Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO"— Zapis prezentacji:

1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO
Spotkanie podsumowujące pracę dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczą szkoły za rok szkolny 2013/2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

2 PREZYDIUM RADY RODZICÓW 2013/2014
PRZEWODNICZĄCA – P. BEATA MAGIERA ZASTĘPCA – P. ANITA SZCZEPAŃSKA SKARBNIK- P. ANIELA JANECKA SEKRETARZ – P. IRENA CHIERAWALLE Rodzice czynnie uczestniczyli w życiu szkoły. Pozytywnie odpowiadali na prośby i sugestie. Aktywnie uczestniczyli w spotkaniach Prezydium RR.

3 ORGAN SZKOŁY - RODZICE współpracowali przy analizie zagadnień Szkolnego Programu Profilaktycznego oraz Szkolnego Programu Wychowawczego i wyrażali swoją opinię na ich temat. pomagali w realizacji programów w ciągu całego roku szkolnego pomagali przy przygotowaniu paczek mikołajkowych dla wszystkich uczniów włączyli się czynnie w zbiórkę 1 % należnego podatku dochodowego na rzecz naszej szkoły

4 ORGAN SZKOŁY - RODZICE wspierali finansowo nagrody dla uczniów i zakup albumów dla absolwentów dofinansowywali wyjazdy uczniów na spotkania integracyjne, konkursy, festiwale aktywnie włączali się we wszystkie akcje proekologiczne organizowane przez Szkolne Koło Ekologiczne pracowali jako wolontariusze w czasie wycieczek szkolnych

5 ORGAN SZKOŁY - RODZICE rodzice angażowali się w prace na rzecz szkoły służące rozwojowi uczniów: zorganizowali wizytę ratowników medycznych i naukę I pomocy zorganizowali wycieczkę całej szkoły do Warszawy ze zwiedzaniem ciekawych obiektów i wejściem do Sejmu dokonywali dobrowolnych wpłat na konto Rady Rodziców na rzecz uczniów pomagali w promowaniu szkoły w środowisku współpracowali przy prowadzeniu ewaluacji wewnętrznej szkoły

6 Organ szkoły - Rada Pedagogiczna ZSS 1
W bieżącym roku szkolnym Rada Pedagogiczna w składzie 10 nauczycieli i psycholog szkolny spotykali się na 11 konferencjach, uchwalono 16 Uchwał. Rada Pedagogiczna spotykała się kilkakrotnie w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli Członkowie Rady Pedagogicznej dzielili się na 2 główne zespoły: Zespół ds. wychowawczo – opiekuńczych Zespół ds. dydaktycznych Nauczyciele wybrali liderów zespołów, kierujących pracą zespołów nad wybranymi zagadnieniami Nauczyciele pracowali w zespołach ds. tworzenia Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych W szkole pracował także zespół kierowniczy oraz zespół ds. ewaluacji wewnętrznej w składzie, spotykając się kilkakrotnie w ciągu roku szkolnego omawiając sprawy bieżące W szkole pracował także Zespół ds. kontroli zarządczej i analizy ryzyka opracowując stosowne dokumenty

7 Wybrane efekty pracy zespołów i pracy indywidualnej nauczycieli
Opracowanie Koncepcji Pracy Szkoły Opracowanie Planu Nadzoru Pedagogicznego Opracowanie Szkolnego Programu Wychowawczego i Szkolnego Programu Profilaktycznego Opracowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów Opracowanie Planów pracy wychowawczej dla każdej klasy Opracowanie testu sprawdzającego wiedzę uczniów w zakresie znajomości pór roku Pełne doposażenie sali w przyrządy i pomoce służące do prowadzenia zajęć integracji sensorycznej Zaktualizowanie i wydruk Programu własnego nauczycieli pod nazwą: Życie i nauka w rytmie 4 pór roku Bieżące dokumentowanie życia szkoły w kronice i na stronie internetowej Bieżące dokumentowanie pracy Szkolnego Koła Ekologicznego na stronie www szkoły

8 Wybrane efekty pracy zespołów i pracy indywidualnej nauczycieli
Opracowanie nowego arkusza po obserwacji lekcji Opracowanie ankiet i arkuszy badań na potrzeby ewaluacji wewnętrznej Opracowanie arkusza badania realizacji podstawy programowej Opracowanie arkusza kontroli realizacji ramowego planu nauczania Opracowanie arkusza kontroli końcoworocznych dzienników Opracowanie analizy ryzyka w ramach prowadzonej kontroli zarządczej Opracowanie Regulaminu świetlicy szkolnej Opracowanie Programu adaptacyjnego dzieci 6 – letnich rozpoczynających naukę szkolną Znowelizowanie statutu i opracowanie jednolitego tekstu Znowelizowanie Regulaminu dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

