Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

S PRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ S ZKOLNEGO P ROGRAMU P ROFILAKTYKI W LATACH 2011 - 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "S PRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ S ZKOLNEGO P ROGRAMU P ROFILAKTYKI W LATACH 2011 - 2014."— Zapis prezentacji:

1 S PRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ S ZKOLNEGO P ROGRAMU P ROFILAKTYKI W LATACH 2011 - 2014

2 OBSZAR I DIAGNOZA Diagnozowano sytuację edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą uczniów poprzez: prowadzenie rozmów z uczniami, rodzicami, wychowawcami klas, przeprowadzanie ankiety wychowawczej w klasach I – II i opracowanie wyników ankiet Zapoznano się z oczekiwaniami rodziców uczniów klas pierwszych poprzez przeprowadzenie ankiety diagnozującej oczekiwania rodziców wobec szkoły w aspekcie działań profilaktycznych Diagnozowano zachowania ryzykowne podejmowane przez uczniów poprzez prowadzenie rozmów z uczniami i ich rodzicami Zdiagnozowano uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce poprzez: analizę orzeczeń i opinii ze specjalistycznych poradni na temat uczniów klas I – III; obserwacje pracy uczniów na lekcji, złożenie wniosków o przeprowadzenie badań diagnostycznych w Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 3 w kierunku specyficznych trudności w uczeniu się

3 OBSZAR II BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE Eliminowano zagrożenia bezpieczeństwa ucznia w obszarze fizycznym poprzez: wykonywanie remontów placówki – remont szatni w części sportowej oraz sali chemicznej, sukcesywnie dokonywanie zakupu nowoczesnego sprzętu i pomocy naukowych, przeprowadzenie szkoleń uczniów w zakresie udzielania pierwszej pomocy przeprowadzone przez ratownika WOPR, przeprowadzenie z młodzieżą rozmów na temat: bezpieczeństwa podczas przerw i lekcji, sytuacji niebezpiecznych zagrażających młodzieży zasad panujących w szkole i konsekwencji nieprzestrzegania regulaminów, prowadzenie nadzoru nad stanem bezpieczeństwa uczniów w szkole i jej otoczeniu, przeprowadzenie szkolenia uczniów w zakresie ewakuacji z budynku szkoły, przeprowadzenie próbnych ewakuacji uczniów z budynku szkoły.

4 BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. Eliminowano zagrożenia bezpieczeństwa ucznia w obszarze psychicznym poprzez: organizowanie zajęć integrujących uczniów: zorganizowano rajdy do Będomina dla uczniów klas pierwszych, przeprowadzono w klasach pierwszych zajęcia integrujące klasę, włączano uczniów w organizację uroczystości szkolnych: (Inauguracja roku szkolnego 2013/2014, Dzień patrona szkoły, Ślubowanie uczniów klas pierwszych, Apel z okazji Święta Odzyskania Niepodległości, Jasełka, Apel z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz Święta Godła i Flagi Państwowej), zorganizowanie warsztatów pt. Lepiej w grupie czy bez? przeprowadzone w ramach Strefy Młodzieży – projektu realizowanego przez Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej z Sopotu,

5 BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. udzielanie wsparcia uczniom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji emocjonalnej poprzez: prowadzenie rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami nt. sytuacji emocjonalnej uczniów; przekazywanie informacji rodzicom uczniów nt. oferty placówek pomocowych, współpracę ze specjalistami z instytucji wspierających szkołę w procesie opiekuńczym i wychowawczym, przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów pt. Poznaj samego siebie – warsztat wzmacniający poczucie własnej wartości, przeprowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów pt. Nie jesteś sam, podejmowanie tematów z zakresu kultury osobistej i tolerancji podczas godzin do dyspozycji wychowawcy, m. in: Savoir – vivre – na co dzień, Savoir – vivre na talerzu, Jak zachować się przy stole, Z kulturą na ty – formy poprawnego zachowania się w miejscach publicznych, Zasady dobrego wychowania, Higiena osobista, estetyczny wygląd, Inny – nie znaczy groszy – rzecz o tolerancji, Potrzeba tolerancji, Co nas łączy, a co nie powinno dzielić ?, Podobieństwa i różnice między nami, Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia ludzkiego, odmienności, starości, Jak mądrze pomagać innym?, Konflikt pokoleniowy w rodzinie. Relacje między dziećmi a rodzicami, Tolerancja a rzeczywistość szkolna;

