Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom"— Zapis prezentacji:

1 63-200 Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel. 62 747 47 09, kom
Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom ,

2 Spis treści prezentacji
1. Metodologia badań 2. Charakterystyka próby 3. Ogólna ocena gminy 4. Mieszkańcy gminy o samorządzie 5. Priorytety rozwoju gminy Środa Wielkopolska 6. Sytuacja mieszkaniowa 7. Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, zdrowie i środowisko 8. Oświata i bezpieczeństwo 9. Sport i kultura 10. Spis tablic i wykresów

3 Metodologia Metoda: bezpośredni wywiad kwestionariuszowy
Materiał empiryczny zebrano w domach mieszkańców przy pomocy kwestionariusza wywiadu przeprowadzony przez ankieterów Badania zostały zrealizowane w miesiącu styczniu 2010 roku na losowej reprezentatywnej próbie 770 dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska Maksymalny błąd statystyczny (tj. szacunku wszystkich estymowanych udziałów demograficzno-społecznych właściwości ankietowanych i opinii przez nich głoszonych) wynosi 3,5%, przy 95% zaufaniu (wiarygodności), że opinie uzyskane w badaniach na podstawie próby nie odbiegają od faktycznych (nierozpoznanych) opinii całej populacji Podmiot badania: losowa reprezentatywna próba dorosłych mieszkańców gminy dobrana z PESEL-u z wykorzystaniem profesjonalnego oprogramowania analiz statystycznych SPSS v.14.0 Metoda analizy: ilościowe narzędzia wskaźnikowe

4 Charakterystyka badanej
próby

5 Miasto Środa Wielkopolska
Tablica nr 1. Dorośli mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska według miejsca zamieszkania i płci, w populacji i próbie N =770 Miejsce zamieszkania Płeć Liczebność Ogółem % Mężczyźni Kobiety liczebność Miasto Środa Wielkopolska Populacja 8 415 47,2 9 426 52,8 17 841 72,5 Próba 263 47,1 295 52,9 558 Obszar wiejski 3 374 49,9 3 386 50,1 6 760 27,5 106 50,0 212 11 789 47,9 12 812 52,1 24 601 100,0 369 401 770 Spośród dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska na podstawie zbioru PESEL z dnia roku wylosowano reprezentatywną próbę N =1000. Ostatecznie do analizy zakwalifikowano 770 efektywnych wywiadów ankietowych, w których została zachowana reprezentatywność populacji, co potwierdza rozkład próby według płci i miejsca zamieszkania w populacji i próbie.

6 Wykres nr 1. Struktura próby według wieku i płci
Tablica nr 2. Porównanie rozkładu zbioru dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska z próbą, według grupy wiekowej W tablicy nr 2 pokazano rozkłady zbioru populacji z analizowaną próbą ze względu na, wiek czyli jedną z głównych cech, na podstawie których z populacji wyodrębniono próbę. Analiza zaprezentowanych danych potwierdza trafność doboru próby. Zrealizowano tym samym założenie reprezentatywności próby, co upoważnia badaczy do wnioskowania statystycznego polegającego na uogólnianiu wyników otrzymanych na podstawie próby losowej na populację, z której próba została pobrana. Lp. Grupa wiekowa Rozkład w % N=24601 Rozkład w % N=770 1 18-24 12,5 12,6 2 25-34 21,6 21,3 3 35-44 16,3 16,5 4 45-54 18,5 18,6 5 55-65 17,8 17,5 6 66 i więcej 13,3 13,5

7 Wykres nr 2. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska według płci w populacji i próbie

8 Wykres nr 3.1. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska według wieku i płci w populacji i próbie Kobieta Mężczyzna

9 Wykres nr 3.2. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska według wieku i płci w populacji i próbie Kobieta Mężczyzna

10 Wykres nr 4. Struktura próby według płci i wykształcenia
W kategorii osób z wykształceniem wyższym w rozkładach ze względu na płeć kobiety stanowiły 55,9% respondentów z tym wykształceniem. Kobiety są lepiej wykształcone od mężczyzn.

11 Wykres nr 5. Struktura próby według miejsca zamieszkania, płci i wieku
Miasto Na wsi zamieszkuje więcej (o 1,7 punktów procentowych) kobiet z przedziału wieku lata niż w mieście. Natomiast wśród mężczyzn w przedziale wieku 66 i więcej lat na wsi mieszka mniej (o 1,6 punktów procentowych) niż w mieście.

12 Wykres nr 6. Struktura próby w grupach wiekowych ze względu na miejsce zamieszkania i płeć
Kobieta Mężczyzna W kategoriach miejsca zamieszkania ogółem wśród kobiet i mężczyzn nie występują znaczące różnice. Natomiast w grupie wiekowej lat występują większe różnice wśród kobiet niż wśród mężczyzn.

13 Wykres nr 7. Kategoria społeczno-zawodowa próby według miejsca zamieszkania - miasto, wieś
Największą grupę społeczno-zawodową stanowią emeryci i renciści (24,1%)

14 Tablica nr 3. Struktura próby według płci i kategorii zawodowej
Płeć Kategoria zawodowa w % Nauczyciele, urzędnicy, wolne zawody Prywatni przedsiębiorcy Rolnicy Robotnicy Pracownicy administracyjno – biurowi Pracownicy handlu i usług Kobieta 10,0 4,2 1,2 5,0 14,0 12,0 Mężczyzna 9,2 4,9 24,9 5,7 11,4 Ogółem 6,6 3,0 14,6 11,7 Płeć Kategoria zawodowa w % Ogółem w % Emeryci Renciści Gospodynie domowe Uczniowie i studenci Bezrobotni Kobieta 22,2 5,0 11,7 6,7 8,0 52,1 Mężczyzna 13,3 7,6 0,3 7,3 5,4 47,9 Ogółem 17,9 6,2 7,0 6,8 100,0 Z rozkładu w kategorii zawodowej ze względu na płeć wynika, że do zawodów kobiecych można zaliczyć kategorie: pracownicy administracyjno-biurowi i gospodynie domowe. Natomiast do męskich zawodów zaliczyć można: robotników, rolników i prywatnych przedsiębiorców.

15 Tablica nr 4. Struktura próby według kategorii zawodowej i miejsca zamieszkania
Miejsce zamieszkania Kategoria zawodowa w % Nauczyciele, urzędnicy, wolne zawody Prywatni przedsiębiorcy Rolnicy Robotnicy Pracownicy administracyjno – biurowi Pracownicy handlu i usług Miasto 11,5 7,7 0,4 13,1 11,6 12,7 Wieś 6,1 3,8 9,9 18,4 5,7 9,0 Ogółem 10,0 6,6 3,0 14,5 11,7 Miejsce zamieszkania Kategoria zawodowa w % Ogółem w % Emeryci Renciści Gospodynie domowe Uczniowie i studenci Bezrobotni Miasto 19,2 5,6 7,0 72,5 Wieś 14,6 8,0 7,1 9,4 27,5 Ogółem 17,9 6,2 6,8 100,0 Badania wykazały, iż w mieście mieszka więcej emerytów oraz nauczycieli, urzędników oraz pracowników wolnych zawodów niż na wsi .

16 Ogólna ocena gminy

17 Wykres nr 8. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania
Tablica nr 5. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania (częstości) Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojego miejsca zamieszkania? Częstość Procent Bardzo zadowolony 223 29,0 Raczej zadowolony 469 60,9 Nie mam zdania 37 4,7 Raczej niezadowolony 32 4,2 Bardzo niezadowolony 9 1,2 Ogółem 770 100,0 89,9% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska jest zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania Wykres nr 8. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania

18 Wykres nr 9. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według płci
Płeć w sposób znaczący nie różnicuje stopnia zadowolenia z miejsca zamieszkania.

19 Wykres nr 10. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według miejsca zamieszkania
Mieszkańcy wsi deklarują, że są w niewielkim stopniu bardziej zadowoleni (o 0,9 punkty procentowe) z miejsca zamieszkania od mieszkańców miasta.

20 Wykres nr 11. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według wykształcenia
Najbardziej zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania są respondenci z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym (92,0%), a najmniej z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym ( 86,7%).

21 Co wyróżnia gminę Środę Wielkopolska od innych gmin wielkopolskich?
Tablica nr 6. Zwolennicy i przeciwnicy opinii, czym gmina Środa Wielkopolska wyróżnia się pozytywnie na tle innych gmin województwa wielkopolskiego? Lp. Co wyróżnia gminę Środę Wielkopolska od innych gmin wielkopolskich? Zwolennicy opinii w % Przeciwnicy opinii Nie ma zdania 1 Dobre położenie komunikacyjne – przy drodze krajowej Poznań – Katowice oraz w małej odległości od autostrady A2 80,9 6,5 12,6 2 Kolej wąskotorowa 76,6 7,1 16,3 3 Bardzo atrakcyjna lokalizacja – blisko dużego rynku zbytu w aglomeracji poznańskiej 73,5 8,1 18,4 4 Duża ilość podmiotów gospodarczych w handlu i usługach 73,1 10,0 16,9 5 Pałac w Winnej Górze związanym z gen. J.H. Dąbrowskim 68,2 7,0 24,8 6 Czystość i estetyka miasta i wsi 66,5 18,2 15,3 7 Średzkie Sejmiki Kultury 64,8 27,1 8 Usługi komunalne spółek gminnych 62,1 12,9 25,0 9 Duża liczba prowadzonych inwestycji w gminie 55,8 12,3 31,9 10 Dobra sieć dróg gminnych i lokalnych 52,3 26,9 20,8 11 Niskie podatki od nieruchomości „Środa – wielkopolskie miasto niskich podatków” 52,2 9,1 38,7 80,9% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska uznało, że najbardziej wyróżnia ich gminę spośród innych gmin wielkopolskich dobre położenie komunikacyjne – przy drodze krajowej Poznań - Katowice oraz mała odległość od autostrady A2. Największe trudności sprawiła respondentom opinia, że gminę wyróżniają niskie podatki od nieruchomości (38,7%- „nie miało zdania”).

