Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

APEL.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "APEL."— Zapis prezentacji:

1 APEL

2 OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA
20 LISTOPADA OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA

3 Postanowienia Konwencji dotyczą dziecka, które nie ukończyło 18 lat.
20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, zwaną też Konstytucją Praw Dziecka. Postanowienia Konwencji dotyczą dziecka, które nie ukończyło 18 lat.

4 KONWENCJA PRAW DZIECKA
Zasada dobra dziecka - wszystkie działania podejmowane są w interesie dziecka; Zasada równości - wszystkie dzieci są równe wobec prawa, niezależnie od ich cech (koloru skóry, narodowości, płci itp.);

5 KONWENCJA PRAW DZIECKA
Zasada poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców za rozwój i wychowanie dziecka- zgodnie z nią ochronie podlega rodzina i prawa obojga rodziców do decydowania o sprawach dziecka Zasada pomocy państwa w zabezpieczeniu odpowiednich warunków socjalnych i zdrowotnych rodziny.

6 UCZNIU POZNAJ SWOJE PRAWA I DBAJ, BY INNI ICH PRZESTRZEGALI
PAMIĘTAJ O NICH I DBAJ, BY INNI ICH PRZESTRZEGALI

7 Prawo życia i ochrony zdrowia

8 Prawo życia i ochrony zdrowia
Masz prawo do życia Masz prawo do darmowej opieki medycznej Masz prawo do higienicznych warunków w szkole i w domu

9 Prawo do opieki i miłości

10 Prawo do opieki i miłości
Masz prawo mieć opiekunów i cieszyć się życiem rodzinnym Masz prawo do adopcji Masz prawo do opieki Instytucji Państwowych, w przypadku gdy nie możesz wychowywać się w swojej rodzinie Masz prawo do miłości i poczucia bezpieczeństwa Masz prawo do życia bez krzyku i przemocy

11 Prawo do tożsamości narodowej

12 Prawo do tożsamości narodowej
Masz prawo do posiadania imienia i nazwiska. Masz prawo do przynależności narodowej. Gdy mieszkasz poza granicami swojego ojczystego kraju, masz prawo do zachowania swojej kultury i tradycji. Masz prawo do pokoju.

13 Prawo do informacji

14 Prawo do informacji Masz prawo być informowanym z różnych źródeł, taka informacja nie może podlegać cenzurze z wyjątkiem koniecznych ograniczeń, np. ze względu na wiek czy zdolności percepcyjne. Masz prawo do informacji dotyczących Ciebie, np. o zapadających w szkole decyzjach - przeniesienie do innej klasy, oceny, skutki różnych decyzji, kary i nagrody. Pamiętaj, że: Prawo do informacji może być ograniczone ze względu m.in. na: poszanowanie praw i reputację innych osób albo dla ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

15 Prawo do informacji – w praktyce:
Dyrektor zapewnia uczniom możliwość zapoznania się ze statutem. Powinieneś być też informowany o środkach, jakie przysługują Ci w przypadku naruszenia twoich praw. Szkoła powinna Cię poinformować o podejmowanych w Twojej sprawie decyzjach, np. o przeniesieniu do innej klasy. Na Twoją lub rodziców prośbę wystawiona ocena powinna być krótko uzasadniona. Masz prawo wiedzieć, jaka będzie ocena okresowa lub roczna. Informacja taka musi być przekazana przez każdego nauczyciela w sposób i w terminie określonym w statucie szkoły. Masz prawo poznać kryteria oceniania zachowania oraz wiedzieć, jakie są możliwości odwołania od ustalonej oceny, poprawienia jej lub przystąpienia do egzaminu poprawkowego

16 Prawo do wolności i nietykalności

17 Prawo do nietykalności
WOLNOŚĆ OD PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ To zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej i nakaz poszanowania twojej godności: zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej. Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu , karaniu, biciu.

18 Wolność od przemocy – praktyka:
Szkoła oraz Rodzice muszą cię chronić przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej. Nikt nie może zwracać się do ciebie w sposób obraźliwy. Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole, muszą być zapisane w statucie szkoły i nie mogą naruszać nietykalności osobistej oraz godności ucznia. Masz prawo do ochrony przed wyzyskiem, czyli przymusową pracą zarobkową ,w jakiejkolwiek formie. Masz prawo do ochrony przed pornografią i przemocą seksualną.

19 Prawo do wypowiedzi i wyrażania własnej opinii

20 Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii
To wolność posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów na każdy temat i w dowolnej formie. MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA. Pamiętaj, że: Prawo to może zostać ograniczone wobec naruszenia dóbr innych osób, a także ze względu na ochronę zdrowia i moralności.

