Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Planowanie i organizacja produkcji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Planowanie i organizacja produkcji"— Zapis prezentacji:

1 Planowanie i organizacja produkcji
Zarządzanie produkcją Materiały szkoleniowe. Część 2

2 Zagadnienia Część 1. Parametry procesu produkcyjnego niezbędne dla logistyki Część 2. Produkcja na zapas i zamówienie Część 3. Typy organizacji produkcji: potokowa i niepotokowa

3 Parametry procesu produkcyjnego
Część 1 Parametry procesu produkcyjnego

4 Seria i partia produkcyjna
Seria produkcyjna to liczba wyrobów finalnych wydzielona ewidencyjnie wynikająca z podzielenia rocznego planu produkcyjnego na mniejsze jednostki w celu wspólnego ich produkowania i rozliczania w określonym czasie. Seria konstrukcyjna Seria informacyjna Seria próbna Partia produkcyjna jest to liczba detali (zespołów) wykonywanych w ścisłej kolejności przy jednorazowym nakładzie czasu przygotowawczo zakończeniowego na każda operację w procesie technologicznym. Partie transportowe

5 Klasyfikacja parametrów produkcyjnych
Proste Zadania godzinowe Możliwość godzinowa Współczynnik obciążenia stanowiska roboczego operacją Takt produkcji Współczynnik obciążenia robotnika operacją Złożone Sumaryczny współczynnik obciążenia stanowiska roboczego Rezerwy stanowiska roboczego Sumaryczny współczynnik obciążenia pracownika Rezerwy robotnika Liczba stanowisk roboczych Liczba robotników Średni współczynnik obciążenia stanowiska roboczego Średni współczynnik obciążenia robotnika Rodzajowe Cykl produkcyjny Zapasy produkcji w toku Program produkcyjny Poziom braków produkcyjnych Partia produkcyjna Parametry wyrobu Fundusz czasu maszyny Zmianowość Stanowiskochłonność Parametry maszyny Fundusz czasu robotnika Pracochłonność Współczynnik wykonania normy Parametry robotnika Parametry wejściowe Parametry wyjściowe

6 Tzm = (tpz/S) + tj [stanowisko-godziny na operację]
Parametry maszyny Fundusz czasu pracy maszyny: Kalendarzowy: liczba dni w roku × liczba godzin doby Nominalny: uwzględnia zmianowość oraz wolne dni w roku Efektywny: Nominalny - planowane przestoje maszyn Rzeczywisty: liczba godzin użytecznego wykorzystania maszyny Zmianowość: liczba zmian pracy maszyny (z reguły max 3 zmiany dobowo) Stanowiskochłonność: Czas wyrażający okres zajęcia maszyny w celu wykonania określonej operacji Wlicza się do niego również czasy przygotowawczo zakończeniowe jeżeli zajmują tę maszynę Tzm = (tpz/S) + tj [stanowisko-godziny na operację]

7 Parametry pracownika Fundusz czasu pracownika: Pracochłonność:
Kalendarzowy: liczba dni w roku × liczba godzin doby Nominalny: uwzględnia zmianowość oraz wolne dni w roku Efektywny: nominalny pomniejszony o liczbę dni nieobecności w pracy Rzeczywisty: liczba godzin użytecznego wykorzystania efektywnego funduszu Pracochłonność: Czas zajęcia pracownika przy wykonywaniu danej pracy [roboczo godziny] Współczynnik wykonania normy (wydajność, produktywność)

8 Parametry wyjściowe proste
Zadanie godzinowe: Inaczej zadanie produkcyjne: liczba wyrobów wynikająca z programu produkcyjnego jaka ma być wyprodukowana w ciągu godziny Możliwość godzinowa: Inaczej możliwość produkcyjna: liczba wyrobów jaką stanowisko może wykonać w ciągu godziny. Takt produkcji: Czas między spływem dwóch kolejnych wyrobów z linii lub stanowiska (odwrotność zadania godzinowego) Współczynnik obciążenia stanowiska roboczego: Stopień zajęcia stanowiska roboczego przy wykonaniu określonej detalooperacji na godzinę Współczynnik obciążenia pracownika Stopień zajęcia pracownika przy wykonywaniu określonej detalooperacji w ciągu godziny

9 Parametry wyjściowe złożone
Dotyczą sytuacji w której kilka detalooperacji obciąża stanowisko i pracownika lub grupę różnorodnych stanowisk i pracowników. Sumaryczny współczynnik obciążenia stanowiska roboczego: Grupuje obciążenia stanowiska od wszystkich detalooperacji obciążających praca stanowisko Rezerwy stanowiska roboczego: Stopień niewykorzystania stanowiska Sumaryczny współczynnik obciążenia pracownika: Grupuje obciążenia pracownika od wszystkich detalooperacji obciążających pracą pracownika Liczba stanowisk roboczych Liczba pracowników Średni współczynnik obciążenia stanowisk roboczych: Średni współczynnik obciążenia robotników

10 Cykl produkcyjny Czas niezbędny do wykonania wszystkich operacji w procesie produkcyjnym danego wyrobu łącznie z czasem wszystkich koniecznych przerw. Czas między rozpoczęciem a zakończeniem procesu produkcyjnego wyrobu Zapasy produkcji w toku: Wynikają z faktu niezakończenia pewnej ilości prac (tzw. produkcja w toku) Obejmują zapasy powstające między komórkami produkcyjnymi oraz wewnątrz komórki produkcyjnej 1 stopnia.

