Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezentacja „dobrych praktyk” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezentacja „dobrych praktyk” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego."— Zapis prezentacji:

1 Prezentacja „dobrych praktyk” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007 - 2013 Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Nowe wyzwanie dla kadr OPS Nowa forma pracy w klientem Nowe wsparcie w katalogu oferowanej pomocy

2 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Całkowita wartość projektu: 241 255,00 zł Wnioskowane dofinansowanie: 215 923,00 zł Rok 2008 Wkład własny: 25 332,00 zł Liczba osób objętych wsparciem: 24 (21 K, 3 M)

3 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Uczestnicy projektu systemowego w 2008r. 24 osoby Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK

4 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Rok 2009 Całkowita wartość projektu: 334 583,00 zł Wnioskowane dofinansowanie: 299 451,79 zł Wkład własny: 35 131,21 zł Liczba osób objętych wsparciem: 25 (23 K, 2 M)

5 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Uczestnicy projektu systemowego w 2009r. 25 osób Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku

6 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Rok 2010 Całkowita wartość projektu: 330 864,61 zł Wnioskowane dofinansowanie: 296 123,83 zł Wkład własny: 34 740,78 zł Liczba osób objętych wsparciem: 21 (17 K, 4 M)

7 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Uczestnicy projektu systemowego w 2010r. 21 osób Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK

8 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Rok 2011 Całkowita wartość projektu: 345 713,98 zł Wnioskowane dofinansowanie: 309 414,01 zł Wkład własny: 36 299,97 zł Liczba osób objętych wsparciem: 21 (17 K, 4 M)

9 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej DOKUMENTY PROGRAMOWE Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK

10 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Realizacja projektu nie byłaby możliwa bez współpracy innych instytucji. Urzędu Miejskiego w Pułtusku Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w Warszawie W szczególności: Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK

11 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK SPOTKANIE REKRUTACYJNE 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

12 Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego GRUPA DOCELOWA 2011 Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które nie pracują, są w wieku aktywności zawodowej oraz posiadają niskie kwalifikacje zawodowe.

13 Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Głównym celem projektu jest zapewnienie równego dostępu do zatrudnienia bezrobotnym osobom korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, zagrożonym wykluczeniem społecznym poprzez przygotowanie ich do wejścia lub powrotu na rynek pracy. CEL GŁÓWNY PROJEKTU

14 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CELE SZCZEGÓŁOWE  zwiększenie motywacji do działania – zajęcia z psychologiem  zwiększenie aktywności na rynku pracy – zajęcia z doradcą zawodowym  kształtowanie postaw na temat samodzielnego, odpowiedzialnego życia – zajęcia z prawnikiem  podniesienie kwalifikacji zawodowych – kursy zawodowe  reintegracja społeczno – kulturalna, umocnienie więzi społecznych – wyjazd i spotkanie integracyjne.

15 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONTRAKT SOCJALNY Umowa zawarta pomiędzy uczestnikiem projektu systemowego a Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pułtusku reprezentowanym przez Panią Agatę Kołakowską – Dyrektora jednostki, która delegowała do pracy z uczestnikiem projektu pracowników socjalnych. W ramach kontraktów socjalnych zastosowaliśmy zestaw instrumentów o charakterze aktywizacyjnym, których celem jest wykształcenie u odbiorców projektu umiejętności planowania własnego życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza przez uzyskanie możliwości osiągania dochodów z podjęcia stałej pracy najemnej. Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK

16 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK HARMONOGRAM REALIZACJI PROJEKTU IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII Rekrutacja uczestników projektu Zawarcie kontraktów socjalnych Zajęcia z psychologiem Zajęcia z doradcą zawodowym Warsztaty z autoprezentacji Zajęcia z prawnikiem Kursy zawodowe Wyjazd integracyjno - kulturalny Spotkanie integracyjne

17 Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KONFERENCJA INAUGURUJĄCA PROJEKT 2011

18 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

19 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego DORADZTWO ZAWODOWE

20 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNICTWO PRAWNE

21 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURS ZAWODOWY KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH Z NAPĘDEM SILNIKOWYM

22 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURS ZAWODOWY KSIĘGOWOŚĆ Z PRAKTYCZNĄ ZNAJOMOŚCIĄ TECHNIK KOMPUTEROWYCH

23 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURS – OPIEKUN OSÓB STARSZYCH I DZIECI

24 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURS ZAWODOWY - PRAWO JAZDY KAT. B

25 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KURS ZAWODOWY FRYZJER - STYLISTA

26 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WYJAZD INTEGRACYJNO - KULTURALNY

27 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego * wielkie wyzwanie dla pracowników ops * zdobycie doświadczenia w pozyskiwaniu funduszy ze środków unijnych * satysfakcja z udzielonego wsparcia uczestnikom projektu * indywidualne podejście do klienta Projekt systemowy = NASZ SUKCES !!! Projekt zaczął być modny, o czym świadczy to, że z naborem uczestników nie ma żadnych kłopotów. A zatem jak widać – warto „Chwycić drugą szansę!”

28 Projekt systemowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pułtusku Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonali: GRZEGORZ IWANOWSKI, ALICJA PATALAN, TERESA WOŹNIAK DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ !!! REALIZATORZY Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ul. 17 Sierpnia 58, 06 – 100 Pułtusk tel./fax (23) 692 52 65, e-mail: mopspultusk@o2.pl


Pobierz ppt "Prezentacja „dobrych praktyk” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google