Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego.
Delegatura NIK w Lublinie NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Lublin, luty 2014

2 ORGANIZACJA KONTROLI Kontrola została przeprowadzona w okresie od lutego do czerwca 2013 przez sześć delegatur NIK: w Katowicach, Kielcach, Lublinie Łodzi, Poznaniu i Warszawie. Skontrolowano łącznie 31 jednostek, w tym: 6 urzędów wojewódzkich, 18 urzędów miast (w tym siedem, w których w strukturze organizacyjnej była straż miejska), 6 straży miejskich stanowiących wydzielone jednostki organizacyjne oraz Zakład Obsługi Systemu Monitoringu w Warszawie Kontrolą objęto lata 2010 – 2013 (do czerwca).

3 Cel kontroli Cel kontroli: ocena funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego (w tym: działania na etapie tworzenia systemów monitoringu wizyjnego, ich finansowanie i wykorzystanie, ochrona danych osobowych oraz nadzór nad prowadzonym monitoringiem).

4 Monitoring Monitoring (wizyjny) – system długookresowej lub powtarzalnej obserwacji danego typu zjawisk lub reakcji na nie. Potocznie jest określany jako obserwacja na monitorach obrazu transmitowanego z danego miejsca za pomocą zainstalowanych tam kamer i odpowiednich łączy. Dobrze zaprojektowany i sprawnie działający system monitoringu wpływa na wzrost poczucia bezpieczeństwa obywateli, pełni funkcję prewencyjną oraz pomaga zidentyfikować sprawców przestępstw, aktów wandalizmu, wypadków.

5 Istotne ustalenia kontroli
Brak jest jednolitych regulacji prawnych i standardów prowadzenia monitoringu miejsc publicznych. Nieprzestrzeganie przez jednostki prowadzące monitoring wymogów w zakresie ochrony danych osobowych. Brak nadzoru nad funkcjonowaniem miejskich systemów monitoringu.

6 Główne wnioski Uregulować w ustawie zasady i warunki prowadzenia obserwacji i rejestracji przy użyciu środków technicznych obrazów zdarzeń w miejscach publicznych oraz wykorzystanie gromadzonych danych, a także system nadzoru (przesłanki uzasadniające prowadzenie monitoringu miejsc publicznych, podmioty uprawnione do prowadzenia monitoringu, minimalne standardy funkcjonowania systemów monitoringu, podmioty nadzorujące prowadzenie i korzystanie z monitoringu). Określić w ustawie, w korelacji z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zasady ochrony danych osobowych pochodzących z monitoringu wizyjnego.

7 CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA

8 Cel kontroli Cel kontroli: ocena funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego: Skontrolowano: działania na etapie tworzenia systemów monitoringu (projektowanie, budowa, rozbudowa), wykorzystanie systemów (organizacja obsługi, współpraca z formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo), finansowanie systemu nadzór nad prowadzonym monitoringiem. realizację obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

9 Zakres podmiotowy kontroli, czas objęty kontrolą
Skontrolowano łącznie 31 jednostki, w tym: sześć urzędów wojewódzkich (w: Katowicach, Kielcach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu i Warszawie), 18 urzędów miast, w tym siedem, w których w strukturze organizacyjnej była straż miejska), sześć straży miejskich (stanowiących wydzielone jednostki organizacyjne), Zakład Obsługi Systemu Monitoringu w Warszawie) Kontrolą objęto lata 2010 – 2013 (do czerwca).

10 Ustalenia kontroli Brak jest jednolitych regulacji prawnych i standardów prowadzenia monitoringu miejsc publicznych. Niewywiązywanie się jednostek prowadzących monitoring z obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Niezapewnienie warunków do prawidłowego funkcjonowania systemu monitoringu. Niedookreślony i niedostateczny nadzór nad funkcjonowaniem miejskich systemów monitoringu.

