Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt dotyczy doprecyzowania i wyjaśnienia wątpliwości prawnych przy codziennym stosowaniu ustawy m.in. poprzez wyeliminowanie przypadków, kiedy ustawodawca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt dotyczy doprecyzowania i wyjaśnienia wątpliwości prawnych przy codziennym stosowaniu ustawy m.in. poprzez wyeliminowanie przypadków, kiedy ustawodawca."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt dotyczy doprecyzowania i wyjaśnienia wątpliwości prawnych przy codziennym stosowaniu ustawy m.in. poprzez wyeliminowanie przypadków, kiedy ustawodawca pozostawia swobodę decyzyjną organowi administracji co do zastosowania środków karno-administracyjnych bądź kształtujących stosunki cywilistyczne 2014 » 17 marca 2014 Projekt wpłynął do Sejmu - druk nr 2404 druk nr 2404 » 26 maja 2014 Skierowano do I czytania w komisjach do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej » Stan na 23-06-2014

3 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1)

4 Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1)zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku; 2)warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów; 3)warunki udzielania zezwoleń podmiotom świadczącym usługi w zakresie uregulowanym w ustawie. Art. 1. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany;

5 Art. 2. 1. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 4) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; 4) właściciele nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości lub lokalu, a także inne podmioty władające nieruchomością."

6 Art. 2. 3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany. Art. 2. 3. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki obciążają właścicieli lokali, oraz osoby posiadające spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, oraz zajmujących lokal mieszkalny lub usługowy na podstawie umowy prawa cywilnego oraz osoby użytkujące lokale bez tytułu prawnego."

7 Rozdział 3 Obowiązki właścicieli nieruchomości Art. 5. 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez: 1) 7) wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, chyba że na mocy uchwały rady gminy, o której mowa w art. 6r ust. 3, obowiązki te przejmie gmina jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 1) obowiązkowe odebranie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych; koszty utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także koszty pojemników i ich dostarczania na daną nieruchomość pokrywa gmina.

8 Art.5. 3. Uprzątnięcie i pozbycie się błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z wydzielonych krawężnikiem lub oznakowaniem poziomym torowisk pojazdów szynowych, znajdujących się na terenie gminy, należy do obowiązków przedsiębiorców użytkujących te torowiska. Art.5. 3 1. Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi obowiązki określone w ustępie l w punktach od l do 4 obciążają osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ( Dz. U. z 2000r. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.), lub właścicieli lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

9 Rozdział 3a Gospodarowanie odpadami komunalnymi przez gminę Art. 6c. 1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Art. 6c. Gminy są obowiązane do zorganizowania, nie rzadziej niż z częstotliwością co 2 tygodnie, lub częściej, odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, oraz od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W przypadku budynków wielorodzinnych odpady komunalne odbierane są w zależności od potrzeb na zgłoszenie zarządcy budynku.

10 Art. 6f. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta zawiera z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wybranym w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1, umowę na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 2. W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg, o którym mowa w art. 6d ust. 1. W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. 2. W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany niezwłocznie zorganizować przetarg, o którym mowa w art. 6d ust. l. W celu zapewnienia odbierania odpadów komunalnych z terenu gminy, do czasu rozstrzygnięcia przetargu, gmina zapewnia te usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. W przypadku rozwiązania umowy na odbieranie odpadów komunalnych z przedsiębiorstwem wybranym w trybie przetargu ma zastosowanie art. 6d ust. 2."

11 Art. 6i. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje: 1)w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1 – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec; 2)w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 2 – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne. Art. 6i. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje w przypadku nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. l - za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec a w przypadku nieruchomości niezamieszkałych za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne."

12 Art. 6j. 1. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 1, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: 1) 10) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 2) 10) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 3) powierzchni lokalu mieszkalnego – oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 1a. Ustala się maksymalne stawki opłat: 1)10,20 zł/os/m-c odpady segregowane, 15,50 zł/os/m-c odpady niesegregowane 2)5,57 zł/m 3 /m-c odpady segregowane, 8,80 zł/m 3 /m-c odpady niesegregowane 3)0,54 zł/m 2 /m-c odpady segregowane, 0,73 zł/m 2 /m-c odpady niesegregowane.

