Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja procesu praktyk pedagogicznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja procesu praktyk pedagogicznych"— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja procesu praktyk pedagogicznych
Artur Pasek

2 Program praktyk - realizowanych w ramach projektu NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK
Studenci Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie mają obowiązek odbycia programowych praktyk pedagogicznych w łącznym wymiarze 4 tygodni. Praktyka pedagogiczna jest realizowana w formie: obserwacji; praktyki czynnej.

3 Program praktyk - realizowanych w ramach projektu NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK
na kierunku Pedagogika, specjalność Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza praktyki pedagogiczne są realizowane w: III semestrze studiów - praktyka obserwacyjna w przedszkolu lub w szkole (podstawowej/gimnazjum/ szkole zawodowej) - (pedagog, wychowawca klasy, wychowawca świetlicy), lub w poradni psychologiczno-pedagogicznej w wymiarze 1 tygodnia (40 godz.)

4 Program praktyk - realizowanych w ramach projektu NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK
IV semestrze studiów – praktyka czynna - w przedszkolu lub w szkole podstawowej (pedagog, wychowawca oddziału/grupy/klasy, wychowawca świetlicy), w wymiarze 1 tygodnia (40 godz.) V semestrze studiów – praktyka czynna w gimnazjum (pedagog, wychowawca klasy, wychowawca świetlicy) oraz w zasadniczej szkole zawodowej(pedagog, wychowawca klasy, wychowawca bursy, internatu), w wymiarze 2 tygodni (80 godz. - student winien zrealizować 40 godz. zajęć w gimnazjum i 40 godz. w zasadniczej szkole zawodowej).

5 Program praktyk - realizowanych w ramach projektu NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK
Praktyki pedagogiczne w specjalności głównej Nauczanie Języka Angielskiego są realizowane w: IV semestrze studiów - praktyka obserwacyjna w gimnazjum/szkole ponadgimnazjalnej w wymiarze 1 tygodnia (40 godz.) V semestrze studiów – praktyka czynna - w szkole podstawowej, w wymiarze 1 tygodnia (40 godz.) VI semestrze studiów – praktyka czynna w gimnazjum oraz w szkole ponadgimnazjalnej, w wymiarze 2 tygodni (80 godz. - student winien zrealizować 40 godz. zajęć w gimnazjum i 40 godz. zajęć w szkole ponadgimnazjalnej).

6 Program praktyk - realizowanych w ramach projektu NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK
Praktyki pedagogiczne w specjalności dodatkowej Edukacja Wczesnoszkolna są realizowane w: IV semestrze studiów - praktyka obserwacyjna w przedszkolu (punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego), w oddziałach przedszkolnych w szkole dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole podstawowej lub w szkole podstawowej w klasach I – III, lub w świetlicy szkolnej w wymiarze 1 tygodnia (40 godz.);

7 Program praktyk - realizowanych w ramach projektu NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK
V semestrze studiów – praktyka czynna - w przedszkolu, punktach przedszkolnych, zespołach wychowania przedszkolnego, w oddziałach przedszkolnych w szkole dla dzieci realizujących obowiązek rocznego przygotowania do podjęcia nauki w szkole w wymiarze 1 tygodnia (40 godz.) VI semestrze studiów – praktyka czynna w szkole podstawowej, w wymiarze 2 tygodni (80 godz.).

8 Program praktyk - realizowanych w ramach projektu NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK
W zakresie praktyki obserwacyjnej, realizowanej w semestrze IV, do obowiązków praktykanta należy zapoznanie się z: strukturą organizacyjną szkoły/placówki: typ szkoły, organy zarządzające szkołą/placówką, dokumentacją programowo-organizacyjną szkoły/placówki: obieg dokumentów, prawo wewnętrzne regulujące pracę szkoły/placówki (statut, w tym wewnątrzszkolne ocenianie, regulaminy wewnętrzne), program wychowawczy i profilaktyki,

9 Program praktyk - realizowanych w ramach projektu NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK
plany pracy szkoły/placówki; podstawa programowa nauczania języka angielskiego na danym etapie edukacyjnym, szkolny zestaw programów nauczania języka angielskiego i szkolny zestaw podręczników do nauczania języka angielskiego; dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, dokumentacja pracy nauczyciela przedmiotu – język angielski, dokumentacja pracy pozalekcyjnej i dokumentacja biblioteczna; standardy wymagań sprawdzianu/egzaminu;

10 Program praktyk - realizowanych w ramach projektu NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK
działalnością opiekuńczo-wychowawczą i profilaktyczną prowadzoną w szkole lub placówce, zasadami współpracy szkoły/placówki ze środowiskiem; obserwacja zajęć dydaktycznych nauczyciela-opiekuna w wymiarze min. 10 godzin.