6 BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. zorganizowanie dla uczniów spotkania warsztatowego z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku – kierownikiem Centrum Pracy Socjalnej 3 w Gdańsku, kierownikiem Zespołu Wspierania Rodziny oraz organizatorem społeczności lokalnej pt. Nie jesteś sam, dotyczącego problemu wykluczenia społecznego osób samotnych, chorych i niepełnosprawnych, zapoznanie uczniów klas pierwszych ze szkołą: przedstawiono uczniom i ich rodzicom: dyrektora i wicedyrektora szkoły, grona pedagogicznego, psychologa szkolnego, doradcy zawodowego; zapoznano uczniów z bazą dydaktyczną szkoły; zapoznano uczniów z dokumentami wymaganymi przepisami prawa oświatowego w szczególności ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym szkoły, Szkolnym Programem Profilaktyki

7 BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. Eliminacja zagrożeń bezpieczeństwa ucznia w obszarze intelektualnym poprzez: efektywnie wykorzystywanie jednostek lekcyjnych, dostosowywanie metody pracy i wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości ucznia, udzielanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce poprzez: systematyczne spotkania psychologa szkolnego z uczniami mającymi trudności w nauce, udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniów w formie zajęć dydaktyczno – wyrównawczych, konsultacji i bieżącej pracy z uczniem na lekcji, zaproponowanie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, konsultacje ze specjalistami z PP-P nr 3 nt. sytuacji edukacyjnej uczniów z trudnościami w nauce, stały kontakt wychowawców klas z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów, organizowanie konsultacji nauczycieli z rodzicami uczniów, podejmowanie działań rozwijających uzdolnienia uczniów poprzez: udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, angażowanie uczniów w wykonywanie zadań rozwijających ich uzdolnienia (konkursy, olimpiady, zawody sportowe, gazetka szkolna BIG, uroczystości i imprezy szkolne)

8 BEZPIECZEŃSTWO UCZNIA W SZKOLE C. D. nagradzanie uczniów za osiągnięcia: co roku dyrektor szkoły występował o przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów uczniowi szkoły, który osiągnął najwyższe wyniki edukacyjne w szkole (3 stypendystów),co roku przyznawany był tytuł Najlepszego Absolwenta VII Liceum i przyznawana nagroda im. Józefa Wybickiego, uczniowie dwa razy w ciągu roku nagradzani byli stypendium dyrektora szkoły, uczniowie z wysokimi wynikami edukacyjnymi i osiągnięciami w konkursach i działaniach na rzecz szkoły otrzymali dyplomy i nagrody książkowe, podejmowanie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy tematów z zakresu efektywnego uczenia się, zarządzania czasem: Techniki pracy umysłowej – mapy myśli, Kreatywne notatki – mapy myśl, Nowe techniki planowania i zarządzania czasem, Jak zarządzać czasem?, Technika pracy umysłowej, zarządzanie czasem, Czynniki ułatwiające i utrudniające uczenie się, Kreatywne myślenie, Szybkie przypominanie, przeprowadzanie zajęć warsztatowych usprawniających myślenie i koncentrację uwagi, przeprowadzenie Testu Inteligencji Wielorakich H. Gardnera, organizowanie nauczania indywidualnego dla uczniów z orzeczeniami z PP – P w tym: informowanie rodziców uczniów nt. sposobów organizowania nauczania indywidualnego, monitorowanie procesu diagnozy w PP – P, przygotowanie planu nauczania indywidualnego dostosowanego do potrzeb uczniów, prowadzenie rozmów z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z uczniami, prowadzenie rozmów z uczniami nt. ich potrzeb w zakresie nauczania indywidualnego, kontrolę sytuacji uczennicy realizującej nauczanie indywidualne na terenie domu (Przywidz)

