Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji Przykłady poszczególnych konstrukcji na podstawie obligacji skarbowych, korporacyjnych i komunalnych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji Przykłady poszczególnych konstrukcji na podstawie obligacji skarbowych, korporacyjnych i komunalnych."— Zapis prezentacji:

1 Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji Przykłady poszczególnych konstrukcji na podstawie obligacji skarbowych, korporacyjnych i komunalnych

2 Obligacje- długoterminowe papiery dłużne Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia.

3 Rodzaje obligacji ze względu na emitenta 1 OBLIGACJE SKARBOWE 2 OBLIGACJE KORPORACYJNE 3 OBLIGACJE KOMUNALNE

4 Podział obligacji ze względu na oprocentowanie O obligacje o stałym oprocentowaniu O obligacje o zmiennym oprocentowaniu O obligacje indeksowane O obligacje zerokuponowe

5 Podział obligacji ze względu na termin wykupu: O obligacje krótkoterminowe O obligacje średnioterminowe O obligacje długoterminowe Podział ze względu na stopień zabezpieczenia obligacji: O obligacje zabezpieczone O obligacje niezabezpieczone

6 Podział ze względu na sposób oznaczenia obligatariusza: O obligacje na okaziciela O obligacje imienne Podział ze względu na świadczenie, jakie przysługuje nabywcom: O obligacje o świadczeniu pieniężnym O obligacje o świadczeniu niepieniężnym O obligacje mieszane

7 Podział ze względu na miejsce emisji obligacji: O obligacje krajowe O obligacje zagraniczne O euroobligacje Podział ze względu na sposób emisji obligacji: O obligacje prywatne O obligacje publiczne

8 Obligacje Skarbowe Do obligacji hurtowych należą: O pięcioletnie obligacje o stałym oprocentowaniu (PS) O dwuletnie obligacje zerokuponowe (OK) O dziesięcioletnie obligacje o oprocentowaniu stałym (DS) O dziesięcioletnie obligacje skarbowe o zmiennym oprocentowaniu (WZ) Do obligacji detalicznych należą: O dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o stałym oprocentowaniu (DOS) O obligacje trzyletnie o zmiennej stopie procentowej (TOZ) O czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe (COI) O dziesięcioletnie obligacje o zmiennym oprocentowaniu (EDO).

9 Obligacje Skarbowe Źródło: http://www.obligacjeskarbowe.pl Aktualna oferta dostępnych emisji:

10 Obligacje Zagraniczne Skarbu Państwa Źródło: Opracowanie własne na podstawie materiałów informacyjnych Ministerstwa Finansów

11 Obligacje korporacyjne O dłużne papiery wartościowe emitowane przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne.

12 Obligacje korporacyjne – rynek pierwotny czy wtórny? Rynek Pierwotny: O brak kosztów związanych z prowizją maklerską O zakup obligacji po cenie emisji O uniknięcie procesu analizowania terminu płatności odsetek Rynek Wtórny: O wpłacanie niewielkich kwot O dodatkowy koszt, związany ze spłatą odsetek za konkretny okres rozliczeniowy

13 Emisja obligacji korporacyjnych Oferta Publiczna O informacje dotyczące obligacji O kryteria ich zakupu O kierowana do przynajmniej 100 osób Oferta Niepubliczna O kierowana do 99 osób

14 Zabezpieczenie obligacji korporacyjnych Emitent odpowiada całym swoim majątkiem. Co się stanie gdy emitent zbankrutuje? Zabezpieczenia: O poręczenie O zastaw O hipoteka na nieruchomości O poręczenia cywilno – prawne osób fizycznych.

15 Obligacje Korporacyjne Przykład PGNiG Rodzaj Obligacji: O obligacja korporacyjna, krótkoterminowa, oferowane w trybie niepublicznym, niezabezpieczone, na okaziciela O wartość nominalna: 100.000 zł. O wielkość emisji: 500 szt. obligacji o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł Cel: O efektywne zarządzanie płynnością krótkoterminową w Grupie Kapitałowej PGNiG.

16 Obligacje Korporacyjne Przykład Warimpex Rodzaj Obligacji: O 3-letnie zamienne o wartości nominalnej 16,5 mln zł O obligacje korporacyjne o wartości łącznej 8,5 mln. Cel: O zakończenie obecnych i rozpoczęcie nowych projektów, oraz refinansowanie dużej części krótkoterminowych zobowiązań.

17 Obligacje Komunalne O Obligacje emitowane przez władze lokalne, komunalne (np. gminy, miasta) – zwykle są to obligacje długoterminowe, choć mogą być emitowane, jako krótkoterminowe. ( Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach) O Ustawa określa pojęcie obligacji przychodowych dla realizacji inwestycji samorządowych.

18 Obligacje Komunalne Emitent obligacjiPozyskana kwota Termin wykupu Projekt finansowany Bank organizator Miejskie Wodociągi i Kanalizacje Bydgoszcz 600 mln zł20 lat Bydgoski System Wodny i Kanalizacyjny Konsorcjum Pekao SA i BH SA MPK Łódź166 mln zł25 lat Projekt,,Łódzki Tramwaj Regionalny” BPH SA ZKM Gdańsk 220 mln zł 60 mln zł 20 lat 6 lat Zakup tramwajów i autobusów PWiK Gniezno28,11 mln zł20 lat Projekt,,Modernizacja Miejskiej Oczyszczalni Ścieków wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Gnieźnie” BGK Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Banak M, Zastosowanie obligacji przychodowych

19 Obligacje Komunalne Warszawa O Wieloletni Program Emisji Obligacji Miasta Stołecznego Warszawy O 30 lipca 2009 r. wyemitowało na rynku krajowym 10–letnie obligacje serii WAW1019 O wielkość emisji: 600.000.000 zł według wartości nominalnej O cena emisyjna: 952,52 zł O Kupon obligacji: stały - 6,7% w skali roku O Miasto Stołeczne Warszawa posiada krajową ocenę ratingową AAA(pol) wydaną przez Fitch Ratings oraz rating międzynarodowy A2 (stabilny) nadany przez Moody’s Investors Service.

20 EuroObligacje Warszawa O Wartość emisji: 200 000 000 EUR O Nominał emisji: 1000 EUR O Kupon obligacji wpłacany w okresie rocznym wynosi 6,875% O Emisja ma charakter publiczny i obligacje Warszawy będą notowane na giełdzie w Luksemburgu

21 Dlaczego obligacje? O elastyczność w pozyskaniu środków O emitent określa czas i długość emisji wg realnych potrzeb i możliwości budżetowych O niższy koszt finansowania w stosunku do tradycyjnych produktów bankowych O pozytywny efekt marketingowy O rozszerzenie źródeł finansowania

22 Bibliografia: O Banak Michał, Zastosowanie obligacji przychodowych w finansowaniu rozwoju infrastruktury w Polsce O Bodo Monika, Polskie euroobligacje na międzynarodowym rynku kapitałowym O Kudła Janusz, Instrumenty finansowe i ich zastosowania O Materiały informacyjne ministerstwa finansów O http://gpwcatalyst.pl O http://www.obligacjeskarbowe.pl


Pobierz ppt "Zróżnicowanie konstrukcyjne obligacji Przykłady poszczególnych konstrukcji na podstawie obligacji skarbowych, korporacyjnych i komunalnych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google