11 Brak regulacji prawnych prowadzenia monitoringu
Zarówno Konstytucja RP (art. 47), jaki i ratyfikowana przez Polskę (1993 r.) Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności (art. 8) stanowią, że każdy ma prawo do poszanowania i ochrony życia prywatnego.

12 Brak regulacji prawnych prowadzenia monitoringu
Ingerencja władzy publicznej w korzystanie z tych praw (art. 31 ust 3 Konstytucji RP) możliwa jest wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez ustawę i koniecznych w demokratycznym społeczeństwie z uwagi na bezpieczeństwo państwowe, bezpieczeństwo publiczne lub dobrobyt gospodarczy kraju, ochronę porządku i zapobieganie przestępstwom, ochronę zdrowia i moralności lub ochronę praw i wolności osób.

13 Brak regulacji prawnych prowadzenia monitoringu
Uprawnienia do monitorowania przestrzeni publicznej są rozproszone i dotyczą tzw. służb mundurowych Przepisy regulujące prowadzenie monitoringu miejsc publicznych na terenie gminy- ustawy o strażach gminnych (art. 11 ust. 2) - nie dotyczą innych, niż straż gminna (miejska) jednostek prowadzących monitoring miejsc publicznych (inne jednostki gminy, wydziały lub podmioty zewnętrzne – np. firmy ochroniarskie).

14 Brak regulacji prawnych prowadzenia monitoringu
Ustawodawca uczynił straż gminną także wyłącznym adresatem rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych przez straż gminną (miejską), nie wprowadzając odrębnych regulacji dla innych podmiotów prowadzących monitoring. Tym samym przepisy tego rozporządzenia, określające obowiązki związane z prowadzeniem miejskiego systemu monitoringu nie dotyczą innych, niż straż gminna, jednostek organizacyjnych gminy czy też podmiotów zewnętrznych.

15 Brak regulacji prawnych prowadzenia monitoringu
Gminy w ramach wykonywania zadania własnego w zakresie zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty, do których zaliczają się również sprawy porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli (art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy o samorządzie gminnym) powierzały prowadzenie miejskiego systemu monitoringu wizyjnego zarówno Policji, straży gminnej (miejskiej) jak i innym jednostkom organizacyjnym gminy lub podmiotom zewnętrznym działającym na zlecenie gminy.

16 Brak regulacji prawnych prowadzenia monitoringu
Spośród 18 skontrolowanych jednostek prowadzących system monitoringu, w pięciu przypadkach czynności te były wykonywane przez podmioty inne niż straż miejska: Radom – Wydział Ochrony Urzędu Miejskiego. Warszawa − Zakład Obsługi Systemu Monitoringu Wizyjnego (jednostkę budżetową m.st. Warszawy). Zabrze –wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Katowice – Policję, Straż Miejską jak również przez operatorów zatrudnionych przez Klasztor Franciszkanów (Centrum Obserwacji Klasztoru Franciszkanów), przez pracowników firmy ochroniarskiej (Centrum Obserwacji Miejskiego Ośrodka Sportu i rekreacji), przez wolontariuszy i praktykantów z Urzędu Pracy (Centrum Obserwacji Kozielska) Piekary Śląskie – firma ochroniarska

17 Brak regulacji prawnych prowadzenia monitoringu
W oparciu o wyniki kontroli sformułowano propozycję wniosku do Rady Ministrów o podjęcie inicjatywy legislacyjnej, celem uregulowania w ustawie zasad i warunków prowadzenia obserwacji i rejestracji przy użyciu środków technicznych obrazów zdarzeń w miejscach publicznych oraz precyzyjne określenie: przesłanek uzasadniających prowadzenie monitoringu miejsc publicznych; podmiotów uprawnionych do prowadzenia monitoringu; obowiązków podmiotów prowadzących monitoring w zakresie ochrony danych osobowych; minimalnych standardów funkcjonowania systemów monitoringu, w tym norm dotyczących liczby obrazów obserwowanych przez jednego pracownika; podmiotów nadzorujących prowadzenie i korzystanie z monitoringu.