22 Tablica nr 7. Ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska
Lp. Ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska w zakresie: Pozytywna w % Negatywna Trudno powiedzieć 1 Dostępu do placówek handlowych 88,8 3,0 8,2 2 Dostępu do oświaty (szkoły podstawowe, gimnazja i licea) 77,5 4,6 17,9 3 Placówek gastronomicznych 75,6 5,7 18,7 4 Dostępu do sportu i rekreacji 68,7 7,3 24,0 5 Jakości wody 14,0 17,3 6 Kanalizacji sanitarnej 67,9 12,3 19,8 7 Stanu środowiska naturalnego 67,5 9,1 23,4 8 Układu komunikacyjnego miasta 67,1 13,1 9 Dostępu do niepublicznej służby zdrowia (przychodnie, lekarze rodzinni) 66,8 11,4 21,8 10 Bezpieczeństwa mieszkańców 11,2 22,1 11 Dostępu do kultury i rozrywki 8,7 24,5 12 Czystości i estetyki 64,9 9,2 25,9 13 Warunków mieszkaniowych 64,0 10,8 25,2 14 Kanalizacji deszczowej 56,6 14,2 29,2 15 Stanu ulic i chodników 52,6 32,9 14,5 16 Opieki zdrowotnej (szpital) 49,9 24,9 17 Opieki społecznej 46,8 6,9 46,4 18 Bezpieczeństwa na lokalnym rynku pracy 34,0 28,6 37,4 Analiza 18 obszarów życia społecznego, w których występuje wyraźna dominacja opinii pozytywnych nad negatywnymi, upoważnia do stwierdzenia, że mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska są zadowoleni z warunków życia w gminie.

23 Wykres nr 12. Negatywna ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska w zakresie:
Respondenci oceniając warunki życia w gminie Środa Wielkopolska najwięcej negatywnych ocen przyznali stanowi ulic i chodników (32,9%).

24 Wykres nr 13. Pozytywna ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska w zakresie:
Mieszkańcy gminy Środy Wielkopolska są zdecydowanie zadowoleni: z placówek handlowych (88,8%), dostępu do oświaty (77,5%) oraz placówek gastronomicznych (75,6%).

25 Mieszkańcy gminy o samorządzie

26 Wykres nr 14. Ocena pracy gminnej administracji samorządowej
Czy Pana/Pani zadaniem dobrze funkcjonuje Urząd Miejski w Środzie Wielkopolska? 64,4% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska dobrze ocenia pracę gminnej administracji samorządowej Wykres nr 15. Ocena pracy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej według płci Mężczyźni (o 2,1 punktów procentowych) częściej od kobiet pozytywniej oceniają funkcjonowanie gminnej administracji samorządowej.

27 Wykres nr 16. Ocena pracy gminnej administracji samorządowej
według wykształcenia W kategorii wykształcenia największe poparcie dla pozytywnej oceny funkcjonowania pracy gminnej administracji samorządowej wyrazili respondenci z wykształceniem policealnym i średnim zawodowym, najmniejsze z zasadniczym zawodowym. Rozkłady liczebności w tablicach krzyżowych wykazują, że w kategorii wykształcenia respondenci z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (32,6%) dokonali wyboru „nie mam zdania”. Wydaje się, że pozyskanie pozytywnej opinii o pracy samorządu na tym poziomie wykształcenia mieszkańców gminy, może znacznie wpłynąć na poprawienie wizerunku administracji samorządowej.

28 72,1% respondentów dobrze ocenia pracę Burmistrza.
Wykres nr 17. Ocena działalności Burmistrza Środy Wielkopolskiej 72,1% respondentów dobrze ocenia pracę Burmistrza.

29 Wykres nr 18. Ocena działalności Burmistrza według miejsca zamieszkania
Mieszkańcy miasta (76,2%) lepiej ( o 14,9 punktów procentowych) oceniają działalność Burmistrza od mieszkańców wsi (61,3%).

30 Wykres nr 19. Ocena współpracy Burmistrza z Radą Gminy
55,4% respondentów nie potrafi ocenić współpracy Burmistrza i Rady Gminy, dlatego wybrali odpowiedź „nie mam zdania”, natomiast dobrze ocenia tą współpracę 40,2% ankietowanych.

31 Wykres nr 20. Ocena współpracy Burmistrza z Radą Gminy według płci
Kobiety lepiej (o 5,3 punkty procentowe) od mężczyzn oceniają płaszczyznę współpracy Burmistrza z Radą Gminy.

32 Wykres nr 21. Ocena działalności Rady Miejskiej
37,2% respondentów dobrze ocenia pracę Rady Miejskiej, natomiast , aż 56,3% respondentów nie ma zdania na ten temat.

33 Wykres nr 22. Trzy najwyżej ocenione jednostki organizacyjne
gminy Środa Wielkopolska 28,4% 71,6% brak wyboru wybór Miejska Biblioteka Publiczna 29,3% 70,7% brak wyboru wybór Usługi Komunalne 33,7% 66,3% brak wyboru wybór Ośrodek Kultury

34 Tablica nr 8. Lista rankingowa opinii mieszkańców na temat funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy Środa Wielkopolska Trzy najwyżej ocenione jednostki organizacyjne gminy Środa Wielkopolska Wybory w % 1. Miejska Biblioteka Publiczna 71,6% 2. Usługi Komunalne 70,7% 3. Ośrodek Kultury 66,3% Kolejne jednostki organizacyjne gminy Środa Wielkopolska Wybory w % 4. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o. (MPECWiK) 63,6% 5. Ośrodek Sportu i Rekreacji 62,9% 6. Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach 54,7% 7. Ośrodek Wsparcia pod nazwą "Gminna Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza" 47,4% 8. Ośrodek Pomocy Społecznej 46,5% Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska wysoko ocenili funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy.

35 Wykres nr 23. Ocena funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej według miejsca zamieszkania
Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna w Środzie Wielkopolskiej? Mieszkańcy miasta zdecydowanie lepiej (o 15,6 punktów procentowych) oceniają funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej od respondentów mieszkających na wsi.

36 Wykres nr 24. Ocena funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji spółka z o. o.? Wykres nr 25. Ocena funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Ośrodek Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej? Wykres nr 26. Ocena funkcjonowania Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach?

37 Wykres nr 28. Ocena funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej
Wykres nr 27. Ocena funkcjonowania Ośrodka Wsparcia pod nazwą „Gminna Świetlica Terapeutyczno- Wychowawcza” Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Ośrodek Wsparcia pod nazwą "Gminna Świetlica Terapeutyczno-Wychowawcza" w Środzie Wielkopolskiej? Wykres nr 28. Ocena funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej Czy Pana/Pani zdaniem dobrze funkcjonuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej?

38 w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej?
Wykres nr 29. Czy w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej? 40,8% respondentów stwierdziło, że w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu natomiast 8,8% nie zgodziło się z tym twierdzeniem. 50,4% respondentów nie potrafiła zająć stanowiska w sprawie oceny funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej.

39 Wykres nr 30. Trzy najważniejsze pozytywne zmiany w pracy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z ostatnich kilku lat 49,0% 51,0% brak wyboru wybór Lepsze organizacja pracy, brak kolejek 54,1% 45,9% brak wyboru wybór Milsza obsługa klientów 56,4% 43,6% brak wyboru wybór Dobra informacja przy wejściu do Urzędu

40 Tablica nr 9. Pozytywne zmiany w pracy Urzędu Miejskiego
w Środzie Wielkopolskiej z ostatnich kilku lat Kolejność Trzy główne pozytywne zmiany jakie nastąpiły w pracy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolska Wybory w % 1 Lepsza organizacja pracy, brak kolejek 51,0 2 Milsza obsługa klientów 45,9 3 Dobra informacja przy wejściu do Urzędu 43,6 Kolejność Kolejne pozytywne zmiany jakie nastąpiły w pracy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolska Wybory w % 4 Lepsza estetyka i funkcjonalność pomieszczeń dla klientów 35,4 5 Większa przystępność i uprzejmość pracowników Urzędu 28,0 6 Bardziej kompetentni i lepiej przygotowani pracownicy 27,1 7 Większe zaangażowanie pracowników i szybkość w załatwieniu spraw 20,4 8 Nowa kadra 13,1 9 Ciekawsza strona internetowa i lepsza informacja o pracy Urzędu 12,4 Najistotniejsze cechy wpływające na ocenę każdego Urzędu zostały zauważone przez respondentów: „lepsza organizacja pracy, brak kolejek”, „milsza obsługa klientów” i „ dobra informacja przy wejściu do Urzędu”. Rozkład wyborów respondentów wskazuje na prawidłowy kierunek kształtowania wizerunku Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Nie sumuje się do 100%, można było dokonać trzech wyborów. N =314. Na dalszą część pytania odpowiedziały tylko te osoby, które uznały, iż w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego.

41 Tablica nr 10. Trzy główne źródła wiedzy mieszkańców o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy Kolejność Trzy główne źródła wiedzy mieszkańców o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy w Środzie Wielkopolska Wybór w % 1 Z tygodnika „Gazeta Średzka” 84,0 2 Z miesięcznika „Średzki Biuletyn Samorządowy” 41,6 3 Z „Teleskopu” TVP Poznań 36,2 Kolejne źródła wiedzy mieszkańców o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy w Środzie Wielkopolska 4 Z dwutygodnika informacyjno - reklamowego „Głos Powiatu Średzkiego” 35,3 5 Z serwisu internetowego Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolska 24,4 6 Z dziennika „Głos Wielkopolski” 14,3 7 Z zebrań osiedlowych i wiejskich 11,9 8 Z portalu internetowego BIP 11,3 9 Z tablic ogłoszeń 10,9 Wiedza respondentów o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy w Środzie Wielkopolskiej pochodzi przede wszystkim z prasy lokalnej. Nie sumuje się do 100%, można było dokonać trzech wyborów N =770.

