Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PRAWO KARNE XIX WIEKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PRAWO KARNE XIX WIEKU."— Zapis prezentacji:

1 PRAWO KARNE XIX WIEKU

2 DZIAŁY PRAWA KARNEGO NAUKA O PRZESTĘPSTWIE NAUKA O KARZE

3 NAUKA O PRZESTĘPSTWIE

4 ŹRÓDŁA PRZESTĘPCZOŚCI
I. INDETERMINISTYCZNE II. DETERMINISTYCZNE

5 UJĘCIE INDETERMINISTYCZNE
PRZEDKLASYCZNE KLASYCZNE PRZESTĘPSTWO TO PRZEJAW WOLNEJ WOLI JEDNOSTKI

6 UJĘCIE DETERMINISTYCZNE
ANTROPOLOGICZNE SOCJOLOGICZNE PRZESTĘPSTWO TO ZJAWISKO NATURALNE, PRZYRODNICZE, JEST WYRAZEM ZŁYCH SKŁONNOŚCI SPRAWCY PRZESTEPSTWO TO ZJAWISKO SPOŁECZNE, WYRAZ ANTYSPOŁECZNEGO CHARAKTERU SPRAWCY

7 OKREŚLANIE PRZESTĘPSTWA -UJĘCIA
MATERIALNE FORMALNE WYKAZ ZAMACHÓW NA OKREŚLONE DOBRA JEDNOSTKI LUB SPOŁECZNE CZYN ZAKAZANY POD GROŹBĄ KARY PRZEZ USTAWĘ KARNĄ OBOWIĄZUJĄCA W CZASIE JEGO POPEŁNIENIA (NULLUM CRIMEN SINE LEGE) -ZAKAZ LEX RETRO NON AGIT (PRAWO NIE DZIAŁA WSTECZ)

8 FORMALNA DEFINICJA PRZESTĘPSTWA
KODEKS KARNY NIEMIECKI 1871 § 2. Za czyn jedynie wówczas można skazać na karę, jeżeli ta kara przed popełnieniem czynu była w ustawie oznaczona. W razie różnicy ustaw od czasu popełnienia czynu do jego osądzenia zastosować należy ustawę łagodniejszą.

9 KATALOG PRZESTĘPSTW -KRYTERIA PODZIAŁU
I. TRYB ŚCIGANIA WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW SĄDOWYCH SANKCJA KARNA

10 TRYB ŚCIGANIA PUBLICZNE PRYWATNE
PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE Z OSKARŻENIA PUBLICZNEGO -ZWYCIĘSTWO ZASADY PUBLICZNOPRAWNEJ PRZESTĘPSTWO ŚCIGANE Z OSKARŻENIA PRYWATNEGO

11 PRZYKŁADY KODEKSÓW THERESIANA 1768 LANDRECHT PRUSKI 1794

12 WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW SĄDOWYCH
SĄDY ORGANY ADMINISTRACYJNE JÓZEFINA 1787 – ZBRODNIE KRYMINALNE FRANCISZKANA ZBRODNIE JÓZEFINA 1787 – ZBRODNIE POLITYCZNE FRANCISZKANA 1803 – PRZESTĘPSTWA POLICYJNE

13 SANKCJA KARNA ZBRODNIE WYSTĘPKI WYKROCZENIA
PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO PRAWU NATURY PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO UMOWIE SPOŁECZNEJ PRZESTĘPSTWA JAKO NARUSZENIE NORM POLICYJNO-PORZĄDKOWYCH

14 PRZYKŁADY KODEKSÓW KODEKS NAPOLEONA 1810 KODEKS KARZĄCY 1818
KODEKS PRUSKI 1851 KODEKS AUSTRIACKI 1852 KODEKS OGOLNONIEMIECKI 1871 KODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903

15 KLASYCZNE POJĘCIE PRZESTĘPSTWA
I. CZYN II. ZGODNY Z USTAWOWYM ZESPOŁEM ZNAMION BEZPRAWNY ZAWINIONY

16 KLASYCZNE POJĘCIE PRZESTĘPSTWA
PRZEDMIOTOWA STRONA PRZESTĘPSTWA PODMIOTOWA NAUKA O ZESPOLE USTAWOWYCH ZNAMION CZYNU ZABRONIONEGO -ZASADA OBIEKTYWIZMU NAUKA O WINIE (STOSUNKU SPRAWCY DO CZYNU) -ZASADA SUBIEKTYWIZMU

17 PRZYKŁAD OPISU CZYNU ZGODNEGO Z USTAWOWYM ZESPOŁEM ZNAMION
KODEKS KARZĄCY KROLESTWA POLSKIEGO 1818 Art Morderstwo. Kto w zamiarze odjęcia życia człowiekowi dopuszcza się czynu, z którego śmierć koniecznie następuje, ten zbrodnie morderstwa popełnia.

