Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE"— Zapis prezentacji:

1 PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE 2015-2020

2 W 2015 r. rolnik może ubiegać się o wsparcie bezpośrednie z tytułu:
Standardowo: Jednolitej płatności obszarowej (JPO) Płatności za zazielenienie Płatności dla młodych rolników Płatności związanych do powierzchni upraw Płatności związanych do zwierząt Płatności dodatkowej Dodatkowo: Płatność niezwiązana do tytoniu Ponadto: w 2015 r. rolnik może ubiegać się o przyznanie płatności w ramach systemu dla małych gospodarstw

3 Budżet na wybrane płatności (2015-2020)
STRUKTURA BUDŻETU PŁATNOŚCI Udział w kopercie 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Razem Całkowita koperta finansowa 100% 3 379 3 395 3 412 3 431 3 451 3 062 20 129 Jednolita Płatność Obszarowa (JPO) 44,7% 1 510 1 518 1 525 1 534 1 542 1 368 8 998 Płatność z tytułu zazieleniania 30% 1 014 1 019 1 024 1 029 1 035 918 6 039 Płatności związane z produkcją łącznie (*w tym 2% na wysokobiałkowe) 15%* 507 509 512 515 518 459 3 019 Płatność dla młodych rolników (maks. poziom) 2% 68 69 61 403 Płatność dodatkowa (redystrybucyjna) 8,3% 280 282 283 285 286 254 1 671

4 Szacunkowe stawki płatności Wsparcie związane z produkcją
Projektowane wysokości stawek poszczególnych schematów w ramach płatności bezpośrednich na 2015 r. Szacunkowe stawki płatności Rodzaj płatności Jedn. Wartość stawki [EUR] Jednolita płatność obszarowa (JPO) EUR/ha 110 Płatność za zazielenienie 74 Wsparcie związane z produkcją Bydło EUR/szt. 70 Krowy Owce 25 Kozy 15 Rośliny wysokobiałkowe 326 Chmiel 480 Skrobia 400 Buraki cukrowe Pomidory Owoce miękkie 250 Len 200 Konopie włókniste Płatność dla młodych rolników 62 Płatność dodatkowa 41 Płatność dla małych gospodarstw EUR/gosp. do Źródło MRiRW

5 Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (1/4)
Komu przysługuje? Rolnikowi aktywnemu zawodowo Rolnikowi, który nie stwarza sztucznie warunków wymaganych do uzyskania wsparcia w sprzeczności z celami prawa UE Rolnikowi przestrzegającemu przepisów dotyczących zasady wzajemnej zgodności (tj. norm i wymogów podstawowych w zakresie zarządzania)

6 Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (2/4)
Do czego przysługuje ? Płatność przysługuje do każdego „kwalifikującego się hektara”, za który uznaje się: wszelkie użytki rolne gospodarstwa rolnego, w tym obszary, które w dniu 30 czerwca 2003 r. nie były utrzymywane w dobrej kulturze rolnej: wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub – w przypadku gdy obszar wykorzystuje się także do prowadzenia działalności pozarolniczej – wykorzystywane w przeważającym zakresie do prowadzenia działalności rolniczej, lub utrzymywane w stanie, dzięki któremu nadają się one do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy (w oparciu o kryteria, które zostaną określone przez państwo członkowskie) każdy obszar, który zapewnił rolnikowi prawo do jednolitej płatności obszarowej w 2008 r. i który: nie spełnia powyższych warunków ze względu na objęcie obszaru ochroną na mocy dyrektywy ws. ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, dyrektywy wodnej, dyrektywy ws. ochrony dzikiego ptactwa jest zalesiony w ramach PROW ,

7 Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (3/4)
Jednolita płatność obszarowa nie będzie przysługiwać rolnikom, jeżeli kwalifikujący się obszar ich gospodarstwa rolnego, w odniesieniu do którego złożą wniosek o płatność wyniesie mniej niż 1 ha; zasada ta nie będzie jednak dotyczyć rolników, którzy otrzymają wsparcie powiązane z produkcją do zwierząt, a łączna należna kwota płatności bezpośrednich (przed zastosowaniem wykluczeń i wyłączeń) nie będzie mniejsza niż 200 EUR. Maksymalna kwota jednolitej płatności obszarowej tys. euro /rok (redukcja nadwyżki kwot ponad 150 tys. euro o 100%). Kwota uzyskana z tytułu redukcji ok 20 mln euro/rok zwiększa budżet PROW Redukcja obejmie ok. 150 gospodarstw

8 Jednolita Płatność Obszarowa – zasady (4/4)
Warunki : Płatność przysługuje do powierzchni pozostającej w posiadaniu rolnika w dniu 31 maja roku, w którym rolnik składa wniosek Płatność przysługuje do powierzchni na której prowadzona jest działalność rolnicza przez cały rok kalendarzowy, z wyjątkiem przypadków działania siły wyższej lub okoliczności nadzwyczajnych Płatność przysługuje do użytków rolnych (łącznie z gruntami, które nie są już wykorzystywane do celów produkcyjnych), utrzymywanych w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska

9 Jednolita Płatność Obszarowa - szacowana stawka -
Szacowana stawka jednolitej płatności obszarowej (JPO) w 2015 r.: 110 EUR/ha

10 Rolnik aktywny zawodowo

11 Rolnik aktywny zawodowo
Rolnik aktywny zawodowo vs. PROW : Schematy wsparcia w ramach PROW wymagające spełnienia definicji rolnika czynnego zawodowo: Systemy jakości produktów rolnych i środków spożywczych Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników Rolnictwo ekologiczne Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) Zarządzanie ryzykiem (ubezpieczenie upraw, fundusze wzajemnego inwestowania, stabilizacja dochodów)