42 Priorytety rozwoju gminy Środa Wielkopolska

43 środki finansowe w gminie Środa Wielkopolska
Tablica nr 11. Pięć najważniejszych inwestycji, na które należy przeznaczać środki finansowe w gminie Środa Wielkopolska Kolejność Ranking inwestycji Wybory w % 1 Remont dróg i chodników 90,0 2 Budowa nowych dróg i chodników 89,9 3 Budowa nowych ścieżek rowerowych 86,8 4 Budowa placów zabaw, terenów zielonych i ciągów spacerowych 86,6 5 Budowa i modernizacja parkingów 81,9 Tablica nr 12. Kolejne inwestycje, na które należy przeznaczać środki finansowe w gminie Środa Wielkopolska Kolejność Ranking inwestycji Wybory w % 6 Budowa przedszkoli 78,1 7 Wspieranie przedsiębiorczości 77,7 8 Budowa i modernizacja bazy oświatowej, przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów 9 Budownictwo komunalne 77,4 10 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej 76,1

44 Wykres nr 31. Stopień akceptacji zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej
Pozytywna Negatywna Trudno powiedzieć

45 Wykres nr 32. Infrastruktura drogowa według poziomu wykształcenia
- remont dróg i chodników Brak wyboru Wybór Respondenci z wykształceniem wyższym rzadziej od respondentów z pozostałych poziomów wykształcenia, wskazywali remont dróg i chodników za najważniejszą inwestycję infrastruktury drogowej.

46 Wykres nr 33. Infrastruktura drogowa według płci - remont dróg
i chodników Wykres nr 34. Infrastruktura drogowa według płci – budowa nowych dróg i chodników Wykres nr 35. Infrastruktura drogowa według płci – budowa nowych ścieżek rowerowych Kobiety częściej od mężczyzn wskazały, że najważniejszą potrzebą inwestycyjną dla gminy Środa Wielkopolska jest infrastruktura drogowa w tym szczególnie remont dróg i chodników, budowa nowych dróg i chodników oraz budowa nowych ścieżek rowerowych.

47 Wykres nr 36. Stopień akceptacji zadań inwestycyjnych
w gminie Środa Wielkopolska Pozytywna Negatywna Trudno powiedzieć

48 Tablica nr 13. Kolejne inwestycje, na które należy przeznaczać środki
finansowe w gminie Środa Wielkopolska Kolejność Ranking inwestycji Wybory w % 11 Infrastruktura budownictwa mieszkaniowego 75,3 12 Powszechny dostęp do Internetu 74,0 13 Modernizacja sieci wodociągowej 73,4 14 Rozbudowa infrastruktury sportowej - hale sportowe, boiska 72,9 15 Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego 70,1 16 Budowa świetlic wiejskich 67,1 17 Modernizacja Starego Rynku 63,6 18 Budowa trybuny na stadionie miejskim 61,0 19 Budowa amfiteatru 54,0 Bardzo niewielu respondentów (od 1,0 do 18,3 punktów procentowych) wyrażało swoją negatywną opinię o proponowanych zadaniach inwestycyjnych, co świadczyć może o dobrej orientacji mieszkańców o potrzebach inwestycyjnych gminy, jak również o trafności podanych w kwestionariuszu zadań inwestycyjnych.

49 Wykres nr 43. Stopień akceptacji zadań inwestycyjnych
w gminie Środa Wielkopolska Pozytywna Negatywna Trudno powiedzieć

50 Tablica nr 14. Przydatność inwestycji i remontów w gminie
Środa Wielkopolska Zrealizowane inwestycje w gminie Środa Wielkopolska Pozytywna w % Negatywna w % Nie mam zdania w % 1. Remont kina 85,2 1,3 13,5 2. Odnowa parków, skwerów 81,4 2,3 16,3 3. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 77,9 1,0 21,1 4. Budowa schroniska dla zwierząt w Kijewie 77,1 3,4 19,5 5. Modernizacja Kąpieliska Miejskiego 76,5 2,9 20,6 6. Budowa boiska „ORLIK 2012” 75,8 2,2 22,0 7. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chwałkowie 75,7 0,8 23,5 8. Budowa sieci wodociągowej 74,5 23,2 9. Budowa nowej kwatery Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie 72,1 25,7 10. Budowa mieszkań socjalnych 66,5 9,4 24,2 11. Budowa boiska do hokeja na trawie 65,6 7,0 27,4 12. Budowa dróg gminnych 63,6 9,7 26,7 Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska wyrazili duże zrozumienie dla inwestycji i remontów zrealizowanych w ostatnich latach i wysoko ocenili ich przydatność. Największe uznanie znalazły: remont kina (85,2%), odnowa parków i skwerów (81,4%), budowa sieci kanalizacji sanitarnej (77,9%).

51 Wykres nr 37. Inwestycje w gminie Środa Wielkopolska – remont kina według kategorii wiekowej
Brak wyboru Wybór Respondenci w przedziale wieku lata częściej od respondentów z innych przedziałów wieku wskazywali remont kina za jedną z najbardziej przydatnych inwestycji gminy Środa Wielkopolska (89,5%).

52 Wykres nr 38. Wiedza na temat uzyskanych przez gminę Środa Wielkopolska środków finansowych z Funduszy Unii Europejskiej Tylko 11,8% ankietowanych potrafiło odpowiedź ile gmina pozyskała środków finansowych z Funduszy z Unii Europejskiej, 9,1% mieszkańców gminy mylnie wybrało zaproponowane wartości kwot oraz aż 79,1% respondentów nie miało zdania na ten temat.

53 Sytuacja mieszkaniowa

54 Wykres nr 39. Ocena sytuacji mieszkaniowej
Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze swojej sytuacji mieszkaniowej? Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska w zdecydowanej większości (80,0%) są zadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej

55 Wykres nr 40. Ocena sytuacji mieszkaniowej ze względu na płeć
Kobiety (51,9%) są bardziej zadowolone (o 3,8 punkty procentowe) od mężczyzn (48,1%) ze swojej sytuacji mieszkaniowej.

56 Tablica nr 15. Stopień zadowolenia z sytuacji mieszkaniowej
ze względu na płeć i wiek Grupa wiekowa Kobieta w % Mężczyzna w % Wybór 18–24 75,0 83,7 Tak 6,3 8,2 Nie mam zdania 25–34 75,3 79,5 3,7 1,2 35–44 80,6 78,5 8,1 7,7 45–54 84,9 82,9 4,1 4,3 55–65 79,2 77,8 4,2 9,5 66 i więcej 83,1 4,6 12,8 Kobiety w grupie wiekowej lat deklarują większe zadowolenie z sytuacji mieszkaniowej od kobiet z pozostałych grup wiekowych. Największe zadowolenie wśród mężczyzn można zaobserwować w najmłodszej grupie wiekowej lata (83,7%).

57 Tablica nr 16. Powody niezadowolenia z sytuacji mieszkaniowej
Kolejność Powody niezadowolenia z sytuacji mieszkaniowej Częstość Wybór % 1 Wysokie opłaty za wodę i ścieki 55 50,0 2 Niski standard 41 37,3 3 Wysoki czynsz 34 30,9 4 Mało zieleni 29 26,4 5 Brak własnościowego mieszkania 28 25,5 6 Mały metraż 27 24,5 7 Zbyt ciasna zabudowa 25 22,7 8 Hałas z zewnątrz 23 20,9 9 Wysokie opłaty za odpady komunalne 21 19,1 10 Uciążliwy sąsiad 19 17,3 11 Wysokie opłaty za podatek od nieruchomości 7,2 14,3% respondentów odpowiedziało, że są niezadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej. Do najważniejszych powodów niezadowolenia zaliczyli przede wszystkim: wysokie opłaty za wodę i ścieki (50,0%), niski standard (37,3%), wysoki czynsz (30,9%). Odpowiedzi na pytanie udzielali tylko respondenci niezadowoleni ze swojej sytuacji mieszkaniowej N =110. Nie sumuje się do 100% ponieważ można było wybrać trzy odpowiedzi.

58 Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, zdrowie i środowisko

59 Wykres nr 41. Stopień zadowolenia ze świadczeń opieki zdrowotnej
Czy jest Pan/Pani zadowolony/a ze świadczeń opieki zdrowotnej? 63,7% respondentów jest zadowolonych ze świadczeń opieki zdrowotnej.

60 Wykres nr 42. Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia
według wieku Respondenci w grupie wiekowej lat deklarowali większe zadowolenie ze świadczeń opieki zdrowotnej (75,5%) od respondentów z pozostałych grup wiekowych.

61 Wykres nr 43. Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia
według płci Kobiety deklarują, że są bardziej zadowolone (o 7,7 punktów procentowych) z funkcjonowania służby zdrowia od mężczyzn.

62 Wykres nr 44. Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia
według miejsca zamieszkania Mieszkańcy obszaru wiejskiego gminy Środa Wielkopolska są nieznacznie (o 2,0 punktów procentowych) bardziej zadowoleni z funkcjonowania służby zdrowia od respondentów mieszkających w mieście.

63 Wykres nr 45. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną
Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być środki finansowe na pomoc społeczną? Znaczna część respondentów (49,9%) jest zdania, że środki finansowe na pomoc społeczną powinny być zdecydowanie większe, natomiast 18,7% wybrało, iż powinny pozostać na tym samym poziomie, a 5,1% uważa, że należy znacznie je zmniejszyć. Niemal co trzeci respondent (26,3%) „nie ma zdania” na ten temat. Wykres nr 46. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną według płci Płeć nie wpływa na opinię o wydatkowaniu środków finansowych na pomoc społeczną.

