Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia rozwoju gminy Narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia rozwoju gminy Narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym."— Zapis prezentacji:

1 Strategia rozwoju gminy Narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym

2 definicja Określa cele i zamierzenia gminy; Przyjmuje kierunki działania; Uwzględnia potencjał wewnętrzny i warunki otoczenia. Jest scenariuszem przyszłości, do którego dążą władze samorządowe, opierając się na opinii społeczności lokalnej. Przyjmowana jako uchwała Rady Gminy. Nie ma obowiązku ustawowego.

3 Cechy dobrej strategii 1. Porywająca wizja, misja i cele; 2. Atuty gminy kojarzone z szansami ; 3. Wykorzystanie obecnych możliwości i szukanie nowych; 4. Więcej zasobów tworzy niż wykorzystuje do realizacji; 5. Wskazuje działania; 6. Reaguje na nowe uwarunkowania w trakcie realizacji.

4 Etapy konstruowania strategii 1. Inicjowanie: Czy tworzyć strategię? Jak i kto ma ją tworzyć (metody)? Wstępne określenie wizji, misji, celów. 2. Diagnozowanie; 3. Projektowanie; 4. Realizowanie.

5 Diagnozowanie Zebranie informacji; Opis stanu istniejącego; Analiza; SWOT; Sformułowanie diagnozy.

6 Projektowanie Doprecyzowanie wizji i misji; Określenie celów generalnych; Hierarchia celów; Kierunki rozwoju strategii; Różne warianty strategii; Wybór zamierzonej strategii; Strategie sektorowe; Zadania i ich hierarchizacja; Koszty i źródła finansowania.

7 Misja Syntetyczna prezentacja kierunku działań, które są możliwe do zrealizowania w przyjętym okresie. Przyjmuje postać:  Zamierzenia strategicznego;  Modelowego wzorca;  Przemiany wewnętrznej;  Współpracy z innymi gminami;  Przewagi nad innymi gminami; http://www.wrotamalopolski.pl/root_BIP/BIP_w_Malopolsce/ gminy/root_Ciezkowice/podmiotowe/Strategia/Dokumenty/M isja/default.htm http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/035A3A9A- 118F-48DC-80BC-5D9933452103/374666/CzIIroz78910.pdf

8 Formułowanie misji Misja gminy Przewaga strategiczna Funkcjonalne programy działania Domena działania Cele strategiczne

9 Misję tworzą: Domena działania – rodzaj działalności gminy, rodzaj odbiorców i obszary działania (rynku); Przewaga strategiczna – wyróżnianie się produktów gminy określonymi cechami; Cele strategiczne – zamierzenia gminy, określające kierunek, zakres, intensywność działania, Programy funkcjonalne – sposób realizacji zamierzeń, wraz z narzędziami ich realizacji

10 Projektowanie - przykłady Ciężkowice str 40 http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/C13F 822E-D218-4B1A-9F94- DC050D6CBC5C/436514/strategiaostost.pdf Pleśna str 11 http://www.plesna.pl/_akt/19_06_2008/strategia.pd f

11 Rodzaje strategii 1. Rozwoju i modernizacji: Koncentrowanie działalności, Różnicowanie działalności, Rozszerzanie rozmiarów działalności. 2. Zachowawcze; Stabilizacji; Obrony pozycji; Izilacji; 3. zrównoważone; 4. Preferncji – cel działania, podmiot,

12 Strategie preferencji 1. Cel działania: Lokalna przedsiębiorczość, Marketing 2. Podmiot: Obszar gminy, Klient – grupa w gminie, 3. Sfera życia: Sektor, Prospołeczne, Proekologiczne, Proosadnicze.

13 Cele i zadania cele zadania Co – wynik Gdzie – lokalizacja Kiedy - termin Kto – 0soba odpowiedzialna Czym – budżet, uprawnienia, odpowiedzialność Jak – sposób realizacji Źródło: Wiatrak A.P. 2011…

14 Realizowanie Harmonogram; Osoby odpowiedzialne; Szczegółowe kosztorysy; Nowe instytucje gospodarcze i społeczne; Monitoring, kontrolowanie, ocena; Działania korygujące; Prowadzenie promocji gminy. http://www.plesna.pl/_akt/19_06_2008/zadania.pdf Wieloletni plan inwestycyjny: http://www.wrotamalopolski.pl/NR/rdonlyres/035A3A9 A-118F-48DC-80BC-5D9933452103/374757/WPI1.pdf

15 Metody przygotowania strategii - polityczna odzwierciedla interesy rządzących – bez faktycznego udziału innych interesariuszy. Dobra znajomość realiów gminy; Szybkie opracowanie; Hołdowanie zasadom (np. zrównoważonego rozwoju); Konieczna, gdy społeczność nie może pomóc.

16 Metoda partnerska Udział społeczeństwa w przygotowaniu strategii: Diagnozowanie – jakie problemy; Akceptacja dla strategii; Tworzenie programów; Włączenie się do realizacji.

17 Metoda przedstawicielska Społeczność uczestniczy poprzez przedstawicieli – reprezentantów różnych grup społecznych – grupa musi być na tyle liczna by reprezentować większość poglądów.

18 Inne metody Strukturalna – duża rola istotnych podmiotów gospodarczych; Ekspercka – przygotowanie strategii prowadzone przez zewnętrznego eksperta; Mieszana – połączenie różnych metod

19 Przygotowanie realizacji 1. Prawne: przepisy, lokalizacja; 2. Finansowe: kredyty, ziemia, poręczenia; 3. Organizacyjnych: stowarzyszenia, grupy producenckie; 4. Szkoleniowe: szkolenia, profil edukacyjny, dostęp do pomocy i informacji

20 Najczęstsze błędy Niewłaściwa ocena możliwości rozwoju gminy; Traktowanie strategii jako celu samego w sobie; Zaniechania sprawdzania założeń; Zgoda na kompromisy by oszczędzić; Nakładania niepotrzebnych ograniczeń; Uleganie modzie; Zaniechanie modyfikacji strategii.


Pobierz ppt "Strategia rozwoju gminy Narzędzia zarządzania rozwojem lokalnym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google