13 Art.6j. 2a. 11) Rada gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Art.6j. 2a. Rada Gminy może zróżnicować stawki opłaty w zależności od powierzchni lokalu mieszkalnego, liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, odbierania odpadów z terenów wiejskich lub miejskich, a także od rodzaju zabudowy. Ustala się maksymalną stawkę opłat : 1)17,07 zł/gospodarstwo domowe odpady segregowane, 2)27,10 zł/gospodarstwo domowe odpady niesegregowane. Art.6j. 3. W przypadku nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. 2, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w art. 6k ust. 1 pkt 2. Art.6j. 3a. Właścicielom nieruchomości, o których mowa w art. 2, ust. l pkt 4, w związku z art.74 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami, Rada gminy udziela na ich wniosek, 50% bonifikaty od opłat rocznych, przez nich ponoszonych.

14 Art. 6k. 1. Rada gminy, w drodze uchwały: 1) 13) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy; 2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: 1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2; 4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 3. Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 4. 14) Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić szczegółowo zasady ustalania tych opłat.

15 Art. 6k. 1. Rada gminy, w drodze uchwały: 1)dokona wyboru jednej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. l i 2 oraz ustali maksymalną stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy. 2)ustali maksymalną stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 2. Rada gminy, określając maksymalne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod uwagę: 1)liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę; 2)ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 3)koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2; 4)przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. 3. Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny."

16 Art. 6l. 1. 15) Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe. 2. 16) Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów i określić wysokość wynagrodzenia za inkaso. 2. Rada gminy, w drodze uchwały, może zarządzić pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczyć inkasentów. W przypadku zarządzenia powyższego sposobu poboru opłaty, rada gminy ma obowiązek określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. W przypadku budynków wielorodzinnych inkasentem jest zarządca nieruchomości.

17 Warszawa, dnia 24 września 2012 r. Poz. 1052 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 2

18 Na podstawie art. 14 ust. 10 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm. 3) ) zarządza się, co następuje: Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 888 i 1238) zarządza się, co następuje: § 1. Rozporządzenie określa: 1)wymagania dotyczące prowadzenia mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych; 1)wymagania dotyczące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;

19 § 2. 1. Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych składa się z procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów połączonych w jeden zintegrowany proces technologiczny przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w celu ich przygotowania do procesów odzysku, w tym recyklingu, odzysku energii, termicznego przekształcania lub składowania. § 2. 1. Procesy mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych składające się z procesów mechanicznego przetwarzania odpadów i biologicznego przetwarzania odpadów, prowadzone są w instalacjach powiązanych technologicznie, do których tytułem prawnym dysponuje ten sam podmiot i położonych na terenie tego samego zakładu.

20 § 2. 2. Proces mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów przebiega w instalacji, która nie może być usytuowana na kwaterze składowiska odpadów. § 2. 2. Instalacje, o których mowa w ust. 1, nie mogą być usytuowane na kwaterze składowiska odpadów. § 2. 3. Zmieszane odpady komunalne rozładowuje się w pomieszczeniu zamkniętym lub w pomieszczeniach zamkniętych wyposażonych w szczelną posadzkę i niezbędną instalację wentylacyjną i kanalizacyjną.

21 § 3. 1. Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych polegające na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w celu wydzielenia z nich określonych frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie oraz frakcji wymagającej dalszego biologicznego przetwarzania prowadzi do wytwarzania odpadów, które klasyfikuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206), w zależności od ich właściwości, jako odpady o kodzie: 1)19 12 01; 2)19 12 02; 3)19 12 03; 4)19 12 04; 5)19 12 05; 6)19 12 06*; 7)19 12 07; 8)19 12 08; 9)19 12 10; 10)19 12 11*; 11)19 12 12.