64 Wykres nr 47. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną
według wieku Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być środki finansowe na pomoc społeczną? Respondenci w grupach wiekowych lat i lat deklarowali większe poparcie dla zwiększenia środków finansowych na pomoc społeczną niż respondenci z pozostałych grup wiekowych.

65 Wykres nr 48. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną
według miejsca zamieszkania Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być środki finansowe na pomoc społeczną? Mieszkańcy Środy Wielkopolskiej częściej niż mieszkańcy wsi (o 8,3 punktów procentowych) opowiadali się za „zdecydowanym zwiększeniem” środków finansowych na pomoc społeczną.

66 Wykres nr 49. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną
według wykształcenia Jakie Pana/Pani zdaniem powinny być środki finansowe na pomoc społeczną? Najmniejsze poparcie na rzecz zwiększenia środków finansowych na pomoc społeczną wyrazili respondenci z wykształceniem wyższym (30,5%), natomiast za zwiększeniem tych środków najbardziej zdecydowanie wypowiedzieli się respondenci z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym (57,5%).

67 Forma wydatkowania środków na pomoc społeczną
Tablica nr 17. Formy dystrybucji pomocy społecznej Lp. Forma wydatkowania środków na pomoc społeczną Tak w % Nie mam zdania Nie 1 Publiczne pieniądze na pomoc społeczną powinny być przekazywane w naturze (np. ubrania, jedzenie, opał i inne) 72,3 22,8 4,9 2 Publiczne pieniądze na pomoc społeczną powinny być przekazywane w formie usług odpowiadających indywidualnej sytuacji potrzebujących (np. opiekuńczych, leczniczych, edukacyjnych i innych) 64,3 31,7 4,0 3 Publiczne pieniądze na pomoc społeczną powinny być przekazywane w gotówce 35,4 32,1 32,5 Respondenci w zdecydowanej większości (72,3%) za najlepszą formę dystrybucji pomocy społecznej wybrali pomoc materialną w naturze. Taki wybór świadczyć może o braku zaufania do najmniej kosztownej formy udzielania wsparcia dla potrzebujących, jakim jest przekazanie środków pieniężnych. Ten sposób dystrybucji pomocy uzyskał najmniejszą akceptację (35,4%) respondentów i zdecydowanie największy sprzeciw (32,5%).

68 Tablica nr 18. Formy dystrybucji pomocy społecznej - pomoc w naturze
(np. ubrania, jedzenie, opał i inne) według płci Płeć Pomoc społeczna w naturze, ubrania, żywność, opał i inne Ogółem w % Zdecydowanie tak w % Raczej tak Nie mam zdania w % Raczej nie Zdecydowanie nie w % Kobieta 40,9 32,9 21,4 2,0 2,7 100,0 Mężczyzna 41,7 29,0 23,8 1,1 4,3 Ogółem w % 41,3 31,0 22,6 1,6 3,5 Kobiety (73,8%) częściej (o 3,1punkty procentowe) od mężczyzn (70,7%) wybierały pomoc materialną w naturze za najlepszą formę pomocy społecznej.

69 Tablica nr 19. Formy dystrybucji pomocy społecznej – pomoc w naturze
według wykształcenia Formy dystrybucji pomocy społecznej Wykształcenie Ogółem % Wyższe Policealne i średnie zawodowe % Średnie ogólno-kształcące % Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i podstawowe % Pomoc w naturze np. ubrania, jedzenie, opał i inne Zdecydowanie tak 42,4 44,3 39,6 40,8 38,3 41,3 Raczej tak 28,0 27,3 26,7 33,7 37,5 31,0 Nie mam zdania 25,4 23,9 20,0 20,1 22,6 Raczej nie 1,7 5,0 0,4 0,8 1,6 nie 2,5 2,8 2,0 5,1 3,3 3,5 100,0 Respondenci z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym (75,8%) oraz zasadniczym zawodowym (74,5%) częściej od osób z innym wykształceniem wskazywali na pomoc społeczną w naturze, jako najlepszą formę dystrybucji pomocy społecznej.

70 Najważniejsze zagrożenia środowiska determinujące stan zdrowia
Tablica nr 20. Zagrożenia środowiska naturalnego, które zdaniem mieszkańców gminy Środa Wielkopolska mają największy wpływ na stan ich zdrowia Kolejność Najważniejsze zagrożenia środowiska determinujące stan zdrowia Wybór w % 1 Dzikie wysypiska odpadów 54,5 2 Zanieczyszczenia powietrza 38,3 3 Uciążliwość zapachowa 36,5 4 Jakość produktów żywnościowych sprzedawana w sklepach 34,5 5 Jakość wody do picia 29,7 6 Hałas samochodowy 28,2 7 Jakość produktów żywnościowych sprzedawana na targowiskach 19,5 8 Hałas przemysłowy 13,6 Respondenci do czterech najważniejszych problemów środowiska naturalnego, mających wpływ na stan ich zdrowia zaliczyli: dzikie wysypiska odpadów, zanieczyszczenia powietrza, uciążliwość zapachową oraz jakość produktów żywnościowych sprzedawanych w sklepach. Nie sumuje się do 100%, można było dokonać trzech wyborów N =770

71 Oświata i bezpieczeństwo

72 Tablica nr 21.1. Ocena stanu edukacji w gminie Środa Wielkopolska
(1- oznacza najniższą ocenę, 5- najwyższą) Ocena dostępu do Internetu (średnia 3.58) Ocena Procent (%) na 1 2,2 na 2 7,3 na 3 40,8 na 4 29,6 na 5 20,1 Ocena stanu infrastruktury oświatowej (średnia 3.55) Ocena Procent (%) na 1 1,3 na 2 3,6 na 3 44,2 na 4 40,8 na 5 10,1 Ocena kompetencji nauczycieli (średnia 3.49) Ocena Procent (%) na 1 1,6 na 2 5,3 na 3 45,6 na 4 37,4 na 5 10,1 Ocena zaangażowania nauczycieli (średnia 3.44) Ocena Procent (%) na 1 2,5 na 2 7,8 na 3 45,1 na 4 32,7 na 5 11,9 Ocena wyposażenia szkół w pomoce dydaktyczne (średnia 3.38) Ocena Procent (%) na 1 1,6 na 2 7,1 na 3 49,9 na 4 34,5 na 5 6,9 Najwyżej w edukacji oceniono: dostęp do Internetu (3.58), stan infrastruktury oświatowej – budynki szkolne, sale gimnastyczne i boiska sportowe (3.55) oraz kompetencje nauczycieli (3.49).

73 Tablica nr 21.2. Ocena stanu edukacji w gminie Środa Wielkopolska
(1- oznacza najniższą ocenę, 5- najwyższą) Ocena oferty i dostępność do zajęć pozalekcyjnych (średnia 3.33) Ocena Procent (%) na 1 4,2 na 2 8,7 na 3 47,0 na 4 30,4 na 5 9,7 Ocena stypendiów i zasiłków szkolnych (średnia 3.31) Ocena Procent (%) na 1 2,6 na 2 7,8 na 3 54,9 na 4 25,7 na 5 9,0 Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska dobrze oceniają poziom oświaty i sygnalizują zwiększenie zainteresowania samorządu ofertą wakacyjną dla młodzieży oraz upowszechnieniem wychowania przedszkolnego. Ocena upowszechnienia wychowania przedszkolnego (średnia 3.26) Ocena Procent (%) na 1 4,4 na 2 8,7 na 3 50,8 na 4 29,0 na 5 7,1 Ocena oferty wakacyjnej dla młodzieży (średnia 3.04) Ocena Procent (%) na 1 6,2 na 2 13,1 na 3 54,5 na 4 23,1 na 5 3,0

74 Tablica nr 22. Skala i średnia ocen poziomu oświaty w gminie
Środa Wielkopolska Lp. Kategorie poziomu oświaty Średnia ocen Oceny skrajne % wyborów 1 Dostęp do Internetu 3.58 2,2 5 20,1 2 Stan infrastruktury oświatowej (budynki szkolne, sale gimnastyczne i boiska sportowe) 3.55 1,3 10,1 3 Kompetencje nauczycieli 3.49 1,6 4 Zaangażowanie nauczycieli 3.44 2,5 11,9 Wyposażenie szkół w pomoce dydaktyczne 3.38 6,9 6 Oferta i dostępność do zajęć pozalekcyjnych 3.33 4,2 9,7 7 Stypendia i zasiłki szkolne 3.31 2,6 9,0 8 Upowszechnienie wychowania przedszkolnego (scholaryzacja) 3.26 4,4 7,1 9 Oferta wakacyjna dla młodzieży 3.04 6,2 3,0 Na skali ocen poziomu oświaty na pozycjach skrajnych znalazła się ocena dostępu do Internetu.

75 Tablica nr 23. Hierarchia działań dla poprawienia jakości edukacji
w gminie Środa Wielkopolska Lp. Poprawa jakości edukacji w gminie Środa Wielkopolska Wybór % 1 Zwiększyć kompetencje nauczycieli 57,3 2 Zapewnić większy wpływ rodziców na działanie szkoły 46,4 3 Zwiększyć nakłady inwestycyjne na infrastrukturę szkół 46,2 4 Zwiększyć liczbę godzin dydaktycznych nauczycieli w szkołach 45,6 5 Zwiększyć uprawnienia organów prowadzących szkoły 26,9 6 Podnieść znacznie wynagrodzenie dla nauczycieli 26,2 7 Zwiększyć uprawnienia związków zawodowych nauczycieli 19,6 Respondenci najczęściej wskazywali na zwiększenie kompetencji nauczycieli (57,3%), jako główny element poprawienia jakości edukacji w gminie Środa Wielkopolska. Natomiast najmniej wskazań miało zwiększenie uprawnień związków zawodowych nauczycieli (19,6%). Nie sumuje się do 100%. Respondenci mieli możliwość dokonania trzech wyborów

76 Wykres nr 50. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę
w szkole Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska wyrazili umiarkowaną gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkołach (niewiele ponad dwadzieścia procent), około trzydzieści procent ankietowanych nie poparła takiego rozwiązania, a prawie połowa respondentów „nie ma zdania” w tych sprawach.

