Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Fundusze Europejskie na lata – zatwierdzone Programy Operacyjne”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Fundusze Europejskie na lata – zatwierdzone Programy Operacyjne”"— Zapis prezentacji:

1 „Fundusze Europejskie na lata 2014-2020 – zatwierdzone Programy Operacyjne”
Martyna Sawicka Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego 1 1

2 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Budżet Programu: 4,4 mld EUR 17 grudnia 2014 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) 2 2

3 Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Najważniejsze wyzwania istniejące obecnie w zakresie poszczególnych obszarów wsparcia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój: Rynek pracy Ubóstwo, wykluczenie i integracja społeczna Adaptacyjność przedsiębiorstw i pracowników System ochrony zdrowia Dobre rządzenie System edukacji Szkolnictwo wyższe Osoby młode 3 3 3

4 Priorytet II Priorytet III Priorytet IV Priorytet V Priorytet VI
Osoby młode na rynku pracy Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia Priorytet VI Pomoc techniczna 4 4 4

5 OSOBY MŁODE NA RYNKU PRACY
Realizacja działań skierowanych do bezrobotnych osób młodych w wieku (w szczególności tych, którzy nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, tzw. Młodzież NEET), które będą przyczyniały się do ich aktywizacji zawodowej oraz poprawy sytuacji na rynku pracy. 5 5 5

6 EFEKTYWNE POLITYKI PUBLICZNE DLA RYNKU PRACY, GOSPODARKI I EDUKACJI
Wdrożenie reform systemów i struktur w wybranych obszarach polityk publicznych, kluczowych z punktu widzenia strategii Europa 2020 i krajowych programów reform. 6 6 6

7 SZKOLNICTWO WYŻSZE DLA GOSPODARKI I ROZWOJU
Wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. 7 7 7

8 INNOWACJE SPOŁECZNE I WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA
Realizacja działań nietypowych, innowacyjnych, ponadnarodowych, prowadzących do wypracowania rozwiązań w celu ich przetestowania przed przejściem do fazy wdrożenia, które w większości przypadków będzie miało miejsce na poziomie regionalnym, a także realizacja programów w zakresie mobilności ponadnarodowej. 8 8 8

9 WSPARCIE DLA OBSZARU ZDROWIA
Działania dotyczące m.in. wdrożenia i rozwoju programów profilaktycznych w zakresie chorób negatywnie wpływających na zasoby pracy, dedykowane osobom w wieku aktywności zawodowej oraz wdrożenia działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych. 9 9 9

10 POMOC TECHNICZNA Działania wspierające realizację celów programu, wzmocnienie jego efektywności. 10 10 10

11 Osoby młode na rynku pracy
Priorytet I Osoby młode na rynku pracy PRIORYTET INWESTYCYJNY 8 II Trwała integracja na rynku pracy ludzi młodych, w szczególności tych, którzy nie pracują, nie kształcą się ani nie szkolą, w tym ludzi młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym i ludzi młodych wywodzących się ze środowisk marginalizowanych, także poprzez wdrażanie gwarancji dla młodzieży. Cele szczegółowe: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET). 11

12 Przykładowe typy projektów:
kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych, kontynuacja nauki dla osób młodych, u których zdiagnozowano potrzebę uzupełnienia edukacji formalnej lub potrzebę potwierdzenia kwalifikacji m.in. poprzez odpowiednie egzaminy, nabywanie lub uzupełnianie doświadczenia zawodowego oraz praktycznych umiejętności w zakresie wykonywania danego zawodu, m.in. poprzez staże i praktyki, spełniające standardy wskazane w Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży, wsparcie osób młodych w zakładaniu i prowadzeniu własnej działalności gospodarczej poprzez udzielenie pomocy bezzwrotnej (dotacji) na utworzenie przedsiębiorstwa oraz doradztwo i szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe. 12

13 Potencjalnymi beneficjentami w PI 8 II będą: Powiatowe Urzędy Pracy,
Ochotnicze Hufce Pracy, partnerzy społeczno – gospodarczy, organizacje pozarządowe, niepubliczne agencje zatrudnienia. Główne grupy docelowe w PI 8 II: - osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku lat bez pracy, w tym w szczególności osoby, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. kategoria NEET), w tym również osoby niezarejestrowane w urzędach pracy. 13