22 § 3. 1. Eksploatacja instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów w celu wydzielenia z nich określonych frakcji dających się wykorzystać materiałowo lub energetycznie oraz frakcji wymagającej dalszego biologicznego przetwarzania, w zależności od składu zmieszanych odpadów komunalnych, przebiega w pomieszczeniu zamkniętym lub w pomieszczeniach zamkniętych wyposażonych w szczelną posadzkę i niezbędną instalację wentylacyjną oraz kanalizacyjną i prowadzi do wytwarzania odpadów, które klasyfikuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o odpadach, w zależności od ich właściwości, jako odpady o kodzie: 1)19 12 01 - Papier i tektura; 2)19 12 02 - Metale żelazne; 3)19 12 03 - Metale nieżelazne; 4)19 12 04 - Tworzywa sztuczne i guma; 5)19 12 05 - Szkło; 6)19 12 06* - Drewno zawierające substancje niebezpieczne; 7)19 12 07 - Drewno inne niż wymienione w 19 12 06; 8)19 12 08 - Tekstylia; 9)19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne);

23 10)19 12 11* - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów zawierające substancje niebezpieczne; 11)ex 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, o frakcji o wielkości nie większej niż 80 mm, zwane dalej frakcją podsitową; 12)ex 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, o frakcji o wielkości większej niż 80 mm, zwane dalej frakcją nadsitową

24 § 3. 2. Dopuszcza się wytwarzanie ze zmieszanych odpadów komunalnych poddanych mechanicznemu przetworzeniu, odpadów o kodach z podgrupy: 1)15 01; 2)16 02; 3)16 06; 4)20 01. § 3. 2. Dopuszcza się wydzielenie frakcji podsitowej odpadów oznaczonych kodem ex 19 12 12, o wielkości 0-100 mm albo 0-120 mm. w takiej sytuacji frakcja nadsitowa odpadów o kodzie ex 19 12 12 przyjmuje wielkość stosownie powyżej 100mm albo powyżej 120 mm. § 3. 3. Odpady wytwarzane w procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych są kierowane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku albo do unieszkodliwiania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1. § 3. 3. Dopuszcza się eksploatację instalacji, w której nie wydziela się frakcji podsitowej i nadsitowej. W takiej sytuacji, odpady pozostałe po wydzieleniu ze zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów wymienionych w ust. 1 pkt 1-9, kwalifikuje się jako odpady o kodzie 19 12 12. Odpady te stanowią frakcję podsitową.

25 § 3. 4. Mechaniczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych jest klasyfikowane jako: 1)przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu, albo 2)przetwarzanie odpadów, w wyniku którego są wytwarzane odpady przeznaczone do unieszkodliwiania. § 3. 4. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wytwarzanie ze zmieszanych odpadów komunalnych poddanych mechanicznemu przetworzeniu, odpadów o kodach z podgrupy: 1)15 01 - Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi); 2)16 02 - Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych; 3)16 06 - Baterie i akumulatory.

26 § 3. 5. Instalacja, o której mowa w ust. 1, może być eksploatowana do przetwarzania odpadów selektywnie zebranych z podgrupy 20 01 – Odpady komunalne segregowane i gromadzone selektywnie (z wyłączeniem 15 01) albo podgrupy 15 01 – Odpady opakowaniowe (włącznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami opakowaniowymi) poprzez ich doczyszczanie. § 3. 6. Prowadzenie procesów mechanicznego przetwarzania odpadów, o których mowa w ust. 1 i ust. 5, prowadzi się jako odrębne warianty eksploatacji instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów. § 3. 7. Odpady wytwarzane w procesie mechanicznego przetwarzania odpadów są kierowane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami do odzysku albo do unieszkodliwiania, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.

27 § 3. 8. Odpady wytworzone w procesie, o którym mowa w ust. 1, klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 12 10, są stosowane w procesie: 1) odzysku R1 – wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, albo 2) unieszkodliwiania D10 – przekształcanie termiczne na lądzie. § 3. 9. Mechaniczne przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 1, jest klasyfikowane jako proces unieszkodliwiania D13 – Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych pozycjach D1-D12 załącznika nr 2 do ustawy o odpadach. § 3. 10. Mechaniczne przetwarzanie odpadów selektywnie zebranych, o którym mowa w ust. 5, jest klasyfikowane jako proces odzysku R12 – Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R11 załącznika nr 1 do ustawy o odpadach.