12 Rolnik aktywny zawodowo (wprowadzenie)
Zasada działania definicji: Każdy beneficjent, który w roku 2014 otrzymał łączną kwotę płatności bezpośrednich (z wyłączeniem przejściowego wsparcia krajowego) nie większą niż 5000 EUR (przed uwzględnieniem ewentualnych zmniejszeń i wykluczeń), zostanie automatycznie uznany za rolnika aktywnego zawodowo i uczestnictwo w systemie wsparcia nie będzie się dla niego wiązało z żadnymi dodatkowymi zobowiązaniami. Dopiero w pozostałych przypadkach obowiązywać będą zasady wyłączenia podmiotów prowadzących działalność z „negatywnej listy” i zasady ew. udokumentowania aktywności zawodowej w rolnictwie.

13 Rolnik aktywny zawodowo
Podmioty (osoby fizyczne lub prawne) „odgórnie” objęte wyłączeniem z płatności bezpośrednich: Podmioty administrujące portami lotniczymi Podmioty administrujące wodociągami Podmioty administrujące trwałymi terenami sportowymi i rekreacyjnymi Podmioty świadczące usługi przewozu kolejowego Podmioty świadczące usługi w zakresie obrotu nieruchomościami Niemniej jednak: Powyższe podmioty będą miały możliwość wykazania, że spełniają kryteria rolnika aktywnego zawodowo poprzez udokumentowanie, że: roczna kwota płatności bezpośrednich wynosi co najmniej 5 % całości przychodów uzyskanych z działalności pozarolniczej w ostatnim roku obrotowym, za który dowody takie są dostępne ich działalność rolnicza nie ma charakteru marginalnego – test 1/3 przychodów z działalności rolniczej (całość przychodów z działalności rolniczej stanowi co najmniej 1/3 całości przychodów), lub ich główną działalność gospodarczą lub przedmiot działalności stanowi wykonywanie działalności rolniczej - urzędowe rejestry przedsiębiorstw

14 Płatność dla młodych rolników

15 Płatność dla młodych rolników (1/4)
Ogólne cechy płatności: Płatność dodatkowa, roczna dla określonej grupy rolników (do obowiązkowego stosowania przez państwo członkowskie) Płatność przyznawana jest na rolnika na okres maksymalnie pięciu lat. Okres ten skraca się o liczbę lat, które upłynęły między rozpoczęciem działalności, a pierwszym złożeniem wniosku o płatność dla młodych rolników Płatność przysługuje rolnikowi, który jest: osobą fizyczną, osobą prawną lub grupą osób fizycznych, rolnikiem aktywnym zawodowo; uprawniony do otrzymania jednolitej płatności obszarowej

16 Płatność dla młodych rolników (2/4)
Rolnikowi będącemu osobą fizyczną płatność przysługuje jeżeli: po raz pierwszy zakłada gospodarstwo rolne jako kierująca gospodarstwem rolnym, lub która założyła już takie gospodarstwo rolne w ciągu 5 lat przed pierwszym złożeniem wniosku o płatności bezpośrednie (posiadanie gruntów rolnych i posiadanie zwierząt) wiek rolnika w roku składania wniosku nie przekracza 40 lat (tj. nieukończenie 41 roku życia w roku składania wniosku) Rolnikowi będącemu osobą prawną, płatność przysługuje jeżeli: przynajmniej jedna osoba fizyczna spełniająca kryteria młodego rolnika (co do wieku i rozpoczęcia działalności) sprawuje efektywną i długoterminową kontrolę (ponosi ryzyko finansowe, pobiera korzyści, zarządza) nad osobą prawną (samodzielnie lub z innymi osobami, niekoniecznie „młodymi”)

17 Płatność dla młodych rolników (3/4)
Założenie gospodarstwa: Zgodnie z pkt. 46 preambuły do rozporządzenia (UE) nr 1307/2013 celem płatności dla młodych rolników jest wsparcie dochodów młodych rolników rozpoczynających prowadzenie działalności rolniczej; Rozpoczęcie działalności rolniczej (tj. założenie gospodarstwa) następuje w roku, w którym (przykładowo): Rolnik złożył po raz pierwszy wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich; Rolnik złożył po raz pierwszy wniosek o pomoc finansową w ramach PROW ; Rolnik wszedł w posiadanie zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich i oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt Rolnik ubezpieczył się po raz pierwszy w KRUS jako rolnik lub małżonek rolnika lub z tytułu prowadzenia działów specjalnych produkcji rolnej; Rolnik rozpoczął prowadzenie jednego z działów specjalnych produkcji rolnej;

18 Płatność dla młodych rolników (4/4)
Forma płatności: Maksymalna powierzchnia kwalifikowana do pomocy - 50 ha kwalifikowanych do jednolitej płatności obszarowej, jeżeli obszar zgłoszony w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej przekracza limit 50 ha, obszar zgłoszony w ramach płatności dla młodych rolników zmniejsza się do tego limitu Szacunkowa stawka: 62 EUR/ha

