Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r.

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników za I półrocze 2014 r. z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki, klientów oraz analityków finansowych. Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, jak również Prezentacja ta nie jest jakąkolwiek poradą lub rekomendacją w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości Spółki, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń. Mając na uwadze, że stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie oczekiwań i projekcji dotyczących przyszłych wydarzeń, są one obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Spółka nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do treści zawartych w Prezentacji. Spółka ani jakikolwiek z jej przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją. Jakość, elegancja i styl

3 Spis treści  Opis Grupy Kapitałowej  Podsumowanie skonsolidowanych wyników za I półrocze 2014  Przychody  Marża brutto na sprzedaży  Zysk operacyjny  Wynik netto  Kapitał własny  Podatek dochodowy  Przepływy pieniężne  Plany na 2014 r.  Załączniki:  Nagroda  Akcje marketingowe,  Akcje charytatywne. Jakość, elegancja i styl

4 Opis Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.  Grupa Kapitałowa - budowa od 2011 r.  Spółka Dominująca MONNARI TRADE S.A. oraz 69 spółki zależne (100%)  Pierwsza prezentacja skonsolidowanych wyników w 2014 r. Jakość, elegancja i styl

5 Opis Grupy Kapitałowej – działalność spółek zależnych na rzecz MONNARI TRADE S.A. oraz wzajemnych usług w Grupie w zakresie: Jakość, elegancja i styl  obsługi sprzedaży i dystrybucji odzieży,  projektowania, nadzoru nad zakupami i produkcją,  usług magazynowych i logistycznych,  zarządzania zasobami ludzkimi, kompleksowej obsługi kadrowo- płacowej,  usług administracyjnych i informatycznych,  obsługi finansowo-księgowej,  wynajmu powierzchni handlowych na terenie Polski, w których zlokalizowane są salony z marką MONNARI,  zarządzania nieruchomościami.

6 Opis Grupy Kapitałowej działalność MONNARI TRADE S.A.  Sprzedaż towarów sygnowanych marką MONNARI,  Działania zarządcze w Grupie Kapitałowej,  Działania marketingowe. Jakość, elegancja i styl

7 Przychody – kanały dystrybucji  Salony firmowe w liczbie 118 (30.06.2014) w centrach handlowych i galeriach, 1 przy handlowej ulicy w centrum Warszawy  sprzedaż przez sklep internetowy i inne platformy internetowe  sprzedaż zewnętrzna Jakość, elegancja i styl

8 Przychody - gdzie działamy Jesteśmy w Polsce we wszystkich dużych i średnich miastach, mamy 19,14 tys. m2 powierzchni handlowej. Jakość, elegancja i styl

9 Przychody - Gdzie działamy Jakość, elegancja i styl Liczba sklepów własnych, w tym:119 - dolnośląskie14 - kujawsko-pomorskie8 - lubelskie7 - lubuskie7 - łódzkie6 - małopolskie9 - mazowieckie10 - opolskie3 - podkarpackie6 - podlaskie4 - pomorskie8 - śląskie1515 - świętokrzyskie5 - warmińsko-mazurskie1 - wielkopolskie10 - zachodniopomorskie5 - sklep internetowy 1 Powierzchnia handlowa w tys. m 2 19,1

10  Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Jakość, elegancja i styl

11 Przychody i koszt własny Jakość, elegancja i styl Wzrost przychodów o 22,13 % przy mniejszej dynamice wzrostu kosztów własnych sprzedaży - 9,5%

12 Marża na sprzedaży Jakość, elegancja i styl

13 Analiza wyników 1 H 2014 Jakość, elegancja i styl

14 Kluczowe dane finansowe Kapitał własny Jakość, elegancja i styl

15 Podatek dochodowy Jakość, elegancja i styl Podatek dochodowy w rachunku zysków za 1 półrocze 2014(2 161) Podatek bieżący 156 Podatek odroczony(2 317) Podatek odroczony w bilansie30.06.201431.12.2013zmiana Aktywa z tytułu podatku odroczonego 2 902502 852 Rezerwa na podatek odroczony (585)(50)(535) Netto2 3170 W marcu 2014 r. Monnari Trade S.A. uzyskała informację o prawomocnym postanowieniu Sądu o wykonaniu układu z wierzycielami. W powiązaniu z dobrymi wynikami pozwoliło to na rezygnację z dotychczasowego, bardzo ostrożnego podejścia do wyceny podatku odroczonego.

16 Przepływy pieniężne Jakość, elegancja i styl Środki pieniężne 31.12.2013 28 364 Działalność operacyjna- 5 766 Zysk netto12 506 Amortyzacja1 545 Wzrost należności-13 589 Wzrost stanu zapasów- 2 743 Pozostałe- 3 485 Działalność inwestycyjna- 16 158 Działalność finansowa0 Razem przepływy-21 923 Środki pieniężne 30.06.2014 6 651 Główne pozycje: należności z tyt. dostaw +1,3 mln zaliczki na dostawy -5,4 mln zabezpieczenia akredytyw i gw. -4,0 mln VAT od nabycia nieruchomości -5,8 mln Brak kredytów na 30 06 2014

17 Zdarzenia po dniu bilansowym: Spółka zależna od MONNARI TRADE S.A. - Madam Mode Sp. z o.o. uzyskała zwrot podatku VAT w wysokości 5.750 tys. zł. Zwrot podatku został zabezpieczony gwarancją bankową na kwotę 5.750 tys. zł z terminem obowiązywania do dnia 6 listopada 2014 r. Jakość, elegancja i styl

18 Plan na 2014 r.  Pozytywne zakończenie negocjacji ze spółką Kan Sp. z o.o.,  Rozbudowa sieci salonów firmowych w najlepszych lokalizacjach w Polsce – 15 salonów (4 otwarte w I półroczu 2014; w sierpniu b.r. dwa salony powiększone o 167 m2 oraz dwa nowe salony),  Zmiana konceptu salonu: – większy metraż (powyżej 200 m2 do 300 m2), – nowy wystrój, – większy asortyment prezentowany w jednym czasie sprzedażowym,  Aktywne akcje marketingowe. Jakość, elegancja i styl

19 Aktywnie wspieramy sprzedaż  Cotygodniowe akcje promocyjne  Współpraca z innymi markami (Bytom, Dove, Kazam, Henkel, Monolith, Renault)

20 Współpraca z Renault Po raz drugi marka Renault jest naszym partnerem a klientki Monnari wygrały 2 samochody Renault Capture

21 Pomagamy  Wspieramy Dom Małego Dziecka w Łodzi  Braliśmy udział w akcji „Cała reszta to szczęście” prowadzonej przez Mennicę Polską S.A. i Fundację TVN  Jesteśmy organizatorem akcji Dobro jest w Modzie – wspieramy fundację TVN

22 Zostaliśmy nagrodzeni! Godło Superbrands Created in Poland 2013/2014 w kategorii moda – elegant fashion trafiło w nasze ręce

23 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy odwiedzenia nas w salonach firmowych i pod adresem www.monnaritrade.com Kontakt: Miłosz Kolbuszewski – Dyrektor Finansowy 664 043 651 milosz.kolbuszewski@monnari.com.pl Anna Augustyniak-Kala – Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych 664 360 871 anna.augustyniak@monnari.com.pl


Pobierz ppt "Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I półrocze 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google