11 Program praktyk - realizowanych w ramach projektu NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK
W zakresie praktyki czynnej, realizowanej w semestrze V i VI, do obowiązków praktykanta należy: zapoznanie z rozkładem materiału wynikającym z programu nauczania przedmiotu, planem pracy wychowawcy, z zasadami opracowania wzorcowego konspektu/scenariusza lekcji – 2 godz. (w każdej ze szkół); zapoznanie się z bazą szkoły, dostępnymi pomocami dydaktycznymi, w tym z narzędziami multimedialnymi, w które wyposaży szkołę/placówkę lider projektu – 2 godz. (w każdej ze szkół);

12 Program praktyk - realizowanych w ramach projektu NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK
obserwacje zajęć dydaktycznych prowadzonych przez opiekuna praktyk, innych nauczycieli i studentów – 4 godz. (w każdej ze szkół); asystowanie nauczycielowi – opiekunowi prowadzącemu lekcje, prowadzenie lekcji wspólnie z nauczycielem - opiekunem praktyk w oparciu o konspekt/scenariusz zajęć – 4 godz. (w każdej ze szkół); omówienie spostrzeżeń z obserwacji lekcji opiekuna i innych nauczycieli oraz praktykantów, w kontekście założeń określonych w konspekcie / scenariuszu zajęć – 4 godz. (w każdej ze szkół);

13 Program praktyk - realizowanych w ramach projektu NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK
samodzielne prowadzenie lekcji w obecności opiekuna praktyk w wymiarze co najmniej 12 godzin (w każdej ze szkół); praktykant prowadzi lekcje na podstawie samodzielnie opracowanego konspektu/scenariusza zajęć, zatwierdzonego przez nauczyciela-opiekuna, z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych, w które wyposaży szkołę/placówkę lider projektu; omówienie z nauczycielem - opiekunem lekcji własnych i zajęć prowadzonych wspólnie, ewaluacja poszczególnych zajęć zakresie pracy własnej i pracy uczniów/wychowanków – 8 godz. (w każdej ze szkół); udział - w miarę możliwości - (3 godz. w każdej ze szkół) w:

14 Program praktyk - realizowanych w ramach projektu NAUCZYCIEL DOBRYCH PRAKTYK
posiedzeniu rady pedagogicznej, spotkaniu z rodzicami, spotkaniu metodycznym, zajęciach pozalekcyjnych, dyżurach w czasie przerw, uroczystościach i imprezach szkolnych; ewaluacja całości praktyki (na podstawie przygotowanej przez Uczelnię i samodzielnie przeprowadzonej przez studenta ankiety ewaluacyjnej) – 1 godz. (w każdej ze szkół).

15 DEKALOG OPIEKUNA PRAKTYK
Staram się być wzorem osobowym dla mojego studenta. Wspieram studenta we wszelkich działaniach, które są zgodne z interesem uczniów i szkoły. Krytycznie i obiektywnie oceniam pracę studenta. Systematycznie prowadzę dokumentację praktyki. Rzetelnie pełnię rolę krytycznego przyjaciela.

16 DEKALOG OPIEKUNA PRAKTYK
Szczerze i obiektywnie formułuję informację zwrotną dla studenta i przekazuję ją w sposób dyskretny. Wspomagam studenta w jego działalności – nie narzucam swojego zdania. Traktuję studenta jako partnera, od którego sam mogę się wiele nauczyć. Współpracę ze studentem opieram na wzajemnym zrozumieniu, negocjowaniu stanowisk oraz życzliwym doradztwie.

