Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROCEDURA WYBORU OFERT W GMINIE MIASTA SOPOTU SPOTKANIE KONSULTACYJNE 16 LUTY 2015 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROCEDURA WYBORU OFERT W GMINIE MIASTA SOPOTU SPOTKANIE KONSULTACYJNE 16 LUTY 2015 R."— Zapis prezentacji:

1 PROCEDURA WYBORU OFERT W GMINIE MIASTA SOPOTU SPOTKANIE KONSULTACYJNE 16 LUTY 2015 R.

2 KROK 1. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE (i inne uprawnione ustawowo podmioty) SKŁADAJĄ OFERTY REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W TRYBIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT ogłoszenie konkursów zasadniczo w terminach: jesiennym i wiosennym

3 KROK 2. SPRAWDZENIE OFERT POD WZGLĘDEM FORMALNYM Dokonuje przedstawiciel właściwej ze względu na zadanie konkursowe komórki lub miejskiej jednostki organizacyjnej SKALA OCENY: TAK (SPEŁNIA) – NIE (NIE SPEŁNIA) 9 kryteriów formalnych, w tym 5 kryteriów niepodlegających uzupełnieniu, 1 kryterium podlegające częściowemu uzupełnieniu i 3 kryteria podlegające uzupełnieniu

4 5 KRYTERIÓW NIEPODLEGAJĄCYCH UZUPEŁNIENIU: 1.Oferta zgodna z rodzajem i zakresem zadania publicznego wskazanymi w ogłoszeniu konkursowym. 2.Oferta została złożona w terminie i miejscu określonym w ogłoszeniu konkursowym. 3.Oferta została przygotowana na odpowiednim formularzu. 4.Oferta zgodna z działalnością statutową oferenta. 5.Procentowy wkład własny spełnia kryterium określone w ogłoszeniu konkursowym.

5 KRYTERIUM PODLEGAJĄCE CZĘŚCIOWEMU UZUPEŁNIENIU: Oferta posiada wypełnione wszystkie pola formularza. Braki w częściach III (Szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji), w części IV (Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego) oraz w części V (Inne wybrane informacje dotyczące zadania publicznego) NIE PODLEGAJĄ UZUPEŁNIENIU

6 3 KRYTERIA PODLEGAJĄCE UZUPEŁNIENIU W PRZYPADKU ICH NIE SPEŁNIENIA: 1.W oświadczeniu znajdującym się na końcu formularza ofertowego zostały dokonane skreślenia umożliwiające jednoznaczne odczytanie deklaracji oferenta. 2.Oferta została podpisana przez osoby do tego upoważnione (zgodnie z aktualnym odpisem z KRS, innego rejestru/ewidencji lub z dołączonym upoważnieniem /pełnomocnictwem). 3.Do oferty załączone zostały: aktualny odpis z KRS, innego rejestru lub ewidencji albo inny równorzędny dokument wraz ze statutem. inne załączniki wskazane w ogłoszeniu konkursowym jako obowiązkowe.

7 REZULTAT OCENY FORMALNEJ 3 OPCJE: 1.Oferta spełnia wymogi formalne i podlega ocenie merytorycznej. 2.Oferta nie spełnia wymogów formalnych, podlega uzupełnieniu, po uzupełnieniu podlega ocenie merytorycznej (na uzupełnienie braków formalnych organizacja ma 3 dni robocze). 3.Oferta nie spełnia wymogów formalnych i nie podlega ocenie merytorycznej.

8 KROK 3 POWOŁANIE KOMISJI KONKURSOWYCH (ZARZĄDZENIEM PREZYDENTA) DO OPINIOWANIA OFERT W SKŁAD KOMISJI WCHODZĄ: 1.Przewodniczący komisji – przedstawiciel komórki lub miejskiej jednostki organizacyjnej właściwy ze względu na zadanie konkursowe 2.Przedstawiciele właściwej ze względu na zadania konkursowe komórki lub miejskiej jednostki organizacyjnej, przedstawiciel wydziału finansowego oraz główny specjalista ds. organizacji pozarządowych 3.Przedstawiciel organizacji pozarządowej wskazany przez Sopocką Radę Organizacji Pozarządowych spośród sopockich organizacji pozarządowych.