28 § 4. 1. W procesie mechanicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wydziela się frakcję o wielkości co najmniej 0-80 mm ulegającą biodegradacji oznaczoną kodem 19 12 12, wymagającą zastosowania procesów biologicznego przetwarzania, przez które rozumie się procesy prowadzone w warunkach tlenowych lub beztlenowych z udziałem mikroorganizmów, w wyniku których następują zmiany właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych odpadów. § 4. 1. Frakcja podsitowa wymaga zastosowania procesów biologicznego przetwarzania, przez które rozumie się procesy prowadzone w warunkach tlenowych lub beztlenowych z udziałem mikroorganizmów, w wyniku których następują zmiany właściwości fizycznych, chemicznych lub biologicznych odpadów.

29 § 4. 2. Procesy biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych prowadzi się zgodnie z następującymi wymaganiami: 1)odpady, o których mowa w ust. 1, są przetwarzane z przerzucaniem odpadów przez okres od 8 do 12 tygodni łącznie; 2)przez co najmniej pierwsze 2 tygodnie proces odbywa się w zamkniętym reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, do czasu osiągnięcia wartości AT 4 (rozumianej jako aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) poniżej 20 mg O 2 /g suchej masy; 3)łączny czas przetwarzania, o którym mowa w pkt 1, może zostać skrócony lub wydłużony, pod warunkiem uzyskania parametrów określonych w § 6 ust. 1. § 4. 2. W procesach, o których mowa w ust. l, przetwarza się wyłącznie odpady frakcji podsitowej wytworzone w części mechanicznej tej samej instalacji. Odpady frakcji podsitowej nie mogą być mieszane z innymi rodzajami odpadów, w tym w szczególności z odpadami zbieranymi w sposób selektywny oraz z odpadami wytworzonymi w innej instalacji.

30 § 4. 3. W procesach biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych odpady, o których mowa w ust. 1, są poddawane stabilizacji beztlenowej w procesie dwustopniowym: 1)w pierwszym stopniu fermentacji mezofilowej przez co najmniej 20 dni lub fermentacji termofilowej przez co najmniej 12 dni; 2)w drugim stopniu stabilizacji tlenowej w zamkniętym reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, przez okres co najmniej 2 tygodni; dopuszcza się w drugim stopniu stabilizacji tlenowej stabilizację w pryzmach na otwartym terenie, napowietrzanych przez przerzucanie odpadów co najmniej raz w tygodniu, przez okres co najmniej 3 tygodni.

31 § 4. 3. Procesy biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach tlenowych prowadzi się dwustopniowo zgodnie z następującymi wymaganiami: 1)w pierwszym stopniu przez co najmniej 2 tygodnie w zamkniętym reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, do czasu osiągnięcia wartości AT 4 (rozumianej jako aktywność oddychania – parametr wyrażający zapotrzebowanie tlenu przez próbkę odpadów w ciągu 4 dni) poniżej 20 mg O 2 /g suchej masy; 2)w drugim stopniu stabilizacji w pryzmach usytuowanych na utwardzonym podłożu izolowanym od podłoża terenu, wyposażonym w system odbierania odcieków i napowietrzanych przez mechaniczne przerzucanie odpadów przez okres od 6 do 10 tygodni; 3)czas przetwarzania, o którym mowa w pkt 2, może zostać skrócony lub wydłużony, pod warunkiem uzyskania wartości parametrów określonych w § 6 ust. 1.

32 § 4. 4. W procesach biologicznego przetwarzania odpadów z wykorzystaniem procesów biologicznego suszenia zmieszane odpady komunalne lub odpady, o których mowa w ust. 1, są suszone w warunkach tlenowych, z aktywnym napowietrzaniem, w zamkniętym reaktorze lub hali, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, przez okres co najmniej 7 dni. § 4. 4. Procesy biologicznego przetwarzania odpadów w warunkach beztlenowych prowadzi się dwustopniowo zgodnie z następującymi wymaganiami: 1)w pierwszym stopniu fermentacji mezofilowej przez co najmniej 20 dni lub fermentacji termofilowej przez co najmniej 12 dni; 2)w drugim stopniu stabilizacji tlenowej w zamkniętym reaktorze lub w hali, z aktywnym napowietrzaniem, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery, przez okres co najmniej 2 tygodni. Dopuszcza się w drugim stopniu stabilizacji tlenowej stabilizację w pryzmach na otwartym terenie usytuowanych na utwardzonym podłożu izolowanym od podłoża terenu, wyposażonym w system odbierania odcieków i napowietrzanych przez mechaniczne przerzucanie odpadów co najmniej raz w tygodniu, przez okres co najmniej 3 tygodni, o ile parametr AT 4 po pierwszym stopniu biologicznego przetwarzania w warunkach beztlenowych osiągnie wartość poniżej 20 mg O 2 /g suchej masy.