18 Brak dostatecznej ochrony danych osobowych.
Utrwalone w systemie monitoringu na elektronicznym nośniku wizerunki osób (zbierane w celu ewentualnej identyfikacji osób) tworzą zbiór danych osobowych, podlegających ochronie przewidzianej w ustawie o ochronie danych osobowych . Stwierdzono, że jedynie 10 z 18 objętych kontrolą jednostek prowadzących miejski system monitoringu zgłosiło zbiory danych z tego systemu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych.

19 Brak dostatecznej ochrony danych osobowych.
Warunkiem rozpoczęcia i prowadzenia obserwacji i rejestracji obrazów zdarzeń (zawierających wizerunki osób oraz sposób ich zachowania) miejsc publicznych jest zgłoszenie zbioru danych z systemu monitoringu do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych. Zgodnie z art. 46 ustawy o ochronie danych osobowych administrator danych może rozpocząć ich przetwarzanie w zbiorze danych po zgłoszeniu tego zbioru Generalnemu Inspektorowi.

20 Brak dostatecznej ochrony danych osobowych.
Zbiory danych osobowych z monitoringu zgłoszone zostały do rejestracji GIODO jedynie w przypadku ośmiu systemów miejskiego monitoringu wizyjnego (w tym pięć w trakcie kontroli NIK) na osiemnaście objętych kontrolą. Według kontrolowanych powodem ich zaniedbania było brak jasnych i szczegółowych regulacji prawnych odnoszących się bezpośrednio do danych osobowych z prowadzonego monitoringu miejskiego.

21 Brak dostatecznej ochrony danych osobowych.
Niezapewnienie ochrony przetwarzanych danych osobowych z systemu monitoringu stwierdzono w siedmiu skontrolowanych jednostkach prowadzących system monitoringu (brak odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych m.in. niezabezpieczenie komputera, na którym przetwarzano obrazy z kamer przed dostępem osób nieuprawnionych, dopuszczono do przetwarzania danych z monitoringu osoby nieposiadające upoważnienia nadanego przez administratora danych).

22 Funkcjonowanie monitoringu – liczba kamer, koszty.
Na początku okresu objętego kontrolą tj. w 2010 liczba kamer wchodzących w skład objętych kontrolą (18) systemów monitoringu wynosiła 846, do końca 2012 r. liczba ta wzrosła do 1077 kamer. Koszty funkcjonowania systemów monitoringu w latach wyniosły 80,4 mln zł, w tym koszty związane z ich rozbudową 19,5 mln. Wykonawców budowy/rozbudowy systemu monitoringu wyłoniono zgodnie z przepisami Prawa zamówień publicznych, a wydatki na ten cel poniesiono w sposób oszczędny.

23 Funkcjonowanie monitoringu – zdarzenia.
W latach (I półrocze) wykorzystując skontrolowane systemy monitoringu wizyjnego, zaobserwowano i zarejestrowano w miejscach publicznych łącznie ponad 152 tys. obrazów zdarzeń, obejmujących m.in. pobicia i rozboje (3.242), kradzieże (880), dewastacje mienia (2.706), zakłócanie ładu i porządku publicznego (7.312). Informacje o tych zdarzeniach przekazywane były Policji (26%), straży miejskiej lub innej formacji stosownie do potrzeby (np. straży pożarnej, pogotowiu ratunkowemu).

24 Funkcjonowanie monitoringu – ważniejsze ustalenia.
Skuteczność poszczególnych systemów zależała od wielu czynników i działań podejmowanych na etapie budowy systemów jak również w trakcie ich funkcjonowania.

