Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Lubuska Sieć Centrów Kształcenia Zawodowego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Lubuska Sieć Centrów Kształcenia Zawodowego"— Zapis prezentacji:

1 Lubuska Sieć Centrów Kształcenia Zawodowego
Grzegorz Königsberg Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego „Elektryk” w Nowej Soli Nowa Sól, 29 stycznia 2015

2 Rynek pracy w województwie lubuskim:
Dominujące branże : -motoryzacyjna -chemiczna -materiałów budowlanych -informatyczna -drzewna -turystyczna (walory przyrodnicze) Szansą rozwoju jest także: eksploatacja kopalin energetycznych

3 Rynek pracy w UE Rynek pracy w Polsce Lokalny rynek pracy (potencjalni inwestorzy w powiecie, szybkie dostosowywanie się do potrzeb rynku pracy)

4 Znaczenie regionalne i ogólnopolskie: Zielona Góra, Gorzów Wielkopolski Znaczenie subregionalne: Nowa Sól, Żary, Żagań, Świebodzin, Słubice Znaczenie lokalne: pozostałe miasta powiatowe Kostrzyn nad Odrą, Gubin, Drezdenko, Skwierzyna, Szprotawa, Lubsko, Sulechów.

5 Wielowymiarowa analiza szkolnictwa zawodowego w województwie lubuskim
Ocena stanu obecnego i perspektyw rozwoju szkolnictwa zawodowego (ankieta dla szkół, kwestionariusz dla dyrektorów szkół, analiza danych demograficznych, ekonomicznych, baz danych itp.)

6 I etap Opracowanie koncepcji zapotrzebowania informacyjnego wraz z zestawem narzędzi pomiarowych służących analizie stanu kształcenia zawodowego w województwie lubuskim (narzędzia oraz metodologia realizacji badań, pilotaż narzędzi badawczych) Zamawiający - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

7 II etap Przeprowadzenie badań terenowych uwzględniające wykorzystanie wypracowanych narzędzi Zamawiający: Lider -Powiat Nowosolski, partnerzy – wszystkie powiaty ziemskie i grodzkie województwa lubuskiego, Gmina Skwierzyna Właśnie trwa!!!

8 III etap Opracowanie raportu końcowego z badania, zawierającego wnioski, rekomendacje oraz mapę jednostek, mogących spełniać rolę centrów kształcenia zawodowego w województwie lubuskim (na podstawie danych uzyskanych w wyniku realizacji etapu II) Zamawiający - Departament Europejskiego Funduszu Społecznego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego

9 Pierwszy element programu
Modernizacja infrastruktury szkolnictwa zawodowego (Centrów, Zespołów Szkół…), na podstawie kompleksowych planów rozwoju Priorytet inwestycyjny 10.a Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność oraz poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego

10 PI 10.a Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność oraz poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego Typy projektów: inwestycje w infrastrukturę szkolnictwa zawodowego (poza szkolnictwem wyższym) na podstawie kompleksowych planów rozwoju szkolnictwa zawodowego, komplementarne i zintegrowane inwestycje w infrastrukturę służącą do szkoleń zawodowych i uczenia się przez całe życie według jasno określonych potrzeb,

11 znaczeniu strategicznym dla regionu.
Tryb pozakonkursowy zastosowany zostanie w zakresie wsparcia infrastruktury e dukacyjnej PI 10.a Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność oraz poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego. Wybór projektów Tryb pozakonkursowy zastosowany zostanie w zakresie wsparcia infrastruktury edukacyjnej o znaczeniu strategicznym dla regionu.

12 Drugi element programu
Doposażenie wybranych Centrów (Zespołów Szkół,…) w województwie lubuskim w określonych zawodach (branżach) oraz na dwóch poziomach podstawowym oraz pełnym (ośrodek egzaminacyjny dla wszystkich kwalifikacji w danym zawodzie) Priorytet inwestycyjny 10.a Cel szczegółowy: Zwiększona dostępność oraz poprawa warunków kształcenia i szkolenia zawodowego Priorytet inwestycyjny 10iv Cel szczegółowy: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego .

13 Priorytet inwestycyjny 10iv Cel szczegółowy: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego Typy działań: Programy wspierające kształcenie zawodowe w zakresie: organizacji praktycznych form nauczania - staże, praktyki zawodowe; uruchamiania i dostosowywania kształcenia i szkolenia w zawodach, na które występuje potwierdzone zapotrzebowanie rynku, poprzez udział przedsiębiorców w identyfikacji i prognozowaniu potrzeb kwalifikacyjno-zawodowych na rynku pracy, co pozwoli na efektywne zarządzanie ofertą edukacyjną i szkoleniową szkół i placówek; doradztwa edukacyjno-zawodowe, uwzględniającego potrzeby uczniów i dorosłych uczących się na różnych poziomach edukacyjnych i w różnych typach szkół i placówek;

