Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe."— Zapis prezentacji:

1 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe 2005 Projekt Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

2 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa Cele projektu:  sprawdzenie możliwości i efektywności partycypacji organizacji pozarządowych w procesie stanowienia prawa  dokonanie oceny przejrzystości tego procesu Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

3 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa Główne działania:  obserwacja procesu legislacyjnego 4 ustaw  poznanie opinii parlamentarzystów  współpraca i poznanie opinii lobbystów  współpraca i poznanie opinii dziennikarzy  poznanie opinii organizacji pozarządowych  monitoring stron internetowych rządu i parlamentu  próby zmiany praktyki sejmowej Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

4 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa Obserwacja procesu legislacyjnego ustaw: 1. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 2. o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 3. o funduszach dożywotnich emerytalnych emerytur kapitałowych 4. o partnerstwie publiczno-prywatnym Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

5 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa Próby zmiany praktyki sejmowej dotyczyły:  ujawnienia interesu nieformalnych lobbystów  zapobiegania konfliktowi interesów wśród pracowników i społecznych współpracowników parlamentarzystów Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

6 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa Próba zmiany praktyki sejmowej polegająca na ujawnienia interesu nieformalnych lobbystów Wprowadzenie zasady, że osoby chcące brać udział w pracy komisji na prawach tzw. gościa będą proszone o dołączenie do zgłoszenia chęci uczestnictwa – wypełnionego „Formularza zgłoszenia zainteresowania pracami nad projektem ustawy” Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

7 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa Próba zmiany praktyki sejmowej polegająca na ujawnienia interesu nieformalnych lobbystów  Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka  Komisja Gospodarki  Komisja Ustawodawcza  Komisja Finansów Publicznych  Komisja Zdrowia Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

8 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Próba zmiany praktyki sejmowej polegająca na ujawnienia interesu nieformalnych lobbystów Rezultaty: Naszą propozycję zaakceptowały:  Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka  Komisja Gospodarki Komisja Ustawodawcza – rozstrzygać będzie problem na bieżąco Wystąpiono o opinię do:  Marszałka Sejmu  Komisji Regulaminowej Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

9 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Próba zmiany praktyki sejmowej polegająca na zapobieganiu konfliktowi interesów wśród pracowników i społecznych współpracowników parlamentarzystów Przegląd dokumentów „Informacja w sprawie danych dotyczących pracownika/społecznego współpracownika biura poselskiego albo poselsko- senatorskiego…” wykazał, że: W dziewiątym miesiącu kadencji 26 posłów i senatorów nie podało informacji o zatrudnionych pracownikach i współpracownikach. Kompetencje zawodowe niektórych pracowników i społecznych współpracowników wydają się problematyczne Zazwyczaj są to osoby bardzo młode, bez innych niż praca w biurze poselskim lub bycie radnym doświadczeń zawodowych Zazwyczaj odpowiedź udzielona na pytanie o prowadzonej działalności gospodarczej ogranicza się do podania nazwy firmy lub wpisu „własna działalność gospodarcza” Informacje zawarte w formularzu nie wystarczają do stwierdzenia, czy pracownicy i współpracownicy posłów nie działają w sytuacji konfliktu interesów Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

10 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Próba zmiany praktyki sejmowej polegająca na zapobieganiu konfliktowi interesów wśród pracowników i społecznych współpracowników parlamentarzystów Wystąpiliśmy do wszystkich klubów i kół z apelem o zobligowanie swoich członków do: terminowego umieszczania informacji o pracownikach i współpracownikach wypełniania formularza on-line wyczerpującego wypełniania rubryki dotyczącej prowadzonej działalności gospodarczej Mówiliśmy o potrzebie: rozszerzenia formularza o informację o wykształceniu zatrudniania przynajmniej jednego pracownika z merytorycznym przygotowaniem do samodzielnej pracy. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

11 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Próba zmiany praktyki sejmowej polegająca na zapobieganiu konfliktowi interesów wśród pracowników i społecznych współpracowników parlamentarzystów Rezultaty: Prezydium Klubu Parlamentarnego PiS przyjęło uchwałę rozszerzającą „Formularz” o pytanie dotyczące zawodu pracownika lub współpracownika 5 spóźnionych członków Klubu PO zamieściło brakujące informacje Wystąpiliśmy do Marszałka Sejmu z postulatem wprowadzenia zmian do Regulaminu Sejmu i ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

