Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015"— Zapis prezentacji:

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015
Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej

2 Cel ewaluacji: Pozyskanie informacji na temat prawidłowości organizowania zajęć rewalidacyjnych zgodnie z przepisami dotyczącymi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, jak również zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej. Wyniki ewaluacji sporządzono na podstawie: analizy ankiet skierowanych do uczniów, analizy ankiet skierowanych do nauczycieli, analizy ankiet skierowanych do rodziców, wywiadu z dyrektorem, analizy dokumentów.

3 Pytania kluczowe:  1. Czy szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r., poz. 204 ze zm.). 2. Czy szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 414). 3. Czy szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 173, poz. 1072). 4. Czy szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.).

4 Wskaźniki wewnątrzszkolne Dowody, źródła, dokumenty
PROCESY ZACHODZĄCE W SZKOLE LUB PLACÓWCE Wymaganie Wskaźniki wewnątrzszkolne Dowody, źródła, dokumenty Prawidłowość organizacji zajęć rewalidacyjnych, w tym liczba godzin i rodzaj tych zajęć oraz ich zgodność z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność w szkole ogólnodostępnej. 1. Szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U z 2012r., poz. 204 ze zm.). 2. Szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 414). 3. Szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U z 2008 r. Nr 173, poz. 1072). 4. Szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.). Wywiad z dyrektorem. Ankiety skierowane do nauczycieli, uczniów, rodziców , analiza dokumentów ,wywiad z dyrektorem. Ankiety skierowane do rodziców, nauczycieli, wywiad z dyrektorem. Wywiad z dyrektorem, analiza dokumentów.

5 WYNIKI Ankiet skierowanych do uczniów Ankietowanych: 3 uczniów klas 2,3

6

7

8 Ankiet skierowanych do nauczycieli
Ankietowanych: 15 nauczycieli 2. W jakiej formie organizowane jest kształcenie specjalne dla uczniów? Zajęcia rewalidacyjne, Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne , Zajęcia wyrównawcze.

9

10

11 8. Jeśli tak, to w jaki sposób?
a) wydłużanie czasu pracy- 15( 100%) b) dodatkowe tłumaczenie poleceń- 15 ( 100%) c) opracowywanie zestawów z pytaniami i zadaniami o niższym stopniu trudności- 12 (80%) d) zmiana sposobu sprawdzania i oceniania- 15( 100%) e) możliwość poprawy oceny- 15( 100%) f) opracowanie dostosowanie wymagań- 14 ( 93.3%) g) Indywidualne metody i formy pracy- 15( 100%)

12 11.W jaki sposób dokonuje Pan/ Pani analizy możliwości rozwojowych uczniów?
a) analiza prac pisemnych- 15 (100%) b) systematycznie sprawdzam prace domowe- 15 (100%) c) prowadzę obserwacje ucznia na zajęciach- 13 ( 86.6%) d) podczas odpowiedzi ustnych uczniów, analizuję stopień opanowania materiału- 15 (100%) e) określam mocne i słabe strony- 13 ( 86.6%)

13

14 Ankiet skierowanych do rodziców
Ankietowanych: 3 rodziców

15

16

17 7.Jeśli tak, to proszę zaznaczyć jakie?
- umiejętność czytania ze zrozumieniem- 3 (100%) - umiejętność utrzymywania się w liniaturze- 2 ( 66.7%) umiejętność posługiwania się zegarem analogowym- 3 (100%) lepsze funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym i szkolnym- 3 (100%) - znajomość zwrotów grzecznościowych- 3 (100%) - większa motywacja do nauki- 3 (100%) - wiara we własne możliwości- 3 (100%) - uspołecznienie - udział w życiu szkoły ( konkursy, akademie) ( 66.7%) - zainteresowanie wykonywanymi zdaniami- 3 (100%) - radzenie sobie z własnymi emocjami- 3 (100%).

18

19 WYWIAD Z DYREKTOREM SZKOŁY
1.Czy w szkole organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno – pedagogiczna dla uczniów zgodnie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. 2.Z jakich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej korzystają uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego? Uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego mają zajęcia rewalidacyjne, opracowany przez zespół nauczycieli i dostosowany do potrzeb dziecka IPET, zatwierdzony przez rodziców plan indywidualnej pomocy psychologiczno – pedagogicznej i współpracy z rodzicami; ponadto uczestniczą w zajęciach wyrównawczych.

20 3. Czy każdy uczeń może uczestniczyć w tego typu zajęciach?
W zajęciach rewalidacyjnych uczestniczą wyłącznie uczniowie z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego ze wskazaniami poradni. 4. Według jakiego programu nauczyciele pracują z uczniem niepełnosprawnym? Nauczyciele pracują z uczniem niepełnosprawnym według Indywidualnego Programu Terapeutycznego. 5. Czy program ten poddawany jest ewaluacji sprawdzającej umiejętności nabyte przez ucznia? IPET poddawany jest ewaluacji semestralnej ( jest modyfikowany, jeśli jest taka potrzeba) oraz rocznej. Badamy i sprawdzamy poziom opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności.