14 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 8IV RÓWNOŚĆ SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH, W TYM W DOSTĘPIE DO ZATRUDNIENIA, ROZWOJU KARIERY, GODZENIA ŻYCIA ZAWODOWEGO I PRYWATNEGO Główne typy beneficjentów w PI 8iv: Minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Organizacje pozarządowe. 14

15 Przykładowe typy projektów:
Podniesienie kompetencji kadry instytucji publicznych w zakresie równości szans płci w oparciu m.in. o model wypracowany w projekcie „Aktywizacja społeczno-ekonomiczna kobiet na poziomie lokalnym i regionalnym” oraz o inne programy szkoleń wypracowane w ramach PO KL. Wdrożenie narzędzia wspierającego równość szans płci w procesach podejmowania decyzji ekonomicznych w średnich przedsiębiorstwach. Wdrożenie narzędzia wspierającego przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na płeć w miejscu pracy i w dostępie do zatrudnienia w małych przedsiębiorstwach. Szkolenia w zakresie form opieki nad dziećmi do lat 3 skierowane do przedstawicieli podmiotów tworzących i prowadzących instytucje opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (w szczególności do przedstawicieli władz samorządu gminnego i pracowników jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za rozwój form opieki nad dziećmi do lat 3). 15

16 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 8V PRZYSTOSOWANIE PRACOWNIKÓW, PRZEDSIĘBIORSTW I PRZEDSIĘBIORCÓW DO ZMIAN Główne typy beneficjentów w PI 8v: - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - partnerzy społeczni. 16

17 Przykładowe typy projektów:
Działania szkoleniowe lub doradcze skierowane do przedstawicieli MMŚP dotyczące: · funkcjonowania na rynku zamówień publicznych · wdrażania strategii wejścia na zagraniczne rynki zamówień publicznych · zasad realizacji przedsięwzięć w formule partnerstwa publiczno – prywatnego · przygotowania oferty do przedsięwzięcia realizowanego w formule partnerstwa publiczno – prywatnego oraz procesu negocjacji. Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych, w tym: · rozwój systemu informatycznego RUR i jego funkcjonalności, · utrzymanie i administrowanie systemem, · upowszechnienie informacji nt. zasad funkcjonowania RUR wśród przedsiębiorców i pracowników oraz regionalnych i branżowych organizacji partnerów społecznych · organizacja współpracy z interesariuszami, · cykliczna ewaluacja podmiotowych systemów finansowania i RUR oraz prace koncepcyjno-rozwojowe ukierunkowane na poprawę efektywności systemu, · pilotaż komercjalizacji RUR. 17

18 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 8VII MODERNIZACJA INSTYTUCJI DZIAŁAJĄCYCH NA RYNKU PRACY, TAKICH JAK PUBLICZNE I PRYWATNE SŁUŻBY ZATRUDNIENIA, ORAZ LEPSZE DOSTOSOWANIE DO POTRZEB RYNKU PRACY, W TYM POPRZEZ PRZEDSIĘWZIĘCIA SŁUŻĄCE ZWIĘKSZANIU PONADNARODOWEJ MOBILNOŚCI PRACOWNIKÓW, ORAZ SYSTEMY MOBILNOŚCI ORAZ LEPSZEJ WSPÓŁPRACY INSTYTUCJI I WŁAŚCIWYCH ZAINTERESOWANYCH PODMIOTÓW Główne typy beneficjentów w PI 8vii: - minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego - jednostki samorządu terytorialnego oraz ich jednostki organizacyjne - ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego. 18

19 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 8vii:
Szkolenia kluczowych i merytorycznych pracowników Instytucji Rynku Pracy. Rozwijanie, uzupełnienie i aktualizacja informacji o zawodach oraz jej upowszechnianie za pomocą nowoczesnych narzędzi komunikacji. Rozbudowa istniejącego narzędzia prognozowania popytu na pracę pozwalająca na lepsze dopasowanie narzędzia do potrzeb instytucji rynku pracy oraz jego integracja z innymi funkcjonującymi narzędziami prognostycznymi i bazami danych. Docieranie do osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji życiowej i zawodowej, które są poza rejestrami PSZ, formułowanie propozycji działań kierowanych do tych osób oraz rekomendowanie kryteriów wyboru projektów odzwierciedlających potrzeby lokalnych i regionalnych pracodawców oraz możliwości i potencjały osób aktywizowanych. 19