9 OBSZAR III PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH Zapobiegano uzależnieniu od nikotyny poprzez : przeprowadzenie we współpracy ze Stowarzyszeniem do Walki z Rakiem Płuc warsztatów Nie palę – nowe wyzwanie dla młodzieży, egzekwowanie zakazu palenia papierosów na terenie szkoły. Zapobiegano cyberuzależnieniom icyberprzemocy poprzez uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z komputera i Internetu poprzez: zorganizowanie warsztatów dla uczniów prowadzonych policjanta z I Komisariatu Policji pt. Odpowiedzialność za działania podejmowane w sieci, podejmowanie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy tematów dotyczących problematyki mediów i zagrożeń z nimi związanych min.: Wpływ mediów na nasze postrzegania świata, W szponach mediów wpływ mediów na nasze postawy, Odpowiedzialne korzystanie z dóbr informacji. Media. Internet – szanse i zagrożenia. Obywatel a media. Społeczności lokalne i ich media. Rola mediów w życiu współczesnego człowieka.

10 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH C. D. Zapobieganie uzależnieniom od narkotyków i alkoholu poprzez: zorganizowanie dla uczniów warsztatów ze strażnikami miejskimi z Referatu Profilaktyki pt. Narkotyki, dopalacze, przeprowadzenie warsztatów pt. Ars, czyli jak dbać o miłość, redagowanie w gazetce szkolnej artykułów podejmujących temat uzależnień, prowadzenie rozmów z uczniami na temat konsekwencji eksperymentowania z alkoholem i narkotykami, podejmowanie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy tematy z zakresu profilaktyki uzależnień m.in.: Rodzaje uzależnień, czyli niewola na własne życzenie, Przyczyny uzależnień i złych wyborów życiowych, Niebezpieczeństwa używek: narkotyki, Niebezpieczeństwa używek: alkohol.

11 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH C. D. Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez: organizowanie rozgrywek i imprez sportowych: Bieg po Złote Jabłko, Olimpiada Mikołajkowa, redagowanie w gazetce szkolnej artykułów podejmujących tematy prozdrowotne, przeprowadzenie rozmów z uczniami na temat zachowań prozdrowotnych, zagrożeń związanych z podejmowanie zachowań ryzykownych (AIDS oraz inne choroby przenoszone drogą płciową), przekazywanie informacji na temat okresowego badania piersi u dziewcząt w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi „Różowa Wstążeczka”, promowanie honorowego krwiodawstwa poprzez udział uczniów w akcji Młoda Krew Ratuje Życie, podejmowanie tematów prozdrowotnych podczas godzin do dyspozycji wychowawcy oraz informowanie o zagrożeniach związanych z podejmowaniem zachowań ryzykownych: Dekalog zdrowego żywienia – anorexia i bulimia, Bulimia i anorexia – choroby cywilizacyjne, Zagrożenie chorobą AIDS, Co szkodzi naszemu zdrowiu?, Aktywne spędzanie czasu wolnego, Wiem, co jem. Zasady zdrowego żywienia, Właściwe odżywianie czynnikiem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania organizmu, kształtowanie umiejętność radzenia sobie ze stresem poprzez: zorganizowanie warsztatów antystresowych dla uczniów klas trzecich prowadzonych przez specjalistów z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku, podejmowanie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy tematów dotyczących stresu i radzenia sobie z nim: Jak pokonać stres?

12 PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH C. D. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów poprzez: motywowanie uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych, zachęcanie uczniów do prezentowania swoich zainteresowań i pasji na forum społeczności szkolnej, prowadzenie rozmów z uczniami ukierunkowujących ich zainteresowania, prezentowanie uczniom placówek rozwijających zainteresowania młodzieży, podejmowanie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy tematów dotyczących umiejętności, zainteresowań, słabych i mocnych stron uczniów m.in.: Odkryj swoje mocne strony, Odkryj swoją najsilniejszą stronę, Przyjęcie pozytywnej postawy wobec życia, Ja w przyszłości – planowanie swojej przyszłości, Podejmowanie decyzji dotyczących drogi życiowej, Zarządzanie sobą i rozwój wewnętrzny, Jestem świadomy własnej wartości, Budowanie poczucia własnej wartości.