9 Wybrane efekty pracy zespołów i pracy indywidualnej nauczycieli
Pełne wdrożenie Programu Rządowego pod nazwą: Wyprawka szkolna 2013, służąca wyposażeniu wszystkich uczniów w darmowe, indywidualnie dobrane zestawy podręczników Otwarcie świetlicy dla uczniów: od kwietnia w związku z wytycznymi Kuratorium oświaty Opracowanie nowego modelu absolwenta szkoły Opracowanie tabeli ewaluacji dotyczącej funkcjonowania absolwenta szkoły podstawowej i gimnazjum w różnych sferach przyjętych w modelu Udział wszystkich uczniów szkoły podstawowej w programie: Szklanka mleka Udział uczniów klasy młodszej w programie: Owoce w szkole Przygotowanie zajęć otwartych dla przedszkolaków – pozyskanie 2 nowych uczniów do szkoły podstawowej

10 Wybrane efekty pracy zespołów i indywidualnej pracy nauczycieli
Przygotowanie uczniów do wielu występów artystycznych Udział uczniów w konkursach, przeglądach i festiwalach (np. Maskotka Warowni Pszczyńskiej, Biesiada Śląska, Tańce Narodów Świata i inne) Zorganizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi (np. p. leśnik, policjanci, ratownicy medyczni) Całoroczna praca nad wdrażaniem uczniów do przestrzegania norm społecznych zgodnie z przyjętymi założeniami ewaluacji wewnętrznej i sugestiami rodziców oraz opiekunów (czy skuteczna okaże się w końcowym raporcie) Udział uczniów w Powiatowym Konkursie Fotograficznym zdobycie I miejsca (Dorota Świętek) Udział w konkursie na Śląską Marzannę -klasa G A Udział w konkursie fotograficznym „Kocham psa, bo…” uczennicy D. Świętek Udział uczniów w wielu wyjazdach do zaprzyjaźnionych placówek i wycieczkach np. ZOO, Ustroń, Goczałkowice Udział uczniów klas gimnazjum A i B w wyjeździe na „Zieloną Szkołę” przygotowanie programu profilaktyki zdrowotnej i proekologicznej

11 Instytucje, szkoły i przedszkola współpracujące ze szkołą w r. szk
Starostwo Powiatowe Mikołów – organ prowadzący szkołę Urząd Gminy Mikołów Urząd Gminy Orzesze Dom Pomocy Społecznej Borowa Wieś Warsztaty Terapii Zajęciowej Borowa Wieś Zakład Aktywności Zawodowej Borowa Wieś Ośrodek Dziennej Rehabilitacji Borowa Wieś ZAZ – kuchnia oraz pralnia

12 Instytucje, szkoły i przedszkola współpracujące ze szkołą w r. szk
Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Mikołów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Mikołów Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – Łaziska Górne Fundacja Pracownicza „Pro – Eko” Łaziska Górne Nadleśnictwo Lasów Państwowych Kobiór Filharmonia Śląska w Katowicach

13 Instytucje, szkoły i przedszkola współpracujące ze szkołą w r. szk
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – Katowice Prasa lokalna – Aktualności Powiatowe – Mikołów, Nasza Gazeta – Orzesze, Gazeta Mikołowska Zespół Szkół nr 2 Specjalnych – Mikołów Zespół Szkół nr 2 – Borowa Wieś im. św. Jana Pawła II Przedszkole nr 6 - Borowa Wieś Gimnazjum nr 9 Ruda Śląska

14 Instytucje, szkoły i przedszkola współpracujące ze szkołą w r. szk
Zespół Szkół nr 5 – Tychy Szkoła Podstawowa nr 8 – Paniowy Zespół Szkół – Bujaków Szkoła Podstawowa nr 6 – Łaziska Górne Przedszkole nr 12 – Mikołów Przedszkole nr 2 – Mikołów Terapeutyczny punkt przedszkolny dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi „Wyjątkowa Kraina”- Mikołów

15 Instytucje, szkoły i przedszkola współpracujące ze szkołą w r. szk
Komenda Powiatowa Policji w Mikołowie Miejska Biblioteka Publiczna w Mikołowie Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Borowej Wsi Huta Szkła – Orzesze Punkt Skupu Makulatury Ośrodek Edukacji Ekologicznej – „Leśnik” w Ustroniu Mieszkańcy sołectwa Borowa Wieś Ks. proboszcz i Parafia pw. Św. Mikołaja w Borowej Wsi

16 Instytucje, osoby fizyczne wspomagające szkołę w r. szk. 2013/2014
Ks. proboszcz i Parafia pw. NSM Łaziska Dolne Sołtys Borowej Wsi – p. Kazimierz Pruszydło Właścicielka Lodziarni – p. Sonia Sukiennik Ks. Tomasz Nowak – Caritas Katowice P. Herbert Parucha – wspierający nas rzeczowo mieszkaniec Wuppertala P. dr Aleksandra Iwanowska – edytor wszystkich utworów i tekstów autorstwa ks. Jana Twardowskiego

17 Zrealizowane projekty „imprez”, spotkań, wyjazdów
10 - godzinnych spotkań z muzykami i śpiewakami Filharmonii Śląskiej w Katowicach na terenie Ośrodka z udziałem WTZ, świetlicy terapeutycznej oraz mieszkańców DPS Udział reprezentantów szkoły w XIV Spartakiadzie Osób Niepełnosprawnych w Mikołowie pod hasłem: „Między nami fachowcami” Udział reprezentantów szkoły w Powiatowym Rajdzie Osób Niepełnosprawnych, który odbył się w Goczałkowicach Zdroju. Wyjazd uczniów szkoły na wycieczkę do Śląskiego Ogrodu Zoologicznego w Chorzowie.

