Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marek Gruchalski Gostyń, wrzesień 2014 r. Pozyskaj wolontariuszy dla swojej organizacji. Zostań koordynatorem wolontariuszy ul. Chłapowskiego 15/1, 61.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marek Gruchalski Gostyń, wrzesień 2014 r. Pozyskaj wolontariuszy dla swojej organizacji. Zostań koordynatorem wolontariuszy ul. Chłapowskiego 15/1, 61."— Zapis prezentacji:

1 Marek Gruchalski Gostyń, wrzesień 2014 r. Pozyskaj wolontariuszy dla swojej organizacji. Zostań koordynatorem wolontariuszy ul. Chłapowskiego 15/1, 61 – 504 Poznań tel. 61 887 11 66

2 Przedmiot szkolenia Czym jest wolontariat. Pojęcie, aspekty prawne, formy wolontariatu. Korzyści i zobowiązania płynące z wolontariatu. Rekrutujemy wolontariuszy. Jak ich zdobyć i zatrzymać. Określenie warunków współpracy z wolontariuszami. Koordynujemy pracą wolontariuszy. Zarządzanie i monitoring pracą wolontariuszy. Motywacja i planowanie pracy wolontariuszy. Tworzenie indywidualnych programów wolontariackich. Co to jest? Wolontariacki kodeks postępowania (karta wolontariusza). Czy w związku ze współpracą z wolontariuszami mogę liczyć na pomoc finansową? Źródła pozyskiwania funduszy na wolontariuszy. Wolontariat w praktyce. Przykłady dobrych praktyk.

3 Czym jest wolontariat. Pojęcie, aspekty prawne, formy wolontariatu. Korzyści i zobowiązania płynące z wolontariatu

4 Czym jest wolontariat? Przypomnienie znaczenia podstawowych pojęć – Co to znaczy? Trzeci sektor – Co to znaczy? Organizacja pozarządowa – Ci to znaczy? Ekonomia społeczna – Czym różni się "działalność pożytku publicznego„ od "organizacji pożytku publicznego”?

5 Czym jest wolontariat? Wolontariat- próba definicji: – nieodpłatna, świadoma, dobrowolna forma ludzkiej działalności na rzecz innych, wykraczająca poza więzi rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie; – „wolontariuszem może być każdy, w każdej dziedzinie życia społecznego, wszędzie tam, gdzie taka pomoc jest potrzebna, ale nie każdy wolontariusz jest odpowiedni dla każdego rodzaju pracy” (M.Ochman, P. Jordan, Jak pracować z wolontariuszami”, Warszawa 2000, s.15). wolontariat to przede wszystkim ważny filar działalności organizacji pozarządowych wolontariusz, jako osoba działająca na rzecz organizacji pozarządowych, świadczy swoją pracę bezpłatnie – bez wynagrodzenia pieniężnego, wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: – satysfakcję z pracy, – poczucie sensu działania, – uznanie ze strony innych, – doświadczenie, które wolontariusz może wykorzystać na rynku pracy.

6 Czym jest wolontariat? „Woluntaryusz – ochotnik, w wojsku dobrowolny żołnierz. Woluntarski – dobrowolny, samochcący". – M. Samuel Bogumił Linde, Słownik języka polskiego, Lwów 1860. „Wolontarjusz, również woluntarjusz, wolontarz, wolonter, wolentarz: 1. ochotnik, żołnierz, który z własnej chęci wstąpił do wojska, 2. ten, co pracuje bez wynagrodzenia dla obznajmienia się z zawodem” – Słownik języka polskiego Jana Karłowicza, Adama Kryńskiego i Władysława Niedźwiedzkiego ułożony przez Władysława Niedźwiedzkiego, tom wydany przez K. Króla i W. Niedźwiedzkiego, z zapomogi Kasy im. Mianowskiego, w drukarni „Współczesnej”, Warszawa 1919 „woluntariat to bezpłatna forma stażu w szpitalu lekarza zdobywającego specjalizację", zaś „woluntariusz: 1. ten, kto pracuje bez wynagrodzenia dla zaznajomienia się z zawodem, 2. ten, kto dobrowolnie wstępuje do wojska, ochotnik". – Słownik Języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, Warszawa 1967 „wolontariat, woluntariat: 1. dobrowolna, bezpłatna praca społeczna, zwłaszcza związana z opieką nad nieuleczalnie chorymi lub niepełnosprawnymi ludźmi, 2. bezpłatna forma stażu"; zaś wolontariusz, woluntariusz: 1. osoba pracująca gdzieś dobrowolnie, bez wynagrodzenia, zwykle w instytucji pomocy społecznej, 2. praktykant pracujący bez wynagrodzenia w celu zaznajomienia się z zawodem". – Słownik Języka Polskiego PWN, pod red. Lidii Drabik, Elżbiety Sobol, Warszawa 2006