13 OBSZAR IV DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE Zapoznawano uczniów klas pierwszych i ich rodziców z dokumentami wymaganymi przepisami prawa oświatowego (w szczególności ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczym Szkoły, Szkolnym Programem Profilaktyki) podczas godzin do dyspozycji wychowawcy i spotkań z rodzicami Podejmowano działania mające na celu poprawę frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych: monitorowano frekwencje uczniów na zajęciach, przeprowadzano rozmowy z uczniami motywujące do systematycznego uczęszczania na zajęcia lekcyjne, stosowano zasady zawarte w WSO dotyczące nieobecności uczniów na zajęciach lekcyjnych, prowadzono rozmowy z rodzicami informujące o frekwencji uczniów. Wzmocniono i rozszerzono specjalistyczną pomoc psychologiczno – pedagogiczną poprzez ścisłą współpracę ze specjalistami z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej. Wspierano uczniów i ich rodziny w sytuacji zagrożenia demoralizacją i patologią poprzez: prowadzenie rozmów z uczniami i ich rodzicami, przekazywanie uczniom i ich rodzicom informacji o ofercie placówek pomocowych, współpracę kuratorami Sądu rejonowego – Wydziału Rodzinnego i Nieletnich, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Policją Doskonalono umiejętności uczniów w zakresie zachowań asertywnych poprzez: przeprowadzenie warsztatów dla uczniów nt. Asertywnego zachowania, przeprowadzenie warsztatów dla uczniów pt. Kibole, blokersi, grupy podwórkowe – jak nie dać się wciągnąć do paczki?, podejmowanie podczas godzin do dyspozycji wychowawcy tematów dotyczących asertywności: Zachowania i prawa asertywne

14 DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE C. D. Doskonalono umiejętności uczniów w zakresie skutecznej komunikacji interpersonalnej poprzez zorganizowanie warsztatów na temat pokonywania barier i przeszkód w komunikacji międzyludzkiej pt. Komunikacja interpersonalna. Wspierano rodziców w procesie wychowania poprzez: organizowanie indywidualnych spotkań z rodzicami uczniów mających na celu rozwiązywanie konfliktów rodzic – dziecko, udzielanie pomocy rodzicom w zakresie podejmowania działań profilaktycznych, zorganizowanie dla rodziców uczniów klas trzecich wykładu nt. Wspierania ucznia przed egzaminem maturalnym. Wykład wygłosiły psycholog i pedagog z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 3 w Gdańsku, zorganizowanie wykładu dla rodziców uczniów klas pierwszych pt. Komunikacja z młodzieżą – rozwiązywanie problemów w ramach oferty Strefy Młodzieży z Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej z Sopotu. Wykład wygłosił trener psycholog z SWPS. Doskonalono umiejętności wychowawcze i profilaktyczne nauczycieli poprzez organizowanie szkoleń Rady Pedagogicznej w tym zakresie: Jak stworzyć dobry zespół klasowy? Kompetencje wychowawcy klasy, Rozmowa indywidualna z rodzicami dziecka mającego trudności edukacyjne, Psychologiczne narzędzia motywowania ucznia do pracy.

15 REKOMENDACJE Ważne jest, by utrzymać współpracę ze specjalistami z instytucji wspierających szkołę w działaniach edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych: Poradnią Psychologiczną – Pedagogiczna nr 3, Strażą Miejską, kuratorami sądowymi, Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej w Sopocie, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Wydziałem Rozwoju Społecznego, Okręgową Komisja Egzaminacyjną; Należy kontynuować działania skierowane do rodziców uczniów – prelekcje wykłady, które będą odpowiadały na zgłaszane przez rodziców potrzeby; Koniecznym jest, by przeprowadzić ankietę diagnozującą sytuację wychowawczą uczniów szkoły. Analiza wyników ankiet pozwoli na zaplanowanie działań w Szkolnym Programie Profilaktyki adekwatnych do aktualnych potrzeb uczniów; Przy tworzeniu nowego Szkolnego Programu Profilaktyki skorzystać z programów profilaktycznych rekomendowanych przez instytucje zajmujące się problematyką profilaktyki. Sprawozdanie opracowali: Karina Pomykała, Alicja Szabuniewicz, Iwona Koch, Anna Bałuta, Wioleta Piskała, Justyna Firmanty, Bogdan Wolf

16 Sprawozdanie opracowali: Karina Pomykała, Alicja Szabuniewicz, Iwona Koch, Anna Bałuta, Wioleta Piskała, Justyna Firmanty, Bogdan Wolf


Pobierz ppt "S PRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ S ZKOLNEGO P ROGRAMU P ROFILAKTYKI W LATACH 2011 - 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google