77 Tablica nr 24. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę
w szkole podstawowej według wykształcenia Wykształcenie w % Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólno-kształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i podstawowe Tak 34,8 22,7 25,7 16,4 9,2 Nie mam zdania 26,3 45,5 42,7 55,7 60,8 Nie 38,9 31,8 31,6 27,9 30,0 Ogółem 100,0 Tablica nr 25. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w gimnazjum według wykształcenia Wykształcenie w % Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólno-kształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i podstawowe Tak 34,7 22,1 29,7 18,0 12,5 Nie mam zdania 26,4 45,5 41,5 56,5 59,2 Nie 38,9 32,4 28,8 25,5 28,3 Ogółem 100,0

78 Tablica nr 26. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę
w liceum według wykształcenia Wykształcenie w % Wyższe Policealne i średnie zawodowe Średnie ogólno-kształcące Zasadnicze zawodowe Gimnazjalne i podstawowe Tak 41,5 27,9 32,7 20,4 13,3 Nie mam zdania 28,8 44,8 43,5 56,1 60,1 Nie 29,7 27,3 23,8 23,5 26,6 Ogółem 100,0 Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska, którzy wyrazili największe poparcie dla tego rozwiązania posiadali wykształcenie wyższe i deklarowali swoją gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę: w szkole podstawowej (34,8%), w gimnazjum (34,7%) i w liceum (41,5%).

79 w szkole podstawowej, w gimnazjum i liceum
Tablica nr 27. Stopień aprobaty do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkole podstawowej, w gimnazjum i liceum Czy gwarancja zdecydowanie wyższego poziomu nauczania skłoniłaby Pana/Panią do poniesienia dodatkowych opłat za naukę? Rodzaj szkoły Stopień akceptacji Aprobata w % Brak aprobaty w % W szkole podstawowej 20,8 31,3 W gimnazjum 22,2 30,0 W liceum 25,9 25,8 Mieszkańcy Środy Wielkopolskiej wyrazili aprobatę do poniesienia dodatkowych opłat za naukę: w szkole podstawowej (20,8%), w gimnazjum (22,2%) oraz w liceum (25,9%). Respondenci wyrazili większą aprobatę niż dezaprobatę tylko dla dodatkowych opłat za naukę w liceum.

80 Tablica nr 28. Hierarchizacja działań dla podniesienia poziomu
bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole oraz w drodze do szkoły Kolejność Najważniejsze działania Wybór w % 1 Zwiększyć aktywność nauczycieli na przerwach 59,4 2 Zainstalować monitoring w szkole 44,5 3 Zorganizować opiekę policji i straży miejskiej - patrole w pobliżu szkół 41,9 4 Wprowadzić specjalistyczną ochronę w szkole 34,7 5 Systematycznie prowadzić pogadanki na lekcjach wychowawczych 28,8 6 Lepiej oznaczyć i oświetlić drogi do szkół 26,5 7 Zwiększyć nieufność dzieci i młodzieży wobec obcych 22,9 8 Zwiększyć nadzór rodziców 20,1 Respondenci w zwiększonej aktywności nauczycieli na przerwach widzą możliwość podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole (59,4%). Nie sumuje się do 100%, respondenci mieli możliwość dokonania trzech wyborów

81 Tablica nr 29. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole podstawowej
w ocenie mieszkańców Środy Wielkopolskiej i wsi Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole w % Ogółem w % Zdecydowa-nie wysoko Raczej wysoko Nie mam zdania Raczej nisko Zdecydowa-nie nisko Miejsce zamieszkania Miasto 5,7 35,3 42,0 13,8 3,2 100,0 Wieś 9,0 37,3 40,0 11,8 1,9 Mieszkańcy wsi lepiej oceniają bezpieczeństwo (o 5,3 punktów procentowych) dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w porównaniu do mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Tablica nr 30. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w gimnazjum w ocenie mieszkańców Środy Wielkopolskiej i wsi Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole w % Ogółem w % Zdecydowa-nie wysoko Raczej wysoko Nie mam zdania Raczej nisko Zdecydowa-nie nisko Miejsce zamieszkania Miasto 3,2 26,7 45,2 18,6 6,3 100,0 Wieś 4,2 29,7 47,2 15,1 3,8 Podobnie jak przy ocenie bezpieczeństwa w szkole podstawowej mieszkańcy wsi lepiej oceniają bezpieczeństwo (o 4,0 punkty procentowe) dzieci i młodzieży w gimnazjum w porównaniu do mieszkańców Środy Wielkopolskiej. Warto zauważyć, że zarówno mieszkańcy miasta jak i mieszkańcy wsi uważają, że dzieci są bardziej bezpieczne w szkole podstawowej niż w gimnazjum.

82 Tablica nr 31. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w liceum w ocenie mieszkańców Środy Wielkopolskiej i wsi Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole w % Ogółem w % Zdecydo-wanie wysoko Raczej wysoko Nie mam zdania Raczej nisko Zdecydo-wanie nisko Miejsce zamiesz-kania Miasto 5,0 31,7 46,6 13,1 3,6 100,0 Wieś 3,8 29,2 54,7 10,8 1,4 Mieszkańcy miasta lepiej oceniają bezpieczeństwo (o 3,7 punktów procentowych) młodzieży w liceum w porównaniu do mieszkańców wsi. Biorąc pod uwagę procent odpowiedzi negatywnych, za najmniej bezpieczne uznano dzieci w gimnazjum (24,9% respondentów z miasta i 18,9% ze wsi).

83 Wykres nr 51. Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w drodze do szkoły i ze szkoły Jak Pan/Pani ocenia poziom bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkoły? (szkoła podstawowa, gimnazjum, liceum) Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkoły w % Zdecydowanie wysoko % Raczej wysoko % Nie mam zdania % nisko % Zdecydowanie nisko % Szkoła podstawowa 7,8 37,1 41,3 11,4 2,3 Gimnazjum 5,5 34,9 46,9 9,9 2,9 Liceum 6,4 34,2 47,0 9,7 2,7 Za najbezpieczniejszą drogę do szkoły respondenci uznali drogę do szkoły podstawowej (44,9%), w mniejszym stopniu drogę do gimnazjum i drogę do liceum (odpowiednio 40,4% i 40,6%).

84 Wykres nr 52. Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży
w drodze do szkoły i ze szkoły ze względu na miejsce zamieszkania Bezpieczeństwo w drodze do szkoły podstawowej Bezpieczeństwo w drodze do gimnazjum Bezpieczeństwo w drodze do liceum Mieszkańcy wsi lepiej niż mieszkańcy miasta oceniają bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i ze szkoły: podstawowej, gimnazjum i liceum.

85 Wykres nr 53. Ocena poziomu bezpieczeństwa w mieście i na wsi
Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie? W mieście. Na wsi Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska wysoko ocenili swój poziom bezpieczeństwa w mieście (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi o 72,0 punkty procentowe), jak i na wsi (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi o 49,7 punktów procentowych). W mieście, tylko 8,3% respondentów nie czuje się bezpiecznie, natomiast na wsi 6,0%.

86 Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w mieście?
Tablica nr Ocena poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska według kategorii miejsce zamieszkania Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie w mieście? Ocena poziomu bezpieczeństwa w mieście w % Ogółem w % Zdecydowanie tak Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie Miejsce zamieszkania Miasto 15,2 65,4 9,7 7,9 1,8 100,0 Wieś 16,0 63,2 16,1 4,2 0,5 Tablica nr Ocena poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska według kategorii miejsce zamieszkania Czy czuje się Pan/Pani bezpiecznie na wsi? Ocena poziomu bezpieczeństwa na wsi w % Ogółem w % Zdecydowanie tak Raczej tak Nie mam zdania Raczej nie Zdecydowanie nie Miejsce zamieszkania Miasto 9,0 34,8 50,2 5,0 1,1 100,0 Wieś 19,8 67,5 7,1 5,7 0,0

87 Wykres nr 54. Trzy najważniejsze działania, które należy podjąć dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska Jakie działania – Pana/Pani zdaniem – powinny być podjęte w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie? 43,9% 56,1% brak wyboru wybór Większa liczba patroli policyjnych 38,4% 61,6% brak wyboru wybór Surowe egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym 64,7% 35,3% brak wyboru wybór Utworzenie miejsc rozrywki i rekreacji dla młodzieży Respondenci zdecydowali, że surowe egzekwowanie zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym jest najlepszym rozwiązaniem dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie.

88 Dalsze wybory działań dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie
Tablica nr 33. Dalsze wybory działań dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska Jakie działania – Pana/Pani zdaniem – powinny być podjęte w celu zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie? Kolejność Dalsze wybory działań dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie Wybór w % 4 Surowe egzekwowanie zakazu spożywania alkoholu w miejscach publicznych 34,9 5 Współdziałanie policji ze społeczeństwem 33,5 6 Odpowiednie oświetlenie ulic i chodników 26,2 7 Rozbudowa systemu monitoringu w mieście 20,1 8 Lepsze współdziałanie straży miejskiej ze społeczeństwem 18,2 Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska, tylko w niewielkim stopniu ostrzegają możliwość poprawienia bezpieczeństwa w gminie poprzez współdziałanie policji ze społeczeństwem. Nie sumuje się do 100%, respondenci mieli możliwość dokonać trzech wyborów

89 Wykres nr 55. Ocena funkcjonowania Policji w gminie Środa Wielkopolska
Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska pozytywnie oceniają funkcjonowanie policji w gminie (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi o 48,1 punkty procentowe).