21 Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii w praktyce:
Masz prawo do wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu. Masz prawo do wyrażenia opinii i przedstawienia stanowiska we własnej sprawie (np. w sytuacji konfliktu) lub w sprawie decyzji dotyczących twojego kolegi. O ile nie narusza dobra innych osób, możesz wygłaszać kontrowersyjne poglądy i opinie niezgodne z kanonem nauczania. Możesz np. wypowiadać własne sądy i opinie o bohaterach historycznych, literackich. Ale to nie zwalnia cię jednak od znajomości materiału nauczania. Poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na okresowe oceny merytoryczne. Masz prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, także w dotyczących podstawowych praw uczniów.

22 Wolność religii lub przekonań

23 Wolność religii lub przekonań
To możliwość uzewnętrzniania lub nie ujawnienia przekonań religijnych i światopoglądowych. Chodzi też o równe traktowanie niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu i tolerancję wobec mniejszości religijnej, kulturowej oraz etnicznej. Pamiętaj, że: Dziecko ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, ale rodzicom przysługuje prawo ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem przez nie z przysługującej mu wolności. Ograniczenie uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może być wprowadzone ze względu np. na ochronę bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, zdrowia i moralności, praw i wolności innych osób.

24 Wolność religii i przekonań w praktyce:
Uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach religii lub etyki. Te lekcje organizowane są przez szkołę na życzenie rodziców lub uczniów. Nie uczestniczenie w nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek. Masz prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszasz tym dobra innych osób. Nie możesz być zmuszany do uczestniczenia w obrzędach religijnych. Nie można Ci tego również zabronić.

25 Prawo do nauki

26 Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. [...].
Prawo do nauki To po prostu stworzenie warunków do nauki dla każdego. Zgodnie z Konstytucją RP Każdy ma prawo do nauki. Państwo zobowiązane jest do tego, aby nauczanie podstawowe było bezpłatne. Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. [...].

27 Prawo do nauki – w praktyce:
Masz zapewniony swobodny dostęp na zajęcia lekcyjne. Zakazane jest ograniczanie tego prawa, np. wyproszenie Cię z klasy lub nie wpuszczenie do sali lekcyjnej z jakiegokolwiek powodu. Masz prawo do pomocy w nauce, a także do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym np. do udziału w zajęciach wyrównawczych. Jeśli jesteś zdolny, po spełnieniu określonych warunków, masz prawo do indywidualnego toku lub programu nauki. Nikt nie może Ci zabronić zapisania się do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły. Prawo do nauki – w praktyce:

28 Prawo do ochrony prywatności

29 Prawo do ochrony prywatności
Masz prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego. Masz prawo do własnej korespondencji Masz prawo do ciszy i spokoju

30 Prawo do ochrony prywatności-praktyka:
Szkoła ma prawo wiedzieć tylko tyle o uczniu, np. o jego sytuacji materialnej, ile uczeń i rodzice chcą o tym sami powiedzieć. Wszelkie informacje dotyczące twojego życia prywatnego, np. sytuacji materialnej, stanu zdrowia, wyników testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny - wykształcenie rodziców, ewentualne problemy, np. alkoholizm, rozwód itd. znane wychowawcy czy innym pracownikom szkoły, nie mogą być rozpowszechniane.

31 Prawo równości

32 Prawo równości Wszystkie dzieci należy traktować równo
Masz prawo być jednakowo oceniany i traktowany bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy inny. Masz prawo do jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu (np. nauczyciel - uczeń), a także masz zawsze prawo dowiedzenia swoich racji.

33 Kto może Ci pomóc przestrzegać i chronić Twoich praw w szkole?
pedagog psycholog wychowawca nauczyciel

34 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

35

36 Kto może Ci pomóc przestrzegać i chronić Twoje prawa?
Telefon alarmowy 112

37 Kto może Ci pomóc przestrzegać i chronić Twoje prawa?

38 Fundacja „Dzieci Niczyje” 116 111
Kto może Ci pomóc przestrzegać i chronić Twoje prawa? Fundacja „Dzieci Niczyje”

39 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach
PAMIĘTAJ, MASZ SWOJE PRAWA ! Dziękujemy za uwagę ;) Iwona Wochnik pedagog Magdalena Białoskórska psycholog Szkoła podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach


Pobierz ppt "APEL."

Podobne prezentacje


Reklamy Google