r. – Bal przebierańców 13.I. – 17.I.2014r. – Dzień Babci i Dziadka w poszczególnych grupach, 21.III.2014r. – Powitanie wiosny, V.2014r. – VI.2014r. – Urodziny rodziny – uroczystości z okazji Dnia Mamy i Taty w poszczególnych grupach, pożegnanie przedszkola, 2.VI.2014r. – Dzień Dziecka,

25 Organizacja roku szkolnego W 2014 roku Przedszkole 42 będzie czynne w miesiącu lipcu! Rodzice zapisują dziecko do wybranego przedszkola, które pełni dyżur wg harmonogramu!

26 Opłaty za przedszkole ZARZĄDZENIE NR 5/2013 Dyrektora Przedszkola nr 42 w Rybniku z dnia 31.08.2013r. w sprawie: ustalenia opłat za korzystanie z posiłków w Przedszkolu nr 42 w Rybniku Działając na podstawie art.67a ust.3 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (t.j. Dz. U. z 2004r. nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje § 1. Dzienna stawka żywieniowa w Przedszkolu nr 42 wynosi 6,00 zł i obejmuje: 1) śniadanie - 1,40 zł 2) obiad - 3,20 zł 3) podwieczorek - 1,40 zł Dzienna stawka żywieniowa jest rozliczana za czas faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu w poprzednim miesiącu. Rozliczenie opłaty za miesiąc poprzedni następować będzie poprzez pomniejszenie należności za nowy miesiąc lub zwrot, jeżeli dziecko zakończyło uczęszczanie do przedszkola. Opłaty płatne są z góry do dnia 17 każdego miesiąca. § 2 Traci moc zarządzenie dyrektora nr 3/2012 z dnia 31 sierpnia 2012r. § 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

27 Opłaty za przedszkole Zasady odpłatności – naliczenia po 10 - tym każdego miesiąca, Umowa – termin płatności, nr konta, wypowiedzenie, Segregatory z naliczeniami, Prosimy nie doliczać odsetek i nie zaokrąglać kwot! Zwrot za religię lub wydłużenie pobytu o 0,5 h

28 Opłaty za przedszkole Statut przedszkola Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola w wypadku: 1/ zalegania z opłatą – jeżeli rodzice zalegają z opłatą powyżej 30 dni od ustalonego terminu, 2/ nieusprawiedliwionej nieobecności dziecka trwającej ponad 30 dni, 3/ nie odbierania dziecka w określonym czasie i nie przestrzegania regulaminu przedszkola.

29 Ubezpieczenie

30 Wyprawka przedszkolaka Od 1.09.2013r. przybory do zajęć plastycznych zakupi przedszkole Rodzice wpłacają na podane niżej konto składkę na zakup przyborów do zajęć plastycznych w kwocie 25 zł na półrocze. Składkę można wpłacić jednorazowo za cały rok szkolny. W skład wyprawki wejdą min. chusteczki higieniczne, pasta do zębów, kredki, farby, plastelina, kleje, nożyczki, papier, blok rysunkowy, wycinanki, itp. Rachunek bankowy Funduszu Rady Rodziców Bank BGŻ 58 2030 0045 1110 0000 0266 8210

31 Wyprawka przedszkolaka Wyprawka Biedronki Wygodne kapcie Piżamka Ubranka do przebrania w szafce w szatni Wyprawka Krasnoludki Wygodne kapcie Piżamka Szczoteczka do zębów Od II półrocza strój gimnastyczny Wyprawka Misie, Wesołe Ludki, Plastusie Wygodne kapcie Strój gimnastyczny Szczoteczka do zębów Zeszyt do religii

32 Rada Rodziców Kompetencje Rady Rodziców: 1/ w przedszkolu działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców dzieci, 2/ Rada Rodziców jest organem społecznym działającym na rzecz przedszkola, 3/ w skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rady oddziałowej wybranej w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału. W wyborach jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. 4/ wybory Rady Rodziców przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, 5/ Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady, szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rad oddziałowych oraz przedstawicieli Rad oddziałowych do Rady rodziców, 6/ Rada Rodziców w szczególności: uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczy przedszkola realizowany przez nauczycieli, występuje do Rady Pedagogicznej i dyrektora przedszkola z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola, opiniuje programy własne, opracowane przez nauczycieli przedszkola, opiniuje pracę nauczyciela ubiegającego się o kolejny stopień awansu zawodowego, 7/ w celu wspierania działalności statutowej placówki Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców, 8/ przedstawiciele Rady Rodziców biorą udział w pracach komisji konkursowej na stanowisko dyrektora. Wybór przedstawicieli określa Regulamin Rady Rodziców.

33 Rada Rodziców wybór członków w poszczególnych grupach, fundusz RR, środki przeznaczamy min. na teatrzyki, organizację balu, Mikołaja, zabawki, pomoce, upominki dla 6 – latków, dofinansowanie wycieczki,

34 Sprawy bieżące logopeda – badania dzieci i zajęcia w przedszkolu, zmiany adresu, nr telefonu – obowiązek rodzica! rzeczy pozostawione w szatni, w sali, odpowiednie obuwie dla dzieci – budynek i ogród, dyżur w szatni – nowa pani woźna! zabawy na sali gimnastycznej,

35 Sprawy bieżące przynoszenie zabawek z domu – piątek dniem zabawki! utrwalić nazwę grupy dziecka! Obowiązuje zakaz: przynoszenia własnego picia, jedzenia, chodzenia w obuwiu po przedszkolu, zostawiania lekarstw w szatni, wprowadzania zwierząt na teren przedszkola!

36 Dziękuję za uwagę! Zapraszamy na zebrania grupowe!


Pobierz ppt "Witamy w nowym roku szkolnym 2013/2014! Zebranie ogólne 4 wrzesień 2013r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google