20 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 9I AKTYWNE WŁĄCZENIE, W TYM Z MYŚLĄ O PROMOWANIU RÓWNYCH SZANS ORAZ AKTYWNEGO UCZESTNICTWA I ZWIĘKSZANIU SZANS NA ZATRUDNIENIE Główne typy beneficjentów w PI 9i: - minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego - Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania - Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych - Centralny Zarząd Służby Więziennej - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne - ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego - organizacje pozarządowe. 20

21 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 9i:
Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie modelu systemu transferów społecznych oraz systemu podatkowego, wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. Działania edukacyjne na rzecz kluczowych pracowników instytucji pomocy i integracji społecznej obejmujące: studia I i II stopnia dla aspirantów pracy socjalnej, specjalizacje I i II stopnia w zawodzie pracownika socjalnego, szkolenia z zakresu superwizji, szkolenia z nowych rozwiązań organizacyjno-prawnych w pomocy społecznej. Wdrożenie usprawnień organizacyjnych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej przez nakierowanie działań na poprawę obsługi klienta. Monitoring działań jednostek administracji rządowej i samorządowej pod kątem realizacji praw osób z niepełnosprawnościami. 21

22 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV UŁATWIANIE DOSTĘPU DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SOCJALNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM Główne typy beneficjentów w PI 9iv: – minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego – jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne – stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego. 22

23 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 9iv:
Szkolenia władz samorządowych szczebla gminnego i powiatowego w zakresie deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej, w tym działań profilaktycznych i systemu pieczy zastępczej. Wypracowanie, przetestowanie i wdrożenie (w tym upowszechnienie) standardów usług łącznie z weryfikacją standardów kształcenia kadr usług asystenckich i opiekuńczych na rzecz osób starszych o różnym stopniu niesamodzielności w miejscu zamieszkania z uwzględnieniem świadczenia tych usług przez osoby 50+. Wypracowanie i przetestowanie modelowych rozwiązań w zakresie sprawowania opieki wspierających aktywność zawodową i ograniczających ubóstwo. 23

24 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 9V WSPIERANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ I INTEGRACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SPOŁECZNYCH ORAZ EKONOMII SPOŁECZNEJ SOLIDARNEJ W CELU UŁATWIANIA DOSTĘPU DO ZATRUDNIENIA Główne typy beneficjentów w PI 9v: - minister właściwy ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego - Bank Gospodarstwa Krajowego - podmioty ekonomii społecznej. 24

25 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 9v:
Wsparcie podmiotów ekonomii społecznej za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych, w tym m.in.: · rozszerzenie oferty pożyczkowej, · realizacja nowej oferty wsparcia zwrotnego na rzecz rozwoju PES. Wyposażenie przedsiębiorstw społecznych w wiedzę i umiejętności z zakresu wykorzystania prawa zamówień publicznych. Podnoszenie kompetencji kadr OWES, w tym w zakresie standardów usług OWES i w zakresie przygotowania konsultantów OWES do wspierania podmiotów ekonomii społecznej w zakresie ubiegania się o zamówienia publiczne. Działania wspierające edukację na rzecz rozwoju ekonomii społecznej będą obejmowały m.in.: · Opracowanie pakietu edukacyjnego dla nauczycieli i jego pilotażowe wdrożenie. · Opracowanie programu studiów menadżerskich i MBA w zakresie zarządzania PS. 25

