Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

 Ul. Klasztorna 6  47-400 Racibórz. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie pracodawców w 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: " Ul. Klasztorna 6  47-400 Racibórz. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie pracodawców w 2014 r."— Zapis prezentacji:

1  Ul. Klasztorna 6  47-400 Racibórz

2 Środki finansowe przeznaczone na wsparcie pracodawców w 2014 r.

3  Według wstępnego podziału kwot środków Funduszu Pracy na 2014 r. dla Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu przyznano kwotę 1.423 900,00 na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

4  Ze środków tych zostanie zaktywizowanych 198 osób zarejestrowanych w tutejszym Urzędzie Pracy.

5 LP. FORMA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJKWOTA (ZŁ)LICZBA OSÓB 1.Prace interwencyjne 20 000,00 2 2.Staże dla bezrobotnych 715 456,00 58 3.Prace społecznie – użyteczne 70 000,00 38 4.Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 5 000,00 2 5.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 100 000,005 6.Wkład własny do projektu „Kierunek Przedsiębiorczość ”POKL 6.2 84 444,00- 7.Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych 300 000,0015 8.Szkolenia 66 000,0030 9.Pożyczki szkoleniowe 2 000,00 2 10.Egzaminy, licencje 2000,005 11.Refundacja kosztów studiów podyplomowych art.42 a 41 000,006 12.Przygotowanie zawodowe dorosłych 12 000,00 2 13.Refundacja składek na ubezpieczenie społeczne rolników 4 500,003 14.Koszt badań lekarskich osób bezrobotnych 2 000,0030 RAZEM: 1 423 900,00198 Lp. FORMA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ KWOTA (ZŁ)LICZBA OSÓB 1.Prace interwencyjne 25 000,00 5 2Staże dla bezrobotnych 1.100 000,00100 3.Prace społecznie - użyteczne 69 000,00 40 4.Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 5 000,00 3 5.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 700 000,0035 6.Doposażenie i wyposażenie stanowiska pracy dla bezrobotnych 400 000,0020 7.Szkolenia182 000,00103 8.Refundacja kosztów studiów podyplomowych 50 000,00 10 9.Przygotowanie zawodowe dorosłych 70 000,00 2 10.Koszt badań lekarskich2 000,00- RAZEM : 2 603 800,00318

6  Projekt 6.1.3 PO KL pt. „W przyszłość”. Na realizację projektu systemowego Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu otrzymał środki Europejskiego Funduszu Społecznego w kwocie 3.407.900,00 zł.

7 LP FORMA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ FINASOWANA ZE ŚRODKÓW EFS KWOTA (ZŁ) ILOŚĆ OSÓB 1.Staże2 050 ooo,00270 2.Szkolenia517 000,00180 3.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 840 000,0042 RAZEM: 3 407 900,00492 Lp. FORMA AKTYWIZACJ ZAWODOWEJ FINANSOWANA ZE ŚRODKÓW EFS KWOTA (ZŁ) ILOŚĆ OSÓB 1.Staże1 511 600,00200 2.Szkolenia400 000,00100 3.Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej 440 000,00 22 RAZEM :2 351 600,00 322

8 Grupę docelową projektu stanowią :  osoby niepełnosprawne;  osoby powyżej 50 roku życia;  osoby młode poniżej 25 roku życia ( w tym min. 30% osoby, które nie mają zatrudnienia, ani nie uczestniczą w kształceniu lub szkoleniu- tzw. młodzież NEET);  osoby długotrwale bezrobotne.

9  Projekt 6.1.2 POKL „ Osiągnąć standard IV”, wartość projektu 165.314,60 zł, czas realizacji 2013/ IV 2014r. Projekt realizowany od 2008 r. w ramach którego finansowane są koszty wynagrodzeń i szkoleń kluczowych pracowników Powiatowego Urzędu Pracy.  Projekt 6.1.1. POKL „ Droga do zatrudnienia”, wartość projektu 318.300,00 zł, czas realizacji sierpień 2013 r. do lipiec 2014r. W ramach projektu przewidziane zostało wsparcie psychologiczno- doradcze, organizacja staży i szkoleń dla 64 osób bezrobotnych.

10  Liderem projektu jest Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach oraz 30 partnerów, którymi są Powiatowe Urzędy Pracy woj. śląskiego, w tym również PUP w Raciborzu.  Okres realizacji projektu od 1 czerwca 2013 do 30 czerwca 2015 budżet projektu 39 500 000,00.  W ramach działań projektowych planuje się przeprowadzenie rekrutacji, szkoleń (40 godz.) i doradztwa (4 godz.) z zakresu związanego z podejmowaniem działalności gospodarczej i w efekcie przyznanie co najmniej 1341 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej w tym 24 dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu.  Wypłata bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej w kwocie 21 910,32 zł dla uczestników projektu planowana jest na miesiące marzec - maj br. 