19 Płatność dodatkowa (redystrybucyjna)

20 Płatność dodatkowa (1/2)
Płatność przysługuje rolnikom: Spełniającym kryteria rolnika aktywnego zawodowo Uprawnionym do otrzymania jednolitej płatności obszarowej (JPO) do zadeklarowanych hektarów kwalifikowanych Którzy nie podzielili gospodarstwa po r. w celu uzyskania tej płatności Forma płatności: płatność coroczna do powierzchni w przedziale: 3,01 – 30 ha Kwoty płatności: 1 – 3 ha – 0 euro/ha; 3, ha – 41 euro/ha (szacowana)

21 Płatność dodatkowa (2/2)
Dodatkowe zasady: Jeżeli obszar zgłoszony w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej przekracza limity (przedziały) wyznaczone przez państwo członkowskie, obszar zgłoszony zmniejsza się do tego limitu. Skutki: Szacuje się, że płatność dodatkowa trafi do ok. 920 tys. gospodarstw, co stanowi ok. 68% całkowitej liczby beneficjentów płatności bezpośrednich w Polsce. Przykładowa średnia stawka płatności (JPO, zazielenienie, dodatkowa) na gospodarstwo: Powierzchnia gospodarstwa (ha) Kwota płatności (euro/gospodarstwo) Średnia stawka płatności euro/ha 3 552 184,00 5 1002 200,40 10 2 127 212,70 15 3252 216,80 20 4 377 218,85 30 6 627 220,90 50 10 307 206,14 100 19 507 195,07

22 System dla małych gospodarstw

23 System dla małych gospodarstw (1/4)
W systemie uczestniczyć mogą rolnicy, którzy: złożą w roku 2015 wniosek w ramach systemu jednolitej płatności obszarowej (9 czerwca 2015 r.) spełniają minimalne wymogi w zakresie powierzchni lub kwoty wsparcia (1ha lub 200 EUR) spełniają warunki określone dla pozostałych płatności, o które wnioskują w roku 2015 (płatności: jednolita płatność obszarowa, za zazielenianie, dla młodych rolników, dodatkowa, wsparcie związane) zadeklarują we wniosku (lub na udostępnionym formularzu) zamiar uczestnictwa w systemie lub nie sprzeciwią się automatycznemu włączeniu do systemu nie stworzyli, po r., w sztuczny sposób warunków pozwalających skorzystać z systemu dla małych gospodarstw nie uzyskają wsparcia w ramach poddziałania PROW Płatności dla rolników kwalifikujących się do wsparcia w ramach systemu dla małych gospodarstw (Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa)

24 System dla małych gospodarstw (2/4)
Ogólne zasady systemu: rolnicy uczestniczący w systemie zwolnieni z obowiązkowych praktyk zazielenienia (TUZ, dywersyfikacja upraw, obszary proekologiczne) rolnicy uczestniczący w systemie zwolnieni są z zasady wzajemnej zgodności (ale nie z wymogów przewidzianych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego) rolnicy, którzy wystąpią z systemu (lub nie wyrażą zgody na automatyczne włączenie do systemu) nie będą mogli ponownie zadeklarować zamiaru uczestnictwa w systemie dla małych gospodarstw płatność dla małych gospodarstw będzie określana jako suma wszystkich płatności bezpośrednich, do otrzymania których rolnik byłby uprawniony w systemie standardowym, z zastosowaniem maksymalnego limitu 1250 EUR

25 System dla małych gospodarstw (3/4)
Tryb obsługi uczestnictwa w systemie: w instrukcji przesłanej rolnikowi wraz z formularzem wniosku rolnik otrzyma informację o szacunkowych stawkach płatności i sposobie obliczania stawki wsparcia dla małych gospodarstw w terminie do 9 czerwca 2015 r. rolnik (we wniosku) deklaruje zamiar uczestnictwa w systemie lub (opcjonalnie) nie wyraża zgody na automatyczne włączenie do systemu rolnicy, w przypadku których należna kwota płatności bezpośrednich za rok 2015 (określona w decyzji o przyznaniu płatności) będzie mniejsza lub równa 1250 EUR zostaną włączeni z urzędu do systemu dla małych gospodarstw, z możliwością wystąpienia z systemu na wniosek złożony w terminie do dnia 30 września

26 System dla małych gospodarstw (4/4)
Dodatkowe zasady: Do płatności w ramach systemu dla małych gospodarstw nie stosuje się kar administracyjnych z tytułu niezgłoszenia wszystkich obszarów (niezgłoszenie wszystkich działek rolnych w gospodarstwie) Beneficjenci płatności w ramach systemu dla małych gospodarstw, w przypadku których kwota pomocy otrzymanej z funduszy rolniczych UE w ciągu jednego roku jest równa lub niższa od kwoty 1250 EUR, nie podlegają publikacji w ramach przepisów o przejrzystości wsparcia

27 Płatności związane (do powierzchni upraw i do zwierząt)

28 Wsparcie związane z produkcją (1/5)
Sektory objęte wsparciem: Bydło Krowy Owce Kozy Buraki cukrowe Ziemniaki skrobiowe Owoce miękkie (truskawki, maliny) Chmiel Rośliny wysokobiałkowe Pomidory Len Konopie włókniste Ramowe zasady: wsparcie związane z produkcją ma formę płatności rocznej i jest przyznawane w granicach określonych limitów ilościowych oraz oparte na ustalonych obszarach lub na ustalonej liczbie zwierząt

29 Wsparcie związane z produkcją (2/5)
Płatności do bydła: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo, jeżeli: posiada samice lub samce gatunku bydło domowe: których wiek w dniu 31 maja roku złożenia wniosku nie przekracza 24 miesięcy, przez okres od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku złożenia wniosku i nie krócej niż do dnia, w którym zwierzę osiągnie wiek 6 miesięcy liczba zwierząt objętych wnioskiem wynosi co najmniej 3 sztuki pomoc przysługuje do zwierząt w przedziale sztuki bydła wsparcie dostępne w całym kraju szacowana stawka płatności: ok. 70 EUR/szt. .