25 Funkcjonowanie monitoringu – polityka bezpieczeństwa.
Aby system monitoringu był skuteczny powinien on stanowić element skoordynowanych działań na terenie gminy. Opracowane dokumenty określające strategię bezpieczeństwa w gminie posiadało 13 gmin, definiowały one system monitoringu jako narzędzie pomocne w przeciwdziałaniu zdarzeniom. Jako dobrą praktykę i rzetelne działanie uznano, wobec braku ustawowego obowiązku, opracowanie tych programów

26 Funkcjonowanie monitoringu – kryteria oceny skuteczności monitoringu.
Miasta nie określiły kryteriów oceny skuteczności oraz niezbędności systemów monitoringu (16 przypadków, wyjątkami były: Zabrze i Poznań). Tym samym nie miały instrumentów pozwalających na dokonanie obiektywnej oceny działania systemu oraz wyznaczenie kierunków i zakresu jego dalszego rozwoju. Kontrolowani wskazywali brak prawnego obowiązku opracowania kryteriów/wskaźników rezultatu pozwalających dokonać pomiaru realizacji wyznaczonych celów miejskiego systemu monitoringu.

27 Funkcjonowanie monitoringu – umiejscowienie kamer.
Lokalizację kamer poprzedzono rozpoznaniem występowania zagrożeń/zdarzeń, którym system miał przeciwdziałać (z wyjątkiem Gniezna i Siedlec). Monitoringiem objęto miejsca: wskazane przez Policję i straż gminną (miejską) jako najbardziej niebezpieczne na terenie miasta, wytypowane w oparciu o informacje miejscach, rodzaju i natężeniu występowania zdarzeń, którym chciano przeciwdziałać wykorzystując monitoring.

28 Funkcjonowanie monitoringu – obsługa systemu.
Całodobowa nieprzerwana obserwacja obrazów z kamer zapewniona została dla największych sześciu skontrolowanych systemów monitoringu liczących od 323 do 70 kamer oraz dla trzech mniejszych liczących do 24 kamer. Stwierdzono przypadki (systemy w Łęcznej i Ozorkowie) gdy nie zapewniono obsługi systemu w czasie gdy prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzeń (zgodnie z analiza zagrożeń sporządzaną przez Policję), którym system miał przeciwdziałać było największe. Bezobsługowy monitoring wizyjny nie pozwalał na adekwatną do okoliczności reakcję w momencie wystąpienia zdarzenia

29 Funkcjonowanie monitoringu – obsługa systemu.
Operatorom niektórych systemów powierzono obserwację obrazów zdarzeń z bardzo dużej liczy kamer. W pięciu jednostkach liczba obserwowanych obrazów z kamer przez jednego operatora wynosiła od 24 do nawet 80 (w Poznaniu od 8 do 69, w Zamościu 80 lub 40 w zależności od liczby pracowników w danym dniu na zmianie). Z uwagi na fizyczne możliwości efektywnego śledzenia obrazów z kilku kamer na raz, powierzenie jednemu operatorowi obserwacji obrazów z tak dużej liczby kamer, ograniczało skuteczność monitoringu.

30 Funkcjonowanie monitoringu – sprawność techniczna.
Kamery i system monitoringu w większości przypadków utrzymywane były w prawidłowym stanie technicznym, okresowo czyszczone i serwisowane, w przypadku usterki okres naprawy nie przekraczał miesiąca. Wyjątkami były systemy w Gnieźnie (w trakcie kontroli NIK niespranych było 4 z 13 kamer) oraz Nowym Tomyślu (w trakcie kontroli NIK niesprawne były 3 z 10 kamer).

31 Funkcjonowanie monitoringu – ustalenie zasad współpracy z formacjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo. Połowa skontrolowanych miast nie uzgodniła z formacjami odpowiedzialnymi za utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zasad współpracy w zakresie wykorzystywania informacji z miejskiego systemu monitoringu. Ustalenie zasad takiej współpracy, w szczególności dotyczących ciągłości obsługi systemu, zaangażowania stron w utrzymanie stałej łączności, przekazywania informacji o zdarzeniach i informowania o sposobie ich wykorzystania uznana została przez NIK za dobrą praktykę, wpływającą na skuteczność monitoringu.