14 Priorytet inwestycyjny 10iv Cel szczegółowy: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego kursów zawodowych realizowanych we współpracy z pracodawcami poprzez organizację tradycyjnych pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego (kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych); szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu we współpracy z uczelniami i rynkiem pracy (np. staże nauczycieli w przedsiębiorstwach); szkoleń, doradztwa oraz innych form podwyższania kwalifikacji dla nauczycieli zawodu oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pod kątem kształcenia umiejętności interpersonalnych i społecznych, korzystania z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystania metod eksperymentu naukowego w edukacji, a także zapewnienie metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia

15 Priorytet inwestycyjny 10iv Cel szczegółowy: Zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych
Typy działań: wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób niepełnosprawnych, osób o niskich kwalifikacjach, osób zamieszkujących tereny wiejskie, tzw. biednych pracujących) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje zawodowe poprzez udział w edukacji formalnej i pozaformalnej (kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych) uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych.

16 Priorytet inwestycyjny 10iv Cel szczegółowy: Zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych
Główni beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, szkoły i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

17 Priorytet inwestycyjny 10iv
Wybór projektów W ramach PI 10iv przewiduje się wybór projektów z zastosowaniem trybu pozakonkursowego w odniesieniu do szkół zawodowych. Wsparcie dla uczniów skierowane zostanie do wszystkich organów prowadzących szkoły i placówki zawodowe w zakresie rozwoju wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego oraz doposażenia bazy dydaktycznej (oprócz ZIT, które zaplanowały działania w tym obszarze). Tego rodzaju podejście zapobiegnie rozproszeniu środków, doprowadzi do racjonalnego podziału specjalizacji pomiędzy poszczególne szkoły oraz pomoże objąć wsparciem jak największy obszar i jak największą liczbę uczniów. W przypadku wsparcia kierowanego do osób dorosłych poprzez popytowy system dystrybucji usług rozwojowych, obowiązywał będzie wyłącznie tryb konkursowy.

18

19

20 Trzeci element programu
Szkolenia dla nauczycieli zawodu ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystywania zakupionego sprzętu w procesie dydaktycznym. Praktyki zawodowe nauczycieli w przedsiębiorstwach. Priorytet inwestycyjny 10iv Cel szczegółowy: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego

21 Czwarty element programu
Szkolenia, kursy dla uczniów i słuchaczy przy wykorzystaniu zmodernizowanej infrastruktury Praktyki, staże dla uczniów i słuchaczy w przedsiębiorstwach Priorytet inwestycyjny 10iv Cel szczegółowy: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego Cel szczegółowy: Zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych Priorytet inwestycyjny 10iii Cel szczegółowy: Upowszechnianie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy

22 Priorytet inwestycyjny 10iii
Cel szczegółowy: Upowszechnianie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Typy działań: wsparcie dla osób dorosłych (w tym zwłaszcza osób w wieku powyżej 50 lat, osób o niskich kwalifikacjach) chcących podnosić swoje umiejętności, wiedzę i kompetencje w zakresie języków obcych i ICT poprzez udział w edukacji pozaformalnej uwzględniające popytowy system dystrybucji usług rozwojowych. .

23 Priorytet inwestycyjny 10iii Cel szczegółowy: Upowszechnianie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Główni beneficjenci: jednostki samorządu terytorialnego (JST) ich związki, stowarzyszenia i porozumienia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną, organizacje pozarządowe, przedsiębiorstwa i ich związki i stowarzyszenia (mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa), w tym osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów, instytucje rynku pracy, podmioty ekonomii społecznej, szkoły, placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące.

24 Priorytet inwestycyjny 10iii Cel szczegółowy: Upowszechnianie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy Wybór projektów W ramach PI 10iii RPO-L2020 będzie miał zastosowanie wyłącznie konkursowy tryb wyboru projektów.

25 Piąty element programu
Włączanie pracodawców, uczelni wyższych, stowarzyszeń, fundacji, związków pracodawców, parków naukowo technologicznych w kształcenie zawodowe uczniów i słuchaczy. Priorytet inwestycyjny 10iv Cel szczegółowy: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego Cel szczegółowy: Zwiększenie umiejętności zawodowych osób dorosłych Priorytet inwestycyjny 10iii Cel szczegółowy: Upowszechnianie kształcenia ustawicznego osób dorosłych, w tym będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy .

26 Szósty element programu:
Współpraca ponadnarodowa w zakresie kształcenia zawodowego. Priorytet inwestycyjny 10iv Cel szczegółowy: Zwiększenie zdolności do zatrudnienia uczniów szkół i placówek oświatowych kształcenia zawodowego Program Erasmus+.

27 . Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Lubuska Sieć Centrów Kształcenia Zawodowego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google