17 Umiejętności nauczyciela, absolwenta wyższej uczelni
Nauczyciel doradcą wychowawczym i życiowym Taraszkiewicz Kompetencje – to połączenie wiedzy i umiejętności działania z osobistym zaangażowaniem i umiejętnością bycia Delors

18 Umiejętności (oczekiwania) nauczyciela; absolwenta wyższej uczelni
Umiejętności osobowe, Umiejętności metodyczne, Umiejętności wychowawcze, Umiejętności ogólne, Umiejętności prawno-organizacyjne

19 Oczekiwane umiejętności osobowe
MORALNE zgodność postępowania z głoszonymi poglądami, umiejętność krytycznego analizowania własnego zachowania, dokonywanie modyfikacji działań, autorefleksja, stałe poszukiwanie odpowiedzi na pytania: jaki jestem, jaki powinienem być? potrafiący projektować zmiany we własnych zachowaniach względem innych ludzi, opiekuńczy, przejawiający w kontaktach z innymi wrażliwość, życzliwość, poczucie humoru i pogodę ducha, empatię, cierpliwości i obiektywizm,

20 Oczekiwane umiejętności osobowe
KOMUNIKACYJNE słuchanie innych, zdolności empatycznego rozumienia i akceptacji, otwartość w relacjach: nauczyciel-dziecko, nauczyciel-rodzice, komunikacja werbalna i niewerbalna (odczytywanie mowy ciała), zdolność do niedyrektywnej krytyki, właściwe wykorzystania informacji medialnej

21 Oczekiwane umiejętności osobowe
EMOCJONALNE radzenie sobie z własnymi problemami i emocjami, właściwe reagowanie na przejawy emocji innych oraz kontrolowanie własnych reakcji, poczucie ufności i wiary w siebie, otwartość na zmiany, nie obawianie się nowych sytuacji, wiedza o sobie samym o mocnych i słabych stronach,

22 Oczekiwane umiejętności osobowe
INTERPRETACYJNE umiejętność obserwowania własnych działań, grupy i poszczególnych dzieci, uczniów, tworzenie bezpiecznego klimatu sprzyjającego budowaniu u dzieci (uczniów) optymizmu, rozwijanie u nich samodzielności oraz odpowiedzialności za własne działania, umiejętność prowadzenia mediacji, negocjacji, znajomość technik asertywności, komunikacji społecznej oraz radzenia sobie ze stresem, zdolność motywowania siebie i innych, twórcze przystosowanie się do zmian społecznych i oświatowych,

23 Oczekiwane umiejętności metodyczne (wiedza ogólna)
Zadania, znaczenie i miejsce wśród innych etapów edukacyjnych, przedmiotów nauczania, Odniesienie do dyscypliny i dziedziny naukowej, Odniesienie do intelektualnego i osobowościowego rozwoju ucznia, Tradycje nauczania przedmiotu, Nakład pracy i uzdolnienia w uczeniu się przedmiotu, Charakterystyka głównych operacji umysłowych w uczeniu się przedmiotu, Struktura lekcji jako jednostki metodycznej; typy lekcji, Sytuacje wpływające na przebieg lekcji, Gruntowna wiedza psychologiczno – pedagogiczna.

24 Oczekiwane umiejętności metodyczne (wiedza szczegółowa)
Znajomość budowy programów nauczania, wyodrębnianie celów i zadań, wymagań i umiejętności. Operacjonalizacja celów, Projektowanie procesu kształcenia; planowanie wynikowe, Projektowanie pracy w grupie małej, mieszanej wiekowo, klasach łączonych, Wykorzystanie czasu lekcji przez ucznia i nauczyciela. Metody, formy i sposoby nauczania; indywidualizacja w nauczaniu, Kształtowanie u uczniów umiejętności praktycznych, operowania zdobytą wiedzą, rozwiązywania problemów, Kształtowanie kompetencji kluczowych i ponadprzedmiotowych, rozwijanie kompetencji czytelniczych,