18 TEORIE WINY ( STOSUNEK PSYCHICZNY +OCENA)
PSYCHOLOGICZNA NORMATYWNA ZWIĄZEK PSYCHICZNY SPRAWCY Z CZYNEM -BRAK ELEMENTU OCENY PRZEZ SPRAWCĘ SWEGO POSTĘPOWANIA OSOBISTA ZARZUCALNOŚĆ (NAGANNOŚĆ POSTĘPOWANIA) -ZASZŁOŚĆ PSYCHICZNA ORAZ OCENA CZYNU

19 RODZAJE WINY WINA UMYŚLNA WINA NIEUMYŚLNA
ZAMIAR BEZPOŚREDNI (DOLUS DIRECTUS) – sprawca chce…. ZAMIAR EWENTUALNY (DOLUS EVENTUALIS) – sprawca przewiduje i się godzi…. ZAMIAR POŚREDNI (DOLUS INDIRECTUS) – sprawca odpowiada za wszystkie skutki, nawet niezamierzone… LEKKOMYŚLNOŚĆ –sprawca przewiduje lecz bezpodstawnie przypuszcza, że uniknie…. NIEDBALSTWO – sprawca nie przewiduje ale powinien i mógł przewidzieć….

20 PRZYKŁADY KODEKS KARZĄCY 1818: Art. 16. O złym zamiarze.
Nie masz zbrodni bez złego zamiaru. Zły zamiar nie tylko jest wtenczas, gdy zły skutek, który z czynu nastąpił był przewidziany i zamierzony, ale i wtenczas, gdy w inny zły skutek, który z onegoż rzeczywiście wyniknął, podług naturalnego biegu rzeczy łatwo mógł być przewidziany.

21 PRZYKŁADY KODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903:
48. Przestępstwo będzie uważane za umyślne nie tylko gdy winowajca pragnął jego popełnienia, lecz także świadomie godził się z nastąpieniem skutku warunkującego przestępność czynu. Przestępstwo będzie uważane za nieostrożne nie tylko gdy go winowajca nie przewidział, choć mógł lub powinien był je przewidzieć, lecz także gdy przewidując nastąpienie skutku, warunkującego przestępność czynu, lekkomyślnie przypuszczał, że skutkowi temu zapobiegnie.

22 PRZYCZYNY BEZKARNOŚCI
BRAK BEZPRAWNOŚCI BRAK WINY OBRONA KONIECZNA STAN WYŻSZEJ KONIECZNOŚCI BRAK POCZYTALNOŚCI NIEDOJRZAŁOŚĆ WIEKU (NIELETNIOŚĆ) -SYSTEM DWÓCH OKRESÓW (GRANICA WIEKU 16 LAT; ODPOWIEDZIALNOŚC OGRANICZONA I PEŁNA – KODEKS NAPOLEONA 1810 – ZMIANA PRZYJĘCIE SYSTEMU TRZECH OKRESÓW) -SYSTEM TRZECH OKRESÓW (BEZWARUNKOWA NIEODPOWIEDZIALNOŚĆ, WARUNKOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ, BEZWARUNKOWA ODPOWIEDZIALNOŚĆ – KODEKS AUSTRIACKI 1852, KODEKS OGÓLNONIEMIECKI 1871, KODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903)

23 PRZYKŁADY KODEKS KARZĄCY 1818:
Art. 17. Przyczyny wymawiające zły zamiar. Czyn lub opuszczenie nie poczytuje się za zbrodnię, jeżeli: a) sprawca używania rozumu jest zupełnie pozbawiony; b) cierpi zmysłów pomieszanie i w czasie takowym dopuścił się szkodliwego czynu; c) jeżeli popełnił czyn szkodliwy, jednak w zupełnym – bez zamiaru popełnienia zbrodni – pijaństwie albo w takowym zmysłów obłąkaniu, iż sam nie wiedział, co czynił […].

24 PRZYKŁADY KODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903:
38. Nie będzie poczytane za winę przestępstwo, popełnione przez osobę, która w czasie jego popełnienia nie mogła rozumieć natury i znaczenia tego co czyniła lub kierować swojemi postępkami wskutek chorobliwego rozstroju czynności duchowych albo nieprzytomności, albo też niedorozwoju umysłowego, pochodzącego z wady cielesnej lub choroby. 40. Nie będzie poczytane za winę przestępstwo, popełnione przez małoletniego, który nie skończył lat dziesięciu. 41. Nie będzie poczytane za winę przestępstwo, popełnione przez małoletniego od lat dziesięciu do siedemnastu, który nie mógł rozumieć natury i znaczenia tego, co czynił, lub kierować swemi postępkami […].

