Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych w 2007 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych w 2007 roku"— Zapis prezentacji:

1 Zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych w 2007 roku

2 Prawodawstwo UE regulujące płatności do gruntów rolnych
Traktat o przystąpieniu: Załącznik II (AA 12/03 PL str ) – wprowadzający System Jednolitej Płatności Obszarowej (single area payment scheme), Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1782/2003 z dnia 29 września 2003r. z późn. zm., Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 796/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 r. z późn. zm., Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1973/2004 z dnia 29 października 2004 r. z późn. zm.

3 Prawodawstwo polskie regulujące płatności do gruntów rolnych
Ustawa z dnia … r. o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (Dz. U. z 2007 r. Nr …, poz. …) PROJEKT, Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2004 r. Nr 10, poz. 76) (w projekcie ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej są zmiany do ustawy o krajowym systemie ewidencji producentów (…))

4 Prawodawstwo polskie regulujące płatności bezpośrednie cd.
Wydawane przez ministra właściwego do spraw rolnictwa, zgodnie z art. 7 ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (PROJEKT), rozporządzenia: w sprawie stawki płatności uzupełniających dla poszczególnych upraw, w sprawie rodzajów roślin objętych płatnościami uzupełniającymi w 2007 roku; w sprawie minimalnych norm;

5 Najważniejsze definicje
działka rolna – zwarty obszar gruntu, na którym jeden rolnik prowadzi jedną grupę upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha; gospodarstwo rolne – wszystkie jednostki produkcyjne zarządzane przez rolnika, które znajdują się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha; normy – wymagania w zakresie zasad dobrej kultury rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wydawanego na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 lit b ustawy o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej (PROJEKT); rolnik - osoba fizyczna lub prawna, bądź grupa osób fizycznych lub prawnych, bez względu na status prawny takiej grupy i jej członków w świetle prawa krajowego, których gospodarstwo znajduje się na terytorium Wspólnoty oraz które prowadzą działalność rolniczą;

6 Rodzaje płatności w 2007 roku
W roku 2007 na formularzu wniosku, można ubiegać się o przyznanie: płatności do gruntów rolnych, w skład których wchodzą: jednolita płatność obszarowa; płatności uzupełniające do powierzchni grupy upraw podstawowych, roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce), uprawy chmielu; płatności do upraw roślin energetycznych; płatności cukrowej; pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

7 O płatności do gruntów rolnych może ubiegać każdy kto:
posiada działki rolne o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha; utrzymuje wszystkie grunty rolne zgodnie z normami – dotyczy wszystkich grup upraw; został mu nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności. Od 2007 roku nie można wpisywać we wniosku informacji o „nieaktualnym rodzaju użytków”. Jeżeli rolnik wpisze we wniosku „NRU” zapis taki nie będzie uwzględniany. Weryfikacja zadeklarowanych działek zostanie wykonana w oparciu o posiadane w ARiMR ortofotomapy, dane GIS oraz dane pochodzące z ewidencji gruntów i budynków.

8 Posiadanie samoistne i zależne
W przypadku, gdy działka rolna stanowi przedmiot posiadania samoistnego (właściciel) i posiadania zależnego (dzierżawca) płatności przysługują posiadaczowi zależnemu. W przypadku, gdy działka rolna jest przedmiotem współposiadania płatności przysługują temu współposiadaczowi, na którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę, która została dołączona do wniosku o przyznanie płatności.

9 Warunki uzyskania płatności uzupełniającej
Rolnikowi, który w danym roku spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej, przysługują płatności uzupełniające do powierzchni upraw: chmielu; roślin przeznaczonych na paszę uprawianych na trwałych użytkach zielonych; innych roślin.

10 Warunki przyznania płatności uzupełniającej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce - PZ) Płatności zwierzęce przysługują rolnikowi, który w okresie od roku do roku był posiadaczem zwierząt - bydła lub owiec lub kóz, które były zarejestrowane w rejestrze Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt na podstawie zgłoszenia do rejestru albo zgłoszenia przemieszczenia oraz był posiadaczem trwałych łąk lub pastwisk i w roku referencyjnym zadeklarował we wniosku o przyznanie płatności trwałe użytki zielone. Płatności z tytułu zwierząt będą przyznawane dla producentów, którzy spełniają warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej.

