Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „Dodaj pieniądze do pomysłu” realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL Krzysztof Jurek Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lubuski Fundusz Pożyczkowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „Dodaj pieniądze do pomysłu” realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL Krzysztof Jurek Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lubuski Fundusz Pożyczkowy."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „Dodaj pieniądze do pomysłu” realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL Krzysztof Jurek Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lubuski Fundusz Pożyczkowy Zielona Góra, 31.07.2014 r.

2 MIKROPOŻYCZKI 6.2 PO KL

3 Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pożyczka może być przeznaczona wyłącznie na cele gospodarcze związane z uruchomieniem działalności gospodarczej, w szczególności na cele:  inwestycyjne (np. zakup maszyn, zakup/remont siedziby firmy),  obrotowe (np. zakup materiałów, produktów i towarów),  inwestycyjno-obrotowe (np. zakup urządzeń do linii produkcyjnej oraz surowców do produkcji z wykorzystaniem tej linii produkcyjnej).

4 Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Uwaga!  Ze środków pożyczki nie mogą być finansowane zakupy o charakterze konsumpcyjnym.  Pożyczki nie mogą być przeznaczone na spłatę innych pożyczek i kredytów.  Pożyczkobiorca powinien udokumentować potrzebę uzyskania pożyczki w kontekście swoich planów gospodarczych (związanych z założeniem działalności gospodarczej).  Pożyczkobiorca ma obowiązek udokumentowania wydatków ponoszonych z pożyczki.

5 Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej O pożyczkę może ubiegać się osoba fizyczna, która:  zamieszkuje na obszarze województwa lubuskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, (zgodnie z art. 25 KC miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu),  zamierza rozpocząć działalność gospodarczą na terenie województwa lubuskiego,  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie) nie posiadała zarejestrowanej działalności gospodarczej w Ewidencji Działalności Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub prowadzących działalność na podstawie odrębnych przepisów (w tym m.in.: działalność adwokacką, komorniczą lub oświatową),

6 Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej O pożyczkę może ubiegać się osoba fizyczna, która:  w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie) nie korzystała i nie korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza ze środków Funduszu Pracy, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) oraz ze środków oferowanych w ramach PO KL na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem oraz prowadzeniem działalności gospodarczej bądź też założeniem spółdzielni lub spółdzielni socjalnej,  nie była karana za przestępstwo skarbowe oraz korzysta w pełni z praw publicznych i posiada pełną zdolność do czynności prawnych,  nie była karana karą zakazu dostępu do środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej „ufp”) (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.),

7 Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej O pożyczkę może ubiegać się osoba fizyczna, która:  nie zalega z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,  nie posiada zaległych zobowiązań wobec innych podmiotów; ewentualne istniejące zobowiązania mogą wpływać na zdolność do spłaty pożyczki, co może wiązać się z odmową jej udzielenia,  nie jest zatrudniona w ARR S.A. lub w Instytucji Pośredniczącej (Departament Europejskiego Funduszu Społecznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze) i Instytucji Pośredniczącej II stopnia (Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze). W procesie rekrutacji pierwszeństwo będą miały: - kobiety, - osoby pracujące, - pracownicy naukowi, studenci i absolwenci.

8 Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Zabezpieczenie pożyczki wynosi minimum 100% kwoty podstawowej pożyczki wraz z należnymi odsetkami i może je stanowić w szczególności:  weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,  poręczenie przez osoby trzecie,  przewłaszczenie własności dóbr zakupionych przez pożyczkobiorcę lub innych dóbr pożyczkobiorcy lub osoby trzeciej wraz z cesją praw z umowy polisy ubezpieczeniowej,  hipoteka wraz z cesją praw z umowy ubezpieczenia nieruchomości,  zastaw na prawach na lokatach bankowych,  inne zabezpieczenia majątkowe.

9 Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Pożyczki podlegają oprocentowaniu preferencyjnemu. Wysokość oprocentowania preferencyjnego w okresie spłaty pożyczki wynosi 2 %.

10 Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Oprocentowanie jest stałe w całym okresie pożyczki i naliczane od dnia jej uruchomienia. Przyznanie pożyczki oprocentowanej wg stawki preferencyjnej jest związane z udzielaniem pomocy publicznej. Różnica między oprocentowaniem standardowym a preferencyjnym stanowi pomoc de minimis.

11 Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej W ramach realizacji projektu „Dodaj pieniądze do pomysłu” dbamy o to, by nasi Pożyczkobiorcy byli dobrze przygotowani do prowadzenia firmy, a tym samym mieli większe szanse na utrzymanie i rozwój nowopowstałych przedsięwzięć. Dlatego też Projekt jest ściśle związany z działalnością szkoleniowo-doradczą, której zadaniem jest przygotowanie Pożyczkobiorców do efektywnego rozwijania i prowadzenia firmy. Uczestnicy Projektu mogą skorzystać z następującej bezpłatnej oferty: - Spotkanie informacyjne „ABC przedsiębiorczości”. - Szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej: prawo, kadry i księgowość, Public Relations i marketing, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania.

