Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwój infrastruktury a ochrona środowiska Warszawa, 16 września 2008 r. Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko Aneta Pacek-Łopalewska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwój infrastruktury a ochrona środowiska Warszawa, 16 września 2008 r. Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko Aneta Pacek-Łopalewska."— Zapis prezentacji:

1 Rozwój infrastruktury a ochrona środowiska Warszawa, 16 września 2008 r. Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko Aneta Pacek-Łopalewska White & Case, Warszawa

2 2 Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko WHITE & CASE 16 września 2008 r. Geneza. Uwarunkowania prawne  Koncepcja systemu ocen oddziaływania na środowisko  Obowiązek dostosowania przepisów krajowych do regulacji wspólnotowych (w szczególności Dyrektywy Rady 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne) rozwiązania przyjęte w Dyrektywie („ development consent ”) a rozwiązania polskie postępowanie o naruszenie przepisów Dyrektywy problemy z uzyskaniem środków unijnych

3 3 Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko WHITE & CASE 16 września 2008 r. Poszukiwania idealnego modelu… → Ustawa z dnia [5 września 2008 r.] o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko → Komisyjne projekty nowelizacji ustawy Prawo ochrony środowiska w zakresie procedury oceny oddziaływania na środowisko → Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

4 4 Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko WHITE & CASE 16 września 2008 r. Nowa rzeczywistość prawna?  Rozwiązania dotychczasowe → regulacje dotyczące postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko zawarte w ustawie Prawo ochrony środowiska, Wytyczne Ministra Rozwoju Regionalnego  Nowe rozwiązania → odrębny akt prawny (ustawa z dnia [5 września 2008 r.]) zmiany proceduralne udział społeczeństwa i organizacji ekologicznych nowe organy właściwe w sprawach ocen oddziaływania na środowisko

5 5 Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko WHITE & CASE 16 września 2008 r. Zmiany proceduralne (I)  Strategiczna ocena oddziaływania a ocena oddziaływania przedsięwzięcia  Przedsięwzięcia wymagające oceny: przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i przedsięwzięcia mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko przedsięwzięcia, które mogą znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000  Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko a ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000  Mechanizm „powtórnej” oceny  Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

6 6 Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko WHITE & CASE 16 września 2008 r. Zmiany proceduralne (II)  Karta informacyjna przedsięwzięcia a raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  Właściwe organy. Opinie i uzgodnienia  Terminy  Odwołania od decyzji organów. Zaskarżanie decyzji  Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania

7 7 Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko WHITE & CASE 16 września 2008 r. Udział społeczeństwa. Udział organizacji ekologicznych  Każdy udział w podejmowaniu decyzji udział w opracowaniu dokumentów  Organizacja ekologiczna → uczestnictwo na prawach strony p rawo wniesienia odwołania od decyzji także w przypadku gdy organizacja ekologiczna nie brała udziału w postępowaniu prawo wniesienia skargi do sądu administracyjnego także w przypadku gdy organizacja ekologiczna nie brała udziału w postępowaniu

8 8 Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko WHITE & CASE 16 września 2008 r. Nowe organy właściwe w sprawach ocen oddziaływania na środowisko  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska  Regionalni dyrektorzy ochrony środowiska  Krajowa Komisja do spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko  Regionalne komisje do spraw ocen oddziaływania na środowisko

9 9 Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko WHITE & CASE 16 września 2008 r. Zmiany innych ustaw W szczególności:  Ustawa Prawo budowlane  Ustawa Prawo ochrony środowiska  Ustawa Prawo wodne  Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie

10 10 Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko WHITE & CASE 16 września 2008 r. Regulacje przejściowe  Sprawy wszczęte przed dniem wejścia w życie ustawy  Zmiany kompetencyjne  Przepisy wykonawcze

11 11 Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko WHITE & CASE 16 września 2008 r. Jak oceniać zaproponowany model?  Szybciej…?  Skuteczniej…?  Lepiej przygotowana kadra administracyjna…?  Z korzyścią dla środowiska…?  Z korzyścią dla przedsiębiorców…?

12 12 Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko WHITE & CASE 16 września 2008 r. Dziękujemy za uwagę mec. Aneta Pacek- Ł opalewska tel.: +48 (22) 50 50 182 APacek-Lopalewska@whitecase.com White & Case W. Daniłowicz W. Jurcewicz i Wspólnicy - Kancelaria Prawna sp.k. ul. Marszałkowska 142 00-061 Warszawa Telefon: (22) 50 50 100 Faks: (22) 50 50 400 www.whitecase.pl

13 13 Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko WHITE & CASE 16 września 2008 r. Na całym świecie. Dla naszych Klientów. White & Case, a New York State registered limited liability partnership, is engaged in the practice of law directly and through entities compliant with regulations regarding the practice of law in the countries and jurisdictions in which we have offices. www.whitecase.com


Pobierz ppt "Rozwój infrastruktury a ochrona środowiska Warszawa, 16 września 2008 r. Aspekty prawne systemu ocen oddziaływania na środowisko Aneta Pacek-Łopalewska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google