32 Funkcjonowanie monitoringu – nadzór wojewody.
Jedynie Wojewoda Wielkopolski w stosunku do pięciu pozostałych objętych kontrolą sprawował nadzór nad strażami gminnymi (miejskimi) w zakresie wykonywania uprawnienia do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych (Wojewoda Łódzki oraz Wojewoda Świętokrzyski przeprowadzili po jednej kontroli obejmującej uprawnienie straży gminnej do prowadzenia monitoringu w całym badanym okresie, pozostali żadnej).

33 Funkcjonowanie monitoringu – nadzór wojewody.
NIK wywodzi obowiązek i kompetencje wojewody do sprawowania nadzoru nad strażami gminnymi (miejskimi) nad wykonywaniem uprawnienia do prowadzenia monitoringu z ustawy o strażach gminnych (art. 9 ust. 2 pkt 1 w związku z art. 12 ust. 1a). Wojewodowie wskazywali na brak jasnej normy prawnej nakładającej taki obowiązek. MSW Departament Nadzoru w piśmie z 4 marca 2013 r. zajęło stanowisko, że uprawnienie straży gminnej do prowadzenia monitoringu pozostaje poza właściwością nadzorczą wojewody.

34 Funkcjonowanie monitoringu – nadzór wojewody.
Niewystarczający był nadzór wojewodów nad współpracą Policji ze strażami miejskimi. Zbiorcze informacje o tej współpracy z obszaru województwa, składane corocznie przez komendantów wojewódzkich Policji, nie zawierały informacji o współpracy przy wykorzystaniu monitoringu wizyjnego, bądź zawierały uogólnienia niepozwalające na dokonanie oceny tej współpracy. Brak danych o współpracy w zakresie wykorzystania monitoringu wizyjnego (np. przy organizacji systemu łączności, wymianie informacji o zdarzeniach, procedurach powiadamiania o zagrożeniach, zdarzeniach i sposobie zamknięcia sprawy) pozbawił wojewodów rzetelnych informacji, koniecznych do podejmowania działań mających na celu zapewnienie skuteczności tej współpracy.

35 Funkcjonowanie monitoringu – nadzór organu gminy.
Obowiązek i kompetencje wojewody do prowadzenia nadzoru nad funkcjonowaniem monitoringu, nie obejmuje innych jednostek niż straż gminna (miejska). Nadzór nad tymi systemami przysługuje gminom, które powierzyły prowadzenie systemów monitoringu innym niż straż gminna jednostkom, o ile wynika to z podległości służbowej lub z zawartych umów.

36 Funkcjonowanie monitoringu – nadzór organu gminy.
W badanym okresie 13 na 18 (wyjątki: Piekary Śląskie, Kielce, Starachowice) skontrolowanych urzędów w ramach czynności nadzorczych nie przeprowadziło kontroli miejskich systemów monitoringu wizyjnego w zakresie skuteczności oraz prawidłowości funkcjonowania. Nadzór w tych przypadkach nad jednostkami prowadzącymi miejski system monitoringu polegał na przyjmowaniu ustnych i pisemnych sprawozdań/statystyk. Zakres i obowiązek nadzoru organów gminy nad jednostkami, którym powierzono prowadzenie monitoringu, wynika z ogólnych zasad nadzoru warunkujących rzetelność działania organów gminy.

37 Wnioski pokontrolne NIK skierowała do kierowników łącznie 76 wniosków.
W odpowiedzi na wystąpienia pokontrolne jednostki poinformowały że: 40 zostało zrealizowanych, 35 jest w trakcie realizacji, jeden nie został zrealizowany.