11 Okres cyklu produkcyjnego
Parametry rodzajowe Okres cyklu produkcyjnego Okres roboczy Czas trwania operacji technologicznych Czas trwania procesów naturalnych Czas trwania operacji kontrolnych Czas trwania operacji transportu Okres roboczy w procesie magazynowania Okres przerw Wynikające z organizacji procesu produkcyjnego W związku z obróbką partii W oczekiwaniu na zwolnienie stanowiska roboczego Czas oczekiwania w magazynach Wynikające z organizacji dnia roboczego Planowane przerwy wewnątrz zmiany Przerwy między zmianowe Wolne zmiany i dni wolne od pracy Inne przerwy

12 Planowanie produkcji a produkcja na klienta
Punkt rozdzielający (PR) jak głęboko w głąb łańcucha dostaw przedostaje się zlecenie klienta do procesu logistycznego producenta wyrobu lub usługi (PR) oddziela część organizacji przedsiębiorstwa skierowaną na zlecenie klienta od części organizacji przedsiębiorstwa opartej na planie. Punkt rozdzielający jest ostatnim punktem zapasów głównych produktu w łańcuchu dostaw Źródło: doc. dr inż. Piotr Cyplik, CEL

13 Planowanie produkcji a produkcja na klienta
Źródło: doc. dr inż. Piotr Cyplik, CEL

14 Decoupling Point (punkt rozdzielający)
Zaopatrzenie Produkcja Montaż Dostawy Zamówienia materiałowe Pod montaż Wyrób gotowy MDTS Produkcja i dostawy na zapas MTS Produkcja na zapas ATO Montaż na zamówienie MTO Produkcja na zamówienie ETO Realizacja na zamówienie Działalność oparta na prognozach Działalność kierowana zamówieniami

15 Plan sprzedaży i plan produkcji
Plan sprzedaży i plan produkcji powinny odpowiadać na podobne pytania. Plan produkcji musi dać odpowiedź przedsiębiorstwu na pytanie jakie wyroby produkować, ile należy produkować oraz kiedy można i należy produkować. Plany sprzedaży i produkcji różnią się jednak od siebie z co najmniej trzech powodów: sprzedaż możliwa jest z zapasów znajdujących się w sferze sprzedaży, sprzedaż jest realizowana w konkretnej jednostce czasu a proces produkcji trwa znacznie dłużej, zdolność produkcyjna nie jest zawsze równa zapotrzebowaniu wynikającemu ze sprzedaży. Plany te powinny się nawzajem bilansować uwzględniając poziom zapasów magazynowych w poszczególnych okresach.

16 Typy organizacji produkcji
Część 3 Typy organizacji produkcji

17 Forma niepotokowa Podział procesu na poszczególne operacje
Wykonywanie każdej operacji na całej partii wyrobów. Cechy charakterystyczne formy nie potokowej: Długi okres oczekiwania na następną operacje, Możliwość niesprawnego przepływu prac, Powolny przyrost wartości dodanej. Koncentracja kwalifikacji, Trudności w osiągnięciu wysokiego wykorzystanie maszyn i urządzeń.

18 Formy organizacji produkcji
Forma produkcji warsztatowej gniazdo produkcyjne Źródło: doc. dr inż. Piotr Cyplik, CEL

19 Forma potokowa produkcji
Zadania wykonywane są w sposób ciągły, bez przerw związanych z okresami oczekiwania bezczynności, Czas poszczególnych operacji powinien mieć jednakową długość. Cechy produkcji potokowej: ulepszony przepływ materiału i przebieg prac, kwalifikacje ludzi nie musza być wysokie (wysoki podział prac), szybszy przyrost wartości dodanej i szybsze tempo realizacji prac.

20 Formy organizacji produkcji
Forma potokowa (np. linia produkcyjna) Źródło: doc. dr inż. Piotr Cyplik, CEL

21 Marszruta technologiczna
Kierunki przepływu części do poszczególnych oddziałów/ stanowisk produkcyjnych. Kierunki te: wskazują, które jednostki produkcyjne są zaangażowane w wytwarzanie każdego wyrobu i jego odmian, służą do planowania mocy produkcyjnych w systemie MRP.

22 Cykl wytwarzania Czas niezbędny do wykonania wszystkich operacji w procesie produkcyjnym danego wyrobu łącznie z czasem wszystkich koniecznych przerw Istnieją trzy podstawowe warianty organizacji cyklu wytwarzania: Wariant szeregowy Wariant równoległy Wariant szeregowo - równoległy

23 Cykl produkcji szeregowy
Przebieg szeregowy polega na rozpoczynaniu następnej operacji wtedy gdy na wszystkich detalach wchodzących w skład partii została wykonana poprzednia.

24 Cykl produkcji równoległy
Przebieg równoległy odbywa się nie w partiach obróbczych lecz w mniejszych partiach transportowych. Dopuszcza się przerwy w pracy stanowisk roboczych po wykonaniu każdej kolejnej n tej operacji z wyjątkiem operacji, której pracochłonność jest maksymalna.

25 Cykl produkcji szeregowo równoległy
Przebieg szeregowo – równoległy stanowi kombinację elementów szeregowego i równoległego sposobu przekazywania detali. Umożliwia skrócenie cyklu produkcyjnego w stosunku do przebiegu szeregowego o czasy, w których poszczególne operacje wykonywane są równolegle. Skumulowanie przerw z cyklu równoległego umożliwia lepsze wykorzystanie czasu pracy maszyn i urządzeń


Pobierz ppt "Planowanie i organizacja produkcji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google