26 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 10I OGRANICZENIE I ZAPOBIEGANIE PRZEDWCZESNEMU KOŃCZENIU NAUKI SZKOLNEJ ORAZ ZAPEWNIANIE RÓWNEGO DOSTĘPU DO DOBREJ JAKOŚCI WCZESNEJ EDUKACJI ELEMENTARNEJ ORAZ KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO, GIMNAZJALNEGO I PONAD- GIMNAZJALNEGO, Z UWZGLĘDNIENIEM FORMALNYCH, NIEFORMALNYCH I POZAFORMALNYCH ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA UMOŻLIWIAJĄCYCH PONOWNE PODJĘCIE KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA Główne typy beneficjentów w PI 10i będą: - Minister właściwy ds. oświaty i wychowania - Ośrodek Rozwoju Edukacji - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - Instytut Badań Edukacyjnych - Centrum Informatyczne Edukacji. 26

27 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 10i:
Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących oraz trenerów z zakresu: kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia (w tym narzędzi oceny jakości pracy szkoły). Szkolenie i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematycznoprzyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia. Tworzenie e-podręczników i rozwijanie e-materiałów dydaktycznych towarzyszących istniejącym e-podręcznikom. 27

28 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 10III WYRÓWNYWANIE DOSTĘPU DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE O CHARAKTERZE FORMALNYM, NIEFORMALNYM I POZAFORMALNYM WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH, POSZERZANIE WIEDZY, PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SIŁY ROBOCZEJ ORAZ PROMOWANIE ELASTYCZNYCH ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA, W TYM POPRZEZ DORADZTWO ZAWODOWE I POTWIERDZANIE NABYTYCH KOMPETENCJI Głównymi typami beneficjentów w PI 10iii będą: - Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości - Minister właściwy ds. gospodarki - Minister właściwy ds. oświaty i wychowania - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - Instytut Badań Edukacyjnych. 28

29 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 10iii:
Wdrażanie i wsparcie funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, mające na celu włączenie do systemu kwalifikacji nadawanych poza systemem oświaty i szkolnictwa wyższego. Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Rady Programowej ds. kompetencji oraz sektorowych rad ds. kompetencji. Zwiększenie oferty pozaszkolnych form kształcenia i uczenia się dorosłych. Wypracowanie ramowych programów i rozwiązań organizacyjnych w zakresie realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego w systemie oświaty. Przygotowanie kadry doradców edukacyjno-zawodowych do wdrożenia wypracowanych rozwiązań. 29

30 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 10IV LEPSZE DOSTOSOWANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA DO POTRZEB RYNKU PRACY, UŁATWIANIE PRZECHODZENIA Z ETAPU KSZTAŁCENIA DO ETAPU ZATRUDNIENIA ORAZ WZMACNIANIE SYSTEMÓW KSZTAŁCENIA I SZKOLENIA ZAWODOWEGO I ICH JAKOŚCI, W TYM POPRZEZ MECHANIZMY PROGNOZOWANIA UMIEJĘTNOŚCI, DOSTOSOWANIA PROGRAMÓW NAUCZANIA ORAZ TWORZENIA I ROZWOJU SYSTEMÓW UCZENIA SIĘ POPRZEZ PRAKTYCZNĄ NAUKĘ ZAWODU REALIZOWANĄ W ŚCISŁEJ WSPÓŁPRACY Z PRACODAWCAMI Głównymi typami beneficjentów w PI 10iv będą:, - Minister właściwy ds. gospodarki - Minister właściwy ds. oświaty i wychowania - Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej - Instytut Badań Edukacyjnych. 30

31 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 10iv:
Wdrożenie mechanizmów strategicznej współpracy z przedstawicielami partnerów społecznych na rzecz dostosowywania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Doskonalenie systemu egzaminów zawodowych we współpracy z pracodawcami. Przygotowanie rozwiązań w zakresie angażowania pracodawców w organizację praktycznej nauki zawodu. Tworzenie i upowszechnianie e-zasobów i e-podręczników do kształcenia zawodowego. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi. 31