11 Płatności zwierzęce - PZ cd.
Rolnicy, którzy w 2007 r. lub latach kolejnych po raz pierwszy złożą wniosek o przyznanie płatności, w których zadeklarują powierzchnie trwałych użytków zielonych oraz będą posiadaczami zwierząt (bydło lub owce lub kozy) będą uprawnieni do przyznania płatności z tytułu zwierząt, jeżeli spełnią warunek posiadania minimalnej liczby zwierząt zarejestrowanych w bazie danych Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt oraz powierzchni trwałych łąk i pastwisk. Warunek kwalifikacji do przyznania płatności z tytułu zwierząt będzie weryfikowany na podstawie danych, wg stanu na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności w danym roku. Minimalna liczba zwierząt zostanie określona w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa wydawanego na podstawie przepisów o płatnościach do gruntów rolnych i płatności cukrowej.

12 Płatności zwierzęce - PZ cd.
W przypadku przeniesienia gospodarstwa cesjonariusz jest uprawniony do przyznania płatności uzupełniającej do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce - PZ) pod warunkiem, że posiada zwierzęta (bydło lub owce lub kozy) zarejestrowane w bazie danych Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt i złoży wniosek o przeniesienie gospodarstwa. Liczba zwierząt, będących w posiadaniu producenta rolnego będzie weryfikowana na dzień złożenia wniosku o przyznanie płatności w przypadku przeniesienia posiadania gospodarstwa.

13 Trwałe użytki zielone Zobowiązania określone we wnioskach o przyznanie płatności na rok 2005 i rok 2006, dotyczące utrzymywania niezmienionej powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych we wniosku na rok 2005, wygasają z dniem wejścia w życie ustawy o płatnościach bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności cukrowej.

14 Trwałe użytki zielone cd.
W przypadku, gdy w danym roku stosunek powierzchni trwałych użytków zielonych do całkowitego obszaru rolnego zmaleje o więcej niż 5% w stosunku do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych w 2005 roku, zmiana sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części, zadeklarowanych przez rolnika w danym roku we wniosku o przyznanie płatności, wymaga zgody kierownika biura powiatowego ARiMR. Wniosek o udzielenie zgody jest składany nie później niż na 30 dni przed planowaną zmianą sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części. ARiMR odmówi udzielenia zgody, jeżeli w danym roku wynika, że stosunek ilości trwałych użytków zielonych do całkowitego obszaru rolnego, w odniesieniu do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych przez rolników w 2005 roku, zmalał o więcej niż 8%. Zgodę oraz odmowę udzielenia zgody Agencja wydaje w drodze decyzji administracyjnej.

15 Trwałe użytki zielone cd.
Jeżeli w danym roku stosunek ilości trwałych użytków zielonych do całkowitego obszaru rolnego, zmalał o więcej niż 8%, rolnik posiadający grunty przekształcone z trwałych użytków zielonych jest obowiązany do ich ponownego przekształcenia na trwałe użytki zielone, do dnia 15 maja roku następnego. W tym przypadku minister właściwy do spraw rozwoju wsi określi, w drodze rozporządzenia, procent, o jaki rolnicy posiadający grunty przekształcone z trwałych użytków zielonych są obowiązani do ich ponownego przekształcenia na trwałe użytki zielone.

16 Trwałe użytki zielone cd.
Minister właściwy do spraw rozwoju wsi, w drodze obwieszczenia, ogłasza corocznie do dnia 30 listopada w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” procent, o jaki zmalał albo zwiększył się stosunek ilości trwałych użytków zielonych do całkowitego obszaru rolnego, w odniesieniu do powierzchni trwałych użytków zielonych zadeklarowanych przez rolników w 2005 roku. Kto bez wymaganej zgody kierownika biura powiatowego Agencji, dokonuje zmiany sposobu użytkowania trwałych użytków zielonych lub ich części, zadeklarowanych przez rolnika w danym roku we wniosku o przyznanie płatności, podlega karze grzywny. Orzekanie w sprawach o ww. czyny, następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

17 Warunki uzyskania płatności cukrowej
Rolnikowi, który spełnia warunki do przyznania jednolitej płatności obszarowej w danym roku i który zawarł: na rok gospodarczy 2006/2007 z producentem cukru umowę dostawy buraków cukrowych zgodnie z art. 6 rozporządzenia Rady (WE) nr 318/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków w sektorze cukru (Dz. Urz. UE L 58 z , str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 318/2006”, albo na rok gospodarczy 2005/2006 umowę dostawy buraków cukrowych z producentem cukru, który zrzekł się w roku gospodarczym 2006/2007 kwoty zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 320/2006 z dnia 20 lutego 2006 r. ustanawiającego tymczasowy system restrukturyzacji przemysłu cukrowniczego we Wspólnocie i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1290/2005 w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej (Dz. Urz. UE L 58 z , str. 42) – przysługuje płatność cukrowa.

