Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ewaluacja projektu systemowego „Więcej szans w przemyskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 6.1.3. przez Powiatowy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ewaluacja projektu systemowego „Więcej szans w przemyskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 6.1.3. przez Powiatowy."— Zapis prezentacji:

1 Ewaluacja projektu systemowego „Więcej szans w przemyskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 6.1.3. przez Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

2 Ocena jakości „Więcej szans w przemyskim” realizowanego przez PUP w Przemyślu w ramach Poddziałania 6.1.3 PO KL w roku 2009 oraz wpływu podejmowanych w ramach powyższego projektu działań na rzecz podniesienia poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych Cel badania ewaluacyjnego

3 Metodologia badawcza Badanie ewaluacyjne było realizowane od sierpnia do listopada 2010 r. z zastosowaniem następujących technik badawczych: Analiza danych zastanych (desk research) na podstawie dokumentacji projektu systemowego, zapisów dokumentów programowych PO KL 2007−2013, Programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji przemyskiego rynku pracy na lata 2005 – 2008, danych statystycznych dotyczących sytuacji uczestników po zakończeniu udziału w projekcie przekazane przez PUP w Przemyślu. Wywiad indywidualny (IDI) odnoszący się do kwestii wdrażania projektu systemowego, stosowanych instrumentów rynku pracy oraz współpracy z innymi instytucjami przy realizacji projektu. Badania ilościowe, przeprowadzone na podstawie ustrukturalizowanego kwestionariusza ankiety ewaluacyjnej, w formie wywiadów telefonicznych (CATI) z osobami, które zakończyły udział w projekcie systemowym w 2009 r. Łącznie przeprowadzonych zostało 500 ankiet ewaluacyjnych z beneficjentami projektu.

4 Projekt „Więcej szans w przemyskim” w 2009 r. Cel projektu - wzrost poziomu aktywności zawodowej osób bezrobotnych, a w konsekwencji wzrost poziomu zatrudnienia i samozatrudnienia Główne działania: Staże Szkolenia Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej 734 osoby Prace interwencyjne 728 osób 575 osób 102 osoby refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy dla skierowanych do pracodawców osób bezrobotnych 37 osoby

5 Projekt „Więcej szans w przemyskim” w 2009 r. Grupa docelowa - bezrobotni zarejestrowani w PUP w Przemyślu, w tym zwłaszcza osoby bezrobotne w szczególnej sytuacji na rynku pracy Projekt „Więcej szans w przemyskim” 2009 r. 1495 osób rozpoczęło udział w roku 2009 85 powróciło do udziału w projekcie 1204 osoby zakończyło udział w projekcie Grupa objęta badaniem ewaluacyjnym - zrealizowana próba 500 osób

6 CHARAKTERYSTYKA RESPONDENTÓW BADAŃ EWALUACYJNYCH

7

8

9

10

11

12 GENERALNE OPINIE UCZESTNIKÓW O PROJEKCIE

13 Z jakiej oferty w ramach projektu Pan(i) skorzystał(a)? N% szkolenie, kurs, warsztat24949,8% staż12224,4% prace interwencyjne9619,2% środki na podjęcie działalności gospodarczej 6412,8% zatrudnienie przy dofinansowaniu pracodawcy kosztów doposażenia, wyposażenia stanowiska pracy 499,8% inna forma142,8% przygotowanie zawodowe3,6% Ogółem500119,4% Procenty nie sumują sie do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

14

15

16

17 Źródła informacji o projekcie Skąd dowiedział(a) się Pan(i) o projekcie? N% od pracowników PUP31362,6% od rodziny, znajomych15230,4% ze strony internetowej PUP489,6% z tablicy ogłoszeń w PUP377,4% od przyszłego pracodawcy306,0% inna możliwość193,8% z plakatów, ulotek3,6% Ogółem500120,4% Procenty nie sumują sie do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

18

19 Mocne strony projektu N% dobra współpraca z pracownikami urzędu pracy 20340,6% ciekawy sposób realizacji projektu19539,0% dobre miejsce realizacji projektu13226,4% inne przyczyny12024,0% właściwy termin realizacji projektu10020,0% projekt nie miał mocnych punktów326,4% odpowiednia ilość zadań związanych z udziałem w projekcie 234,6% Ogółem500161,0% Procenty nie sumują sie do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