12 Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Usługi doradztwa obejmują:  doradztwo zawodowe: z zakresu predyspozycji zawodowych Uczestników Projektu do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, w tym ocena potencjału, pomysłów i preferencji zawodowych;  doradztwo biznesowe: z zakresu analizy planowanego przedsięwzięcia, oceny ryzyka, pomocy w przygotowaniu wniosku o pożyczkę, aspektów formalno – prawnych związanych z rejestracją działalności gospodarczej oraz jej prowadzeniem, pomocy w rozliczeniu pożyczki;  doradztwo eksperckie: z zakresu prawa, księgowości i kadr, marketingu.

13 Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Do dyspozycji Pożyczkobiorców są również trenerzy biznesowi oraz eksperci, którzy udzielają odpowiedniego wsparcia. Z usługi szkoleniowo-doradczej mogą skorzystać Uczestnicy Projektu, którzy wypełnili Deklarację Uczestnictwa w Projekcie oraz otrzymali pozytywną opinię doradcy zawodowego. Aktualne informacje są dostępne na stronach Lubuskiego Funduszu Pożyczkowego www.lfp.region.zgora.plwww.lfp.region.zgora.pl

14 Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Gorzów Wlkp.Zielona Góra 107.08.201421.08.2014 206.11.201420.11.2014 305.02.201519.02.2015 407.05.201521.05.2015

15 Mikropożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej Usługa doradcza jest bezpłatna przed udzieleniem i przez 12 m-cy po udzieleniu pożyczki. Usługi doradcze: świadczone będą w postaci indywidualnych spotkań Uczestników Projektu z poszczególnymi trenerami, możliwe są również telefoniczne i mailowe formy kontaktu..

16 Mikropożyczka – dokumenty Dokumenty wymagane przy naborze do projektu:  Zgłoszenie na szkolenie  Formularz rekrutacyjny  Deklaracja uczestnictwa w projekcie (wypełniana na szkoleniu lub u doradcy zawodowego)

17 Mikropożyczka – dokumenty Dokumenty wymagane przy ubieganiu się o pożyczkę:  Wniosek o pożyczkę  Kwestionariusz wnioskodawcy - Oświadczenie majątkowe  Kwestionariusz współmałżonka wnioskodawcy  Zaświadczenie o dochodach wnioskodawcy (w przypadku dodatkowego źródła dochodu)  Zaświadczenie o dochodach współmałżonka wnioskodawcy  Zakres upoważnienia konsumenta.

18 Mikropożyczka – dokumenty. Dokumenty wymagane do podpisania umowy pożyczki:  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  Kopia dokumentu poświadczającego rozpoczęcie działalności gospodarczej  Kopia dokumentu zawierającego PESEL uczestnika projektu  Kopia dokumentu nadania numeru NIP  Kopia zgłoszenia do ZUS (ZZA, ZUA)  Zaktualizowany wniosek o udzielenie pożyczki, jeżeli w wyniku oceny uległ on modyfikacji  Kopia umowy na prowadzenie rachunku bankowego obsługującego działalność gospodarczą

19 Mikropożyczka – dokumenty Dokumenty dotyczące prawnego zabezpieczenia pożyczki w zależności od rodzaju zabezpieczenia:  Zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach poręczycieli  Oświadczenia o stanie majątkowym poręczycieli wraz z oświadczeniem ich współmałżonków  Zakres upoważnienia konsumenta  Aktualny odpis z księgi wieczystej nieruchomości  Wycena przedmiotu zabezpieczenia  Polisa ubezpieczenia przedmiotu zabezpieczenia  Inne (wymienić) (np. zezwolenia, koncesje, umowy z odbiorcami, kontrakty, tytuł własności, umowa najmu, dzierżawy itp.)

20 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lubuski Fundusz Pożyczkowy ul. Chopina 14 65-001 Zielona Góra tel. 68 329 78 27 e-mail: k.jurek@region.zgora.pl k.jurek@region.zgora.pl www.lfp.region.zgora.pl Punkt Informacyjny ARR S.A. w Gorzowie Wlkp. ul. Kazimierza Wielkiego 1 66-400 Gorzów Wlkp. tel. 95 739 03 16 e-mail: r.szwajkowska@region.zgora.pl.szwajkowska@region.zgora.pl


Pobierz ppt "Projekt „Dodaj pieniądze do pomysłu” realizowany w ramach Działania 6.2 PO KL Krzysztof Jurek Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Lubuski Fundusz Pożyczkowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google