18 Warunki uzyskania płatności do upraw roślin energetycznych
Rolnikowi, który spełnia warunki określone w rozdziale 8 rozporządzenia nr 1973/2004, przysługuje płatność do upraw roślin energetycznych z tym, że: umowa, o której mowa w art. 26 rozporządzenia nr 1973/2004, powinna być zawarta z podmiotem skupującym albo pierwszą jednostką przetwórczą, które zostały zatwierdzone w rozumieniu tego rozporządzenia; płatność przysługuje również w przypadkach, o których mowa w art. 25 ust. 1 rozporządzenia nr 1973/2004; ilość roślin energetycznych, którą wnioskodawca: dostarczył do zatwierdzonych podmiotów, o których mowa w pkt 1 lub wykorzystał lub przetworzył na cele energetyczne w gospodarstwie – jest równa co najmniej plonowi reprezentatywnemu.

19 Grupy upraw Wyróżniamy następujące grupy upraw:
JPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie tylko jednolitej płatności obszarowej, UPO - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych, PZ - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce), CH - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do uprawy chmielu, P - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw pomidory do przetwórstwa, L - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw len włóknisty oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych, K - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw konopie włókniste oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych,

20 Grupy upraw cd. RE nazwa rośliny uprawnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie tylko płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej, RE,JPO nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej, RE,UPO nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej; RE,CH nazwa rośliny uprawnej – w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej oraz płatności uzupełniającej do uprawy chmielu oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej; RE,L nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw len włóknisty oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej; RE,K nazwa rośliny uprawnej - w przypadku ubiegania się o przyznanie jednolitej płatności obszarowej do grupy upraw konopie włókniste oraz płatności uzupełniającej do grupy upraw podstawowych oraz płatności do upraw roślin energetycznych, do obszaru objętego uprawą jednej rośliny energetycznej;

21 Grupy upraw cd. jeżeli rolnik na gruncie rolnym realizuje przedsięwzięcia rolno-środowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt wówczas każdą roślinę uprawną z tego obszaru, do której przysługuje jednolita płatność obszarowa, płatność uzupełniająca lub płatność do upraw roślin energetycznych, deklaruje jako osobną grupę upraw podając nazwę grupy upraw (JPO, UPO, PZ, CH, P, L, K, RE, RE,JPO, RE,UPO, RE,CH, R,L, RE,K) a także dodatkowo wpisuje oznaczenie RS wraz z nazwą rośliny uprawnej (np. JPO,RS marchew jadalna).

22 Rośliny kwalifikujące się do grupy upraw JPO:
plantacje owoców, w tym: sady, plantacje wieloletnie np. porzeczki, agrest, aronia, borówka, jagoda kamczacka, maliny, winnice; truskawki; warzywa, w tym groch cukrowy lub łuskowy oraz pomidory do przetwórstwa nie objęte systemem pomocy finansowej z tytułu dostarczania pomidorów do przetwórstwa; ogródki przydomowe; szkółki drzew i krzewów; ziemniaki; buraki cukrowe; szklarnie; tunele foliowe; rośliny ozdobne; zioła; ugór; rośliny oleiste: gorczyce, mak, rzodkiew oleista, lnianka, katran, dynia oleista; tytoń; facelia; łubiny gorzkie (odmiany łubinu białego, łubinu wąskolistnego); trawy na gruntach ornych; trwałe łąki, trwałe pastwiska – jeżeli rolnik w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 roku do dnia 31 marca 2006 roku nie był posiadaczem trwałych użytków zielonych i zwierząt (bydła lub owiec lub kóz); wierzba przeznaczona na cele plecionkarskie.

23 Rośliny kwalifikujące się do grupy upraw UPO:
zboża, w tym kukurydza; mieszanki zbóż, roślin oleistych, roślin wysokobiałkowych, roślin strączkowych, roślin motylkowatych drobnonasiennych; rośliny oleiste - rzepak, rzepik, słonecznik, soja; rośliny wysokobiałkowe - bób, bobik, łubin słodki, groch siewny; rośliny strączkowe - wyka siewna, soczewica jadalna i ciecierzyca pospolita; rośliny strączkowe pastewne; orzechy: orzechy włoskie, leszczyna; len oleisty; rośliny motylkowate drobnonasienne; rośliny okopowe pastewne, z wyłączeniem ziemniaków; rośliny przeznaczone na materiał siewny kategorii elitarny i kwalifikowany (zboża, oleiste i włókniste, trawy, motylkowate) – są to rośliny spełniające wymagania określone w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o nasiennictwie (Dz. U. Nr 137, poz z późn. zm.).