33 § 4. 5. Odpady wytwarzane w procesie biologicznego przetwarzania odpadów są kierowane zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami do odzysku albo do unieszkodliwiania. § 4. 5. Odpady wytwarzane w procesach biologicznego przetwarzania odpadów, o których mowa w ust. 3 i ust. 4, spełniające wymagania określone w§ 6 ust. 1, klasyfikuje się jako odpady o kodzie 19 05 99; odpady te zwane są dalej stabilizatem. § 4. 6. Biologiczne przetwarzanie frakcji ulegającej biodegradacji wydzielonej w mechanicznym przetwarzaniu odpadów jest klasyfikowane jako: 1)obróbka biologiczna, w wyniku której powstają odpady unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek z procesów: a)składowania na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne lub b)termicznego przekształcania odpadów w instalacjach lub urządzeniach zlokalizowanych na lądzie, albo 2)inne działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części, albo 3)przetwarzanie odpadów w celu ich przygotowania do odzysku, w tym do recyklingu. § 4. 6. Stabilizat jest unieszkodliwiany poprzez składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z zastrzeżeniem ust. 7.

34 § 4. 7. Stabilizat, po przesianiu na sicie o prześwicie oczek o wielkości do 20 mm, może być stosowany do odzysku wyłącznie przy zamknięciu składowiska jako odpad o kodzie ex 19 05 99, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. § 4. 8. Frakcja o wielkości powyżej 20 mm powstała po przesianiu stabilizatu na sicie jest klasyfikowana jako odpad o kodzie 19 05 99 – stabilizat. § 4. 9. Biologiczne przetwarzanie odpadów zawierających frakcję ulegającą biodegradacji, jest klasyfikowane jako proces unieszkodliwiania D8 – Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji załącznika nr 2 do ustawy o odpadach, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12 załącznika nr 2 do ustawy o odpadach. § 4. 10. Mechaniczne przetwarzanie stabilizatu, o którym mowa w ust. 7, jest klasyfikowane jako proces unieszkodliwiania D13 – Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12 załącznika nr 2 do ustawy o odpadach.

35 § 5. 1. Odpady wytwarzane w procesach biologicznego przetwarzania odpadów, o których mowa w § 4 ust. 2 i 3, zwane dalej „stabilizatem”, spełniające wymagania określone w § 6 ust. 1, klasyfikuje się jako odpady o kodzie 19 05 99. § 5. 1. Dopuszcza się proces biologicznego przetwarzania odpadów z wykorzystaniem procesu biologicznego suszenia zmieszanych odpadów komunalnych lub odpadów frakcji podsitowej polegający na biologicznym suszeniu przez okres co najmniej 7 dni odpadów w warunkach tlenowych, z aktywnym napowietrzaniem, w zamkniętym reaktorze lub hali, z zabezpieczeniem uniemożliwiającym przedostawanie się nieoczyszczonego powietrza procesowego do atmosfery.

36 § 5. 2. Odpady wytwarzane w procesie biologicznego suszenia odpadów, o których mowa w § 4 ust. 4, klasyfikuje się jako odpady o kodzie 19 05 01 i poddaje dalszej obróbce mechanicznej, w wyniku której wytwarza się odpady klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów w zależności od ich właściwości, jako odpady o kodzie: 1)19 12 01; 2)19 12 02; 3)19 12 03; 4)19 12 04; 5)19 12 05; 6)19 12 06*; 7)19 12 07; 8)19 12 08; 9)19 12 10; 10)19 12 11*; 11)19 12 12.

