Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Na lata szkolne 2013-2015.  Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ).  Rozporządzenie MEN.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Na lata szkolne 2013-2015.  Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ).  Rozporządzenie MEN."— Zapis prezentacji:

1 na lata szkolne 2013-2015

2  Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ).  Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17).  Kartę Nauczyciela z dn. 26 stycznia 1982r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.).  Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989r.  Statut Zespołu Szkół w Przygodzicach.  Program Wychowawczy Zespołu Szkół w Przygodzicach.  Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół w Przygodzicach.

3 Absolwent naszej szkoły – szkoły podstawowej i gimnazjum umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i kultury osobistej oraz dąży do dalszego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

4 Misją Zespołu Szkół w Przygodzicach jest realizacja wszystkich treści i kształtowanie wartości określonych w podstawowych dokumentach Szkoły Podstawowej i Gimnazjum po zaakceptowaniu ich przez uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektora Zespołu Szkół.

5 Kształcenie

6 Wychowanie i opieka

7 Zarządzanie i organizacja

8 Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

9  Dostosowanie programów nauczania do możliwości i potrzeb uczniów.  Systematyczne monitorowanie realizacji podstawy programowej.  Prowadzenie przez nauczycieli systematycznej ewaluacji zajęć edukacyjnych.  Stosowanie różnorodnych metod i form pracy stymulujących rozwój ucznia.  Prowadzenie szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych dostosowanych do oczekiwań uczniów i ich rodziców.  Wdrażanie uczniów do systematycznego uczenia się.  Rozwijanie autonomii ucznia.  Kształcenie u uczniów umiejętności samooceny.  Kształtowanie wśród dzieci i młodzieży wewnętrznej motywacji w procesie uczenia się.  Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.  Organizacja na każdym etapie edukacji tematycznych i dotyczących bezpieczeństwa konkursów wewnątrzszkolnych.

10  Przygotowywanie uczniów do przedmiotowych konkursów na etapie szkolnym i pozaszkolnym.  Stosowanie indywidualizacji procesu nauczania na wszystkich etapach nauczania.  Wspieranie ucznia zdolnego i wymagającego specjalnej troski.  Systematyczne badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów i podejmowanie działań przyczyniających się do poprawy wyników nauczania.  Analizowanie wyników badań wewnętrznych i zewnętrznych oraz formułowanie i wdrażanie wniosków.  Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez działania sportowe oraz realizację programów promujących zdrowie.  Udział uczniów w szkolnych projektach edukacyjnych pomagających w zdobyciu dodatkowych kompetencji.  Realizacja inicjatyw i projektów uczniowskich.  Wspomaganie uczniów w procesie planowania ich przyszłości, prowadzenie doradztwa zawodowego, udzielanie porad w sprawie wyboru szkoły ponadgimnazjalnej i orientacji na rynku pracy.  Odkrywanie mocnych stron dziecka i rozwijanie jego pasji oraz zainteresowań.

11  Diagnoza potrzeb wychowawczych dzieci i młodzieży oraz podejmowanie działań w celu wyeliminowania zagrożeń.  Opieka nad uczniami zaopiniowanymi przez PP-P.  Organizacja atrakcyjnych form czasu wolnego (kółka zainteresowań, zajęcia sportowe, wyjścia edukacyjne, wycieczki).  Podjęcie działań w celu utworzenia opieki świetlicowej.  Organizacja i udzielanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej i logopedycznej uczniom i rodzicom.  Organizacja udziału dzieci w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.  Systematyczna realizacja działań wynikających z Programu Wychowawczego Szkoły i Szkolnego Programu Profilaktyki.  Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi: - Umożliwienie uczniom udziału w różnych formach kultury – kino, teatr, muzeum, MDK, GOK, OCK, - Współpraca z instytucjami i organizacjami wspomagającymi szkołę w jej działaniach wychowawczych: poradnią p-p, Powiatową Komendą Policji, GKRPA, PCPR.