38 Wnioski pokontrolne c.d.
Wnioski skierowane do wojewodów: o objęcie nadzorem wykonywanie przez straże gminne (miejskie) uprawnień do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych o zobowiązanie komendantów wojewódzkich Policji do przekazywania informacji o współpracy Policji i straży gminnych (miejskich) przy wykorzystaniu miejskiego systemu monitoringu wizyjnego w zakresie pozwalającym na uzyskanie rzetelnej wiedzy o tej współpracy o podjęcie działań przez wojewodę zmierzających do zwiększenia ilości przeprowadzanych rocznie kontroli w strażach gminnych (miejskich) funkcjonujących na terenie województwa

39 Wnioski pokontrolne c.d.
Wnioski skierowane do kierowników JST i straży miejskich: zapewnienie optymalnej i efektywnej obsługi systemu monitoringu wizyjnego podejmowanie niezwłocznie działań celem zapewnienia sprawności technicznej systemu monitoringu w przypadku jego awarii przeprowadzanie okresowych kontroli funkcjonowania miejskiego systemu monitoringu wizyjnego prowadzenie analiz stanu bezpieczeństwa umożliwiających ocenę skuteczności działania miejskiego systemu monitoringu wizyjnego

40 Wnioski pokontrolne c.d.
Wnioski skierowane do kierowników JST i straży miejskich: zapewnienie współpracy straży miejskiej z Policją w zakresie oceny skuteczności systemu, tj. pozyskiwania informacji o sposobie wykorzystania zgłoszeń przekazywanych Policji, jak również informacji o liczbie i rodzaju zdarzeń z obszarów objętych monitoringiem zapewnienie pełnej realizacji postanowień zawartych umów, w tym egzekwowania wymaganych zabezpieczeń należytego ich wykonania zapewnienie nadzoru nad gospodarowaniem środkami finansowymi wydatkowanymi na eksploatację systemu monitoringu

41 Wnioski pokontrolne c.d.
Wnioski skierowane kierowników JST i straży miejskich: Zgłoszenie zbiorów danych osobowych z miejskiego monitoringu wizyjnego do rejestracji GIODO, zapewnienie środków technicznych i organizacyjnych umożliwiających zabezpieczenie obrazu z monitoringu przed dostępem osoby nieuprawnionej, dopuszczenie do przetwarzania danych osobowych z miejskiego sytemu monitoringu wizyjnego wyłącznie osoby posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych oraz prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania tych danych,

42 Wnioski pokontrolne c.d.
Wnioski skierowane kierowników straży miejskich: prowadzenie wymaganej dokumentacji z przebiegu czynności obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń, zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie sposobu obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych, przechowywanie zapisów archiwalnych przez czas wymagany rozporządzeniem w sprawie sposobu obserwowania.

43 Informacje dodatkowe W wystąpieniach pokontrolnych NIK sformułowała 76 wniosków pokontrolnych, w tym: do wojewodów - 10, do burmistrzów (prezydentów) miast – 46, do komendantów straży miejskich – 16, do Dyrektora ZOSM – 4 wnioski. Z 76 wniosków, do dnia 9 stycznia 2014 r.: 44 – zostały zrealizowane, 31 – było w trakcie realizacji, a jeden wniosek nie został zrealizowany. Finansowe skutki stwierdzonych nieprawidłowości wyniosły 77,2 tys. zł (kwoty wydatkowane z naruszeniem zasad należytego zarządzania finansami).

44 Informacje dodatkowe – zawiadomienie o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych.
Skierowano jedno zawiadomienie w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Zawiadomienie skierowano w związku z ustaleniami kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Miejskim w Gnieźnie. Zarzucane czyny polegają na przeprowadzeniu w sposób niezgodny z przepisami ustawy o rachunkowości , corocznych inwentaryzacji urządzeń wchodzących w skład monitoringu wizyjnego Miasta Gniezna. Inwentaryzacja składników mienia, które były dostępne, powinna zostać przeprowadzona metodą spisu z natury (art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy o rachunkowości), a nie zastosowaną metodą weryfikacji (art. 26 ust. 1 pkt 3 ustawy o rachunkowości). Wskazane czyny noszą znamiona naruszeń dyscypliny finansów publicznych określony w art. 18 pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

45 Informacje dodatkowe - zastrzeżenia
Kierownicy dziewięciu z 31 kontrolowanych jednostek zgłosili ogółem 19 zastrzeżeń z czego: - siedem uwzględniono w całości, - cztery uwzględniono częściowo, - osiem oddalono,

46 Informacje dodatkowe - zastrzeżenia
Zastrzeżenia wpłynęły od kierowników dziewięciu następujących jednostek: Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego - zastrzeżenia dotyczące obowiązku sprawowania nadzoru nad prowadzeniem monitoringu przez straż gminną – uwzględnione w całości. Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach - zastrzeżenia dotyczące obowiązku sprawowania nadzoru nad prowadzeniem monitoringu przez straż gminną – uwzględnione w całości.