21 W zajęciach indywidualnych rewalidacyjnych uczestniczy trzech uczniów.
6. Czy zajęcia rewalidacyjne są organizowane zgodnie z zaleceniami Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej? Zajęcia rewalidacyjne i wszelkie zajęcia specjalistyczne organizowane są zgodnie z zaleceniami poradni. 7. Ilu uczniów uczestniczy w zajęcia rewalidacyjnych na terenie szkoły? W zajęciach indywidualnych rewalidacyjnych uczestniczy trzech uczniów. 8. Czy każdy nauczyciel może prowadzić zajęcia rewalidacyjne z uczniem? Zajęcia rewalidacyjne prowadzi nauczyciel z kwalifikacjami z oligofrenopedagogiki.

22 9. Jaki jest minimalny wymiar godzin tygodniowych zajęć rewalidacyjnych dla jednego ucznia?
Nasi uczniowie realizują indywidualnie po 2 godz. zajęć rewalidacyjnych w tygodniu. 10. Czy szkoła organizuje zajęcia indywidualne dla uczniów posiadających takie zalecenie w orzeczeniu? Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z orzeczeniem i zaleceniem poradni. 11. Czy szkoła stosuje się do zaleceń zawartych w orzeczeniu dotyczących indywidualnego nauczania, gdy uczeń takie posiada? Oczywiście. Nigdy nie kwestionujemy diagnozy lekarskiej i orzeczenia poradni. Zależy nam na dobru i rozwoju dziecka

23 12. Czy szkoła wydaje opinię o uczniu na prośbę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej lub rodzica?
Szkoła wydaje opinie o uczniu. Jest to niezbędne do właściwego zdiagnozowania dziecka. 13. Czy dokumentacja zajęć rewalidacyjnych prowadzona jest zgodnie z Rozporządzeniem z dnia 19 lutego 2002r w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Dokumentacja prowadzona jest zgodnie z rozporządzeniem. 14.Czy nauczyciele analizują osiągnięcia uczniów? Nauczyciele analizują osiągnięcia uczniów.

24 15.Jeśli tak, to w jaki sposób
Nauczyciele dokonują oceny efektywności udzielonej pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Dokonują semestralnej i rocznej analizy osiągnięć uczniów. Prowadzą karty obserwacji .

25 ANALIZA WYNIKÓW Z analizy odpowiedzi uzyskanych od wszystkich nauczycieli i informacji dyrektora szkoły wynika, że szkoła organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną zgodnie zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; Z ankiet wynika, że kształcenie specjalne dla uczniów organizowane jest w formie zajęć rewalidacyjnych, wyrównawczych i korekcyjno – kompensacyjnych; Z odpowiedzi wszystkich ankietowanych wynika, że uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczestniczą w zajęciach rewalidacyjnych 2 godziny tygodniowo; Wszyscy uczniowie i rodzice twierdzą, że udział uczniów w tego typu zajęciach ma wpływ na poprawę wyników w nauce, a także spełnia ich oczekiwania; Z ankiety przeprowadzonej wśród rodziców wynika, że ich dzieci podczas zajęć rewalidacyjnych nabywają następujące umiejętności: czytania ze zrozumieniem, umiejętność utrzymywania się w liniaturze, umiejętność posługiwania się zegarem analogowym, lepsze funkcjonowanie w środowisku rówieśniczym i szkolnym, znajomość zwrotów grzecznościowych, mają większą motywację do nauki, wierzą we własne możliwości, biorą czynny udział w życiu szkoły, radżą sobie z własnymi emocjami, są zainteresowani wykonywanymi zadaniami; Z ankiet wynika, że nauczyciele pracują z uczniem posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego według Indywidualnego Programu Terapeutycznego; Wszyscy nauczyciele zgodnie twierdzą, że Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny jest dostosowany do indywidualnych możliwości każdego ucznia; Z wywiadu z dyrektorem szkoły wynika, że dla każdego ucznia opracowane są dokumenty dotyczące pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz prowadzony jest dziennik rewalidacji.

26 WNIOSKI I REKOMENDACJE
Według wszystkich nauczycieli pomoc psychologiczno – pedagogiczna w szkole organizowana jest zgodnie z przepisami Z wywiadu z dyrektorem szkoły wynika, że szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2012r., poz. 204 ze zm.). Z ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli, rodziców i uczniów oraz wywiadu z dyrektorem szkoły wynika, że szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych (t.j.: Dz. U. z 2014 r., poz. 414). Według informacji uzyskanych od dyrektora szkoły wynika, że szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych ; Z analizy dokumentów szkolnych, tj. Indywidualnego Programu Edukacyjno- Terapeutycznego, dzienników rewalidacji, dokumentów dotyczących ustalanych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej wynika, że szkoła stosuje przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 225 ze zm.). WNIOSKI I REKOMENDACJE

27 Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
Sposoby prezentacji wyników:   Nauczycielom – na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Uczniom – na szkolnej stronie internetowej. Rodzicom – na posiedzeniu Rady Rodziców.

28 Dziękujemy za uwagę  Skład zespołu: mgr Ewelina Miziołek
mgr Izabela Jopek Dziękujemy za uwagę 


Pobierz ppt "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015"

Podobne prezentacje


Reklamy Google