30 Wsparcie związane z produkcją (2/5)
Płatności do krów: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo, jeżeli: posiada samice gatunku bydło domowe: których wiek w dniu 31 maja roku złożenia wniosku przekracza 24 miesiące, przez okres od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku złożenia wniosku liczba zwierząt objętych wnioskiem wynosi co najmniej 3 sztuki pomoc przysługuje do zwierząt w przedziale sztuki bydła wsparcie dostępne w całym kraju szacowana stawka płatności: ok. 70 EUR/szt. .

31 Wsparcie związane z produkcją (3/5)
Płatności do owiec: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo, jeżeli: posiada samice gatunku owca domowa: których wiek w dniu 31 maja roku złożenia wniosku przekracza 12 miesięcy, przez okres od dnia 1 do dnia 31 października roku złożenia wniosku i w dniu złożenia wniosku był wpisany jako posiadacz tych zwierząt do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych liczba zwierząt objętych wnioskiem wynosi co najmniej 10 sztuk nie limitowana liczba zwierząt objęta pomocą wsparcie dostępne w całym kraju szacowana stawka płatności: ok. 25 EUR/szt.

32 Wsparcie związane z produkcją (3/5)
Płatności do kóz: przysługuje rolnikowi aktywnemu zawodowo, jeżeli: posiada samice gatunku koza domowa: których wiek w dniu 31 maja roku złożenia wniosku przekracza 12 miesięcy, przez okres od dnia złożenia wniosku do dnia 30 czerwca roku złożenia wniosku liczba zwierząt objętych wnioskiem wynosi co najmniej 5 sztuk wsparcie dostępne w całym kraju płatność przysługuje do zwierząt od 1-szej sztuki w stadzie szacowana stawka płatności: ok. 15 EUR/szt.

33 Wsparcie związane z produkcją (4/5)
Płatności do roślin wysokobiałkowych: przysługuje rolnikowi, który posiada grunty rolne na terenie Polski, na których prowadzi w roku składania wniosku uprawę w plonie głównym roślin wysokobiałkowych, określonych w drodze rozporządzenia płatność przyznawana do powierzchni nie większej niż 75 ha (ustawa nie zakłada degresywności stawek płatności) szacowana stawka płatności: 326 EUR/ha obowiązek odrębnej deklaracji powierzchni uprawy soi. Płatności do chmielu: płatność powierzchniowa z wykorzystaniem dotychczasowej definicji plantacji chmielu obejmie rejony wskazane na potrzeby stosowanej certyfikacji, tj. rejon lubelski, wielkopolski i dolnośląski szacowana stawka płatności: 480 EUR/ha Art. 34 ust. 2 pkt 4 Minister określi rejony uprawy chmielu, z uwzględnieniem podziału terytorialnego kraju, mając na względzie czynniki przyrodnicze, tradycyjnie wyodrębnione rejony uprawy chmielu

34 Wsparcie związane z produkcją (5/5)
Płatności do skrobi ziemniaczanej, buraków cukrowych, pomidorów: płatność obszarowa do powierzchni uprawy objętej umową szacowane stawki płatności : ok. 400 EUR/ha (skrobia ziemniaczana) ok. 400 EUR/ha (burak cukrowy) ok EUR/ha (pomidory) Płatność do owoców miękkich (maliny, truskawki), płatność do lnu i płatność do konopi włóknistych : płatności obszarowe do powierzchni uprawy szacowane stawki płatności: ok. 250 EUR/ha (owoce miękkie – truskawki, maliny) ok. 200 EUR/ha (konopie) ok. 200 EUR/ha (len)

35 Przejściowe wsparcie krajowe

36 Przejściowe wsparcie krajowe
Ogólne zasady Przejściowe wsparcie krajowe może zostać przyznane rolnikom z sektorów, dla których to wsparcie zostało przyznane w roku 2013 Wsparcie przyznawane na identycznych warunkach, które obowiązywały dla przyznawania tych płatności w roku 2013 Łączna kwota wsparcia nie może przekroczyć określonego poziomu procentowego koperty wsparcia z roku 2013, począwszy od 75% w 2015 r. do 50% w roku 2020 (obniżanie progu o 5% każdego roku) Stosowanie przejściowego wsparcia krajowego w sektorze tytoniu w formie płatności niezwiązanej z produkcją Przeznaczenie na ten cel łącznie ok. 180 mln EUR w latach w formie płatności niezwiązanej z produkcją Przyjmując zatem za odniesienie stawkę wsparcia w tym sektorze w roku 2013, szacowana stawka dla płatności niezwiązanej do tytoniu w roku 2015 dla tytoniu odmiany Virginia wyniosłaby ok. 4,31 zł/kg, a dla pozostałych grup 3,01 zł/kg

37 PŁATNOŚĆ ZA ZAZIELENIENIE

38 Płatność za zazielenienie (1)
Płatność za praktyki rolnicze korzystne dla klimatu i środowiska – płatność obowiązkowa 30% koperty płatności bezpośrednich – ok. 1 mld EUR rocznie Szacowana stawka płatności ok. 74 euro/ha Gospodarstwa uczestniczące w systemie dla małych gospodarstw będą zwolnione z obowiązku realizacji praktyk zazielenienia