24 Rośliny kwalifikujące się do grupy upraw CH, L, K, P:
Grupa upraw CH: obejmuje roślinę uprawną chmiel, do której przysługuje jednolita płatność obszarowa i płatność uzupełniająca do uprawy chmielu. Grupa upraw L: obejmuje roślinę uprawną len włóknisty, do której przysługuje jednolita płatność obszarowa i płatności uzupełniające do grupy upraw podstawowych. Grupa upraw K: obejmuje roślinę uprawną konopie włókniste, do której przysługuje jednolita płatność obszarowa i płatności uzupełniające do grupy upraw podstawowych. Grupa upraw P: obejmuje roślinę uprawną pomidory do przetwórstwa (objęte systemem pomocy finansowej z tytułu dostarczania pomidorów do przetwórstwa), do której przysługuje jednolita płatność obszarowa.

25 Rośliny kwalifikujące się do grupy upraw PZ:
Obejmuje rośliny, do których przysługuje jednolita płatność obszarowa oraz płatność uzupełniająca do roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce): wszystkie rośliny uprawiane na trwałych użytkach zielonych; - jeżeli rolnik w okresie od dnia 1 kwietnia 2005 roku do dnia 31 marca 2006 roku był posiadaczem trwałych użytków zielonych i zwierząt (bydła lub owiec lub kóz).

26 Rośliny kwalifikujące się do grupy upraw RE,JPO nazwa rośliny uprawnej:
Grupa upraw RE,JPO nazwa rośliny uprawnej obejmuje jedną roślinę energetyczną, do której przysługuje jednolita płatność obszarowa oraz płatność do upraw roślin energetycznych: np. buraki cukrowe - pod warunkiem, że każdy produkt pośredni jest wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych oraz, że każdy współprodukt lub produkt uboczny zawierający cukier jest wykorzystywany zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 318/2006; rośliny wieloletnie, w tym krzewy (np. róża bezkolcowa, ślazowiec pensylwański, miskant olbrzymi, topinambur, rdest sachaliński, mozga trzcinowata); zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba energetyczna, topola, robinia akacjowa).

27 Rośliny kwalifikujące się do grupy upraw RE,UPO nazwa rośliny uprawnej:
Grupa upraw RE,UPO nazwa rośliny uprawnej obejmuje roślinę energetyczną, do której przysługuje jednolita płatność obszarowa, płatności uzupełniające do grupy upraw podstawowych oraz płatność do upraw roślin energetycznych: np. jednoroczne rośliny (np. rzepak, rzepik, żyto, kukurydza, len włóknisty, konopie włókniste); soja – pod warunkiem, że każdy produkt pośredni, oprócz mączki sojowej i śruty sojowej, jest wykorzystywany do wytworzenia produktów energetycznych.

28 Rośliny kwalifikujące się do grupy upraw RE:
Grupa upraw RE nazwa rośliny uprawnej obejmuje jedną roślinę uprawną, do której przysługuje płatność tylko do upraw roślin energetycznych, uprawianą na gruntach rolnych, które się nie kwalifikują do przyznania jednolitej płatności obszarowej ze względu na fakt, iż grunty te nie spełniały wymagań dobrej kultury rolnej na dzień 30 czerwiec 2003 r.: np. jednoroczne i wieloletnie rośliny energetyczne; zagajniki drzew leśnych o krótkim okresie rotacji (np. wierzba, topola, robinia akacjowa). Obszar zadeklarowany pod uprawę rośliny energetycznej oznaczonej grupą upraw RE musi być utrzymywany w dobrej kulturze rolnej przy zachowaniu wymogów ochrony środowiska (zgodnie z normami).

29 Oznaczenie RS (nie jest to grupa upraw):
Jeżeli rolnik na gruncie rolnym realizuje przedsięwzięcia rolno-środowiskowe i poprawy dobrostanu zwierząt wówczas każdą roślinę uprawną z tego obszaru, do której przysługuje jednolita płatność obszarowa, płatność uzupełniająca lub płatność do upraw roślin energetycznych, deklaruje jako osobną grupę upraw podając nazwę grupy upraw a także dodatkowo wpisuje oznaczenie RS wraz z nazwą rośliny uprawnej (np. JPO,RS marchew jadalna).