12  Realizacja Wielkopolskiego Programu Prewencyjnego „Bezpieczna Szkoła” i wychowania komunikacyjnego.  Budowanie pozytywnego klimatu w szkole: - Budowanie prawidłowych relacji i integracji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami poprzez organizację imprez szkolnych, środowiskowych, w wydarzeniach szkolnych - Kultywowanie tradycji szkolnej poprzez organizowanie uroczystości rocznicowych i patriotycznych o zasięgu gminnym.  Współpraca z rodzicami.  Zapewnienie dzieciom i młodzieży poczucia bezpieczeństwa: - Planowanie przez nauczycieli i wychowawców pracy zgodnie z przepisami BHP, szkolenia nauczycieli w zakresie BHP, - Przegląd sprzętu szkolnego i pomocy dydaktycznych pod względem bezpieczeństwa, - Prowadzenie próbnych ewakuacji, - Zapewnienie pierwszej pomocy przedmedycznej – przeszkolenie nauczycieli, współpraca ze szkolną pielęgniarką, - Organizowanie dla uczniów i ich rodziców warsztatów i spotkań z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym, - Prowadzenie profilaktyki uzależnień – informowanie o szkodliwości używania tytoniu, alkoholu, dopalaczy, narkotyków, napojów energetyzujących, zbyt długiego przebywania przed komputerem i niebezpieczeństw wynikających z Internetu.  Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych. 

13  Podejmowanie działań poprawiających i wzbogacających warunki lokalowe oraz wyposażenie szkoły, w tym doposażanie pomieszczeń lekcyjnych w pomoce dydaktyczne oraz środki wizualizacji (tablice interaktywne, projektory, ekrany).  Doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli, komunikacji interpersonalnej, współpracy zespołowej.  Praca w zespołach przedmiotowych i zadaniowych oraz współpraca nauczycieli wspomagająca: rozwój i edukację uczniów, doskonalenie własnych umiejętności oraz wymianę doświadczeń w celu doskonalenia jakości pracy szkoły.  Wspieranie działań nauczycieli zmierzających do podnoszenia kwalifikacji zgodnie z potrzebami szkoły i zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego, w tym doskonalenie współpracy stażysty z opiekunem stażu.  Systematyczne wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej oraz wykorzystywanie ICIM.  Dostosowanie organizacji pracy szkoły do oczekiwań i potrzeb uczniów oraz ich rodziców.

14  Zaangażowanie wszystkich nauczycieli do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej szkoły celem podniesienia jakości jej pracy.  Sprawowanie nadzoru pedagogicznego (ewaluacji wewnętrznej prowadzonej z udziałem wicedyrektora i nauczycieli oraz wykorzystywanie wniosków z ewaluacji do planowania pracy w kolejnym roku szkolnym).  Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym oraz jego popularyzacja.  Zapewnienie dostępu do dokumentów wewnątrzszkolnych i prawa oświatowego ( w szkolnej bibliotece i pokoju nauczycielskim).  Tworzenie spójnych programów: wychowawczego i profilaktyki, wewnątrzszkolnych zasad oceniania, regulaminów samorządu uczniowskiego, regulaminów rad rodziców i rad pedagogicznych.

15  Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły: - Pobudzanie aktywności rodziców – zaproszenia do pracy w zespołach, szkolnych uroczystościach i imprezach, wyróżnianie najbardziej aktywnych i szczególne zaangażowanych rodziców. - Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego poprzez zasięganie opinii w sprawach uczniów i nauczycieli. - Kontynuowanie edukacji rodziców.  Ścisła współpraca z władzami samorządowymi i kuratoryjnymi w zakresie realizacji polityki oświatowej.  Współpraca z przedstawicielami instytucji i organizacji środowiskowych działających na rzecz dzieci i młodzieży.  Wykorzystywanie informacji o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania (spotkania z absolwentami).

16  Podejmowanie różnych form preorientacji zawodowej, współpraca ze szkołami ponadgimnazjalnymi, Powiatowym Urzędem Pracy, Szkolny Ośrodkiem Kariery przy ZS Ponadgimnazjalnych CKU w Przygodzicach.  Promowanie wartości edukacji poprzez upowszechnianie informacji o ofercie edukacyjnej szkoły, działaniach i osiągnięciach w nauce i wychowaniu.  Prezentacja Szkoły Podstawowej i Gimnazjum – osiągnięć, szkolnych wydarzeń na własnej stronie internetowej i stronie Gminy Przygodzice.  Prezentacja szkoły i jej osiągnięć w mediach.  Analiza postrzegania szkoły w środowisku lokalnym.

17 Dokument przyjęty przez Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej i Radę Pedagogiczną Gimnazjum na zebraniu w dniu 14 września 2012 roku Protokół Nr 2/2012/13 – RP SP i G


Pobierz ppt "Na lata szkolne 2013-2015.  Ustawę o systemie oświaty z dn. 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ).  Rozporządzenie MEN."

Podobne prezentacje


Reklamy Google