39 Płatność za zazielenienie (2)
gospodarstwa ekologiczne będą automatycznie objęte płatnością za zazielenienie rolnicy gospodarujący na obszarach Natura 2000 oraz objętych RDW będą otrzymywać płatność za zazielenienie pod warunkiem realizacji praktyk zazielenienia zgodnie z celami dyrektywy ptasiej, siedliskowej oraz RDW

40 Definicje grunt orny - uprawiany w celu produkcji roślinnej lub obszary dostępne dla produkcji roślinnej ale ugorowane, bez względu na to czy grunty te znajdują się pod uprawą szklarniową lub pod stałym lub ruchomym przykryciem uprawy trwałe - uprawy niepodlegające płodozmianowi (inne niż TUZ), które zajmują grunty przez okres pięciu lat lub dłużej i dają powtarzające się zbiory, w tym szkółki i zagajniki o krótkiej rotacji trwałe użytki zielone – grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej; mogą one obejmować inne gatunki, takie jak krzewy lub drzewa, które mogą nadawać się do wypasu, pod warunkiem że zachowano przewagę traw i innych pastewnych roślin zielnych, a także w przypadku gdy zadecydują tak państwa członkowskie – grunty, które mogą nadawać się do wypasu i które stanowią część utrwalonych praktyk lokalnych w przypadkach, gdy trawy i inne zielne rośliny pastewne tradycyjnie nie są roślinnością dominującą na obszarach wypasu trawy i inne zielne rośliny pastewne – wszystkie rośliny zielne, rosnące tradycyjnie na naturalnych pastwiskach lub zazwyczaj zawarte w mieszankach nasion przeznaczonych do zasiewania pastwisk lub łąk, niezależnie od tego czy są wykorzystywane do wypasania zwierząt

41 Definicje działka rolna – zwarty obszar gruntu, zadeklarowanego przez jednego rolnika i obejmujący nie więcej niż jedną grupę upraw. W przypadku płatności za zazielenienie, gdzie wymagana jest oddzielna deklaracja użytkowania pewnego obszaru w ramach grupy upraw, działka podlega dalszemu wyznaczaniu na podstawie tego konkretnego użytkowania. grupa upraw ( praktyka dywersyfikacja upraw ) – każda grupa obszarów zgłoszonych jako określona uprawa, obszary zgłoszone jako trwałe użytki zielone, które są wrażliwe pod względem środowiskowym , pozostałe obszary zgłoszone jako trwałe użytki zielone oraz obszary zgłoszone jako obszary proekologiczne uprawa: każdy rodzaj w klasyfikacji botanicznej upraw, dowolny gatunek z rodzin: krzyżowych, psiankowatych i dyniowatych (Brassicaceae, Solanaceae i Cucurbitaceae), grunt ugorowany trawy i inne rośliny zielne. Formy ozime i jare uważane będą za odrębne uprawy, nawet jeśli należą do tego samego rodzaju.

42 Realizacja płatności za zazielenienie
Obowiązkowe trzy praktyki zazielenienia: dywersyfikacja upraw utrzymanie trwałych użytków zielonych (TUZ) utrzymanie obszarów proekologicznych (EFA)

43 Dywersyfikacja upraw Dywersyfikacja upraw polega na utrzymaniu odpowiedniej liczby i powierzchni upraw na gruntach ornych w gospodarstwie rolnym w danym roku i dotyczy rolników posiadających od 10 ha gruntów ornych od 10 do 30 ha gruntów ornych – minimum 2 różne uprawy na gruntach ornych, w tym uprawa główna nie powinna zajmować więcej niż 75% gruntów ornych powyżej 30 ha gruntów ornych – minimum 3 uprawy na gruntach ornych; w tym uprawa główna nie może pokrywać więcej niż 75% gruntów ornych, a dwie uprawy główne łącznie nie mogą pokrywać więcej niż 95% gruntów ornych 15 ha 5 ha 20 ha 30 ha 8 ha 2 ha 40 ha

44 Dywersyfikacja upraw – udział upraw
Do celów obliczania udziału różnych upraw uwzględnia się okres obejmujący najistotniejszą cześć okresu - od 15 maja do 15 lipca roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności. Każdy hektar na łącznej powierzchni gruntów ornych gospodarstwa uwzględnia się tylko raz w jednym roku składania wniosku. Obszar zajęty pod daną uprawę może obejmować elementy krajobrazu, kwalifikowane do JPO. Na obszarze, na którym stosuje się uprawę mieszaną polegającą na jednoczesnym prowadzeniu dwóch lub większej liczby upraw w oddzielnych rzędach, każdą uprawę liczy się jako oddzielną jeżeli pokrywa ona, co najmniej 25 % tego obszaru. Powierzchnię obszaru pokrytego oddzielnymi uprawami oblicza się dzieląc powierzchnię obszaru , na którym prowadzi się uprawę mieszaną przez liczbę upraw pokrywających co najmniej 25 % tego obszaru niezależnie od faktycznego udziału danej uprawy na tym obszarze. Obszary, na których prowadzi się uprawę mieszaną , w której w główna uprawę wsiewa się drugą uprawę uznaje się za obszary zajęte jedynie pod uprawę główną. Obszary, na których wsiewa się mieszankę nasion uznaje się za obszary objęte jedną pojedynczą uprawą – uprawa mieszana.

