Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

XIX WIEKU PRAWO KARNE. DZIAŁY PRAWA KARNEGO I. NAUKA O PRZEST Ę PSTWIE II. NAUKA O KARZE.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "XIX WIEKU PRAWO KARNE. DZIAŁY PRAWA KARNEGO I. NAUKA O PRZEST Ę PSTWIE II. NAUKA O KARZE."— Zapis prezentacji:

1 XIX WIEKU PRAWO KARNE

2 DZIAŁY PRAWA KARNEGO I. NAUKA O PRZEST Ę PSTWIE II. NAUKA O KARZE

3 NAUKA O PRZESTĘPSTWIE

4 ŹRÓDŁA PRZESTĘPCZOŚCI I. INDETERMINISTYCZNE II. DETERMINISTYCZNE

5 UJĘCIE INDETERMINISTYCZNE PRZEDKLASYCZNEKLASYCZNE PRZEST Ę PSTWO TO PRZEJAW WOLNEJ WOLI JEDNOSTKI

6 UJĘCIE DETERMINISTYCZNE ANTROPOLOGICZNESOCJOLOGICZNE PRZEST Ę PSTWO TO ZJAWISKO NATURALNE, PRZYRODNICZE, JEST WYRAZEM ZŁYCH SKŁONNO Ś CI SPRAWCY PRZESTEPSTWO TO ZJAWISKO SPOŁECZNE, WYRAZ ANTYSPOŁECZNEGO CHARAKTERU SPRAWCY

7 OKREŚLANIE PRZESTĘPSTWA -UJĘCIA MATERIALNEFORMALNE WYKAZ ZAMACHÓW NA OKRE Ś LONE DOBRA JEDNOSTKI LUB SPOŁECZNE CZYN ZAKAZANY POD GRO Ź B Ą KARY PRZEZ USTAW Ę KARN Ą OBOWI Ą ZUJ Ą CA W CZASIE JEGO POPEŁNIENIA (NULLUM CRIMEN SINE LEGE) -ZAKAZ LEX RETRO NON AGIT (PRAWO NIE DZIAŁA WSTECZ)

8 FORMALNA DEFINICJA PRZESTĘPSTWA KODEKS KARNY NIEMIECKI 1871 § 2. Za czyn jedynie wówczas mo ż na skaza ć na kar ę, je ż eli ta kara przed popełnieniem czynu była w ustawie oznaczona. W razie ró ż nicy ustaw od czasu popełnienia czynu do jego os ą dzenia zastosowa ć nale ż y ustaw ę łagodniejsz ą.

9 KATALOG PRZESTĘPSTW -KRYTERIA PODZIAŁU I. TRYB Ś CIGANIA WŁA Ś CIWO ŚĆ ORGANÓW S Ą DOWYCH SANKCJA KARNA

10 TRYB ŚCIGANIA PUBLICZNEPRYWATNE PRZEST Ę PSTWO Ś CIGANE Z OSKAR Ż ENIA PUBLICZNEGO -ZWYCI Ę STWO ZASADY PUBLICZNOPRAWNEJ PRZEST Ę PSTWO Ś CIGANE Z OSKAR Ż ENIA PRYWATNEGO

11 PRZYKŁADY KODEKSÓW I. THERESIANA 1768 II. LANDRECHT PRUSKI 1794

12 WŁAŚCIWOŚĆ ORGANÓW SĄDOWYCH S Ą DY ORGANY ADMINISTRACYJNE I.JÓZEFINA 1787 – ZBRODNIE KRYMINALNE II.FRANCISZKANA 1803 - ZBRODNIE I.JÓZEFINA 1787 – ZBRODNIE POLITYCZNE II.FRANCISZKANA 1803 – PRZEST Ę PSTWA POLICYJNE

13 SANKCJA KARNA ZBRODNIEWYST Ę PKIWYKROCZENIA PRZEST Ę PSTWA PRZECIWKO PRAWU NATURY PRZEST Ę PSTWA PRZECIWKO UMOWIE SPOŁECZNEJ PRZEST Ę PSTWA JAKO NARUSZENIE NORM POLICYJNO- PORZ Ą DKOWYCH