32 Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji
Priorytet II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PRIORYTET INWESTYCYJNY 11I INWESTYCJE W ZDOLNOŚCI INSTYTUCJONALNE I W SPRAWNOŚĆ ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ORAZ EFEKTYWNOŚĆ USŁUG PUBLICZNYCH NA SZCZEBLU KRAJOWYM, REGIONALNYM I LOKALNYM W CELU PRZEPROWADZENIA REFORM, Z UWZGLĘDNIENIEM LEPSZEGO STANOWIENIA PRAWA I DOBREGO RZĄDZENIA Główne typy beneficjentów w PI 11i: Minister właściwy ds. administracji publicznej, ds. sprawiedliwości, ds. gospodarki, ds. pracy, rodziny i zabezpieczenia społecznego, ds. rozwoju regionalnego, ds. budownictwa, ds. gospodarki morskiej, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Szef Służby Cywilnej, - jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, ogólnopolskie stowarzyszenia i związki jednostek samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, partnerzy społeczni, Rządowe Centrum Legislacji, Prokuratura Generalna, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Urząd Zamówień Publicznych, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 32

33 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 11i:
Przeprowadzenie szkoleń dla uczestników aplikacji legislacyjnej oraz dla pracowników obsługujących organy władzy publicznej w zakresie ujednolicania technik legislacyjnych i doskonalenia metodologii legislacyjnej, jak również podniesienie kompetencji zarządczych osób wspierających proces legislacyjny. Rozbudowanie procesu konsultacji społecznych poprzez wdrażanie aktywnych form konsultacji społecznych (m.in. stałe konferencje, sondaż deliberatywny, panele obywatelskie) w oparciu o zasady konsultacji społecznych. Wdrożenie standardów i procedur obsługi interesanta w sądownictwie powszechnym. Organizacja i przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla pracowników administracji publicznej (tj. służb kontrolnych i nadzorczych) z problematyki prawnej i proceduralnej. 33

34 Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju
Priorytet III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju PRIORYTET INWESTYCYJNY 10II POPRAWA JAKOŚCI, SKUTECZNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE RÓWNOWAŻNYM W CELU ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU I POZIOMU OSIĄGNIĘĆ, ZWŁASZCZA W PRZYPADKU GRUP W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI Główne typy beneficjentów w PI 10ii: - Minister właściwy ds. szkolnictwa wyższego - uczelnie i inne podmioty realizujące kształcenie na poziomie wyższym. 34

35 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 10ii:
Realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy, do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa. Wspieranie świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje (np. akademickie biura karier), wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku pracy. Realizacja programów kształcenia w językach obcych, skierowanych zarówno do studentów z Polski, jak i do cudzoziemców. Działania podnoszące kompetencje dydaktyczne kadr uczelni w zakresie innowacyjnych umiejętności dydaktycznych, umiejętności informatycznych, w tym posługiwania się profesjonalnymi bazami danych i ich wykorzystania w procesie kształcenia, prowadzenia dydaktyki w j. obcym, zarządzania informacją. 35

36 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa
Priorytet IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa PRIORYTETY INWESTYCYJNE REALIZOWANE W RAMACH: 1) INNOWACJI SPOŁECZNYCH, 2) PROGRAMÓW MOBILNOŚCI PONADNARODOWEJ, 3) DZIAŁAŃ WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ. 36

37 Główne typy beneficjentów:
Podmioty odpowiedzialne za kreowanie, realizację i monitorowanie polityk publicznych oraz kontrolę i nadzór nad tymi politykami Administracja publiczna Publiczne i niepubliczne instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej - Szkoły i placówki systemu oświaty - Uczelnie - Przedsiębiorstwa - Partnerzy społeczni Organizacje pozarządowe Fundacja Rozwoju Sytemu Edukacji. 37

38 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć:
Programy mobilności ponadnarodowej na zasadach określonych dla programu Erasmus+ obejmujące m.in. staże, praktyki, wymianę studentów. Programy stypendialne i mobilności ponadnarodowej dla osób zaangażowanych w kreowanie i wdrażanie polityk publicznych. Programy mobilności ponadnarodowej dla osób chcących podnieść swoje kompetencje lub kwalifikacje niezbędne do utrzymania lub podjęcia zatrudnienia. Funkcjonowanie sieci współpracy w obszarach wsparcia EFS, umożliwiających wymianę doświadczeń i wzajemne uczenie się. Mikro-innowacje - inkubacja nowych zalążkowych pomysłów, w tym ich opracowanie i rozwinięcie, oraz przetestowanie i upowszechnienie, a także podjęcie działań w zakresie włączenia do polityki i praktyki. Makro-innowacje - opracowanie (o ile będzie to konieczne), przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki i praktyki nowych rozwiązań. 38