90 Wykres nr 56. Stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji ze względu na miejsce zamieszkania
Mieszkańcy miasta i wsi wyrażają niemal taki sam stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji w gminie.

91 Wykres nr 57. Stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji
ze względu na płeć Kobieta Mężczyzna Mężczyźni niewiele częściej od kobiet (o 2,3 punkty procentowe) pozytywniej oceniają funkcjonowanie policji w gminie.

92 Wykres nr 58. Stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji ze względu na wykształcenie
Respondenci z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym (69,2%) wyrazili największe zadowolenie z pracy policji w gminie.

93 Wykres nr 59. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej
Ponad połowa mieszkańców gminy Środa Wielkopolska pozytywnie ocenia funkcjonowanie Straży Miejskiej (54,6%), a przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi wynosi 39,9 punkty procentowe.

94 ze względu na miejsce zamieszkania
Wykres nr 60. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej ze względu na miejsce zamieszkania 52,6% respondentów z miasta uważa, że dobrze funkcjonuje Straż Miejska. Jednak jeszcze więcej pozytywnych ocen (o 7,3 punktów procentowych) uzyskała Straż Miejska wśród mieszkańców wsi.

95 Sport i kultura

96 Wykres nr 61. Deklaracja uczestnictwa w imprezach sportowych
67,3% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska deklaruje uczestnictwo w imprezach sportowych organizowanych w gminie, w tym „rzadko” uczestniczy w tych imprezach 51,1% respondentów.

97 w imprezach sportowych organizowanych w gminie.
Wykres nr 62. Uczestnictwo kobiet i mężczyzn w imprezach sportowych Kobieta Mężczyzna Mężczyźni częściej ( o 7,6 punkty procentowe) od kobiet deklaruję, że uczestniczą w imprezach sportowych organizowanych w gminie.

98 Wykres nr 63. Uczestnictwo mieszkańców gminy Środa Wielkopolska
w imprezach sportowych organizowanych w gminie według miejsca zamieszkania (wieś/miasto) Mieszkańcy miasta częściej (o 7,6 punktów procentowych) od mieszkańców wsi deklarują, iż „często” uczestniczą w imprezach sportowych organizowanych w gminie. Miejsce zamieszkania wpływa na uczestnictwo mieszkańców w imprezach sportowych.

99 Wykres nr 64. Deklaracje „częstego” uczestnictwa mieszkańców gminy Środa Wielkopolska w imprezach sportowych organizowanych w gminie według miejsca zamieszkania (wieś/miasto) Miejsce zamieszkania wpływa na „częste” uczestnictwo mieszkańców w imprezach sportowych, mieszkańcy Środy Wielkopolskiej(80,8%) znacznie częściej deklarują (o 61,6 punktów procentowych) uczestnictwo w tych imprezach od mieszkańców wsi (19,2%).

100 Wykres nr 65. Uczestnictwo w imprezach sportowych ze względu na wiek
Najczęstszy udział w imprezach sportowych deklarują respondenci w wieku lata (22,7%). Wiek ma wpływ na uczestnictwo ankietowanych w imprezach sportowych, analiza danych pokazuje, że wraz z upływem lat zmniejsza się stopień uczestniczenia mieszkańców w imprezach sportowych.

101 Tablica nr 34. Ocena zadowolenia z imprez sportowych
Wybór w % 1 Jestem zdecydowanie zadowolony 9,9 2 Jestem raczej zadowolony 45,1 3 Nie wiem, trudno mi powiedzieć 42,4 4 Jestem raczej niezadowolony 2,3 5 Jestem zdecydowanie niezadowolony 0,3 6 Przyczyny niezadowolenia z imprez sportowych a) Nie lubię tego typu imprez 0,5 b) Słaby poziom i zły program c) Zła organizacja 0,8 d) Inne 0,0 Ponad pięćdziesiąt procent (55%) respondentów zadeklarowało, że jest zadowolona z imprez sportowych, nie podzieliło tej opinii 2,6% ankietowanych.

102 Wykres nr 66. Deklaracja uczestnictwa w imprezach kulturalnych
Jak często uczestniczy Pan/Pani w imprezach kulturalnych organizowanych w gminie? 78,1% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska deklaruje uczestnictwo w imprezach kulturalnych. Wykres nr 67. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych według wieku 43,3% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska w wieku 66 i więcej „w ogóle nie uczestniczy” w imprezach kulturalnych. Najczęstszy udział w tych imprezach deklarują respondenci w przedziale wieku lata (26,0%) i lat (24,7%).

103 Wykres nr 68. Uczestnictwo kobiet i mężczyzn w imprezach kulturalnych
Płeć ma wpływ na uczestnictwo mieszkańców w imprezach kulturalnych organizowanych w gminie. Mężczyźni częściej (o 2,6 punktów procentowych) od kobiet uczestniczą w imprezach kulturalnych. Wykres nr 69. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych według wykształcenia Wykształcenie ma wpływ na deklaracje respondentów o uczestnictwie w imprezach kulturalnych. Czym wyższy poziom wykształcenia, tym częstsze uczestnictwo w imprezach kulturalnych.

104 Wykres nr 70. Uczestnictwo mieszkańców miasta i wsi w imprezach kulturalnych
Mieszkańcy Środy Wielkopolskiej częściej (o 3,5 punkty procentowe) niż respondenci ze wsi uczestniczą w imprezach kulturalnych organizowanych w gminie.

105 Tablica nr 35. Ocena zadowolenia z imprez kulturalnych
organizowanych w gminie Ocena zadowolenia z imprez kulturalnych Wybór w % 1 Jestem zdecydowanie zadowolony 15,2 2 Jestem raczej zadowolony 49,0 3 Nie wiem, trudno mi powiedzieć 33,1 4 Jestem raczej niezadowolony 2,6 5 Jestem zdecydowanie niezadowolony 0,1 6 Przyczyny niezadowolenia z imprez sportowych a) Nie lubię tego typu imprez 0,4 b) Słaby poziom i zły program 1,6 c) Zła organizacja 0,0 d) Inne 64,2% respondentów wyraziło zadowolenie z imprez kulturalnych organizowanych w gminie.

106 Wykres nr 71. Struktura odpowiedzi ,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” w ocenie imprez kulturalnych ze względu na wykształcenie Poziom wykształcenia wpływa na odpowiedzi respondentów ,,nie wiem, trudno mi powiedzieć”. W ocenie imprez kulturalnych 33,1% respondentów z wykształceniem zasadniczym zawodowym nie potrafiło dokonać oceny imprez kulturalnych.

107 Wykres nr 72. Struktura odpowiedzi ,,nie wiem, trudno mi powiedzieć”
w ocenie imprez kulturalnych ze względu na kategorię społeczno-zawodową W ocenie imprez kulturalnych odpowiedzi ,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” najrzadziej dokonywali takiego wyboru: rolnicy (3,6%) , natomiast najczęściej emeryci (22,1%).

108 Podsumowanie Podstawowym celem badania było dokonanie „swoistego bilansu otwarcia” na temat opinii mieszkańców gminy Środa Wielkopolska o warunkach życia i oczekiwaniach wobec administracji samorządowej. W badaniach nie brano pod uwagę (nie było to zresztą celem badań) wszystkich komponentów mających wpływ na kształtowanie aktualnego stanu świadomości społeczności lokalnej gminy Środa Wielkopolska. Z całą pewnością było to swoiste badanie postaw, w których uzyskuje się deklarację określonego zachowania, wskaźnik postawy, a nie pewnik jej występowania. Sens badania postaw polega głównie na tym, by przewidywać określone zachowania. Niewątpliwie wiele problemów zostało w badaniach tylko zasygnalizowanych i wymagają one dalszego pogłębienia. Zebrany materiał analityczny w podsumowaniu upoważnia do wskazania na istotne cechy demograficzno-społeczne mieszkańców gminy Środa Wielkopolska, do których między innymi należą następujące cechy: kobiety są bardziej wykształcone od mężczyzn, w grupie osób z tym statusem wykształcenia stanowiły one 55,9% respondentów; mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska są w młodym wieku, 50,4% ogółu ankietowanych nie przekroczyło 35 roku życia; największą grupę społeczno-zawodową stanowią emeryci i renciści (24,10%), najmniejszą rolnicy 3,0%; można przypuszczać, że potencjał młodych nie jest dobrze wykorzystany, skoro 48,1% bezrobotnych nie przekroczyło 35 roku życia, co może być, między innymi powodem niskiego dostosowania kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy; dominującym wykształceniem wśród mieszkańców gminy Środa Wielkopolska jest wykształcenie zasadnicze zawodowe (28,9%);

109 kobiety dominują w kategoriach społeczno-zawodowych: gospodynie domowe (97,9%), pracownicy administracyjno-biurowi (72,7%), emeryci (64,5%) i bezrobotni (61,5%), natomiast mężczyźni w wśród: robotników (82,1%), rolników (78,3%), prywatnych przedsiębiorców (66,7%) i rencistów (58,3%); 44,1% ankietowanych jest nieaktywna zawodowo. Mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska są zdecydowanie zadowoleni ze swojego miejsca zamieszkania i warunków życia (przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi odczuciami w ważnych czynnikach decydujących o jakości życia): zdecydowana większość respondentów (89,9%) jest zadowolona ze swojego miejsca zamieszkania; lokalny patriotyzmu mieszkańców gminy Środa Wielkopolska jest mocno zakorzeniony w świadomości mieszkańców, szczególnie tych młodszych; dla 80,9% respondentów położenie geograficzne ma decydujący wpływ na rozwój gminy i jest najważniejszym czynnikiem wyróżniającym gminę spośród innych gmin wielkopolskich; istotnym czynnikiem wyróżniającym gminę spośród innych gmin wielkopolskich zdaniem respondentów są miejsca związane z historią ziemi średzkiej, a mianowicie powiatowa kolej wąskotorowa (76,6%) oraz Pałac w Winnej Górze związany z generałem Janem Henrykiem Dąbrowskim (68,2%); mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska są zdecydowanie zadowoleni: z placówek handlowych oświaty, placówek gastronomicznych i dostępu do sportu i rekreacji; respondenci wyrażają niepokój odnośnie bezpieczeństwa na lokalnym rynku pracy i słabo oceniają stanu ulic i chodników oraz publiczną opiekę zdrowotną (szpital).

