Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

(NASZ WSPÓLNY POMYSŁ NA SZKOŁĘ– NAUCZYCIELI, UCZNIÓW, RODZICÓW)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "(NASZ WSPÓLNY POMYSŁ NA SZKOŁĘ– NAUCZYCIELI, UCZNIÓW, RODZICÓW)"— Zapis prezentacji:

1 (NASZ WSPÓLNY POMYSŁ NA SZKOŁĘ– NAUCZYCIELI, UCZNIÓW, RODZICÓW)

2  Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 122 w Łodzi jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy we wszystkich obszarach działalności szkoły.  W naszej Szkole panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji.  Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości. Koncepcja pracy szkoły powstała w oparciu Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2009r. nr 4, poz. 17 ). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 07 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające ustawę w sprawie nadzoru pedagogicznego Kartę Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. ( Dz. U. z 2006r. nr 97, poz. 674 z późn. zm. ) Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. Statut Szkoły. Konsultacje z uczniami dotyczące wartości, wizji idealnej szkoły oraz idealnego nauczyciela Konsultacje z rodzicami w formie ankiet

3

4 „ W mojej szkole jestem ki mś ”

5

6 W naszej szkole dążymy do: 1. Stworzenia atmosfery zaufania, wyrozumiałości i cierpliwości wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców. 2. Wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez indywidualne podejście do każdego z nich. 3. Przestrzegania zasad bezpieczeństwa. 4. Kształtowania odpowiednich postaw społecznych. 5. Integracji ze środowiskiem lokalnym.

7

8

9

10 1.Podnoszenie jakości procesu kształcenia i wychowania oraz działania na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa. 2.Funkcjonowanie w środowisku lokalnym. 3. Zarządzanie szkołą.

11 PriorytetDziałanie Zajęcia edukacyjne i wychowawcze integrujące społeczność klasową i szkolną Coroczne autorskie projekty międzyprzedmiotowe Wyjścia tematyczne (kino, teatr, muzeum, biblioteka, itp) Wycieczki, zielone szkoły Uroczystości i imprezy szkolne

12 PriorytetDziałanie Dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo Respektowanie norm społecznych Wspólne ustalanie obowiązujących zasad i przestrzeganie ich przez społeczność szkolną Procedury adekwatne do specyfiki szkoły. Bezpieczeństwo w sieci – autorski projekt „Mój przyjaciel komputer” Cykle spotkań ze specjalistami (lekarz, psycholog, policjant) Dodatkowe zajęcia sportowe i akcje szkolne o tematyce zdrowotnej

13 PriorytetDziałanie Działania edukacyjne dotyczące praw człowieka Projekt dotyczący praw dziecka Przedstawienia teatralne, akcje i konkursy dotyczące praw człowieka

14 Priorytet Działanie Systemowe rozwiązania dotyczące monitorowania jakości kształcenia Wypracowane przez Radę Pedagogiczną narzędzia np. Karta przyrostu wiedzy i umiejętności ucznia. Comiesięczne testy przygotowujące do sprawdzianu szóstoklasisty Promowanie wartości edukacji poprzez stwarzanie atmosfery sprzyjającej uczeniu się, sprawdzaniu efektów własnej pracy nauczycieli. Uwzględnienie wniosków z analiz wyników sprawdzianów zewnętrznych i wewnętrznych.

15 PriorytetDziałanie Działania związane z wykorzystaniem potencjału możliwości każdego ucznia Organizowanie procesów edukacyjnych sprzyjających uczeniu się tzn. stosowanie nowoczesnych metod, prowadzenie ciekawych zajęć, zachęcanie uczniów do samodzielnego uczenia się i wykorzystywania zdobytej wiedzy w praktyce Rozwijanie aktywności uczniowskiej Wspomaganie rozwoju każdego ucznia poprzez określenie jego potrzeb, zapewnienie mu odpowiedniej pomocy Zachęcanie uczniów przez nauczycieli do udzielania pomocy koleżeńskiej. Konkursy „nie tylko dla najzdolniejszych” Zajęcia dodatkowe dostosowane do możliwości wszystkich uczniów

16 PriorytetDziałanie Nowatorstwo pedagogiczne Liczne innowacje prowadzone w szkole.

17 PriorytetDziałanie Współpraca z rodzicami Partnerstwo rodziców i szkoły Aktywizowanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych i projektach. Sprawny proces przepływu informacji. Pomoc szkoły w rozwiązywaniu problemów edukacyjno- wychowawczych (propozycje spotkań ze specjalistami. Angażowanie rodziców do prezentowania swojej pracy lub hobby.

18 PriorytetDziałanie Promocja szkoły w środowisku lokalnym Cykliczne tworzenie gazetki szkolnej „sprawki ze szkolnej ławki” pod patronatem dziennika łódzkiego. Na bieżąco aktualizowana strona internetowa szkoły. Coroczne organizowanie wspólnie z radą osiedla dnia 11 listopada przed tablicą pamiątkową Imprezy i uroczystości szkolne

19 PriorytetDziałanie Współpraca z partnerami lokalnymi Wykorzystanie zasobów środowiska polegające na świadomej i systematycznej współpracy przynoszącej wzajemne korzyści Udział w akcjach charytatywnych Sponsorowanie nagród w konkursach Zachęcanie partnerów prywatnych do sponsorowania potrzeb szkoły Działania na rzecz bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowotnej i edukacji

20 PriorytetDziałanie Współpraca z PPP Zwiększenie ilości zajęć psychologiczno – pedagogicznych Wsparcie psychologiczne dla nauczycieli w diagnozowaniu dzieci

21 PRIORYTETYDZIAŁANIA Podnoszenie kwalifikacji Rady Pedagogicznej Wykorzystanie nowoczesnych technologii przez nauczycieli do kształcenia uczniów Samokształcenie – e-learning Przystosowanie świetlicy Doposażenie Adaptacja dodatkowego pomieszczenia Wyposażanie sal lekcyjnych Tworzenie przestrzeni dydaktycznej inspirującej dla uczniów, pobudzającej do działania, wyciszającej emocje, utrwalającej przeżycia dziecka Rozwój nauczycieli i uczniów Podejmowanie nowatorskich działań Działania zapewniające szkole wsparcie zewnętrzne Indywidualna i zespołowa praca nauczycieli Doskonalenie zawodowe nauczycieli Wykorzystanie wniosków z nadzoru pedagogicznego w kierunku rozwoju szkoły


Pobierz ppt "(NASZ WSPÓLNY POMYSŁ NA SZKOŁĘ– NAUCZYCIELI, UCZNIÓW, RODZICÓW)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google