39 Wsparcie dla obszaru zdrowia
Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia PRIORYTET INWESTYCYJNY 8VI AKTYWNE I ZDROWE STARZENIE SIĘ Główne typy beneficjentów w PI 8vi: - Uczelnie medyczne - Szpitale kliniczne - Instytuty badawcze nadzorowane przez Ministra Zdrowia - Narodowy Fundusz Zdrowia - Minister właściwy ds. Zdrowia. 39

40 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 8vi:
Projekty pilotażowe i testujące w zakresie programów profilaktycznych zawierające m.in. komponent badawczy, edukacyjny oraz wspierający współpracę pomiędzy wysokospecjalistycznym ośrodkiem a lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej oraz szpitalami ogólnymi, w celu przeciwdziałania zjawisku fragmentacji opieki nad pacjentem. Wszystkie działania podejmowane w ramach działań profilaktycznych będą realizowane z poszanowaniem praw pacjenta i obowiązującymi przepisami. Wszystkie programy profilaktyczne będą wdrażane w oparciu o stały monitoring potrzeb zdrowotnych. 40

41 Wsparcie dla obszaru zdrowia
Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia PRIORYTET INWESTYCYJNY 9IV UŁATWIANIE DOSTĘPU DO PRZYSTĘPNYCH CENOWO, TRWAŁYCH ORAZ WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG, W TYM OPIEKI ZDROWOTNEJ I USŁUG SOCJALNYCH ŚWIADCZONYCH W INTERESIE OGÓLNYM Główne typy beneficjentów w PI 9iv: - Minister właściwy ds. zdrowia - Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia - Uczelnie wyższe - Organizacje pozarządowe zajmujące się problematyka ochrony zdrowia pacjentów - Podmioty świadczące usługi na rzecz osób zależnych i niesamodzielnych - Podmioty lecznicze - Jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne. 41

42 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 9vi:
Działania projakościowe dedykowane podmiotom leczniczym, które świadczą szpitalne usługi medyczne. Działania projakościowe dedykowane podmiotom świadczącym podstawową opiekę zdrowotną. Wsparcie deinstytucjonalizacji opieki nad osobami zależnymi, poprzez rozwój alternatywnych form opieki nad osobami niesamodzielnymi (w tym osobami starszymi). Szkolenia pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi, jak również przedstawicieli płatnika i podmiotów tworzących, służące poprawie efektywności funkcjonowania systemu ochrony zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju zdolności analitycznych i audytu wewnętrznego w jednostkach systemu ochrony zdrowia. 42

43 Wsparcie dla obszaru zdrowia
Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia PRIORYTET INWESTYCYJNY 10II POPRAWA JAKOŚCI, SKUTECZNOŚCI I DOSTĘPNOŚCI SZKOLNICTWA WYŻSZEGO ORAZ KSZTAŁCENIA NA POZIOMIE RÓWNOWAŻNYM W CELU ZWIĘKSZENIA UDZIAŁU I POZIOMU OSIĄGNIĘĆ, ZWŁASZCZA W PRZYPADKU GRUP W NIEKORZYSTNEJ SYTUACJI Główne typy beneficjentów w PI 10ii: - Minister właściwy ds. zdrowia - uczelnie wyższe. 43

44 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 10ii:
Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów, w tym tworzenie centrów symulacji medycznej. Realizacja programów rozwojowych dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie kształcenia pielęgniarek i położnych ukierunkowanych na zwiększenie liczby absolwentów ww. kierunków. 44

45 Wsparcie dla obszaru zdrowia
Priorytet V Wsparcie dla obszaru zdrowia PRIORYTET INWESTYCYJNY 10III WYRÓWNYWANIE DOSTĘPU DO UCZENIA SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE O CHARAKTERZE FORMALNYM, NIEFORMALNYM I POZAFORMALNYM WSZYSTKICH GRUP WIEKOWYCH, POSZERZANIE WIEDZY, PODNOSZENIE UMIEJĘTNOŚCI I KOMPETENCJI SIŁY ROBOCZEJ ORAZ PROMOWANIE ELASTYCZNYCH ŚCIEŻEK KSZTAŁCENIA, W TYM POPRZEZ DORADZTWO ZAWODOWE I POTWIERDZANIE NABYTYCH KOMPETENCJI Główne typy beneficjentów w PI 10iii: - Minister właściwy ds. zdrowia - instytucje uprawnione do kształcenia kadr medycznych - Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego - Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych. 45