20 Najsłabsze punkty projektu N% nie było słabych punktów31963,8% inne przyczyny11122,2% mało ciekawy sposób realizacji projektu295,8% trudna współpraca z pracownikami urzędu pracy275,4% niewłaściwe miejsce realizacji projektu193,8% zbyt wiele zadań związanych z udziałem w projekcie 173,4% niewłaściwy termin realizacji projektu132,6% Ogółem500100,0% Procenty nie sumują sie do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

21 OCENA EFEKTYWNOŚĆ I UŻYTECZNOŚĆ WSPARCIA

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37 N% dzięki udziałowi w projekcie podwyższyłem kwalifikacje46693,2% dzięki udziałowi w projekcie nauczyłem się samodzielnie poszukiwać pracy 34569,0% dzięki udziałowi w projekcie znalazłem pracę23847,6% bardziej skuteczna od projektu urzędu pracy jest pomoc rodziny i znajomych 13827,6% projekt nic nie zmienił w moim życiu9519,0% dzięki udziałowi w projekcie otworzyłem firmę8316,6% lepiej jest pracować dorywczo6312,6% lepiej być osobą bezrobotną i pobierać zasiłek z urzędu pracy1,2% Ogółem500 285,8 % Procenty nie sumują sie do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Czy zgadza się Pan(i) z następującymi stwierdzeniami?

38 N% jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny 21643,2% jestem zatrudniony18737,4% prowadzę własną firmę6112,2% uczę się, studiuję489,6% nie jestem zatrudniony ani zarejestrowany w urzędzie pracy 204,0% odbywam staż lub przygotowanie zawodowe 81,6% pracuję w gospodarstwie rolnym3,6% jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako poszukujący pracy 1,2% Ogółem500 108,8 % Procenty nie sumują sie do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Obecna sytuacja respondenta na rynku pracy

39 Rodzaj udzielonego wsparcia a obecna sytuacja respondenta na rynku pracy szkolenie, kurs, warsztat staż prace interwenc yjne środki na podjęcie działalności doposażenie wyposażenie stanowiska pracy jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako bezrobotny N 1265238018 % 50,6%42,6%39,6%,0%36,7% jestem zatrudniony N 574958128 % 22,9%40,2%60,4%1,6%57,1% prowadzę własną firmę N 5001600 % 20,1%,0%1,0%93,8%,0% uczę się, studiuję N 1226942 % 4,8%21,3%9,4%6,3%4,1% nie jestem zatrudniony ani zarejestrowany w urzędzie pracy N 117032 % 4,4%5,7%,0%4,7%4,1% odbywam staż lub przygotowanie zawodowe N 68000 % 2,4%6,6%,0% pracuję w gospodarstwie rolnym N 11001 %,4%,8%,0% 2,0% jestem zarejestrowany w urzędzie pracy jako poszukujący pracy N 10000 %,4%,0% Ogółem N 249122966449 % 106,0%117,2%110,4%106,3%104,1% Procenty nie sumują sie do 100, ponieważ respondent mógł wskazać więcej niż jedną odpowiedź.

40 SZCZEGÓŁOWA CHARAKTERYSTYKA POSZCZEGÓLNYCH WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ

41

42

43 Na jakim stanowisku/ w jakim zawodzie odbywał(a) Pan(i) staż? N% pracownik biurowy5648,3% referent119,5% sekretarka86,9% animator kultury54,3% doradca rolniczy43,4% asystent rachunkowości43,4% technik fizjoterapii32,6% archiwista32,6% terapeuta zajęciowy21,7% recepcjonistka21,7% lekarz weterynarii21,7% bibliotekarz21,7% asystent usług pocztowych21,7% technik masażysta1,9% rejestrator medyczny1,9% przedszkolanka1,9% pracownik socjalny1,9% pomoc kuchenna1,9% opiekunka dziecięca1,9% mechanik autobusów1,9% masażysta1,9% kucharz1,9% geodeta1,9% asystent osoby niepełnosprawnej1,9% agent ubezpieczeniowy1,9% Ogółem116100,0%