14 PRZYKŁADY KODEKSÓW I. KODEKS NAPOLEONA 1810 II. KODEKS KARZ Ą CY 1818 III. KODEKS PRUSKI 1851 IV. KODEKS AUSTRIACKI 1852 V. KODEKS OGOLNONIEMIECKI 1871 VI. KODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903

15 KLASYCZNE POJĘCIE PRZESTĘPSTWA I. CZYN II. ZGODNY Z USTAWOWYM ZESPOŁEM ZNAMION BEZPRAWNY ZAWINIONY

16 KLASYCZNE POJĘCIE PRZESTĘPSTWA PRZEDMIOTOWA STRONA PRZEST Ę PSTWA PODMIOTOWA STRONA PRZEST Ę PSTWA NAUKA O ZESPOLE USTAWOWYCH ZNAMION CZYNU ZABRONIONEGO -ZASADA OBIEKTYWIZMU NAUKA O WINIE (STOSUNKU SPRAWCY DO CZYNU) -ZASADA SUBIEKTYWIZMU

17 PRZYKŁAD OPISU CZYNU ZGODNEGO Z USTAWOWYM ZESPOŁEM ZNAMION KODEKS KARZ Ą CY KROLESTWA POLSKIEGO 1818 Art.. 113. Morderstwo. Kto w zamiarze odj ę cia ż ycia człowiekowi dopuszcza si ę czynu, z którego ś mier ć koniecznie nast ę puje, ten zbrodnie morderstwa popełnia.

18 TEORIE WINY ( STOSUNEK PSYCHICZNY +OCENA) PSYCHOLOGICZNANORMATYWNA ZWI Ą ZEK PSYCHICZNY SPRAWCY Z CZYNEM -BRAK ELEMENTU OCENY PRZEZ SPRAWC Ę SWEGO POST Ę POWANIA OSOBISTA ZARZUCALNO ŚĆ (NAGANNO ŚĆ POST Ę POWANIA) -ZASZŁO ŚĆ PSYCHICZNA ORAZ OCENA CZYNU

19 RODZAJE WINY WINA UMY Ś LNAWINA NIEUMY Ś LNA I.ZAMIAR BEZPO Ś REDNI (DOLUS DIRECTUS) – sprawca chce…. II.ZAMIAR EWENTUALNY (DOLUS EVENTUALIS) – sprawca przewiduje i si ę godzi…. III.ZAMIAR PO Ś REDNI (DOLUS INDIRECTUS) – sprawca odpowiada za wszystkie skutki, nawet niezamierzone… I.LEKKOMY Ś LNO ŚĆ –sprawca przewiduje lecz bezpodstawnie przypuszcza, ż e uniknie…. II.NIEDBALSTWO – sprawca nie przewiduje ale powinien i mógł przewidzie ć ….

20 PRZYKŁADY KODEKS KARZ Ą CY 1818: Art. 16. O złym zamiarze. Nie masz zbrodni bez złego zamiaru. Zły zamiar nie tylko jest wtenczas, gdy zły skutek, który z czynu nast ą pił był przewidziany i zamierzony, ale i wtenczas, gdy w inny zły skutek, który z onego ż rzeczywi ś cie wynikn ą ł, podług naturalnego biegu rzeczy łatwo mógł by ć przewidziany.

21 PRZYKŁADY KODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903: 48. Przest ę pstwo b ę dzie uwa ż ane za umy ś lne nie tylko gdy winowajca pragn ą ł jego popełnienia, lecz tak ż e ś wiadomie godził si ę z nast ą pieniem skutku warunkuj ą cego przest ę pno ść czynu. Przest ę pstwo b ę dzie uwa ż ane za nieostro ż ne nie tylko gdy go winowajca nie przewidział, cho ć mógł lub powinien był je przewidzie ć, lecz tak ż e gdy przewiduj ą c nast ą pienie skutku, warunkuj ą cego przest ę pno ść czynu, lekkomy ś lnie przypuszczał, ż e skutkowi temu zapobiegnie.