46 Typy projektów i przykłady przedsięwzięć w ramach PI 10iii:
Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych w obszarach związanych z potrzebami epidemiologiczno-demograficznymi. Kształcenie specjalizacyjne lekarzy w dziedzinach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju. Kształcenie podyplomowe lekarzy realizowane w innych formach niż specjalizacje w obszarach istotnych z punktu widzenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych kraju, ze szczególnym uwzględnieniem lekarzy współpracujących z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej. Doskonalenie zawodowe pracowników innych zawodów istotnych z punktu widzenia funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w obszarach istotnych dla zaspokojenia potrzeb epidemiologiczno-demograficznych. 46

47 Główne typy beneficjentów i grup docelowych:
Priorytet VI Pomoc techniczna Główne typy beneficjentów i grup docelowych: - Instytucje pośredniczące PO WER - Instytucja Zarządzająca PO WER - Operatorzy wyłonieni przez Instytucję Zarządzającą PO WER - Partnerzy społeczni - Organizacje pozarządowe - Beneficjenci PO WER. 47

48 REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR)
Jednym z kluczowych elementów systemu zapewnienia jakości usług rozwojowych będzie Rejestr Usług Rozwojowych. Znajdzie się w nim informacja o podmiotach świadczących usługi rozwojowe oraz o ich ofercie, tak aby każdy zainteresowany przedsiębiorca (instytucja) lub osoba dorosła mogła w sposób prosty i łatwy wyszukać ofertę rozwojową dopasowaną do swoich potrzeb. Rejestr będzie pozwalać także na ocenę każdej usługi. Będzie on otwarty na wszystkie usługi rozwojowe, zarówno współfinansowane ze środków EFS, jak i usługi komercyjne, finansowane w całości przez zamawiających (m.in. przedsiębiorców). 48

49 REJESTR USŁUG ROZWOJOWYCH (RUR)
Rolę podmiotu prowadzącego Rejestr Usług Rozwojowych w nowej perspektywie finansowej pełnić będzie Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). Celem działania Agencji jest tworzenie korzystnych warunków dla zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki m.in. poprzez wspieranie rozwoju nowoczesnych kompetencji kadr przedsiębiorstw działających w Polsce. Do tej pory PARP aktywne uczestniczyła w rozdysponowywaniu środków pomocowych z EFS dofinansowując organizację szkoleń, prowadząc badania dotyczące rynku pracy oraz promując innowacyjność i dobre praktyki zarządzania. 49

50 KARTA PODMIOTU Karta Podmiotu zawiera szereg kryteriów dotyczących instytucji świadczących usługi rozwojowe w zakresie ich wiarygodności i doświadczenia. Wypełnienie formularza Karty Podmiotu oraz spełnienie zawartych w nim kryteriów stanowić będzie warunek wpisu danej instytucji do Rejestru Usług Rozwojowych. KARTA USŁUGI jest narzędziem umożliwiającym wpisanie do Rejestru Usług Rozwojowych oferty usługowej. Z formularza Karty korzystać będą mogły wyłącznie te podmioty, które zostały uprzednio wpisane do Rejestru przez PARP. 50

51 Więcej informacji na stronie:
Zakres i rola Karty podmiotu i Karty usługi będą w przyszłości przedmiotem stosownych regulacji prawnych, zaś dokładna informacja dotycząca daty uruchomienia Rejestru zostanie podana do publicznej wiadomości w odrębnym komunikacie. Więcej informacji na stronie: 51

52 Dziękuję za uwagę Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich ul. Augustyńskiego 2, Gdańsk tel , ,


Pobierz ppt "„Fundusze Europejskie na lata – zatwierdzone Programy Operacyjne”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google