Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

EGZAMIN MATURALNY w maju 2015 r.. Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ 1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "EGZAMIN MATURALNY w maju 2015 r.. Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ 1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych."— Zapis prezentacji:

1 EGZAMIN MATURALNY w maju 2015 r.

2 Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ 1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych w zakresie ‎przedmiotów, z których przystępowali do egzaminów. 2. Stanowi poświadczenie osiągnięcia przez zdającego wymaganego prawem poziomu ‎wiadomości i umiejętności w zakresie języka polskiego, matematyki i wybranego ‎języka obcego – w przypadku zdania wszystkich egzaminów obowiązkowych w części ‎pisemnej (na poziomie podstawowym) oraz w części ustnej (bez określania poziomu)‎. 3. Zastępuje egzamin wstępny do szkół wyższych, które wykorzystują wyniki egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów – przede wszystkim na poziomie ‎rozszerzonym – jako kryteria w procesie rekrutacji.

3 Do jakich egzaminów trzeba obowiązkowo przystąpić? Obowiązkowo: 2 egzaminy w części ustnej i 4 w części pisemnej. W części ustnej: egzamin z języka polskiego (bez określenia poziomu). egzamin z języka obcego nowożytnego (bez określenia poziomu) W części pisemnej egzamin z: języka polskiego, j. obcego nowoż. i matematyki (p. podstawowy) egzamin z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

4 Jakie warunki należy spełnić, aby zdać egzamin maturalny i otrzymać świadectwo dojrzałości? uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części ustnej, uzyskać co najmniej 30% punktów z egzaminu z każdego przedmiotu obowiązkowego ‎w części pisemnej, przystąpić do egzaminu z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym w części pisemnej (dla tego przedmiotu nie jest określony próg ‎zaliczenia).‎

5 Z jakich przedmiotów dodatkowych można przystąpić do egzaminu maturalnego? Do ilu egzaminów dodatkowych można przystąpić? Oprócz jednego obowiązkowego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie ‎rozszerzonym, można przystąpić do egzaminów z nie więcej niż pięciu kolejnych ‎przedmiotów. ‎ Wyboru można dokonać spośród niżej wymienionych przedmiotów: W części pisemnej na poziomie rozszerzonym z: języka polskiego, matematyki, wiedzy o społecz., biologii, chemii, filozofii, fizyki, geografii, historii, historii muzyki, historii sztuki, informatyki; języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego, łacińskiego i k. antycznej. W części ustnej bez określenia poziomu z języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego,

6 Czy wybór przedmiotów na egzaminie maturalnym zależy od tego, jakich przedmiotów uczeń uczył się w szkole? Nie. Każdy zdający może przystąpić do egzaminu z dowolnie wybranego przedmiotu (za ‎wyjątkiem przedmiotów zdawanych obowiązkowo, tj. języka polskiego, matematyki, ‎języka mniejszości narodowej i jednego wybranego – dowolnego – języka obcego ‎nowożytnego).‎

7 Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny 2015? Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego – w okresie od ‎maja do września. Przeprowadza się trzy sesje egzaminu: 1. Sesja główna – od 4 do 29 maja 2015 r.‎ część ustna z języka polskiego od 11 do 23 maja część ustna z języków obcych nowożytnych od 4 do 29 maja ‎ część pisemna (wszystkie przedmioty) – od 4 do 22 maja 2. Sesja dodatkowa – od 1 do 17 czerwca 2015 r.‎ Sesja dodatkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy z udokumentowanych przyczyn ‎zdrowotnych lub losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w maju i uzyskali zgodę dyrektora OKE na ‎przystąpienie do egzaminu w czerwcu.‎

8 Kiedy będzie przeprowadzony egzamin maturalny 2015? 3. Sesja poprawkowa – od 24 do 28 sierpnia 2015 r.‎ część ustna (wszystkie przedmioty) – od 24 do 28 sierpnia część pisemna (wszystkie przedmioty) – 25 sierpnia‎ Sesja poprawkowa jest przeprowadzana dla tych zdających, którzy przystąpili do wszystkich przedmiotów ‎obowiązkowych w maju/czerwcu i nie zdali egzaminu tylko z jednego przedmiotu w części pisemnej albo ‎w części ustnej.‎ Szczegółowy harmonogram egzaminu jest określony w komunikacie dyrektora CKE.komunikacie

9 Inne 1.Harmonogram części ustnej egzaminów z j. polskiego i języka obcego nowożytnego (do 4 III). 2.Dwa egzaminy w jednym dniu (np. j. obcy P+R; matematyka R (g. 9.00 i wos R g. 14.00) 3.Telefony komórkowe i inne urządzenia telekomunikacyjne a unieważnienie egzaminu. 4. Punktualne przybycie na egzamin. 5.

10 Zgłaszanie chęci przystąpienia do egzaminu maturalnego i wprowadzanie zmian w deklaracjach Do 30 września 2014 r. wszyscy uczniowie złożyli do dyrektora szkoły wstępną pisemną ‎deklarację. Wprowadzanie zmian od około 12 stycznia (ferie 2-15 lutego) ‎Jeżeli w trakcie pierwszego semestru roku szkolnego 2014/2015 plany egzaminacyjne ‎zdającego ulegną zmianie, można je zgłosić do 7 lutego 2015 r. w ostatecznej ‎deklaracji.‎ ‎ Po 7 lutego b.r. nie ma możliwości wprowadzania zmian.