7 Czym jest wolontariat? Wolontariusz- instytucja wprowadzona Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Wolontariuszem może zostać każdy. Mogą nimi być zarówno osoby pełnoletnie, jak i niepełnoletnie (wobec tych drugich wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego) oraz cudzoziemcy, którzy nie muszą do tego rodzaju aktywności posiadać pozwolenia na pracę w Polsce. Nie ma też przeciwwskazań, by pracę wolontariuszy wykonywali bezrobotni, nie tracą oni bowiem przez to statusu bezrobotnego ani prawa do zasiłku. Większość organizacji pozarządowych korzysta z pomocy wolontariuszy. – Działają oni dla dobra publicznego w ramach szeroko rozumianej pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji i ekologii. – Ze świadczeń wolontariuszy mogą korzystać również międzynarodowe organizacje pozarządowe działające w Polsce.

8 Czym jest wolontariat? Wolontariusz ma z reguły zapewnione źródła utrzymania, a wolontariat jest jego dodatkowym zajęciem, poza sferą nauki czy pracy zarobkowej, wypełniającym czas wolny, motywacja do tego typu pracy wynika z „porywu serca",

9 Czym jest wolontariat? Wolontariusze mogą wykonywać świadczenia na rzecz: – organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w zakresie ich działalności statutowej, w szczególności w zakresie działalności pożytku publicznego, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, – organów administracji publicznej, z wyłączeniem prowadzonej przez nie działalności gospodarczej, – jednostek organizacyjnych podległych organom administracji publicznej lub nadzorowanych przez te organy, z wyłączeniem prowadzonej przez te jednostki działalności gospodarczej, – podmiotów leczniczych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej w zakresie wykonywanej przez nie działalności leczniczej (od 2011 r., Dz.U.2011.112.654)Dz.U.2011.112.654

10 Czym jest wolontariat? Nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z 2010 r. (Dz.U.2010.28.146)Dz.U.2010.28.146 Członek stowarzyszenia może wykonywać świadczenia jako wolontariusz na rzecz stowarzyszenia, którego jest członkiem. – Dotychczasowe przepisy interpretowane były w taki sposób, że skoro działalność stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej członków - to jest to inny rodzaj zobowiązania niż wolontariat. Praca społeczna członka stowarzyszenia jest bowiem jego obowiązkiem w stosunku do organizacji, której jest członkiem. A wolontariat z definicji jest działalnością dobrowolną. Nowela wprost wprowadza zasadę, że członek stowarzyszenia może być wolontariuszem.

11 Aspekty prawne Zasady wolontariatu reguluje ustawa z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, opublikowana w Dz. U Nr 96 poz. 873. Weszła ona w życie 29 czerwca 2003r. Ustawa te jest pierwszą ujmującą w formie dokumentu prawnego w tak kompleksowy sposób działalność w ramach wolontariatu oraz działalność organizacji pozarządowych w Polsce. Cały III rozdział tej ustawy jest poświęcony kwestii wolontariatu. Odpowiada on na następujące pytania: Kto, gdzie i według jakich reguł może zostać wolontariuszem? Kto może być beneficjentem pracy wolontariusza?. W jakim zakresie powinni być ubezpieczeni wolontariusze? Jak wygląda kwestia zwrotu kosztów pracy wolontariuszy? Jakie kwalifikacje wymagane są od wolontariuszy? Jak przygotować do pracy wolontariusza? Jakie są prawa i obowiązki wolontariuszy? Jak traktować wolontariusza wyjeżdżającego za granicę? Jak rozliczać koszty związane z wolontariatem?