44

45

46 Prace interwencyjne

47

48

49

50

51 Szkolenia

52

53

54

55

56 Przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66 PODSUMOWANIE

67 Przeprowadzone badanie ewaluacyjne potwierdza skuteczną realizację projektu systemowego PUP w Przemyślu. Projekt jest sprawnie zarządzany, nie zidentyfikowano znaczących zagrożeń związanych z realizacją projektu. Beneficjent systemowy pozostaje w regularnym kontakcie z IP na bieżąco wyjaśniając pojawiające się kwestie problemowe. Projekt przewiduje zróżnicowany katalog instrumentów aktywizacji osób bezrobotnych. Przyjęte rozwiązania należy ocenić niezwykle pozytywnie w kontekście problemów, które dotykają grupę docelową projektu „Więcej szans w przemyskim”. Najważniejszym problemem lokalnego rynku pracy jest niekorzystna sytuacja gospodarcza powiązana z kryzysem ekonomicznym. Dodatkowo przygraniczne położenie powiatu sprawia, że niejednokrotnie zatrudnienie w szarej strefie staję się atrakcyjną alternatywą dla osób bezrobotnych. Niezbędne jest zarówno wspieranie już działających przedsiębiorstw, jak i pozyskiwanie nowych inwestorów, gdyż to właśnie oni mogą tworzyć nowe miejsca pracy, a zatem lepiej wykorzystać potencjał zasobów pracy.

68 Przeprowadzona analiza wskazuje również na potrzebę zintensyfikowania wsparcia kierowanego do osób długotrwale bezrobotnych, po 50 roku życia i niepełnosprawnych. Aktywizacja osób należących do tych grupy jest niewątpliwie trudniejsza, gdyż wymaga długofalowych i spersonalizowanych działań. W sferze strategicznej w perspektywie kolejnego okresu programowania, może wiązać się z celowością tworzenia odrębnych projektów dla osób długotrwale bezrobotnych, czy osób starszych obejmujących wieloetapowa ścieżkę wsparcia umożliwiającą wielokrotny powrót doprojektuj. Oferowane formy pomocy aktywnie wspierają powrót do zatrudnienia osób bezrobotnych, przy czym najwyższą efektywnością zatrudnieniową, trwałością i użytecznością charakteryzują się dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Badania CATI potwierdziły również znaczący potencjał dla kreowania nowych miejsc pracy przez nowo założone firmy. Niższym poziomem efektywności zatrudnieniowej charakteryzują się staże. Nie mniej jednak należy tu mieć na uwadze, iż ocena oddziaływania zastosowanych form wsparcia musi być rozważana również w kontekście stażu jako instrumentu nabywania doświadczenia zawodowego i weryfikacji własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych przez stażystę.

69 Cele projektu odzwierciedlają zakres działań projektowych, spełniając tym samym wymóg adekwatności wg. kryteriów SMART. Nie mniej jednak zasadne jest ich doprecyzowanie zarówno w ujęciu terytorialnym, jak przedstawienie celów szczegółowych w wymiarze mierzalnym, gdyż nie dotyczą one wszystkich osób uczestniczących w projekcie w danym roku. W związku z planowanymi od 2011 roku zmianami w Systemie Realizacji PO KL zasadne byłoby również zorganizowanie przez IP bądź IP2 spotkania dla beneficjentów systemowych poświęconego nowym wymogom w zakresie konstrukcji wniosku aplikacyjnego. Ponadto, wniosek nie zawiera informacji o wartości dodanej, natomiast warto byłoby wykazać szersze oddziaływanie projektu na rynek pracy. Dla wskazania wartości dodanej projektu mogą zostać wykorzystane miejsca pracy utworzone dzięki refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. W oparciu o przeprowadzoną analizę należy wskazać na potrzebę dalszego upraszczania wymogów o charakterze organizacyjnym odnoszących się do realizacji projektów systemowych.

70 Dziękujemy za uwagę! Nazwa i adres podmiotu przeprowadzającego badanie ewaluacyjne: Siedziba: ul. Zdrojowa 42/12 38-481 Rymanów Zdrój tel. (12) 410 50 35; fax. (12) 417 38 78 biuro@interactive.com.pl www.interactive.com.pl


Pobierz ppt "Ewaluacja projektu systemowego „Więcej szans w przemyskim” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 6.1.3. przez Powiatowy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google