Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza ekonomiczno-finansowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza ekonomiczno-finansowa"— Zapis prezentacji:

1 Analiza ekonomiczno-finansowa
przykład zastosowania

2 Wstęp Niniejsze opracowanie ma za zadanie przedstawić celowość bieżącej kontroli finansów przedsiębiorstwa oraz sposób interpretacji analiz sporządzany na potrzeby zarządzających, jak i finansujących działalność gospodarczą. W pierwszej części przedstawiono rozwój przedsiębiorstwa w ciągu trzech lat wraz z krótkim komentarzem najważniejszych zdarzeń i wyników. W drugiej części dla celów poglądowych przedstawiono kompleksową analizę fundamentalną i wskaźnikową badanego przedsiębiorstwa.

3 Rok pierwszy Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ze sprzedaży
69,4 mln.zł, uzyskując zysk na sprzedaży 0,6 mln.zł (zyskowność prawie 1%). Wynik netto, po uwzględnieniu pozostałych kosztów wyniósł 36,3 tys.zł (rentowność poniżej 0,1%). W przyszłym roku przedsiębiorca planuje dalsze powiększenie sprzedaży, zwiększenie zysków i inwestycje w rozbudowę nieruchomości.

4 Wnioski po 1 roku Przedsiębiorca ocenia pozytywnie rok 2005 i w kolejnym zamierza kontynuować strategię sprzedaży oraz inwestować w nowe środki trwałe, które są przez przedsiębiorcę postrzegane jako ekwiwalent wartości firmy. Analityk poza wynikami sprzedażowymi bada strukturę finansowania firmy, rotację składników majątkowych oraz stopień płynności. Po badaniu okazuje się, że firma jest już wysoko zadłużona (77% majątku jest finansowane długiem), w tym przez ok. 18 dni finansuje swój majątek obrotowy u dostawców. Stopień płynności, czyli bezpieczeństwa prowadzenia niezakłóconego procesu gospodarczego jest bardzo niski. Analityk proponuje nadwyżkę z działalności operacyjnej pozostawić na rozwój sprzedaży i zmniejszenie zadłużenia handlowego, natomiast nowe inwestycje finansować środkami z zewnątrz.

5 Rok drugi Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ze sprzedaży
77,2 mln.zł, uzyskując zysk na sprzedaży 1,6 mln.zł (zyskowność ponad 2%). Wynik netto, po uwzględnieniu pozostałych kosztów wyniósł 442,5 tys.zł (rentowność niecałe 0,6%). Zrealizowane inwestycje na kwotę 5,4 mln.zł sfinansowane zostały środkami z obrotu w 81%, a kredytem tylko w 19%. Wzrost obrotów o 11%, aktywów trwałych również o 11%. W przyszłym roku przedsiębiorca planuje utrzymać rosnący trend sprzedaży i zysków.

6 Wnioski po 2 roku Przedsiębiorca ocenia bardzo pozytywnie rok 2006
i w kolejnym zamierza kontynuować strategię sprzedaży oraz nadal inwestować w nowe środki trwałe, jak również w nowe przedsięwzięcia w innych branżach. Analityk ostrzega, że stopień płynności zmniejszył się do niebezpiecznego poziomu, kapitał obrotowy jest ujemny, zadłużenie nadal jest wysokie (75% aktywów), a wraz ze skróceniem cyklu obrotu należnościami i zapasami znacznie skrócił się okres spłaty zobowiązań handlowych.

7 Rok trzeci Przedsiębiorstwo osiągnęło przychody ze sprzedaży
42,6 mln.zł, uzyskując zysk na sprzedaży 0,2 mln.zł (zyskowność poniżej 0,5%). Wynik netto, po uwzględnieniu pozostałych kosztów wyniósł ,3 tys.zł (strata netto). Przychody ze sprzedaży spadły aż o 45%. Działalność podstawowa nie zdołała wypracować dodatniej nadwyżki (przepływy ujemne). Nowy kredyt krótkoterminowy przeznaczony na finansowanie obrotu posłużył do spłaty zobowiązań wynikających z rozpoczętej inwestycji (1,8 mln.zł) oraz spłaty odsetek (1,4 mln.zł). Kredyt kupiecki na zakup towarów i materiałów zmniejszył się o 1,1 mln.zł, co spowodowało ograniczenie możliwości sprzedaży. W przedsiębiorstwie zaczęło brakować środków finansowych do prowadzenia działalności gospodarczej.

8 Wnioski po 3 roku Przedsiębiorca stara się za wszelką cenę utrzymać poziom sprzedaży. Dla pozyskania środków finansowych na zakup materiałów i towarów jest skłonny spieniężyć majątek trwały lub oddać część udziałów w firmie inwestorowi pasywnemu lub branżowemu. Bank finansujący przedsiębiorstwo ocenia negatywnie bieżącą sytuację finansową firmy i żąda wcześniejszej spłaty kredytów oraz wzmocnienia zabezpieczeń. Analityk zaleca dostosować ofertę firmy do zmienionych warunków rynkowych (zmiana podejścia marketingowego poprzez cenę, produkt lub rynek docelowy), odbudować kapitał obrotowy (dofinansowanie zewnętrzne oraz poprawa rentowności) i poprawić strukturę kapitałów (zamienić finansowanie krótkoterminowe na długoterminowe).

9 Podsumowanie Brak bieżącego monitoringu finansowego oraz analitycznego podejścia do działań biznesowych doprowadził spółkę do sytuacji kryzysowej, której można było uniknąć zachowując racjonalną politykę finansową. Program naprawczy powinien zakładać następujące zadania: zwiększenie obrotów ze sprzedaży — w tym celu trzeba uzbroić spółkę w niezbędny kapitał obrotowy, który pozwoli na prowadzenie zaopatrzenia w ilości potrzebnej dla rozszerzenie oferty sprzedaży oraz zaspokojenia rynku. zwiększenie kapitału obrotowego — jednym z rozwiązań jest zrefinansowanie majątku trwałego oraz pozyskanie dodatkowych środków obrotowych przy pomocy factoringu. zwiększenie zyskowność sprzedaży — dofinansować obrót handlowy dla zwiększenia wolumenu sprzedaży i marginesu bezpieczeństwa w stosunku do progu rentowności. poprawa struktury finansowania — poprzez upłynnienie część zbędnego majątku trwałego oraz zrefinansowanie możliwie dużą część pozostałych aktywów trwałych. ograniczenie inwestycji — przyszłe przedsięwzięcia inwestycje finansować środkami zewnętrznymi (kredytami długoterminowymi).

10 Analiza finansowa Poniżej (plik PDF) przedstawiono analizę standingu ekonomiczno-finansowego omawianego przedsiębiorstwa z uwzględnieniem zaleceń analityka i możliwych rozwiązań. Analiza została przygotowana na podstawie badania przedsiębiorstwa działającego na rynku krajowym. W celach dydaktycznych oraz dla uwypuklenia wybranych zjawisk dane pierwotne zmodyfikowano. Analiza finansowa.pdf


Pobierz ppt "Analiza ekonomiczno-finansowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google