47 Informacje dodatkowe - zastrzeżenia
Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi - zastrzeżenie dotyczyło wniosku pokontrolnego o rozważenie objęcia kontrolą w jednostkach straży gminnych zagadnień związanych z realizacją uprawnień tych jednostek do prowadzenia miejskiego monitoringu wizyjnego – zastrzeżenie oddalone.

48 Informacje dodatkowe - zastrzeżenia
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie - zastrzeżenie dotyczyło oceny negatywnej kontrolowanej działalności sformułowanej w związku z niewykonywaniem przez Wojewodę obowiązku sprawowania nadzoru nad strażą gminną w zakresie wykonywania uprawnienia do prowadzenia monitoringu – zastrzeżenie oddalone.

49 Informacje dodatkowe - zastrzeżenia
Urząd Miasta w Piekarach Śląskich – zastrzeżenia dotyczyły m.in. negatywnej oceny sformułowanej w związku z powierzeniem prowadzenia monitoringu prywatnej firmie ochroniarskiej, co nie znajduje podstaw prawnych w przepisach powszechnie obowiązujących. Kompetencje do prowadzenia monitoringu wizyjnego przysługują bowiem wyłącznie upoważnionym do tego ustawowo służbom mundurowym, w tym straży gminnej i nie mogą być przekazane umownie ani innym podmiotom, ani jednostkom organizacyjnym gminy – zastrzeżenie oddalone.

50 Informacje dodatkowe - zastrzeżenia
Urząd Miasta w Zabrzu – zastrzeżenia dotyczyły negatywnej oceny sformułowanej w związku z powierzeniem prowadzenia monitoringu innej jednostce gminy niż straż gminna (wydziałowi Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności), co nie znajduje podstaw prawnych w przepisach powszechnie obowiązujących. Kompetencje do prowadzenia monitoringu wizyjnego przysługują bowiem wyłącznie upoważnionym do tego ustawowo służbom mundurowym, w tym straży gminnej i nie mogą być przekazane umownie ani innym podmiotom, ani jednostkom organizacyjnym gminy – zastrzeżenie uwzględnione.

51 Informacje dodatkowe - zastrzeżenia
Urząd Miasta w Gnieźnie – zastrzeżenia dot. ustaleń i wniosku dot. prawidłowości prowadzenia kont księgi pomocniczej środków trwałych w zakresie monitoringu wizyjnego – zastrzeżenia uwzględnione. Urząd Miasta Poznania – zastrzeżenia dotyczące pomyłek oraz nieprecyzyjnego ustalenia stanu faktycznego np. nazwy organu miasta – zastrzeżenia oddalone oraz uwzględnione.

52 Informacje dodatkowe - zastrzeżenia
Straż Miejska Miasta Poznania – zastrzeżenie dotyczyło oceny ogólnej kontrolowanej działalności. Komendant wniósł o zmianę oceny z pozytywnej mimo stwierdzonych nieprawidłowości na ocenę pozytywną. Podał, że wykryty przypadek błędnej oceny przez patrol Straży Miejskiej zaparkowania samochodu, stanowi ułamek procenta w stosunku do liczby skutecznie podjętych interwencji – zastrzeżenie oddalone Kontrola NIK wykazała, że pomimo posiadanej wiedzy, co do nieprawidłowo zaparkowanego samochodu terenowego (na przejściu) przez ponad 11 godzin, Straż Miejska nie podjęła skutecznej interwencji.

53 Informacja o wynikach kontroli nr P/13/154
Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Funkcjonowanie miejskiego monitoringu wizyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google