11 1. Finansowanie kosztów staży osób niepełnosprawnych 35.000 zł /4 osoby/ 2. Środki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej 80.000 zł /2 os. po 40.000/ 3. Dofinansowanie kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej 40.000 zł ( 1 stanowisko) 4. Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego osób niepełnosprawnych 5.000 zł /2 osoby/ Razem: 160.000 zł

12  Dodatkowo pozyskaliśmy środki Funduszu Pracy z Rezerwy Ministra na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych do 25 roku życia w kwocie: 438 500,00

13 LP. FORMA AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ FINANSOWANA Z REZERWY MINISTRA Kwota w zł.Liczba osób skierowanych 1. Staże dla bezrobotnych do 25 roku życia438 500,00 52

14 Rodzaj programu: Liczba osób aktywizowanyc h Kwota zapotrzebowania 1 Aktywizacja zawodowa osób zwolnionych z pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 00 2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych do 30 roku życia, z wykorzystaniem w szczególności nowych form aktywizacji (bony szkoleniowe, bony stażowe, bony zatrudnieniowe, bony na zasiedlenie). 70897.500 3 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia, z wykorzystaniem w szczególności nowych form aktywizacji (dofinansowanie do wynagrodzenia za zatrudnionego bezrobotnego). 515.120 4 Wspieranie tworzenia i przystępowania do spółdzielni socjalnych 00 5 Dla kobiet powracających na rynek pracy 530.240 6 Program Aktywizacja i Integracja 56.000 OGÓŁEM : 85948.860 [1] [1

15  Aktualnie sytuacja przedstawia się następująco:  Staże – skierowano - 90 osób  Prace Interwencyjne – 1 osoba  Prace społecznie użytecznie – 37 osób  Szkolenia – skierowano – 75 osób  (Potwierdzenie zatrudnienia przez pracodawców – 44 osoby)  Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy – skorzystało 9 pracodawców którzy utworzą 10 stanowisk pracy  Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – rozpatrzono pozytywnie dla 25 osób Studia podyplomowe – 3 osoby otrzymały dofinansowanie. 

16  Szkolenia W 2013 r. skierowane zostały na szkolenia 272 osoby z których 122 osoby podjęły zatrudnienie (87 osób podjęło zatrudnienie natomiast 7 osób rozpoczęło własną działalność gospodarczą). 14 osobom zostały sfinansowane studia podyplomowe - 10 osób podjęło pracę w trakcie studiów. Do chwili obecnej skierowano na szkolenia 75 osób.

17  Zakresy szkoleń o które najczęściej wnioskują osoby uprawnione:  Operator wózków widłowych z wymianą butli gazowych.  Kwalifikacja wstępna przyspieszona do kat. C, D.  Opiekun osób starszych, chorych i niepełnosprawnych.  Księgowość wspomagana komputerem.  Kadry i płace.  Uprawnienia SEP.  Operator sprzętu ciężkiego (koparkoładowarki, koparki, ładowarki).  Kursy spawania różnymi metodami.  Florysta/bukieciarz.  Sprzedawca z obsługą kas fiskalnych.  Kurs kroju i szycia/ Krawiec odzieżowy

18  Zdarzają się również wyjątkowe kierunki szkoleń:  Przedłużanie i zagęszczanie włosów.  Treser psów.  Audytor sporządzający świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.  Terapia manualna z drenażem i refleksologią stóp.  Kurs metaloplastyki.  Szkolenie dla instalatorów elektrowni fotowoltaicznych.  Kurs decoupage.  Medycyna estetyczna – mezoterapia igłowa i osocze bogatopłytkowe.  Szkolenie w zakresie prac wysokościowych OTDL.  Piercing.  Masaże orientalne (gorącymi kamieniami, bambusami, lomi lomi, bańką chińską).

19  KLUB PRACY  Lider Klubu Pracy prowadzi zajęcia aktywizacyjne jedno i dwudniowe o tematyce: - ABC poszukiwania pracy - Dokumenty aplikacyjne-wizytówka zawodowa w poszukiwaniu pracy - Rozmowa kwalifikacyjna ( w zajęciach tych uczestniczyło 425 osób)  Trzytygodniowe szkolenie z zakresu aktywnego poszukiwania pracy ( 2 grupy po 15 osób)  Sporządza dla osób zarejestrowanych i nie zarejestrowanych dokumenty aplikacyjne –CV i list motywacyjny ( sporządzono 1085 dokumentów aplikacyjnych)  PORADNICTWO ZAWODOWE  Doradcy zawodowi prowadzą porady grupowe oraz indywidualne z zakresu:  Atrakcyjni na rynku pracy – osoby 50+  Pierwsza praca  Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem  Usługi PUP i instrumenty rynku pracy ułatwiające start i powrót na rynek pracy.  Własna firma przy współpracy z przedstawicielami ZUS-u i Urzędu Skarbowego- cykliczne spotkania dla osób zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej.  Ponadto organizowane są spotkania z młodzieżą gimnazjalną w ramach „Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery”

20 Zgłoszone i pozyskane oferty pracy 2013 r. Zgłoszone i pozyskane oferty pracy I kwartał 2014 r.  Pośrednictwo Pracy 1.Pozyskiwanie i realizacja ofert pracy 2362437

21  Pośrednictwo Pracy: 2. Inicjowanie i organizowanie kontaktów z osobami poszukującymi pracy – giełdy pracy, spotkania informacyjne, comiesięczne Jarmarki Ofert Pracy oraz Targi Pracy.  Dotychczas odbyło się 15 JOP, w których wzięło udział 40 pracodawców oraz 25 Agencji Pracy Tymczasowej.  Na jarmarkach zaprezentowanych zostało 707 ofert pracy. 3.Nawiązywanie współpracy z nowymi podmiotami gospodarczymi w zakresie składania ofert pracy ( 280 nowych firm) 4.Współpraca z Agencjami Pracy Tymczasowej.

22 Pośrednictwo Pracy: Powiatowe Targi Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości 2013 r. 58 wystawców620 ofert pracy Organizacja Powiatowych Targów Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości

23 Dnia 06.05.2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu wspólnie z Agencją Promocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości organizują Powiatowe Targi Pracy Edukacji i Przedsiębiorczości, które odbędą się na Zamku Piastowskim. Zapraszamy do wzięcia udziału

24


Pobierz ppt " Ul. Klasztorna 6  47-400 Racibórz. Środki finansowe przeznaczone na wsparcie pracodawców w 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google