Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

APEL. OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA 20 LISTOPADA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "APEL. OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA 20 LISTOPADA."— Zapis prezentacji:

1 APEL

2 OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA 20 LISTOPADA

3 20 listopada 1989 roku Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych uchwaliło Konwencję o Prawach Dziecka, zwaną też Konstytucją Praw Dziecka. Postanowienia Konwencji dotyczą dziecka, które nie ukończyło 18 lat.

4 KONWENCJA PRAW DZIECKA  Zasada dobra dziecka - wszystkie działania podejmowane są w interesie dziecka;  Zasada równości - wszystkie dzieci są równe wobec prawa, niezależnie od ich cech (koloru skóry, narodowości, płci itp.);

5 KONWENCJA PRAW DZIECKA  Zasada poszanowania praw i odpowiedzialności obojga rodziców za rozwój i wychowanie dziecka- zgodnie z nią ochronie podlega rodzina i prawa obojga rodziców do decydowania o sprawach dziecka  Zasada pomocy państwa w zabezpieczeniu odpowiednich warunków socjalnych i zdrowotnych rodziny.

6 UCZNIU POZNAJ SWOJE PRAWA PAMIĘTAJ O NICH I DBAJ, BY INNI ICH PRZESTRZEGALI

7 Prawo życia i ochrony zdrowia

8  Masz prawo do życia  Masz prawo do darmowej opieki medycznej  Masz prawo do higienicznych warunków w szkole i w domu

9 Prawo do opieki i miłości

10  Masz prawo mieć opiekunów i cieszyć się życiem rodzinnym  Masz prawo do adopcji  Masz prawo do opieki Instytucji Państwowych, w przypadku gdy nie możesz wychowywać się w swojej rodzinie  Masz prawo do miłości i poczucia bezpieczeństwa  Masz prawo do życia bez krzyku i przemocy

11 Prawo do tożsamości narodowej

12  Masz prawo do posiadania imienia i nazwiska.  Masz prawo do przynależności narodowej.  Gdy mieszkasz poza granicami swojego ojczystego kraju, masz prawo do zachowania swojej kultury i tradycji.  Masz prawo do pokoju.

13 Prawo do informacji

14  Masz prawo być informowanym z różnych źródeł, taka informacja nie może podlegać cenzurze z wyjątkiem koniecznych ograniczeń, np. ze względu na wiek czy zdolności percepcyjne.  Masz prawo do informacji dotyczących Ciebie, np. o zapadających w szkole decyzjach - przeniesienie do innej klasy, oceny, skutki różnych decyzji, kary i nagrody. Pamiętaj, że: Prawo do informacji może być ograniczone ze względu m.in. na: poszanowanie praw i reputację innych osób albo dla ochrony bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

15 Prawo do informacji – w praktyce:  Dyrektor zapewnia uczniom możliwość zapoznania się ze statutem. Powinieneś być też informowany o środkach, jakie przysługują Ci w przypadku naruszenia twoich praw.  Szkoła powinna Cię poinformować o podejmowanych w Twojej sprawie decyzjach, np. o przeniesieniu do innej klasy. Na Twoją lub rodziców prośbę wystawiona ocena powinna być krótko uzasadniona.  Masz prawo wiedzieć, jaka będzie ocena okresowa lub roczna. Informacja taka musi być przekazana przez każdego nauczyciela w sposób i w terminie określonym w statucie szkoły.  Masz prawo poznać kryteria oceniania zachowania oraz wiedzieć, jakie są możliwości odwołania od ustalonej oceny, poprawienia jej lub przystąpienia do egzaminu poprawkowego

16 Prawo do wolności i nietykalności

17 Prawo do nietykalności WOLNOŚĆ OD PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ TTo zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej i nakaz poszanowania twojej godności: ozozakaz obrażania, opoponiżania, wyśmiewania, osostosowania presji psychicznej. Nikt nie może być poddany torturom ani nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu, karaniu, biciu.

18 Wolność od przemocy – praktyka:  Szkoła oraz Rodzice muszą cię chronić przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.  Nikt nie może zwracać się do ciebie w sposób obraźliwy.  Wszelkie kary, jakie stosuje się w szkole, muszą być zapisane w statucie szkoły i nie mogą naruszać nietykalności osobistej oraz godności ucznia.  Masz prawo do ochrony przed wyzyskiem, czyli przymusową pracą zarobkową,w jakiejkolwiek formie.  Masz prawo do ochrony przed pornografią i przemocą seksualną.

19 Prawo do wypowiedzi i wyrażania własnej opinii

20 Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii  To wolność posiadania i głoszenia bez przeszkód własnych poglądów na każdy temat i w dowolnej formie.  MASZ PRAWO DO WŁASNEGO ZDANIA. Pamiętaj, że: Prawo to może zostać ograniczone wobec naruszenia dóbr innych osób, a także ze względu na ochronę zdrowia i moralności.