25 FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA
ZJAWISKOWA STADIALNA -PODŻEGANIE -POMOCNICTWO -POPLECZNICTWO ZASADA AKCESORYJNOŚCI – ODPOWIEDZIALNOŚĆ UZALEŻNIONA OD ODPOWIEDZIALNOŚCI SPRAWCY (LANDRECHT PRUSKI 1794) PRÓBY JEJ PRZEŁAMANIA (INDYWIDUALIZACJA ODPOWIEDZIALNOŚCI – JÓZEFINA 1787) -ZAMIAR (KARALNOŚĆ PRZY NAJCIĘŻSZYCH PRZESTĘPSTWACH, JEŚLI BYŁ UJAWNIONY – KKGIP 1847) -PRZYGOTOWANIE (KARALNOŚĆ PRZY NAJCIĘŻSZYCH PRZESTĘPSTWACH – KKGIP 1847) -USIŁOWANIE (KARALNOŚĆ NA RÓWNI Z DOKONANIEM – KODEKS KARZĄCY 1818, KKGIP 1847; ŁAGODNIEJ – KODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903)

26 UDZIAŁ W PRZESTĘPSTWIE
KODEKS KARNY NIEMIECKI 1871: § 47. Jeżeli kilku popełnia przestepstwo wspólne, każdy podlega karze jako sprawca. § 48. Jako podżegacz ulega karze, kto umyślnie nakłonił innego do popełnienia przezeń przestępstwa podarunkami lub obietnicą, groźbą, nadużyciem powagi lub władzy, umyślnem wywołaniem lub podtrzymywaniem błędu albo innemi sposobami. Podżegaczowi należy wymierzyć karę podług tej samej ustawy, jaką stosuje się do czynu, do którego świadomie podżegał. § 49. Jako pomocnik ulega karze, kto radą lub czynem świadomie pomógł sprawcy do popełnienia zbrodni albo występku. Pomocnikowi należy wymierzyć karę według tej samej ustawy, jaka stosuje się do czynu, do którego świadomie dopomógł, ma ja atoli złagodzić według zasad przyjętych dla karania za usiłowanie.

27 USIŁOWANIE - PRZYKŁAD KODEKS KARNY NIEMIECKI 1871:
§ 43. Kto urzeczywistnił postanowienie popełnienia zbrodni lub występku czynami obejmującymi początek wykonania tej zbrodni lub występku, tego należy ukarać za usiłowanie, jeżeli zamierzonej zbrodni lub wystepku nie dokonano. Wszelako usiłowanie wystepku w tych jedynie wypadkach ulega karze, w których ustawa wyraźnie to postanawia. § 44. Za usiłowaną zbrodnię lub występek należy karać łagodniej, niż za dokonaną.

28 NAUKA O KARZE

29 SPOSOBY OKREŚLANIA KAR
KARY NIEOKREŚLONE BEZWZGLĘDNIE KARY ARBITRALNE, DECYDUJE SĘDZIA (THERESIANA 1768) KARY OKREŚLONE BEZWZGLĘDNIE AUTOMATYZM KARY, BRAK JAKIEGOKOLWIEK WYBORU (LANDRECHT PRUSKI 1794) KARY WZGLĘDNIE OKREŚLONE „WIDEŁKI” (Józefina 1787, Kodeks Napoleona 1810)

30 PODZIAŁ KAR KARY ZASADNICZE KARY DODATKOWE ŚMIERCI
POZBAWIENIA WOLNOŚCI KARY MAJĄTKOWE OBLIGATORYJNE -Śmierć cywilna -Utrata praw stanowych, rodzinnych i majątkowych -Konfiskata majątku -Chłosta FAKULTATYWNE -Utrata lub ograniczenie praw obywatelskich, politycznych, cywilnych -Zakaz uprawniania zawodu -Oddanie pod dozór policyjny -Wygnanie z oznaczonego miejsca lub kraju -Ogłoszenie wyroku w prasie

31 KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI
SYSTEM PENSYLWAŃSKI (CELKOWY) Pełna izolacja więźniów SYSTEM AUBURNSKI wspólna praca w dzień w całkowitym milczeniu SYSTEM PROGRESYWNY (KLASYFYKACYJNY) Podział więźniów na kategorie; możliwość przejścia do wyższej o złagodzonym reżimie w razie dobrego sprawowania


Pobierz ppt "PRAWO KARNE XIX WIEKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google