37 § 5. 2. Odpady wytwarzane w procesie biologicznego suszenia odpadów, o którym mowa w ust. 1, klasyfikuje się jako odpady o kodzie ex 19 05 01 – Nieprzekompostowane frakcje odpadów komunalnych i podobnych i poddaje dalszej obróbce mechanicznej, w wyniku której wytwarza się odpady klasyfikowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska wydanym na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy o odpadach w zależności od ich właściwości, jako odpady o kodzie: 1)19 12 02 - Metale żelazne; 2)19 12 03 - Metale nieżelazne; 3)19 12 05 - Szkło; 4)19 12 10 - Odpady palne (paliwo alternatywne); 5)ex 19 12 12 - Inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów wytworzone w wyniku prowadzenia procesu biologicznego suszenia

38 § 5. 3. Dopuszcza się wytwarzanie z odpadów o kodzie 19 05 01 poddanych mechanicznemu przetworzeniu odpadów o kodach z podgrupy: 1)15 01; 2)16 02; 3)16 06; 4)20 01. § 5. 3. W szczególnych przypadkach dopuszcza się wytwarzanie z odpadów o kodzie ex 19 05 01 poddanych mechanicznemu przetworzeniu, odpadów o kodach z podgrupy: 1)16 02 - Odpady urządzeń elektrycznych i elektronicznych; 2)16 06 - Baterie i akumulatory.

39 § 5. 4. Odpady, o których mowa w ust. 1, spełniające wymagania określone w § 6 ust. 1, są unieszkodliwiane poprzez składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, z zastrzeżeniem ust.5. § 5. 4. Odpady wytworzone w procesie, o którym mowa w ust. 2, klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 12 10, spełniające wymagania określone w § 6 ust. 2, są stosowane w procesie: 1)odzysku R1 – wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii, albo 2)unieszkodliwiania D10 – przekształcanie termiczne na lądzie. § 5. 5. Odpady, o których mowa w ust. 1, spełniające wymagania określone w § 6 ust. 1, po przesianiu na sicie o prześwicie oczek o wielkości do 20 mm mogą być stosowane do odzysku jako odpady o kodzie 19 05 03. § 5. 5. Odpady wytworzone w procesie, o którym mowa w ust. 2, klasyfikowane jako odpady o kodzie ex 19 12 12, stanowią frakcję podsitową i poddawane są procesom biologicznego przetwarzania odpadów, o których mowa §4 ust. 3 i ust. 4, w tej samej instalacji.

40 § 5. 6. Odpady wytworzone w procesie, o którym mowa w ust. 2, klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 12 10 i spełniające wymagania określone w § 6 ust. 2 są stosowane w procesie odzysku – wykorzystywane jako paliwo lub inny środek wytwarzania energii. § 5. 6. Odpady wytwarzane w procesach biologicznego przetwarzania odpadów, o których mowa w ust. 5, spełniające wymagania określone w § 6 ust. 1, klasyfikuje się jako odpad o kodzie 19 05 99 – stabilizat. § 5. 7. Odpady wytworzone w procesie, o którym mowa w ust. 2, klasyfikowane jako odpady o kodzie 19 12 12, zawierające frakcję o wielkości co najmniej0–80 mm ulegającą biodegradacji, aby mogły być zagospodarowane w sposób określony w ust. 4 lub ust. 5, muszą być przetworzone biologicznie zgodnie z warunkami określonymi w § 4 ust. 2 lub ust. 3 i muszą spełniać wymagania określone w § 6 ust. 1. § 5. 7. Stabilizat, który spełnia wymagania określone w § 6 ust. 1, jest unieszkodliwiany poprzez składowanie na składowiskach odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne z zastrzeżeniem ust. 8.

41 § 5. 8. Stabilizat, po przesianiu na sicie o prześwicie oczek o wielkości do 20 mm, może być stosowany do odzysku wyłącznie przy zamknięciu składowiska jako odpad o kodzie ex 19 05 99, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu wydanym na podstawie art. 124 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. § 5. 9. Biologiczne przetwarzanie odpadów z wykorzystaniem procesu biologicznego suszenia, jest klasyfikowane jako proces unieszkodliwiania D8 – Obróbka biologiczna, niewymieniona w innej pozycji załącznika nr 2 do ustawy o odpadach, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszanki, które są unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w poz. D1-D12 załącznika nr 2 do ustawy o odpadach. § 5. 10. Mechaniczne przetwarzanie odpadów, o którym mowa w ust. 2 i w ust. 8 jest klasyfikowane jako proces unieszkodliwiania D13 – Sporządzanie mieszanki lub mieszanie przed poddaniem odpadów któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycjach D1-D12 załącznika nr 2 do ustawy o odpadach.