45 Dywersyfikacja upraw - zwolnienie
obowiązek spełniania maksymalnych progów dla upraw głównych (75% i 95%) nie dotyczy gospodarstw, w których trawa lub inne rośliny zielne (z przeznaczeniem na paszę) lub grunt ugorowany zajmują więcej niż 75% gruntów ornych – pod warunkiem, że uprawa główna na pozostałych gruntach ornych nie zajmuje więcej niż 75% pozostałego gruntu ornego (z wyjątkiem przypadku, gdy ten pozostały obszar jest pokryty trawą lub innymi roślinami zielnymi lub stanowi grunt ugorowany) lub grunty orne – 20 ha grunt ugorowany– 16 ha (80%) Pozostałe GO – 4 ha, w tym żyto – 3 ha (max. 75% pozostałych GO) rzepak – 1 ha grunty orne – 20 ha Trawa lub inne rośliny pastewne zielne – 16 ha (80%) Grunt ugorowany – 4 ha

46 Dywersyfikacja upraw - zwolnienie
Z dywersyfikacji wyłączone są gospodarstwa, w których: ponad 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to trwałe użytki zielone, grunty wykorzystywane do produkcji trawy lub innych pasz zielnych lub uprawy rosnące pod wodą przez większą cześć roku lub przez znaczną część cyklu uprawy, lub połączenie ww. sposobów uprawy, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha Użytki rolne– 200 ha TUZ 160 ha (80%) Sady – 15 ha Pozostałe GO – 25 ha ( max. 30 ha)

47 Dywersyfikacja upraw - zwolnienie
powyżej 75% gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji trawy lub innych pasz zielnych, lub które stanowią grunt ugorowany lub połączenie ww. sposobów uprawy, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha grunty orne – 100 ha Trawy lub pastewne rośliny zielne– 80 ha (80%) Pozostałe GO – 20ha (max. 30 ha) więcej niż 50% obszarów w ramach zadeklarowanych gruntów ornych nie zostało zadeklarowanych przez rolnika w jego wniosku za poprzedni rok oraz wszystkie grunty orne uprawiane są przy wykorzystaniu innej uprawy w porównaniu z uprawą w poprzednim roku kalendarzowym

48 Dywersyfikacja upraw –
praktyki równoważne Realizacja praktyki dywersyfikacji upraw będzie możliwa poprzez tzw. praktyki równoważne. Praktyki równoważne do praktyki dywersyfikacji upraw: w działaniu rolnośrodowiskowo-klimatycznym PROW Pakiet 1. Rolnictwo zrównoważone albo Pakietu 2. Ochrona gleb i wód (wyłącznie w zakresie międzyplonu ozimego lub ścierniskowego), pod warunkiem wypełnienia przez rolników wymogów określonych w ramach pakietów wariant 8.2 Międzyplon ozimy lub wariant 8.3 Międzyplon ścierniskowy, Pakietu 8. Ochrona gleb i wód PROW , pod warunkiem wypełnienia przez rolników wymogów określonych w ramach pakietów. W przypadku pakietu ochrona gleb i wód, praktyki równoważne nie mogą być przedmiotem podwójnego finansowania (filar I i II) – zmniejszenie stawki pomocy PROW dla pakietu, który jest realizowany jako praktyka równoważna.

49 Dywersyfikacja upraw – skutki*
83% gospodarstw zwolnionych z obowiązku realizacji praktyki dywersyfikacji upraw, co stanowi ponad 34% całkowitej powierzchni gruntów ornych 14% gospodarstw - obowiązek posiadania dwóch upraw, 3% gospodarstw - obowiązek posiadania trzech upraw 66% całkowitej powierzchni gruntów ornych będzie objętych obowiązkiem dywersyfikacji upraw * źródło MRiRW

50 Trwałe użytki zielone trwałe użytki zielone – grunty wykorzystywane do uprawy traw lub innych pastewnych roślin zielnych rozsiewających się naturalnie (samosiewnych) lub uprawianych (wysiewanych), które nie były objęte płodozmianem danego gospodarstwa rolnego przez okres pięciu lat lub dłużej (wstecz) Wyjątek stanowią obszary objęte ponownym przekształceniem, które od pierwszego dnia przekształcenia uważa się za trwałe użytki zielone Praktyka składa się z dwóch elementów: obowiązek utrzymania cennych przyrodniczo TUZ położonych na obszarach Natura 2000 na poziomie gospodarstwa utrzymywanie powierzchni TUZ na niezmienionym poziomie w stosunku do powierzchni TUZ ustalonej w roku referencyjnym (2015)

51 Cenne przyrodniczo trwałe użytki zielone (1)
zakaz przekształcania i zaorywania TUZ cennych przyrodniczo położonych na obszarach Natura 2000 – weryfikowany na poziomie gospodarstwa w przypadku przekształcenia lub zaorania TUZ cennych przyrodniczo rolnik zobowiązany jest do ponownego przekształcenia tego obszaru w trwały użytek zielony termin wypełnienia obowiązku przywrócenia TUZ cennych przyrodniczo – nie później niż data złożenia wniosku na następny rok

52 Trwałe użytki zielone (2)
Zasady ustalania współczynnika trwałych użytków zielonych Stosunek: powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych przez rolnika w roku 2012, 2013 lub 2014 przez rolników podlegających praktykom zazieleniania lub zadeklarowanych oraz obszary trwałych użytków zielonych zadeklarowanych w roku 2015 przez rolników podlegających praktykom zazieleniania , które nie były deklarowane jako trwałe użytki zielone w roku 2012 do całkowitej powierzchni użytków rolnych zadeklarowanych przez rolników podlegających praktykom zazieleniania w 2015 r. W kolejnych latach stosunek trwałych użytków zielonych do całkowitej powierzchni użytków rolnych zadeklarowanych przez rolnika w danym roku nie może się zmniejszyć się o więcej niż 5%; w porównaniu do wskaźnika referencyjnego z roku 2015. W przypadku zmniejszenia współczynnika o więcej niż 5% nakaz ponownego przekształcenia obszaru w trwałe użytki zielone.