12 Aspekty prawne W przypadkach nieuregulowanych przez ustawę - do świadczeń wolontariuszy należy stosować przepisy kodeksu cywilnego. Porozumienie z wolontariuszem- warsztaty

13 Aspekty prawne Obowiązki wobec wolontariusza – wolontariuszowi z mocy ustawy przysługuje ubezpieczenie z tytułu wypadku przy wykonywaniu świadczeń, pod warunkiem, że wykonuje on świadczenia na podstawie porozumienia zawartego na czas określony dłuższy niż 30 dni; – korzystający zobowiązany jest wykupić ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, dla wolontariuszy, z których świadczeń korzysta przez okres nie dłuższy niż 30 dni lub przez czas nieokreślony; – korzystający może fakultatywnie zgłosić wolontariusza do ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach przewidzianych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, jeśli dany wolontariusz nie podlega mu z innego tytułu; – na żądanie wolontariusza korzystający potwierdza na piśmie treść porozumienia, wydaje pisemne zaświadczenie oraz opinię o wykonaniu świadczeń; – korzystający informuje wolontariusza o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz zapewnia dostępność tych informacji; – organizacja informuje o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami; – korzystający zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki wykonania przez wolontariusza świadczeń, w tym w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń z nimi związanych zapewnia odpowiednie środki ochrony indywidualnej; – organizacja pokrywa koszty podróży służbowych i diet, chyba że wolontariusz zwolni ją z tego obowiązku (tylko w formie pisemnej); – korzystający może pokryć inne niezbędne koszty ponoszone przez wolontariusza oraz koszty szkoleń, w zakresie wykonywanych przez niego świadczeń. Obowiązki wolontariusza – Wolontariusz powinien posiadać kwalifikacje i spełniać wymagania odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonej pomocy (jeżeli taki obowiązek wynika z przepisów prawa, np. w przypadku pomocy medycznej osobom bezdomnym lub w przypadku wolontariuszy na stanowisku nauczyciela). Wolontariusz również jest zobligowany do wywiązania się z obowiązków określonych w porozumieniu, nawet jeśli nie przybrało ono formy pisemnej. Jest odpowiedzialny również za dbanie o powierzony majątek.

14 Aspekty prawne UBEZPIECZENIE WOLONTARIUSZA- CZY KONIECZNE? Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: Ubezpieczenie zdrowotne Ubezpieczenie społeczne (ZUS)

15 Formy wolontariatu Wolontariat indywidualny Praca z grupą Wolontariat zawodowy Wolontariat okolicznościowy Wolontariat zagraniczny Wolontariat internetowy Wolontariat akcyjny

16 Rekrutujemy wolontariuszy. Jak ich zdobyć i zatrzymać. Określenie warunków współpracy z wolontariuszami.

17 Rekrutujemy wolontariuszy Do kogo kierować ofertę pracy dla wolontariusza? – Z reguły w działalność wolontariacką angażują się osoby, które nie działają pod presją bezrobocia i mają zapewnione pewne minimum egzystencji. – Dlatego ofertę wolontariatu powinno kierować się przede wszystkim do młodzieży szkolnej bądź studenckiej czy osób zarobkujących.

18 Rekrutujemy wolontariuszy Krok po kroku – Przygotowanie oferty: opis organizacji, jej otoczenia, sposobu zarządzania wolontariatem opis tego, czym może zajmować się wolontariusz, kontakt do koordynatora – Pomoc zaprzyjaźnionych organizacji; – Skorzystanie z pomocy jednego z działających na terenie kraju Centrum Wolontariatu Centrum Wolontariatu przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Kościanie ul. Bernardyńska 2 Kościan tel. (65) 512 06 86 e-mail: cw@ops.koscian.pl www.ops.koscian.plcw@ops.koscian.pl www.ops.koscian.pl – Zamieszczenie ogłoszenia w serwisach wspierających wolontariuszy (np. www.ngo.pl; http://wolontariat.org.pl)www.ngo.pl http://wolontariat.org.pl – Skorzystanie z internetowego pośrednictwa wolontariatu http://skrzynkadobroci.pl http://www.v4sport.eu http://www.wiemy-pomagamy.pl http://siecwolontariatu.org.pl/ http://skrzynkadobroci.pl http://www.v4sport.eu http://www.wiemy-pomagamy.pl http://siecwolontariatu.org.pl/ – Wykorzystanie portali społeczościowych, lokalnych mediów

19 Wolontariusze. Jak ich zdobyć i zatrzymać? rozmowa kwalifikacyjna z wolontariuszem-o co pytac? – kogo szukamy? – Jakie mamy potrzeby? – co wolontariusz będzie robił i za co odpowiadał? – Czy mamy miejsce dla wolontariusza

20 Koordynujemy pracą wolontariuszy. Zarządzanie i monitoring pracą wolontariuszy. Motywacja i planowanie pracy wolontariuszy