21 Wolność wypowiedzi i wyrażania opinii w praktyce:  Masz prawo do wypowiadania opinii na temat programów i metod nauczania oraz spraw ważnych w życiu szkoły, klasy, samorządu.  Masz prawo do wyrażenia opinii i przedstawienia stanowiska we własnej sprawie (np. w sytuacji konfliktu) lub w sprawie decyzji dotyczących twojego kolegi.  O ile nie narusza dobra innych osób, możesz wygłaszać kontrowersyjne poglądy i opinie niezgodne z kanonem nauczania. Możesz np. wypowiadać własne sądy i opinie o bohaterach historycznych, literackich. Ale to nie zwalnia cię jednak od znajomości materiału nauczania.  Poglądy i opinie kontrowersyjne lub niezgodne z poglądami nauczyciela nie mogą mieć wpływu na okresowe oceny merytoryczne.  Masz prawo do przedstawiania radzie szkoły, radzie pedagogicznej oraz dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, także w dotyczących podstawowych praw uczniów.

22 Wolność religii lub przekonań

23  To możliwość uzewnętrzniania lub nie ujawnienia przekonań religijnych i światopoglądowych.  Chodzi też o równe traktowanie niezależnie od wyznawanej religii i światopoglądu i tolerancję wobec mniejszości religijnej, kulturowej oraz etnicznej. Pamiętaj, że: Dziecko ma prawo do wolności myśli, sumienia i wyznania, ale rodzicom przysługuje prawo ukierunkowania dziecka i pieczy nad korzystaniem przez nie z przysługującej mu wolności. Ograniczenie uzewnętrzniania wyznania lub przekonań może być wprowadzone ze względu np. na ochronę bezpieczeństwa publicznego, porządku publicznego, zdrowia i moralności, praw i wolności innych osób.

24 Wolność religii i przekonań w praktyce:  Uczniowie mogą uczestniczyć w lekcjach religii lub etyki. Te lekcje organizowane są przez szkołę na życzenie rodziców lub uczniów.  Nie uczestniczenie w nauce religii lub etyki nie może być powodem dyskryminacji przez kogokolwiek.  Masz prawo do swobody wyrażania myśli i przekonań, jeśli nie naruszasz tym dobra innych osób.  Nie możesz być zmuszany do uczestniczenia w obrzędach religijnych. Nie można Ci tego również zabronić.

25 Prawo do nauki

26 Państwo zobowiązane jest do tego, aby nauczanie podstawowe było bezpłatne. Nauka do 18. roku życia jest obowiązkowa. [...]. To po prostu stworzenie warunków do nauki dla każdego. Zgodnie z Konstytucją RP Każdy ma prawo do nauki. Prawo do nauki

27 Prawo do nauki – w praktyce:  Masz zapewniony swobodny dostęp na zajęcia lekcyjne. Zakazane jest ograniczanie tego prawa, np. wyproszenie Cię z klasy lub nie wpuszczenie do sali lekcyjnej z jakiegokolwiek powodu.  Masz prawo do pomocy w nauce, a także do pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym np. do udziału w zajęciach wyrównawczych.  Jeśli jesteś zdolny, po spełnieniu określonych warunków, masz prawo do indywidualnego toku lub programu nauki.  Nikt nie może Ci zabronić zapisania się do organizacji i stowarzyszeń działających na terenie szkoły.

28 Prawo do ochrony prywatności

29  Masz prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego.  Masz prawo do własnej korespondencji  Masz prawo do ciszy i spokoju

30 Prawo do ochrony prywatności- praktyka:  Szkoła ma prawo wiedzieć tylko tyle o uczniu, np. o jego sytuacji materialnej, ile uczeń i rodzice chcą o tym sami powiedzieć.  Wszelkie informacje dotyczące twojego życia prywatnego, np. sytuacji materialnej, stanu zdrowia, wyników testów psychologicznych, informacje dotyczące rodziny - wykształcenie rodziców, ewentualne problemy, np. alkoholizm, rozwód itd. znane wychowawcy czy innym pracownikom szkoły, nie mogą być rozpowszechniane.

31 Prawo równości

32  Wszystkie dzieci należy traktować równo  Masz prawo być jednakowo oceniany i traktowany bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy inny.  Masz prawo do jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu (np. nauczyciel - uczeń), a także masz zawsze prawo dowiedzenia swoich racji.

33 Kto może Ci pomóc przestrzegać i chronić Twoich praw w szkole? pedagogpsycholog wychowawca nauczyciel

34 Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

35

36 Kto może Ci pomóc przestrzegać i chronić Twoje prawa? Telefon alarmowy 112

37 0 801 12 00 02 Kto może Ci pomóc przestrzegać i chronić Twoje prawa?

38 Fundacja „Dzieci Niczyje” 116 111 Kto może Ci pomóc przestrzegać i chronić Twoje prawa?

39 Dziękujemy za uwagę ;) Iwona Wochnik pedagog Magdalena Białoskórska psycholog Szkoła podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi w Pyskowicach PAMIĘTAJ, MASZ SWOJE PRAWA !


Pobierz ppt "APEL. OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ PRAW DZIECKA 20 LISTOPADA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google