53 Obszary proekologiczne (EFA)
Rolnicy posiadający ponad 15 ha gruntów ornych zobowiązani są do przeznaczenia na obszary EFA 5% gruntów ornych w gospodarstwie Z realizacji praktyki utrzymania obszarów proekologicznych wyłączone są gospodarstwa, w których: ponad 75% kwalifikujących się gruntów rolnych to trwałe użytki zielone, grunty wykorzystywane do produkcji trawy lub innych pasz zielnych lub uprawy rosnące pod wodą przez większą cześć roku lub przez znaczną część cyklu uprawy, lub połączenie ww. sposobów uprawy, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne nie przekraczają 30 ha powyżej 75% gruntów ornych jest wykorzystywanych do produkcji trawy lub innych pasz zielnych, stanowią grunt ugorowany, objętych uprawami roślin strączkowych lub połączenie ww. sposobów uprawy, pod warunkiem, że pozostałe grunty orne, nie przekraczają 30 ha

54 Obszary proekologiczne (EFA)
umożliwienie wspólnego wypełniania praktyki EFA rolnikom, których gospodarstwa położone są w bliskiej odległości, pod warunkiem że obszary proekologiczne „wspólnie rozliczane” przylegają do siebie. liczba rolników uczestniczących we wspólnej realizacji – max. 10 z rozwiązania tego będą mogli korzystać rolnicy, których 80% powierzchni gospodarstwa znajduje się w promieniu maksymalnie 15 km (okręg o średnicy 30 km) każdy rolnik uczestniczący we wspólnej realizacji jest zobowiązany, aby przynajmniej 50% obszaru proekologicznego było położone na terenie jego gospodarstwa wspólnie wdrażane obszary EFA mogą stanowić jeden lub kilka obszarów i znajdować się na gruncie będącym w posiadaniu jednego lub więcej rolników; tzn. rolnik wspólnie realizujący obszar EFA nie musi „wnosić „ obszaru EFA do wspólnej realizacji rolnicy uczestniczący we wspólnej realizacji zawierają pisemną umowę zawierającą szczegóły finansowe oraz sankcji w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości na wspólnym obszarze EFA rolnicy uczestniczący we wspólnej realizacji dołączają do wniosku deklarację o wspólnej realizacji praktyki EFA

55 Obszary proekologiczne (EFA)
zastosowanie współczynników ważenia i konwersji służących do wyliczania powierzchni przeliczeniowych obszarów EFA, poprzez pomnożenie rzeczywistej powierzchni elementów liniowych i punktowych obszarów EFA przez określony współczynnik – stosowanie współczynników jest dobrowolne dla p.cz za wyjątkiem tych obszarów , na których zostały określone na poziomie poniżej 1. (slajd 27) obszary proekologiczne co do zasady powinny znajdować się na gruntach ornych danego gospodarstwa rolnego, z wyjątkiem: obszarów gospodarstwa rolnego objętych zagajnikami o krótkiej rotacji i obszarów zalesionych w ramach PROW w przypadku elementów krajobrazu i stref buforowych, obszary proekologiczne mogą również przylegać do gruntów ornych gospodarstwa rolnego zadeklarowanych przez rolnika uprawy wiążące azot (bobowate) oraz ugory mogą być zaliczone jako uprawa w ramach dywersyfikacji upraw oraz jako obszar proekologiczny

56 Obszary proekologiczne (EFA)
grunty ugorowane – na których nie jest prowadzona produkcja rolna (muszą od 5 lat pozostawać gruntami ornymi); w okresie od 1 stycznia do 31 lipca grunt powinien być ugorowany (po upływie tego terminu będzie możliwe rozpoczęcie produkcji rolnej) elementy krajobrazu chronione w ramach norm DKR: drzewa będące pomnikami przyrody oczka wodne o łącznej powierzchni nie większej niż 100 m2 rowy, których szerokość nie przekracza 2 m

57 Obszary proekologiczne (EFA)
elementy krajobrazu żywopłoty i pasy zadrzewione – o max. szerokości do 10 m drzewa wolnostojące - o średnicy korony minimum 4 metry zadrzewienia liniowe – obejmujące drzewa o średnicy korony minimum 4 metry; odległość między koronami drzew nie powinna przekraczać 5 m zadrzewienia grupowe – o maksymalnej powierzchni do 0,3 ha, których korony drzew zachodzą na siebie oczka wodne – o maksymalnej powierzchni 0,1 ha, z wyłączeniem zbiorników z betonu lub tworzywa sztucznego wraz z możliwością wliczenia do powierzchni oczka strefy z roślinnością nadbrzeżną wzdłuż wody o szerokości do 10 m Rowy, w tym otwarte cieki wodne, służące do nawadniania i odwadniania, - o maksymalnej szerokości 6 m, z wyłączeniem kanałów wykonanych z betonu miedze śródpolne o szerokości od 1 m do 20 m, na których nie jest prowadzona produkcja rolna