21 Zorganizowanie miejsca pracy wolontariusza Określenie: Zakresu prac, sposobu ich wykonywania, czasu współpracy, odpowiedzialności wolontariusza, zobowiązań organizacji wobec wolontariusza, warunków rozwiązania porozumienia

22 Koordynacja pracą wolontariuszy Zorganizowanie sprawnie działającego zespołu- warsztaty Koordynator to osoba, która: – Chce pełnić funkcje koordynatora pracy wolontariuszy; – Lubi i chce pracować z ludźmi; – Ma predyspozycje do kierowania ludźmi; – Ma czas na wykonywanie funkcji koordynatora

23 Zarządzanie i monitoring działań wolontariuszy -Podstawą monitoringu i głównym punktem odniesienia jest harmonogram działań wolontariatu. -Osoba odpowiedzialna za monitoring działań -Kontrola pracy wolontariusza -wprowadzenie planu pracy wolontariusza, -karta realizacji zadania

24 Motywacja i planowanie pracy wolontariuszy -Motywuj: słowo „dziękuję”, obchodzenie Dnia Wolontariusza, wręczanie gadżetów z logo organizacji, dbanie o rozwój i pomoc w zdobywaniu nowych umiejętności, zapraszanie na formalne i nieformalne spotkania zespołu, umieszczenie nazwiska wolontariusza w raporcie rocznym organizacji i/lub publikacji, przy której pomagał, pochwały i wyróżnienia, wysyłanie kartek okolicznościowych, delegowanie odpowiedzialnych zadań, dbanie o miłą atmosferę w pracy i życzliwość pracowników, udział w szkoleniach, również tych organizowanych w ramach projektów, przyznawanie okolicznościowych upominków i nagród, włączenie w proces decyzyjny (o ile to możliwe), okazywanie zainteresowania pracą wolontariusza, rozmowa, oferowanie wsparcia i pomocy, zauważanie wolontariusza przez kierownictwo organizacji/instytucji, obrona wolontariusza przed osobami nieżyczliwymi, korzystanie z wiedzy i doświadczenia wolontariusza, udostępnianie narzędzi i zasobów organizacji.

25 Tworzenie indywidualnych programów wolontariackich

26 Indywidualny program wolontariacki -Określenie: zakresu pracy wolontariusza, praw i obowiązków stron porozumienia wolontariackiego Stwórz własny indywidualny program wolontariacki: – Określenie celów ogólnych i szczegółowych – Określenie terminu realizacji programu – Określenie etapów działania – Zasady realizacji programu – Sposób ewaluacji (mierzenie efektywności i przydatności pracy wolontariackiej)

27 Wolontariacki kodeks postępowania (karta wolontariusza)

28 Karta wolontariusza Będę wypełniać wszystkie zadania związane z przyjętą rolą. Nie będę składać obietnic, których nie jestem w stanie spełnić. W przypadku niemożności wywiązania się ze zobowiązań, poinformuję o tym koordynatora pracy wolontariuszy. Zachowam dyskrecję w sprawach prywatnych, będę unikać zachowań, które mogą być niewłaściwie rozumiane. Będę otwarty na nowe pomysły i sposoby działania. Wykorzystam szansę poznania i nauczenia się nowych rzeczy od innych osób. Nie będę krytykować rzeczy, których nie rozumiem. Będę pytać o rzeczy, których nie rozumiem. Będę działać w zespole. Będę osobą, na której można polegać. Będę pracować lepiej i z większą satysfakcją, wykonując to, czego się ode mnie oczekuje. Będę chętnie uczyć się. Wiem, że nauka jest nieodłączną częścią każdej dobrze wykonanej pracy. Będę uczestniczyć w obowiązkowych spotkaniach. Postaram się być bardzo dobrym wolontariuszem.

29 Źródła pozyskiwania funduszy na wolontariuszy

30 Brak źródeł finansowania wolontariatu jako takiego. Program wolontariatu długoterminowego – https://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010001025 https://www.eurodesk.pl/nb_programs/id/PL0010001025 Każdy finansowany projekt może zawierać część dotyczącą finansowania świadczeń dla wolontariuszy, W przypadku konieczności wniesienia wkładu rzeczowego i osobowego można uwzględnić świadczenie wolontariuszy i pracę społeczną członków.

31 Wolontariat w praktyce. Przykłady dobrych praktyk

32 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Marek Gruchalski Gostyń, wrzesień 2014 r. Pozyskaj wolontariuszy dla swojej organizacji. Zostań koordynatorem wolontariuszy ul. Chłapowskiego 15/1, 61."

Podobne prezentacje


Reklamy Google