18 Zrealizowane projekty „imprez”, spotkań, wyjazdów
Kilkakrotny udział uczniów młodszych w lekcjach bibliotecznych w Bibliotece w Mikołowie Dwukrotny udział w zajęciach integracyjnych w przedszkolu nr 12 w Mikołowie Uroczysta akademia z okazji Święta Edukacji Narodowej Spotkanie z sierżantem Hektorem i inspektorami z Komendy Powiatowej w Mikołowie Spotkanie z panią leśnik z Nadleśnictwa Kobiór pod hasłem: „Bliżej nam do lasu” Występ uczniów w Miejskim Domu Kultury na IX Integracyjnej Biesiadzie Śląskiej pod hasłem „Śląskie skarby”

19 Zrealizowane projekty „imprez”, spotkań, wyjazdów
Uroczysty apel z okazji Święta Niepodległości Spotkanie z uczniami klasy fryzjerstwa z Tychów – przygotowanie fryzur na zabawę andrzejkową Podwójne świętowanie spotkania ze św. Mikołajem Trzykrotne występy z Jasełkami pt: Święta Dobrych Życzeń w tym spotkanie 3 szkół w Paniowach Udział i wstęp w Koncercie Noworocznym w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie Wycieczka klas G A i SP B do Panewnik Szkolny Bal Karnawałowy na sali gimnastycznej w Paniowach

20 Zrealizowane projekty „imprez”, spotkań, wyjazdów
Udział i występ w III edycji Tańców Narodów Świata w Miejskim Domu Kultury w Mikołowie Pożegnanie zimy Spotkanie integracyjne z uczniami Zespołu Szkół z Borowej Wsi – przedstawienie Czerwonego Kapturka Udział i występ na X Jubileuszowy Festiwal Poezji Dziecięcej „Wesołe Strofy” w Jastrzębiu - Zdroju Wyjazd wszystkich uczniów do kina na film: Karol, który został święty. Udział 10 uczniów w VIII Powiatowym Turnieju dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych pod hasłem „Jesteśmy tacy sami, lecz różni w bogactwie możliwości”

21 Zrealizowane projekty „imprez”, spotkań, wyjazdów
Wyjazd wszystkich uczniów do szkoły w Paniowach na spotkanie z okazji Dni Ziemi Udział uczniów w lekcji Pierwszej pomocy prowadzonej przez ratowników medycznych Udział wszystkich uczniów w koncercie Magdy Anioł w Zespole Szkół nr 2 im. Jana Pawła II w Borowej Wsi Udział i występ w VI Powiatowym Festiwalu Twórczości Dziecięcej i Młodzieżowej pod hasłem „Wiosna, radość, nadzieja” w MDK Mikołów Udział uczniów w "Odlotowej lekcji” – spotkanie z żywymi ptakami drapieżnymi – zaproszenie do szkoły w Borowej Wsi Wyjazd uczniów kl. G A (bez B. Rzędzian) na wycieczkę do Ustronia

22 Zrealizowane projekty „imprez”, spotkań, wyjazdów
Wyjazd uczniów i chętnych rodziców na całodniową wycieczkę do Warszawy. Wizyta m. innymi u grobu patrona szkoły Ks. Jana Twardowskiego, w Sejmie, w Pałacu Kultury i Nauki oraz na Starym Mieście. Udział i występ na Pikniku Rodzinnym, który odbył się wspólnie z II Borowskim Dniem Dziecka 2 dyskoteki szkolne dla wszystkich chętnych uczniów Uroczyste świętowanie Dnia Patrona Szkoły z okazji 99 rocznicy urodzin i I rocznicy nadania szkole imienia Udział w turnieju gry w bocce zorganizowanym przez WTZ Wyjazd uczniów gimnazjum do Ustronia w celu realizacji profilaktyki zdrowotnej i ekologicznej w ramach „Zielonej szkoły” Wyjazd wszystkich uczniów i występ na spotkaniu Dzieci – Dzieciom w Bujakowie

23 Konkursy w roku szkolnym 2013/2014
Konkurs z nagrodami z okazji „Roku szkoły w ruchu”. 10 krotne podsumowanie konkursu: Wzorowy uczeń miesiąca. V Powiatowy Konkurs Fotografii Ekologicznej Konkurs na kartkę bożonarodzeniową Konkurs na najpiękniejszą palmę wielkanocną. Konkurs plastyczny zorganizowany z okazji kanonizacji bł. Papieża Jana Pawła II X Szkolny Konkurs Piosenki Konkurs na najstaranniej prowadzony zeszyt Konkurs – najlepsza frekwencja Konkurs – wzorowy uczeń roku Konkurs świadectw

24 Dziękuję wszystkim pracownikom za bardzo efektywną pracę i przynoszącą konkretne dobre owoce dla uczniów.


Pobierz ppt "IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO GIMNAZJUM NR 5 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google