11 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych. Uprawnienia. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych dla szkół ponadgimnazjalnych, którzy ‎wzięli udział w olimpiadzie w szkole ponadgimnazjalnej, są zwolnieni z egzaminu ‎maturalnego z danego przedmiotu. Na świadectwie otrzymują z tego przedmiotu ‎najwyższy wynik.‎ Wykaz olimpiad wskazany jest w komunikacie dyrektora CKE

12 Świadectwa dojrzałości 1.‎ Absolwent, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości i jego ‎odpis.‎ ‎2.‎ Świadectwo zawiera szczegółowe wyniki, jakie zdający uzyskał. Wyniki z egzaminów ‎z poszczególnych przedmiotów w części pisemnej będą przedstawiane w dwóch ‎formach: (a)jako procent uzyskanych punktów oraz (b)jako pozycja na skali ‎centylowej, wskazująca, jaki odsetek zdających uzyskał taki sam lub niższy wynik od ‎posiadacza świadectwa. Wyniki egzaminów w części ustnej będą przedstawiane tylko ‎jako procent uzyskanych punktów.‎ ‎3.‎ Wyniki egzaminów z przedmiotów dodatkowych, do których absolwent przystępuje ‎dobrowolnie, nie mają wpływu na zdanie egzaminu. Odnotowuje się je jednak na ‎świadectwie dojrzałości.‎ ‎Zdający, którzy przystąpią do egzaminu w maju/czerwcu 2015 r. i zdadzą egzamin, ‎otrzymają świadectwo 30 czerwca 2015 r. Osoby, które zdadzą egzamin w sesji ‎poprawkowej (w sierpniu), otrzymają świadectwo 11 września 2015 r.‎

13 Próbne matury Planujemy w tym roku szkolnym przeprowadzić próbne egzaminy maturalne w dwóch częściach: LISTOPAD Egzamin z języków obcych nowożytnych (A, N, R, F) zadeklarowane w części obowiązkowej oraz egz. z tych języków na poziomie rozszerzonym według deklaracji wstępnych (27 XI). Egzamin z j. polskiego na poziomie rozszerzonym (25 XI) oraz egzamin z jednego wskazanego przez ucznia przedmiotu dodatkowego (28 XI) za wyjątkiem j. polskiego i matematyki (28 XI).

14 Próbne matury GRUDZIEŃ Egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym dla wszystkich (15 XII). Egzamin z matematyki na poziomie podstawowym (16 XII) dla wszystkich i na poziomie rozszerzonym (18 XII) dla wybranych uczniów według deklaracji wstępnych.

15 Osoby ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi. Uprawnienia Pedagog szkolny Pani Agnieszka Lalik-Korzeń. Dostosowanie warunków i/lub form egzaminu maturalnego – na podstawie ‎odpowiednich dokumentów – przysługuje osobom:‎ niesłyszącym słabosłyszącym niewidomym słabowidzącym z niepełnosprawnością ruchową i z czasową niesprawnością rąk z afazją z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z chorobami przewlekłymi chorym lub niesprawnym czasowo ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się z niedostosowaniem społecznym lub zagrożeniem niedostosowaniem społecznym które znalazły się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej które mają trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą z zaburzeniami komunikacji językowej. Szczegółowe sposoby dostosowania są wymienione w komunikacie dyrektora CKE.‎

16 WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO 2014

17 Struktura wyboru przedmiotów maturalnych z roku ub. - przedmioty zdawane dodatkowo

18 Struktura wyboru przedmiotów maturalnych - przedmioty zdawane dodatkowo. Przykład dla klasy III d (przedmioty rozszerzone: angielski, matematyka, geografia)

19 Przykład 2. Klasa III a. Przedmioty rozszerzone: biologia, chemia

20 WYNIKI 2014 Do egzaminu maturalnego przystąpiło w roku szkolnym 2013/ 2014 w XXI LO 151 uczniów. 150 uczniów zdało egzamin maturalny zdawalność (cz. pis. + ustna) 99,3% (łącznie z terminem poprawkowym w cz. ustnej – 100%) (ponadto część pisemna 100%)

21 Język polski XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 151 uczniów uzyskując średni wynik : 66,7% ( 6 wynik w Lublinie ) co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Klasy z najwyższymi wynikami: C i A Poziom podstawowy

22 Matematyka XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 151 uczniów uzyskując średni wynik : 73,9% ( 5 wynik w Lublinie ) co stanowiło w skali staninowej wynik : wysoki Klasy z najwyższymi wynikami: B, E Poziom podstawowy

23 Język angielski XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 141 uczniów uzyskując średni wynik : 89,6% ( 7 wynik w Lublinie ) co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średniej Najlepiej napisali uczniowie klas A i B Poziom podstawowy

24 Biologia XXI LO Do egzaminu przystąpiło: 32 uczniów uzyskując średni wynik : 69,9% co stanowiło w skali staninowej wynik : wyżej średni Poziom rozszerzony

25 Więcej informacji o egzaminie maturalnym znajdziemy: Komunikat dyrektora CKE w sprawie terminów egzaminów http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20140923%20Harmonogram%20egzamin%F3w%20w%202015%20r.pdf Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku 2015 http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20140903%20Procedury%20Matura%202015%20LO.pdf Film informacyjny o egzaminie maturalnym (materiały ze strony OKE w Krakowie) http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=film_informacyjny www.oke.krakow.pl www.cke.edu.pl Dziękuję za uwagę! P.Putowski


Pobierz ppt "EGZAMIN MATURALNY w maju 2015 r.. Egzamin maturalny pełni trzy zasadnicze funkcje:‎ 1. Wyznacza poziom spełniania przez zdających wymagań programowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google