9 OBRADY KOMISJI KONKURSOWEJ ETAP 1 INDYWIDUALNA OCENA MERYTORYCZNA ETAP 2 POSIEDZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ

10 ETAP 1 INDYWIDUALNA OCENA MERYTORYCZNA dokonywana indywidualnie przed posiedzeniem komisji przez 2 ekspertów (po jednym z sektora publicznego i pozarządowego) dokonywana na formularzu oceny merytorycznej w skali punktów od 0 do 2, gdzie: 0 – nie spełnia, 1 – częściowo spełnia, 2 – spełnia w całości ekspert na formularzu oceny merytorycznej proponuje kwotę dofinansowania zadania 8 kryteriów oceny, maksymalnie: 16 punktów od 1 eksperta; preferowane będą oferty, które uzyskają co najmniej 6,5 pkt (40%) z uśrednionej oceny 2 ekspertów

11 KRYTERIA MERYTORYCZNE 1.Opis i uzasadnienie potrzeb oraz celów zadania (oferta: część III, pkt. 2 oraz pkt. 6) (czy cele odpowiadają na opisane potrzeby) 2.Adresaci zadania oraz rekrutacja (oferta: część III, pkt. 3 oraz pkt. 8) (liczba bezpośrednich odbiorców, ich opis i sposób rekrutacji) 3.Opis realizacji zadania (oferta: część III, pkt. 8 oraz pkt. 7) (spójność elementów oferty, czytelność i dokładność opisu) 4.Zakładane rezultaty zadania (oferta: część III, pkt. 10) (bezpośrednie powiązanie rezultatów z zaplanowanymi działaniami)

12 KRYTERIA MERYTORYCZNE - CD 5. Kalkulacja kosztów realizacji zadania (oferta: część IV, pkt. 1) (adekwatność wnioskowanej kwoty do zakresu zaplanowanych działań i liczby beneficjentów, realność przypisanych kwot do zaplanowanych wydatków) 6. Planowany udział środków finansowych własnych oraz środków finansowych pochodzących z innych źródeł (oferta: część IV pkt 1, pkt 2 oraz pkt 3) (2 pkt mogą być przyznane w przypadku wniesienia do zadania przez organizację minimum 15% środków finansowych własnych lub środków finansowych pochodzących z innych źródeł) 7.Planowany wkład osobowy (w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków) (oferta: część IV pkt 1 oraz pkt 2) (2 pkt mogą być przyznane w przypadku wniesienia do zadania przez organizację minimum 15% wkładu osobowego) 8.Kwalifikacje i doświadczenie osób bezpośrednio realizujących zadanie (oferta: część V pkt 1)

13 ETAP 2 POSIEDZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ Do członków komisji konkursowej biorących udział w opiniowaniu ofert stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z póź. zm.) dotyczące wyłączenia pracownika. Przewodniczący oraz członkowie komisji składają oświadczenia o pozostawaniu w takim stosunku prawnym lub faktycznym z podmiotami biorącymi udział w konkursie, który nie budzi uzasadnionej wątpliwości, co do bezstronności podczas oceniania ofert

14 ETAP 2 POSIEDZENIE KOMISJI KONKURSOWEJ Komisja konkursowa zapoznaje się z propozycjami ekspertów Komisja konkursowa rozstrzyga w zakresie ofert spornych Komisja konkursowa dokonuje uśrednienia liczby punktów ekspertów merytorycznie oceniających ofertę Komisja konkursowa proponuje wysokość dotacji Z posiedzenia komisji konkursowej sporządza się protokół oraz propozycję dla Prezydenta o udzieleniu bądź nie udzieleniu dotacji oraz jej wysokości

15 KROK 5 PRZEDSTAWIENIE PREZYDENTOWI MIASTA SOPOTU PROPOZYCJI W ZAKRESIE ZADAŃ I WYSOKOŚCI DOTACJI

16 KROK 6 ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PRZEZ PREZYDENTA I OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU Dodatkowe punkty, które mogą być przyznane ze względu na szczególnie ważny charakter zadania, związany z rozwojem kapitału społecznego, zaspokajaniem aktualnych potrzeb miasta oraz wynikające z dotychczasowych doświadczeń gminy ze współpracy z organizacją pozarządową (rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych środków) – skala punktów od 0 do 8 Wynik konkursu zawiera informacje o wszystkich złożonych ofertach oraz o zdobytej ilości punktów na żądanie każdy oferent ma prawo wglądu do karty oceny oferty

17 TERMIN KONSULTACJI 29 STYCZNIA – 23 LUTY 2015 R. Uwagi można zgłaszać: w kontakcie osobistym w SCOP (Anna Horak, Jakub Nowak) lub w UMS (Marzena Piotrowicz) drogą elektroniczną (biuro@scop.sopot.pl lub marzena.piotrowicz@um.sopot.pl)biuro@scop.sopot.pl marzena.piotrowicz@um.sopot.pl


Pobierz ppt "PROCEDURA WYBORU OFERT W GMINIE MIASTA SOPOTU SPOTKANIE KONSULTACYJNE 16 LUTY 2015 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google