22 PRZYCZYNY BEZKARNOŚCI BRAK BEZPRAWNO Ś CIBRAK WINY 1.OBRONA KONIECZNA 2.STAN WY Ż SZEJ KONIECZNO Ś CI 1.BRAK POCZYTALNO Ś CI 1.NIEDOJRZAŁO ŚĆ WIEKU (NIELETNIO ŚĆ ) -SYSTEM DWÓCH OKRESÓW (GRANICA WIEKU 16 LAT; ODPOWIEDZIALNO Ś C OGRANICZONA I PEŁNA – KODEKS NAPOLEONA 1810 – ZMIANA 1912- PRZYJ Ę CIE SYSTEMU TRZECH OKRESÓW) -SYSTEM TRZECH OKRESÓW (BEZWARUNKOWA NIEODPOWIEDZIALNO ŚĆ, WARUNKOWA ODPOWIEDZIALNO ŚĆ, BEZWARUNKOWA ODPOWIEDZIALNO ŚĆ – KODEKS AUSTRIACKI 1852, KODEKS OGÓLNONIEMIECKI 1871, KODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903)

23 PRZYKŁADY KODEKS KARZ Ą CY 1818: Art. 17. Przyczyny wymawiaj ą ce zły zamiar. Czyn lub opuszczenie nie poczytuje si ę za zbrodni ę, je ż eli: a) sprawca u ż ywania rozumu jest zupełnie pozbawiony; b) cierpi zmysłów pomieszanie i w czasie takowym dopu ś cił si ę szkodliwego czynu; c) je ż eli popełnił czyn szkodliwy, jednak w zupełnym – bez zamiaru popełnienia zbrodni – pija ń stwie albo w takowym zmysłów obł ą kaniu, i ż sam nie wiedział, co czynił […].

24 PRZYKŁADY KODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903: 38. Nie b ę dzie poczytane za win ę przest ę pstwo, popełnione przez osob ę, która w czasie jego popełnienia nie mogła rozumie ć natury i znaczenia tego co czyniła lub kierowa ć swojemi post ę pkami wskutek chorobliwego rozstroju czynno ś ci duchowych albo nieprzytomno ś ci, albo te ż niedorozwoju umysłowego, pochodz ą cego z wady cielesnej lub choroby. 40. Nie b ę dzie poczytane za win ę przest ę pstwo, popełnione przez małoletniego, który nie sko ń czył lat dziesi ę ciu. 41. Nie b ę dzie poczytane za win ę przest ę pstwo, popełnione przez małoletniego od lat dziesi ę ciu do siedemnastu, który nie mógł rozumie ć natury i znaczenia tego, co czynił, lub kierowa ć swemi post ę pkami […].

25 FORMY POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA ZJAWISKOWASTADIALNA -POD Ż EGANIE -POMOCNICTWO -POPLECZNICTWO ZASADA AKCESORYJNO Ś CI – ODPOWIEDZIALNO ŚĆ UZALE Ż NIONA OD ODPOWIEDZIALNO Ś CI SPRAWCY (LANDRECHT PRUSKI 1794) PRÓBY JEJ PRZEŁAMANIA (INDYWIDUALIZACJA ODPOWIEDZIALNO Ś CI – JÓZEFINA 1787) -ZAMIAR (KARALNO ŚĆ PRZY NAJCI ĘŻ SZYCH PRZEST Ę PSTWACH, JE Ś LI BYŁ UJAWNIONY – KKGIP 1847) -PRZYGOTOWANIE (KARALNO ŚĆ PRZY NAJCI ĘŻ SZYCH PRZEST Ę PSTWACH – KKGIP 1847) -USIŁOWANIE (KARALNO ŚĆ NA RÓWNI Z DOKONANIEM – KODEKS KARZ Ą CY 1818, KKGIP 1847; ŁAGODNIEJ – KODEKS ROSYJSKI TAGANCEWA 1903)