58 Obszary proekologiczne (EFA)
strefy buforowe, w tym: strefy buforowe na TUZ, pod warunkiem, że różnią się one od przylegającej kwalifikującej się powierzchni użytków rolnych – o szerokości ustanowionej w ramach norm dobrej kultury rolnej (5 m, 10 m, 20 m) inne strefy buforowe o szerokości nie mniejszej niż 1 m, usytuowane na lub przylegające do gruntu ornego; w taki sposób, że ich dłuższe krawędzie są równoległe do krawędzi cieku wodnego strefy buforowe mogą obejmować również pasy z nadbrzeżną roślinnością występujące wzdłuż cieku wodnego o szer. do 10 m na strefach buforowych nie może być prowadzona produkcja rolna, niemniej jednak wypas i koszenie na strefach buforowych jest możliwe, pod warunkiem, że strefę będzie można odróżnić od przyległych użytków rolnych

59 Obszary proekologiczne (EFA)
zagajniki o krótkiej rotacji, na których: zakaz stosowania środków ochrony roślin możliwość stosowania nawożenia mineralnego: w pierwszym roku funkcjonowania plantacji – dawki nawozów mineralnych nie powinny przekraczać 20 kg/ha N, 20 kg/ha P2O5 i 40 kg/ha K2O w roku następującym po zbiorze roślin– dawki nawozów mineralnych nie powinny przekraczać 80kg/ha N, 30 kg/ha P2O5 i 80 kg/ha K2O gatunkami drzew, których uprawa w formie zagajnika o krótkiej rotacji będzie uznawana za obszar proekologiczny są: gatunki z rodzaju wierzba (Salix sp.), z wyjątkiem wierzby wykorzystywanej do wypłatania gatunki z rodzaju brzoza (Betula sp.) topola czarna (Populus nigra) i jej krzyżówki

60 Obszary proekologiczne (EFA)
pasy gruntów (kwalifikujących się hektarów) wzdłuż obrzeży lasów – o szerokości od 1 m do 10 m, pozostawia się rolnikowi wybór dotyczący prowadzenia produkcji rolnej na tych obszarach, w przypadku, jeżeli: produkcja nie będzie prowadzona – dopuszcza się wypas i koszenie na paszę, pod warunkiem, że pasy te można odróżnić od przyległych użytków rolnych produkcja będzie prowadzona – obowiązkowe stosowanie współczynnika 0,3 obszary zalesione - po 2008 roku w ramach PROW

61 Obszary proekologiczne (EFA)
międzyplony lub okrywa zielona –wysiane mieszanki gatunków uprawnych albo wsiewki trawy w uprawę główną; wsiewane nie później niż do 30 września danego roku do obszarów tych nie zalicza się: upraw ozimych, obszarów, na których realizowane są praktyki równoważne (zimowa pokrywa glebowa, międzyplony), obszary, na których jest realizowane zobowiązanie rolnośrodowiskowe ( PROW i PROW ) za międzyplony/pokrywę zieloną w ramach EFA uznawane będą mieszanki utworzone z co najmniej 2 gatunków roślin z poniższych grup uprawnych: zboża oleiste pastewne miododajne wyklucza się mieszanki złożone z samych gatunków zbóż udział głównego składnika w mieszance nie będzie mógł przekraczać 80% (liczony na powierzchni pola albo w mieszance siewnej) bobowate drobnonasienne bobowate grubonasienne inne gatunki uprawne (sorgo, gryka, proso, kukurydza)

62 Obszary proekologiczne (EFA)
uprawy wiążące azot – koniczyna , komonica zwyczajna; esparceta siewna; lucerna; bób; bobik; ciecierzyca; fasola zwykła; fasola wielokwiatowa; groch siewny; groch siewny cukrowy; soczewica jadalna; soja zwyczajna; łubin biały; łubin wąskolistny; łubin żółty; peluszka; seradela uprawna; wyka siewna w plonie głównym lub z rośliną podporową; mieszanki wymienionych roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych. W celu przestrzegania wymogu obszaru proekologicznego rolnik może zgłosić ten sam obszar lub element krajobrazu tylko raz w jednym roku składania wniosków. Międzyplony zadeklarowane jako praktyki równoważne do dywersyfikacji upraw nie mogą być jednocześnie deklarowane jako obszary EFA.

63 Zasady obliczania płatności za zazielenienie
Podstawę obliczania płatności za zazielenianie stanowi zatwierdzona powierzchnia określona dla jednolitej płatności obszarowej Powierzchnia do obliczania płatności za zazielenianie Zatwierdzona powierzchnia dla JPO Ewentualne zmniejszenia = -

64 Obliczanie płatności za zazielenienie – przykład
Podstawa do obliczania płatności za zazielenienie ,6 ha

65 Jeżeli obszar zgłoszony do jednolitej płatności obszarowej przekracza obszar zatwierdzony do obliczania płatności z tytułu zazieleniania uwzględnia się obszar zatwierdzony. Do płatności za zazielenienie uwzględnia się obszar zatwierdzony po zastosowaniu zmniejszeń wynikających z niezgodności w zakresie: dywersyfikacji upraw trwałych użytków zielonych utrzymania obszarów proekologicznych Do wniosków składanych w latach 2015 i 2016 nie stosuje się dodatkowych kar administracyjnych z art. 28 rozporządzenia (UE) Nr 640/2014 tzn. kara administracyjna nie będzie wyższa od kwoty otrzymanej płatności za zazielenienie.

66 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "PŁATNOŚCI BEZPOŚREDNIE"

Podobne prezentacje


Reklamy Google