Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA NA OTWARTYM RYNKU PRACY „Prawdziwe człowieczeństwo to akt dobrej woli. Podajmy dłoń tym, którym los podciął skrzydła.”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA NA OTWARTYM RYNKU PRACY „Prawdziwe człowieczeństwo to akt dobrej woli. Podajmy dłoń tym, którym los podciął skrzydła.”"— Zapis prezentacji:

1 OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA NA OTWARTYM RYNKU PRACY „Prawdziwe człowieczeństwo to akt dobrej woli. Podajmy dłoń tym, którym los podciął skrzydła.”

2 Co w rozumieniu ustawy oznacza niepełnosprawność:
Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z dnia 9 października 1997 r.), jest podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy związane z niepełnosprawnością. Co w rozumieniu ustawy oznacza niepełnosprawność: Ustawa wprowadza trzy stopnie niepełnosprawności: znaczny umiarkowany lekki

3 Kogo zalicza się do poszczególnych stopni niepełnosprawności?
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

4 Kogo zalicza się do poszczególnych stopni niepełnosprawności?
Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności, jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

5 Kogo zalicza się do poszczególnych stopni niepełnosprawności?
Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie potrzeb bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację. Zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby, nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy nie zapewniającego warunków pracy chronionej, w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawne.

6 Co należy rozumieć przez rehabilitację osób niepełnosprawnych?
Rehabilitacja osób niepełnosprawnych oznacza zespół działań w szczególności: organizacyjnych, leczniczych, psychologicznych, technicznych, szkoleniowych, edukacyjnych , społecznych, zmierzających do osiągnięcia przy aktywnym uczestnictwie tych osób, możliwie najwyższego poziomu ich funkcjonowania, jakości życia i integracji społecznej.

7 Co należy rozumieć przez rehabilitację osób niepełnosprawnych?
Rehabilitacja zawodowa ma na celu ułatwienie osobie niepełnosprawnej uzyskania i utrzymania odpowiedniego zatrudnienia i awansu zawodowego przez umożliwienie jej korzystania z: poradnictwa zawodowego, szkolenia zawodowego pośrednictwa pracy.

8 Co należy rozumieć przez rehabilitację osób niepełnosprawnych?
Do realizacji celu wymienionego w pkt 1 niezbędne jest: dokonanie oceny zdolności do pracy, w szczególności przez: przeprowadzenie badań lekarskich i psychologicznych umożliwiających określenie sprawności fizycznej, psychicznej i umysłowej do wykonania zawodu oraz ocenę możliwości zwiększenia tej sprawności, ustalenie kwalifikacji, doświadczeń zawodowych, uzdolnień i zainteresowań, prowadzenie poradnictwa zawodowego uwzględniającego ocenę zdolności do pracy oraz umożliwiającego wybór odpowiedniego zawodu i szkolenia, przygotowanie zawodowe z uwzględnieniem perspektyw zatrudnienia, dobór odpowiedniego miejsca pracy i jego wyposażenie, określenie środków technicznych umożliwiających lub ułatwiających wykonanie pracy, a w razie potrzeby – przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego.

9 Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja społeczna realizowana jest przede wszystkim przez: wybieranie zaradności osobistej i pobudzanie aktywności społecznej osoby niepełnosprawnej, wybieranie umiejętności samodzielnego wypełniania ról społecznych, likwidację barier, w szczególności architektonicznych, urbanistycznych, transportowych, technicznych, w komunikowaniu się i dostępie do informacji kształtowanie w społeczeństwie właściwych postaw i zachowań sprzyjających integracji z osobami niepełnosprawnymi.

10 Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Do podstawowych form aktywności wspomagającej proces rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zalicza się uczestnictwo tych osób w: warsztatach terapii zajęciowej, zwanych dalej „warsztatami”, turnusach rehabilitacyjnych, zwanych dalej „turnusami”, Warsztat oznacza wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo placówkę stwarzającą osobom niepełnosprawnym niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskiwania lub przywracania umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia.

11 Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Rehabilitacja przez warsztat odbywa się przy zastosowaniu technik terapii zajęciowej, zmierzających do rozwijania: umiejętności wykonywania czynności codziennego oraz zaradności osobistej, psychologicznych sprawności oraz podstawowych i specjalistycznych umiejętności zawodowych, umożliwiających uczestnictwo w szkoleniu zawodowym albo podjęcie pracy.

12 Rehabilitacja społeczna ma na celu umożliwianie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu społecznym. Terapię realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji, w którym określa się: formy rehabilitacji, zakres rehabilitacji, metody i zakres nauki umiejętności, o których mowa w ust.2, formy współpracy z rodziną lub opiekunami, planowanie efekty rehabilitacji, osoby odpowiedzialne za realizację programu rehabilitacji,

13 POWIAT ŚREDZKI -dane wg Narodowego Spisu Powszechnego - 2002r.
Ludność ogółem w tym osoby niepełnosprawne – razem /ok.14% ogółu mieszakańc w wieku 16 lat i więcej mężczyźni kobiety w wieku 0-15 lat (dzieci) Osoby (w wieku 15 lat i więcej) niepełnosprawne pracujące  177 w tym prowadzące działalność gospodarczą: rolniczą poza rolniczą Osoby niepełnosprawne bezrobotne poszukujące pracy oczekujące na podjęcie pracy


Pobierz ppt "OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA NA OTWARTYM RYNKU PRACY „Prawdziwe człowieczeństwo to akt dobrej woli. Podajmy dłoń tym, którym los podciął skrzydła.”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google