25 Oczekiwane umiejętności metodyczne (wiedza szczegółowa)
Ocenianie uczniów w tym: formułowanie wymagań edukacyjnych, formy i sposoby oceniania, dostosowywanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, Ocenianie uczniów w kształceniu zintegrowanym, formułowanie opisu umiejętności, Konstruowanie narzędzi do diagnozy rozwoju dziecka, wiedzy i umiejętności przedmiotowych, Analizowanie osiągnięć edukacyjnych, w tym egzaminów zewnętrznych do doskonalenia pracy własnej, Rozpoznawanie i rozwijanie uzdolnień uczniów, zainteresowań przedmiotowych, Wykorzystanie technologii informacyjnej w nauczaniu (prowadzeniu zajęć),

26 Oczekiwane umiejętności metodyczne (wiedza szczegółowa)
Kompetencje do pracy z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce mówienia, czytania i pisania (terapia zaburzeń; podstawy logopedii, praca korekcyjno – kompensacyjna). Praca z dzieckiem dyslektycznym, z ADHD, z dzieckiem leworęcznym, Budowanie własnych programów edukacyjno – terapeutycznych do pracy indywidualnej i w małych grupach, Metody nauki czytania i pisania, Wykształcenie prawidłowych nawyków posługiwania się narządem mowy – emisja głosu, Gra na instrumencie muzycznym.

27 Oczekiwane umiejętności wychowawcze
Rzetelna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, pedagogiki oraz ogólna z socjologii i prawa, Współpraca z instytucjami towarzyszącymi szkole, począwszy od znajomości tych instytucji po organizację pomocy uczniom i rodzicom, Wspieranie rodziców w dobrym wywiązywaniu się z ich powinności rodzicielskich, Przygotowanie do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej oraz ewaluacji pracy, Projektowanie i tworzenie programów wychowawczych i programów profilaktyki,

28 Oczekiwane umiejętności wychowawcze
Rzetelna wiedza teoretyczna z zakresu psychologii, pedagogiki oraz ogólna z socjologii i prawa, Współpraca z instytucjami towarzyszącymi szkole, począwszy od znajomości tych instytucji po organizację pomocy uczniom i rodzicom, Wspieranie rodziców w dobrym wywiązywaniu się z ich powinności rodzicielskich, Przygotowanie do prowadzenia diagnozy i terapii pedagogicznej oraz ewaluacji pracy, Projektowanie i tworzenie programów wychowawczych i programów profilaktyki,

29 Oczekiwane umiejętności wychowawcze
Rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych, Praca z dziećmi i młodzieżą w sytuacji kryzysowej, Warunki dobrego funkcjonowania ucznia w szkole, Zdolności nawiązywania kontaktów, negocjacyjne, rozwiązywania problemów, Ocenianie zachowania uczniów, Znajomość oraz stosowanie w praktyce praw ucznia i praw dziecka, Zarządzanie własnymi emocjami.

30 Oczekiwane umiejętności ogólne, interdyscyplinarne
Życiowe (psychospołeczne) takie jak: podejmowanie decyzji, twórcze i krytyczne myślenie, rozwiązywanie sporów, aktywne słuchanie, samokształcenie, projektowanie zmian własnego zachowania, Społeczno – kulturowe takie jak: uczestnictwo w życiu społecznym, orientacja we współczesnych zjawiskach i problemach społeczno – kulturowych, znajomość współczesnych instytucji państwowych, samorządowych i społecznych,

31 Oczekiwane umiejętności ogólne, interdyscyplinarne
Posługiwanie się technologią informatyczną w tym jej wykorzystania w nauczaniu przedmiotu, Znajomość co najmniej jednego języka obcego w stopniu zaawansowanym, Znajomość uregulowań prawnych w wymiarze oświatowym, rodzinnym i w zakresie postępowania w sprawach nieletnich oraz pomocy socjalnej, Nastawienie do stałego i systematycznego doskonalenia zawodowego.

32 Oczekiwane umiejętności prawno-organizacyjne
Dokumentowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym dokumentowanie pracy na lekcji, Poszukiwanie programów nauczania, podręczników i innych materiałów pomocniczych do pracy, Planowanie i projektowanie pracy własnej i pracy ucznia, Ogólna znajomość prawa oświatowego (ustawa o systemie oświaty i przepisów wykonawczych, statutu szkoły, uregulowań wewnętrznych), w tym umiejętności analizy zapisów tego prawa.

33 Ewaluacja praktyk…...


Pobierz ppt "Ewaluacja procesu praktyk pedagogicznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google