26 UDZIAŁ W PRZESTĘPSTWIE KODEKS KARNY NIEMIECKI 1871: § 47. Je ż eli kilku popełnia przestepstwo wspólne, ka ż dy podlega karze jako sprawca. § 48. Jako pod ż egacz ulega karze, kto umy ś lnie nakłonił innego do popełnienia przeze ń przest ę pstwa podarunkami lub obietnic ą, gro ź b ą, nadu ż yciem powagi lub władzy, umy ś lnem wywołaniem lub podtrzymywaniem bł ę du albo innemi sposobami. Pod ż egaczowi nale ż y wymierzy ć kar ę podług tej samej ustawy, jak ą stosuje si ę do czynu, do którego ś wiadomie pod ż egał. § 49. Jako pomocnik ulega karze, kto rad ą lub czynem ś wiadomie pomógł sprawcy do popełnienia zbrodni albo wyst ę pku. Pomocnikowi nale ż y wymierzy ć kar ę według tej samej ustawy, jaka stosuje si ę do czynu, do którego ś wiadomie dopomógł, ma ja atoli złagodzi ć według zasad przyj ę tych dla karania za usiłowanie.

27 USIŁOWANIE - PRZYKŁAD KODEKS KARNY NIEMIECKI 1871: § 43. Kto urzeczywistnił postanowienie popełnienia zbrodni lub wyst ę pku czynami obejmuj ą cymi pocz ą tek wykonania tej zbrodni lub wyst ę pku, tego nale ż y ukara ć za usiłowanie, je ż eli zamierzonej zbrodni lub wystepku nie dokonano. Wszelako usiłowanie wystepku w tych jedynie wypadkach ulega karze, w których ustawa wyra ź nie to postanawia. § 44. Za usiłowan ą zbrodni ę lub wyst ę pek nale ż y kara ć łagodniej, ni ż za dokonan ą.

28 NAUKA O KARZE

29 SPOSOBY OKREŚLANIA KAR KARY NIEOKRE Ś LONE BEZWZGL Ę DNIE KARY ARBITRALNE, DECYDUJE S Ę DZIA (THERESIANA 1768) KARY OKRE Ś LONE BEZWZGL Ę DNIE AUTOMATYZM KARY, BRAK JAKIEGOKOLWIEK WYBORU (LANDRECHT PRUSKI 1794) KARY WZGL Ę DNIE OKRE Ś LONE „WIDEŁKI” (Józefina 1787, Kodeks Napoleona 1810)

30 PODZIAŁ KAR KARY ZASADNICZEKARY DODATKOWE Ś MIERCI POZBAWIENIA WOLNO Ś CI KARY MAJ Ą TKOWE OBLIGATORYJNE - Ś mier ć cywilna -Utrata praw stanowych, rodzinnych i maj ą tkowych -Konfiskata maj ą tku -Chłosta FAKULTATYWNE -Utrata lub ograniczenie praw obywatelskich, politycznych, cywilnych -Zakaz uprawniania zawodu -Oddanie pod dozór policyjny -Wygnanie z oznaczonego miejsca lub kraju -Ogłoszenie wyroku w prasie

31 KARA POZBAWIENIA WOLNOŚCI SYSTEM PENSYLWA Ń SKI (CELKOWY) Pełna izolacja wi ęź niów SYSTEM AUBURNSKIwspólna praca w dzie ń w całkowitym milczeniu SYSTEM PROGRESYWNY (KLASYFYKACYJNY) Podział wi ęź niów na kategorie; mo ż liwo ść przej ś cia do wy ż szej o złagodzonym re ż imie w razie dobrego sprawowania


Pobierz ppt "XIX WIEKU PRAWO KARNE. DZIAŁY PRAWA KARNEGO I. NAUKA O PRZEST Ę PSTWIE II. NAUKA O KARZE."

Podobne prezentacje


Reklamy Google