110 Kolejnym ważnym zagadnieniem przeprowadzonych badań, była ocena działalności samorządu przez mieszkańców gminy. Rekapitulując ten najobszerniejszy i ważny dla wizerunku administracji samorządowej dział, należy wskazać, że: dobrze oceniana jest praca Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej (64,4%), zwłaszcza Burmistrza (72,1%) a znacznie słabiej współpraca Burmistrza z Radą (55,4%) i Rada Miejska (37,2%); mieszkańcy gminy wysoko ocenili pracę ośmiu jednostek organizacyjnych gminy Środa Wielkopolska w przedziałach akceptacji od 46,5 do 71,6 punktów procentowych przy niskim pułapie braku akceptacji w przedziale od 2,0 do 7,2 punktów procentowych; 40,8% ankietowanych pozytywnie ocenia zmiany w pracy Urzędu Miejskiego, jakie nastąpiły w ciągu ostatnich kilku lat, uznając za najważniejsze: lepszą organizację pracy, brak kolejek, milszą obsługę interesantów i dobrą informację przy wejściu do urzędu; przyjęto dobry kierunek prac nad wizerunkiem Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej; należy pozyskać pozytywne opinie w grupie populacji, która nie potrafiła zająć stanowiska („nie mam zdania”) w sprawach:, funkcjonowania Urzędu Miejskiego (29,2%), Burmistrza (22,2%), współpracy Burmistrza z Radą (55,5%), Rady Miejskiej (56,2%), pozytywnych zmian w funkcjonowania urzędu w ostatnich latach (29,2%) oraz badanych jednostek organizacyjnych gminy; liderami w dostarczaniu mieszkańcom wiedzy o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy Środa Wielkopolska są: tygodnik „Gazeta Średzka” (84,0%), miesięcznik „Średzki Biuletyn Samorządowy” i „Teleskop” TVP Poznań, natomiast wśród serwisów internetowych, zdecydowanym liderem jest portal internetowy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej .

111 W podsumowaniu części dotyczącej priorytetów rozwoju gminy Środa Wielkopolska należy stwierdzić, że:
bardzo niewielu respondentów (od 1,0 do 18,3 punktów procentowych) wyrażało swoją negatywną opinię o proponowanych zadaniach inwestycyjnych, co świadczyć może o dobrej orientacji mieszkańców o potrzebach inwestycyjnych gminy, jak również o trafności podanych w kwestionariuszu zadań inwestycyjnych; mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska przekazali władzy samorządowej wyraźny sygnał, że najważniejszymi zadaniami inwestycyjnymi powinny być: infrastruktura drogowa, oświatowa, wspieranie przedsiębiorczości i budownictwo komunalne; mimo że tylko część infrastruktury drogowej stanowią zadania własne gminy, to jednak szeroki lobbing samorządu na rzecz tych inwestycji wydaje się być oczekiwanym przez mieszkańców działaniem władz samorządowych; mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska wyrazili głębokie zrozumienie dla inwestycji i remontów zrealizowanych w ostatnich latach i wysoko ocenili ich przydatność; ankietowani tylko w niewielkim stopniu negatywnie wypowiadają się o przeprowadzonych inwestycjach i remontach (od 0,8 punktów za rozbudowę oczyszczalni ścieków w Chwałkowie do 9,7 punktów za budowę dróg gminnych). Kolejnymi obszarami, w zakresie których poznano opinię mieszkańców gminy Środa Wielkopolska, były: opieka zdrowotna, pomoc społeczna oraz stan środowiska i jego wpływ na zdrowie mieszkańców: 63,7% respondentów jest zadowolonych ze świadczeń opieki zdrowotnej przy 17,1% niezadowolonych;

112 66,8% respondentów pozytywnie oceniła dostęp do niepublicznej służby zdrowia w ramach przychodni lekarza rodzinnego, a 49,9% funkcjonowanie Szpitala Powiatowego; respondenci pozytywnie ocenili (46,8%) opiekę społeczną; prawie połowa (49,9%) respondentów jest zdania, że pomoc społeczna powinna być zdecydowanie większa; zdecydowana większość (72,3%) mieszkańców gminy Środa Wielkopolska opowiedziała się za świadczeniami w naturze, co świadczyć może o braku zaufania respondentów do najmniej kosztownej formy udzielania wsparcia dla potrzebujących, jakim jest dystrybucja środków pieniężnych; znaczny odsetek mieszkańców gminy Środa Wielkopolska wyraża niepokój o stan swojego zdrowia, któremu – ich zdaniem - przede wszystkim zagrażają dzikie wysypiska odpadów (54,5%) i zanieczyszczenia powietrza (38,3%). W podsumowaniu opinii społeczności gminy Środa Wielkopolska o ocenę jakości usług edukacyjnych i poczucia bezpieczeństwa mieszkańców warto zwrócić uwagę na następujące kwestie: mieszkańcy Środy Wielkopolskiej dobrze oceniają poziom oświaty, ale jednocześnie oczekują na zwiększenie zainteresowania samorządu ofertą wakacyjną dla młodzieży, upowszechnianiem wychowania przedszkolnego oraz stypendiami i zasiłkami w szkole; szanse podniesienia usług edukacyjnych widzą: w zwiększeniu kompetencji nauczycieli, zapewnieniu większego wpływu rodziców na działalność szkoły oraz w zwiększeniu nakładów inwestycyjnych na infrastrukturę szkół;

113 mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska wyrazili umiarkowaną gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkołach (niewiele ponad dwadzieścia procent), około trzydzieści procent ankietowanych nie poparła takiego rozwiązania; największą aprobatę do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkole wyrazili respondenci z wykształceniem wyższym: w szkole podstawowej (34,8%), w gimnazjum (34,7%) i w liceum (41,5%); w zwiększonej aktywności nauczycieli na przerwach widzą możliwość podniesienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w szkole (59,4%); mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska (62,7%) pozytywnie oceniają funkcjonowanie policji, przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi o 48,1 punkty procentowe; ponad połowa mieszkańców gminy Środa Wielkopolska pozytywnie ocenia funkcjonowanie Straży Miejskiej (54,6%), przewaga opinii pozytywnych nad negatywnymi o 39,9 punkty procentowe; 80,3% mieszkańców gminy Środa Wielkopolska czuje się bezpiecznie w mieście, natomiast 55,7% czuje się bezpiecznie na wsi; w surowym egzekwowaniu zakazu sprzedaży alkoholu nieletnim i nietrzeźwym respondenci upatrują szansę poprawienia poziomu bezpieczeństwa w gminie. Reasumując ostatnią część dotyczącą sportu i rekreacji, należy zauważyć, że: mieszkańcy gminy są zadowoleni z imprez sportowych organizowanych w gminie, lecz ich udział w tych imprezach nie może być satysfakcjonujący dla organizatorów; mężczyźni zdecydowanie częściej (o 7,8 punktów procentowe) od kobiet deklarują, że uczestniczą „często” w imprezach sportowych organizowanych w gminie; wiek ma wpływ na uczestnictwo ankietowanych w imprezach sportowych, analiza danych pokazuje, że wraz z upływem lat zmniejsza się stopień uczestniczenia mieszkańców w imprezach sportowych;

114 z imprez sportowych, nie podzieliło tej opinii 2,6% ankietowanych;
ponad pięćdziesiąt procent (55,0%) respondentów zadeklarowało, że jest zadowolona z imprez sportowych, nie podzieliło tej opinii 2,6% ankietowanych; poziom wykształcenia wpływa na odpowiedzi respondentów ,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” w ocenie imprez sportowych, respondenci z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym częściej nie potrafili w tej sprawie zająć stanowiska; zadowolenie z imprez kulturalnych wyraziło 64,2% respondentów; w kategorii zawodowej najlepiej imprezy kulturalne ocenili: prywatni przedsiębiorcy (72,5%), pracownicy handlu i usług (71,1%) oraz gospodynie domowe (68,8%); najniżej imprezy kulturalne zostały ocenione przez respondentów z wykształceniem gimnazjalnym i podstawowym (49,2%). Jesteśmy przekonani, że zebrana w badaniach wiedza pozwoli władzom samorządu w Środzie Wielkopolskiej zarządzać gminą w sposób respektujący wartości, oczekiwania i potrzeby mieszkańców i w ten sposób zrealizuje najnowsze standardy demokracji lokalnej określanej zarządzaniem zorientowanym na obywateli. Mamy świadomość, że analizowane badanie opinii mieszkańców gminy Środa Wielkopolska nie wyczerpuje tej problematyki, dlatego kontynuowanie dialogu społecznego wydaje się zasadne, zwłaszcza że w wyniku przeprowadzonych badań powstały nowe, niezmiernie interesujące obszary dla bardziej szczegółowych badań opinii społecznej. Wydaje się, że przeprowadzone badania opinii publicznej w gminie Środa Wielkopolska otworzyły nową jakość dla budowania społeczeństwa obywatelskiego, gdzie zatroskana władza samorządowa wsłuchuje się w głos obywateli.