30 Przeniesienie posiadania gospodarstwa – dotyczy jednolitej płatności obszarowej i płatności uzupełniających W przypadku, gdy w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia wydania decyzji w sprawie przyznania płatności do gruntów rolnych nastąpi przeniesienie posiadania całego gospodarstwa na rzecz innego rolnika, płatności przysługują przejmującemu, który złoży wniosek o przyznanie płatności, której dotyczył pierwszy wniosek do dnia wydania decyzji administracyjnej w sprawie przyznania tych płatności. Przejmujący do swojego wniosku dołącza umowę, na podstawie, której grunty rolne wchodzące w skład gospodarstwa zostały przekazane, lub kopię takiej umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez notariusza albo upoważnionego pracownika ARiMR. W przypadku, gdy nastąpi przeniesienie posiadania jedynie części gospodarstwa, przejmującemu nie przysługują płatności w danym roku.

31 Przeniesienie posiadania gospodarstwa
Płatność cukrowa nie przysługuje przejmującemu gospodarstwo (Cesjonariuszowi). Płatności do upraw roślin energetycznych przyznaje się przekazującemu pod warunkiem, że zostaną spełnione warunki do przyznania tej płatności. Płatności do upraw roślin energetycznych nie przysługują przejmującemu.

32 Przeniesienie posiadania gospodarstwa cd.
Przejmujący składa wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji, do którego został złożony wniosek przez przekazującego. W przypadku przekazania gospodarstwa W w postępowaniu w sprawie przyznania płatności przejmujący wstępuje na miejsce przekazującego.

33 Zasady obsługi wniosku w przypadku śmierci rolnika
Jeżeli śmierć nastąpiła w okresie od dnia złożenia wniosku o przyznanie płatności do dnia doręczenia decyzji w sprawie przyznania płatności, płatności przysługują spadkobiercy, który: objął w posiadanie grunty rolne, których dotyczył wniosek o przyznanie płatności; spełnia warunki do przyznania płatności; złożył wniosek w terminie 2 miesięcy od dnia otwarcia spadku; dołączył niezbędne wymagane dokumenty.

34 Zasady obsługi wniosku w przypadku śmierci rolnika cd.
Jeżeli śmierć rolnika nastąpiła po doręczeniu decyzji w sprawie przyznania płatności lub płatności cukrowej jego spadkobiercy przysługują prawa, które przysługiwałyby spadkodawcy jako stronie postępowania. W przypadku gdy tą decyzją została przyznana płatność lub płatność cukrowa, należność z tytułu tych płatności jest przedmiotem dziedziczenia. Spadkobierca, który nie kwestionuje należności określonej w tej decyzji, składa: wniosek o wypłatę płatności do kierownika BP ARiMR, do którego został złożony wniosek o przyznanie płatności przez spadkodawcę, prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - w terminie 14 dni od dnia uprawomocnienia się tego postanowienia, jednak nie później niż w ciągu 6 miesięcy od dnia doręczenia spadkodawcy decyzji w sprawie przyznania płatności lub płatności cukrowej.

35 Zasady obsługi wniosku w przypadku śmierci rolnika cd.
Jeżeli z postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku wynika, że uprawnionych do nabycia spadku jest więcej niż jeden spadkobierca, spadkobierca wstępujący do postępowania w sprawie przyznania płatności jest obowiązany do dołączenia do wniosku oświadczenia pozostałych spadkobierców, że wyrażają zgodę na wstąpienie tego spadkobiercy na miejsce spadkodawcy i przyznanie mu płatności. Jeżeli spadkobierca nie wystąpi z wnioskiem o wypłatę płatności przyznanych decyzją wydaną dla spadkodawcy, decyzja ta wygasa z mocy prawa.

36 Termin składania wniosków
Wnioski składa się w terminie od dnia 15 marca do dnia 15 maja 2007 roku. Wnioski można składać jeszcze przez 25 dni kalendarzowych (do 9 czerwca 2007 roku) z tym, że należna kwota płatności zostanie pomniejszona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Zmiany do wniosku można składać do dnia 31 maja 2007 roku. Formularz zmiany do wniosku można także złożyć w terminie do 9 czerwca 2007 roku. Jednakże zmiana ta spowoduje zmniejszenie płatności o 1%, za każdy dzień roboczy opóźnienia licząc od 1 czerwca włącznie, kwoty płatności odnoszącej się do działek, dla których dokonano zmian lub działek dodanych. Jeśli ARiMR poinformowała już rolnika o nieprawidłowościach we wniosku lub jeśli powiadomiła go o zamiarze przeprowadzenia kontroli na miejscu i jeśli ta kontrola ujawni nieprawidłowości, zmiany do wniosku nie będą zatwierdzone w odniesieniu do działek rolnych, w przypadku których wykryto nieprawidłowości.

37 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Zasady przyznawania płatności do gruntów rolnych w 2007 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google