12 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa Wnioski i konkluzje: Wnioski natury ogólnej:  Władzom powinno zależeć na tym, aby uspołecznić proces stanowienia prawa.  Potrzebę nowelizacji ustawy o lobbingu postulują wszystkie środowiska.  Ustawa lobbingowa jest niespójna.  Ustawa lobbbingowa powinna być zmieniona. Zapisami ustawy powinni być objęci wszyscy, którzy podejmują działania lobbingowe, wpływają na decydentów. Powinni oni natomiast mieć zróżnicowane obowiązki. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

13 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Wnioski i konkluzje: Wnioski natury ogólnej:  Wzmocnienie instytucji wysłuchania publicznego.  Wysłuchanie publiczne powinno być organizowane na etapie prac rządowych.  Wypracowanie mechanizmu ujednolicającego standardy realizacji prawa do współuczestniczenia w procesie legislacyjnym innym podmiotom niż organa władzy wykonawczej, ustawodawczej i członkowie Komisji Trójstronnej.  Nadzwyczajny, przyspieszony tryb legislacyjny powinien być stosowany absolutnie wyjątkowo.  Edukowanie legislatorów w kwestii tego, czym jest, czemu służy i jak można korzystać z otwartego, profesjonalnie i zgodnie z zasadami prowadzonego lobbingu. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

14 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Wnioski i konkluzje: Wnioski i postulaty adresowane do rządu:  Możliwość zgłaszania uwag i merytorycznej dyskusji dotyczącej rozwiązań legislacyjnych na etapie tworzenia założeń do rządowych projektów.  Legislatorzy powinni mieć obowiązek ustosunkowania się do zgłoszonych uwag na piśmie.  Szeroka konsultacja także z udziałem organizacji pozarządowych na etapie oceny skutków regulacji (OSR).  Opracowanie wspólnej dla wszystkich ministerstw instrukcji wskazującej, gdzie powinny być umieszczane w BIP uwagi instytucji konsultowanych oraz treść ustosunkowania się do nich ze strony organu przygotowującego regulację. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

15 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa Wnioski i konkluzje: Wnioski i postulaty adresowane do rządu:  Spotkania uzgodnieniowe w ministerstwach powinny być organizowane z przynajmniej tygodniowym wyprzedzeniem i powinni w nich uczestniczyć wszyscy ci, którzy zgłosili uwagi do projektu prawnego.  Kancelaria Premiera Rady Ministrów powinna ustalić wspólne dla wszystkich ministerstw standardy i otrzymać uprawnienia pozwalające wyegzekwować jednolitą realizację zapisów ustawy lobbingowej przez poszczególne ministerstwa. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

16 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa Wnioski i konkluzje: Wnioski i postulaty adresowane do parlamentu:  Wszystkie osoby otrzymujące status gościa komisji powinny deklarować jaki lub czyj interes reprezentują i o dokonanie jakich zmian w projekcie ustawy wnoszą.  Należy jasno określić, kto może być ekspertem, a kto gościem oraz jaka jest ich rola w pracach komisji i podkomisji sejmowych.  Prace podkomisji powinny być protokołowane, a poprawki podpisywane imieniem i nazwiskiem autora.  Lobbyści powinni mieć prawo wstępu na podkomisje. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

17 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Wnioski i konkluzje: Wnioski i postulaty adresowane do parlamentu:  Powinno się częściej stosować instytucję wysłuchania publicznego.  Przed rozpoczęciem pracy nad projektem ustawy posłowie pracujący w stosownej komisji powinni składać szefowi komisji deklarację, czy nie pracują w sytuacji kolizji interesu prywatnego i publicznego.  Informacja o pracownikach i społecznych współpracownikach parlamentarzystów, klubów i kół poselskich powinna być rozszerzona przynajmniej o informacje o ich wykształceniu. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.

18 Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Społeczny Monitoring Procesu Stanowienia Prawa Wnioski i konkluzje: Wnioski i postulaty adresowane do organizacji pozarządowych:  Powinniśmy podnosić swoją wiedzę o procedurach rządzących procesem legislacyjnym.  Tam, gdzie jest to możliwe zawiązywać koalicje.  W swoich działaniach szukać wsparcia ze strony mediów.  Podjąć działania na rzecz uzyskania statusu takiego samego partnera społecznego rządu, jaki w dialogu społecznym posiadają związkowcy i przedsiębiorcy. Za treść tego dokumentu odpowiada Fundacja im. Stefana Batorego. Poglądy w nim zawarte nie odzwierciedlają stanowiska Unii Europejskiej.


Pobierz ppt "Program Przeciw Korupcji Fundacji im. Stefana Batorego Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Środki Przejściowe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google