115 Spis tablic i wykresów

116 Charakterystyka badanej próby
Tablica nr 1. Dorośli mieszkańcy gminy Środa Wielkopolska według miejsca zamieszkania i płci, w populacji i próbie N=770 Wykres nr 1. Struktura próby według wieku i płci Tablica nr 2. Porównanie rozkładu zbioru dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska z próbą, według grupy wiekowej Wykres nr 2. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska według płci w populacji i próbie Wykres nr 3.1. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska według wieku i płci w populacji i próbie Wykres nr 3.2. Rozkład dorosłych mieszkańców gminy Środa Wielkopolska według wieku i płci w populacji i próbie Wykres nr 4. Struktura próby według płci i wykształcenia Wykres nr 5. Struktura próby według miejsca zamieszkania, płci i wieku Wykres nr 6. Struktura próby w grupach wiekowych ze względu na miejsce zamieszkania i płeć Wykres nr 7. Kategoria zawodowa próby według miejsca zamieszkania - miasto, wieś Tablica nr 3. Struktura próby według płci i kategorii zawodowej Tablica nr 4. Struktura próby według kategorii zawodowej i miejsca zamieszkania Ogólna ocena gminy Tablica nr 5. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania (częstości) Wykres nr 8. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania Wykres nr 9. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według płci Wykres nr 10. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według miejsca zamieszkania Wykres nr 11. Stopień zadowolenia z miejsca zamieszkania według wykształcenia Tablica nr 6. Zwolennicy i przeciwnicy opinii, czym gmina Środa Wielkopolska wyróżnia się pozytywnie na tle innych gmin województwa wielkopolskiego?

117 Mieszkańcy gminy o samorządzie
Tablica nr 7. Ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska Wykres nr 12. Negatywna ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska w zakresie… Wykres nr 13. Pozytywna ocena warunków życia w gminie Środa Wielkopolska w zakresie… Mieszkańcy gminy o samorządzie Wykres nr 14. Ocena pracy gminnej administracji samorządowej Wykres nr 15. Ocena pracy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej według płci Wykres nr 16. Ocena pracy gminnej administracji samorządowej według wykształcenia Wykres nr 17. Ocena działalności Burmistrza Środy Wielkopolskiej Wykres nr 18. Ocena działalności Burmistrza według miejsca zamieszkania Wykres nr 19. Ocena współpracy Burmistrza z Radą Gminy Wykres nr 20. Ocena współpracy Burmistrza z Radą Gminy według płci Wykres nr 21. Ocena działalności Rady Miejskiej Wykres nr 22. Trzy najwyżej ocenione jednostki organizacyjne gminy Środa Wielkopolska Tablica nr 8. Lista rankingowa opinii mieszkańców na temat funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy Środa Wlkp. Wykres nr 23. Ocena funkcjonowania Miejskiej Biblioteki Publicznej według miejsca zamieszkania Wykres nr 24. Ocena funkcjonowania Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Wodociągów i Kanalizacji Wykres nr 25. Ocena funkcjonowania Ośrodka Sportu i Rekreacji w Środzie Wielkopolskiej Wykres nr 26. Ocena funkcjonowania Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach Wykres nr 27. Ocena funkcjonowania Ośrodka Wsparcia pod nazwą „Gminna Świetlica Terapeutyczno- Wychowawcza” Wykres nr 28. Ocena funkcjonowania Ośrodka Pomocy Społecznej w Środzie Wielkopolskiej Wykres nr 29. Czy w ciągu ostatnich kilku lat nastąpiły pozytywne zmiany w funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej?

118 Priorytety rozwoju gminy miejskiej Środa Wielkopolska
Wykres nr 30. Trzy najważniejsze pozytywne zmiany w pracy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z ostatnich kilku lat Tablica nr 9. Pozytywne zmiany w pracy Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej z ostatnich kilku lat Tablica nr 10. Trzy główne źródła wiedzy mieszkańców o działaniach podejmowanych przez samorząd gminy Priorytety rozwoju gminy miejskiej Środa Wielkopolska Tablica nr 11. Pięć najważniejszych inwestycji, na które należy przeznaczać środki finansowe w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr 12. Kolejne inwestycje, na które należy przeznaczać środki finansowe w gminie Środa Wielkopolska Wykres nr 31. Stopień akceptacji zadań inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej Wykres nr 32. Infrastruktura drogowa według poziomu wykształcenia - remont dróg i chodników Wykres nr 33. Infrastruktura drogowa według płci - remont dróg i chodników Wykres nr 34. Infrastruktura drogowa według płci – budowa nowych dróg i chodników Wykres nr 35. Infrastruktura drogowa według płci – budowa nowych ścieżek rowerowych Wykres nr 36. Stopień akceptacji zadań inwestycyjnych w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr 13. Kolejne inwestycje, na które należy przeznaczać środki finansowe w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr 14. Przydatność inwestycji i remontów w gminie Środa Wielkopolska Wykres nr 37. Inwestycje w gminie Środa Wielkopolska – remont kina według kategorii wiekowej Wykres nr 38. Wiedza na temat uzyskanych przez gminę Środa Wlkp. środków finansowych z Funduszy Unii Europejskiej Sytuacja mieszkaniowa Wykres nr 39. Ocena sytuacji mieszkaniowej Wykres nr 40. Ocena sytuacji mieszkaniowej ze względu na płeć Tablica nr 15. Stopień zadowolenia z sytuacji mieszkaniowej ze względu na płeć i wiek Tablica nr 16. Powody niezadowolenia z sytuacji mieszkaniowej

119 Opieka zdrowotna, pomoc społeczna, zdrowie i środowisko
Wykres nr 41. Stopień zadowolenia ze świadczeń opieki zdrowotnej Wykres nr 42. Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia według wieku Wykres nr 43. Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia według płci Wykres nr 44. Stopień zadowolenia z funkcjonowania służby zdrowia według miejsca zamieszkania Wykres nr 45. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną Wykres nr 46. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną według płci Wykres nr 47. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną według wieku Wykres nr 48. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną według miejsca zamieszkania Wykres nr 49. Wydatkowanie środków finansowych na pomoc społeczną według wykształcenia Tablica nr 17. Formy dystrybucji pomocy społecznej Tablica nr 18. Formy dystrybucji pomocy społecznej - pomoc w naturze (np. ubrania, jedzenie, opał i inne) według płci Tablica nr 19. Formy dystrybucji pomocy społecznej – pomoc w naturze według wykształcenia Tablica nr 20. Zagrożenia środowiska naturalnego, które zdaniem mieszkańców gminy Środa Wielkopolska mają największy wpływ na stan ich zdrowia Oświata i bezpieczeństwo Tablica nr Ocena stanu edukacji w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr Ocena stanu edukacji w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr 22. Skala i średnia ocen poziomu oświaty w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr 23. Hierarchia działań dla poprawienia jakości edukacji w gminie Środa Wielkopolska Wykres nr 50. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkole Tablica nr 24. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkole podstawowej według wykształcenia

120 Tablica nr 25. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w gimnazjum według wykształcenia
Tablica nr 26. Gotowość do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w liceum według wykształcenia Tablica nr 27. Stopień aprobaty do poniesienia dodatkowych opłat za naukę w szkole podstawowej, w gimnazjum i liceum Tablica nr 28. Hierarchizacja działań dla podniesienia poziomu bezp. dzieci i młodzieży w szkole oraz w drodze do szkoły Tablica nr 29. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w ocenie mieszkańców Środy Wielkopolskiej i wsi Tablica nr 30. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w gimnazjum w ocenie mieszkańców Środy Wielkopolskiej i wsi Tablica nr 31. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w liceum w ocenie mieszkańców Środy Wielkopolskiej i wsi Wykres nr 51. Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkoły Wykres nr 52. Ocena poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w drodze do szkoły i ze szkoły ze względu na miejsce zamieszkania Wykres nr 53. Ocena poziomu bezpieczeństwa w mieście i na wsi Tablica nr Ocena poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska według kategorii miejsce zamieszkania Tablica nr Ocena poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska według kategorii miejsce zamieszkania Wykres nr 54. Trzy najważniejsze działania, które należy podjąć dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska Tablica nr 33. Dalsze wybory działań dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa w gminie Środa Wielkopolska Wykres nr 55. Ocena funkcjonowania Policji w gminie Środa Wielkopolska Wykres nr 56. Stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji ze względu na miejsce zamieszkania Wykres nr 57. Stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji ze względu na płeć Wykres nr 58. Stopień zadowolenia z funkcjonowania Policji ze względu na wykształcenie Wykres nr 59. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej

121 Wykres nr 60. Ocena funkcjonowania Straży Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej ze względu na miejsce zamieszkania Sport i kultura Wykres nr 61. Deklaracja uczestnictwa w imprezach sportowych Wykres nr 62. Uczestnictwo kobiet i mężczyzn w imprezach sportowych Wykres nr 63. Uczestnictwo mieszkańców gminy Środa Wielkopolska w imprezach sportowych organizowanych w gminie według miejsca zamieszkania (wieś/miasto) Wykres nr 64. Deklaracje „częstego” uczestnictwa mieszkańców gminy Środa Wielkopolska w imprezach sportowych organizowanych w gminie według miejsca zamieszkania (wieś/miasto) Wykres nr 65. Uczestnictwo w imprezach sportowych ze względu na wiek Tablica nr 34. Ocena zadowolenia z imprez sportowych Wykres nr 66. Deklaracja uczestnictwa w imprezach kulturalnych Wykres nr 67. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych według wieku Wykres nr 68. Uczestnictwo kobiet i mężczyzn w imprezach kulturalnych Wykres nr 69. Uczestnictwo w imprezach kulturalnych według wykształcenia Wykres nr 70. Uczestnictwo mieszkańców miasta i wsi w imprezach kulturalnych Tablica nr 35. Ocena zadowolenia z imprez kulturalnych organizowanych w gminie Wykres nr 71. Struktura odpowiedzi ,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” w ocenie imprez kulturalnych ze względu na wykształcenie Wykres nr 72. Struktura odpowiedzi ,,nie wiem, trudno mi powiedzieć” w ocenie imprez kulturalnych ze względu na zawód


Pobierz ppt "Jarocin, ul. Wojska Polskiego 137A, tel , kom"

Podobne prezentacje


Reklamy Google