42 § 6. 1. Proces biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, o którym mowa w § 4 ust. 2 i 3, powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany stabilizat spełniał następujące wymagania: 1)straty prażenia stabilizatu są mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego jest mniejsza niż 20% suchej masy lub 2)ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego jest większy niż 40%, lub 3)wartość AT 4 jest mniejsza niż 10 mg O 2 /g suchej masy. § 6. 1. Proces biologicznego przetwarzania odpadów, o którym mowa w § 4 ust. 3 i ust. 4, powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany stabilizat osiągał wartość AT 4 poniżej 10 mg O 2 /g suchej masy oraz,spełniał jedno z następujących wymagań: 1)straty prażenia stabilizatu będą mniejsze niż 35%, a zawartość węgla organicznego mniejsza niż 20% suchej masy, lub 2)ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach, mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego jest większy niż 40%.

43 § 6. 2. Proces biologicznego suszenia zmieszanych odpadów komunalnych, o którym mowa w § 4 ust. 4, powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany odpad o kodzie 19 12 10 spełniał wymagania określone przez odbiorcę paliwa. § 6. 2. Proces biologicznego suszenia odpadów, o którym mowa w § 5 ust. 1, powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany odpad o kodzie 19 12 10 spełniał wymagania określone przez odbiorcę paliwa. § 6. 3. Odpad powstały po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, niespełniający wymagań określonych w ust. 1, nie jest stabilizatem i nadal jest klasyfikowany jako odpad o kodzie ex 19 12 12.

44 § 7. 1. Określone w § 6 ust. 1 wymagania uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania parametrów określonych w rozporządzeniu. § 7. 1. Określone w § 6 ust. 1 oraz w § 4 ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 2 wymagania uważa się za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium, o którym mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r. poz. 1232, z późn. zm. 3) ). § 7. 2. Próbki do badań pobiera przedstawiciel laboratorium akredytowanego lub posiadającego certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania parametrów określonych w rozporządzeniu. § 7. 2. Próbki do badań pobiera przedstawiciel laboratorium, o którym mowa w art. 147a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.

45 § 7. 3. Rocznie pobiera się i bada 12 próbek (po jednej w każdym miesiącu). § 7. 3. Próbki pobiera się po procesie biologicznego przetwarzania odpadów, o którym mowa w § 4 ust. 3 i ust. 4 i W § 5 ust. 5 z każdej partii, która zostanie wytworzona w jednym pełnym cyklu, do czasu spełnienia wymagań określonych dla stabilizatu w § 6 ust. 1.

46 § 8. Instalację istniejącą lub instalację, dla której przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie nie dłuższym niż 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia. § 8. 1. Instalację istniejącą lub instalację, dla której przed dniem 9 października 2012 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, lub której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się przed dniem 9 października 2012 r., należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie do dnia 8 października 2015 r. 2. Istniejące instalacje, które w dniu wejścia w życie rozporządzenia nie spełniają wymagań w zakresie rozładowywania zmieszanych odpadów komunalnych w pomieszczeniu zamkniętym lub w pomieszczeniach zamkniętych, o których mowa w § 2 ust. 3 lub w zakresie eksploatacji instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów w pomieszczeniu zamkniętym lub w pomieszczeniach zamkniętych, o których mowa w § 3 ust. 1 należy dostosować do wymagań określonych w rozporządzeniu w terminie dwóch lat od dnia wejścia w życie niniejszego.

47 § 9. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. § 9. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 23 stycznia 2015r. 4). MINISTER ŚRODOWISKA

48 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projekt dotyczy doprecyzowania i wyjaśnienia wątpliwości prawnych przy codziennym stosowaniu ustawy m.in. poprzez wyeliminowanie przypadków, kiedy ustawodawca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google