Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projektowanie pracy placówki oświatowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projektowanie pracy placówki oświatowej"— Zapis prezentacji:

1 Projektowanie pracy placówki oświatowej
Oprac. Dariusz Gadowicz

2 Podstawa prawna: Rozporządzenie MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z dnia 9 października 2009 r.) Na podstawie art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)  Wymaganie 1. (2.1) „Szkoła ma koncepcję pracy”. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) kontrola zarządcza.

3 za www.nadzórpedagogiczny.edu.pl
Wymaganie 1.(wcześniej 2.1) nakazuje szkole mieć przyjętą koncepcję swojej pracy, jednocześnie nie narzuca szkole, jaką formę ma przyjąć koncepcja – czy ma to być pięcioletni program rozwoju, trzyletni program rozwoju, roczny plan pracy, czy zapisy zawarte w dokumentach szkoły takich jak statut, program wychowawczy, czy inne obecne od dawna w szkole – pozostawia się tu nauczycielom i dyrektorowi prawo do decydowania.

4 za www.nadzórpedagogiczny.edu.pl
Należy także zwrócić uwagę, że dyrektor szkoły, przystępując do konkursu na stanowisko przedstawia koncepcję pracy. Jeśli został wybrany w drodze konkursu, oznacza to, że zaproponowana przez niego koncepcja znalazła uznanie w oczach organów prowadzącego i nadzorującego, nauczycieli i rodziców. Koncepcja dyrektorska, uspołeczniona i przedyskutowana w szerokim gronie, także może się stać tą, o której mowa w wymaganiu 1. (2.1).

5 Standardy kontroli zarządczej
B.6.- Określenie celów i zadań, monitorowanie i ocena ich realizacji, D.16.- Bieżąca informacja, D.17.- Komunikacja wewnętrzna, D.18.- Komunikacja zewnętrzna

6 Fragment załącznika do rozporządzenia MEN o nadzorze pedagogicznym z 2009 r.
Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 2.1. Szkoła lub placówka ma koncepcję pracy Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną koncepcją pracy Koncepcja pracy jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.

7 Fragment załącznika do rozporządzenia MEN o nadzorze pedagogicznym z 2013 r.
Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy, uwzgledniającą potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy szkoły lub placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego. Koncepcja pracy jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców. Koncepcja pracy jest przygotowywana, modyfikowana i realizowana we współpracy z uczniami i rodzicami.

8 Wskazówki praktyczne do nadzoru
Koncepcja pracy placówki jest realizowana zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną własną koncepcją pracy; Uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę pracy placówki oraz zidentyfikowane oczekiwania środowiska lokalnego; Jest przygotowywana i modyfikowana we współpracy z uczniami i rodzicami.

9 A teraz czas na … PRZERWĘ

10 Koncepcja jako proces Koncepcja pracy placówki ma dwoistą naturę. Jest w równym stopniu efektem-planem, co procesem planowania doprowadzającym do powstania „dokumentu”, a następnie jego ciągłym weryfikowaniem i udoskonalaniem. A wiec procesem dzięki któremu koncepcja „żyje”.

11 Koncepcja jako proces - c.d.
Pewne wskazania dla takiego rozumienia koncepcji znajdują się w załączniku do rozporządzenia o nadzorze. Wymaganie 1 lub wcześniej 2.1 (szkoła ma koncepcję pracy) jest zawarte w pkt. 2 „Procesy zachodzące w szkole lub placówce”, a nie w pkt. 1 „Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej, i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły…”

12 Dlaczego warto mieć koncepcję ?
Koncepcja odgrywa rolę drogowskazu, Jest punktem odniesienia w procesie podejmowania decyzji Ułatwia koncentrację na tym co najważniejsze, Koncepcja rządzi czasem teraźniejszym, Umożliwia w miarę równomierne rozłożenie zadań na osi czasu, Ułatwia racjonalne gospodarowanie zasobami, Pozwala całościowo spojrzeć na placówkę, Ułatwia kreowanie wizerunku placówki w otoczeniu, Pomaga w spójnym działaniu wszystkich członków społeczności szkolnej i spójnym z koncepcja opracowaniu dokumentów szkolnych, Pomyślna realizacja koncepcji wyzwala poczucie sukcesu wśród nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników niepedagogicznych. Motywuje do nowych wyzwań.

13 Elementy koncepcji pracy szkoły
Wartości Misja Wizja Priorytety, Kierunki działania i rozwoju

14 Wartości-co to takiego ?
Wartości które leżą u podstaw etosu szkoły, powinny być akceptowalne przez wszystkich jej klientów. Skonkretyzowanie wartości uznawanych przez społeczność szkolną pomaga sformułować misję i wizję - sprawia, że stają się one czymś więcej niż zbiorem ogólnych stwierdzeń, z którymi trudno się nie zgodzić, lecz praktycznie niewiele lub zgoła nic z nich nie wynika.

15 Jaki horyzont czasu przyjąć dla opracowania koncepcji pracy placówki ?
Wyjściowym pytaniem jest tu nie to, jaka ma być nasza szkoła za trzy czy pięć lat, ale: Jaką wiedzę, umiejętności i postawy powinna kształcić, aby przygotować uczniów do dorosłego życia w świecie, którego nie jesteśmy w stanie przewidzieć i rozmaitych ról, które nasi wychowankowie będą w nim odgrywać. Jaki okres czasu przyjmuje się najczęściej ?

16 Co przykładowo powinna obejmować koncepcja pracy placówki ?
Profil absolwenta; Działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz bezpieczeństwo uczniów; Współpracę szkoły lub placówki ze środowiskiem lokalnym; Organizację pracy i standardy zarzadzania szkołą.

17 A teraz czas na … PRZERWĘ

18 Skąd czerpać informacje niezbędne do opracowania koncepcji ?
Priorytety MEN czy aktualnie wprowadzane zmiany systemowe, Priorytety Kuratora Oświaty, Program Rozwoju Oświaty ustalony przez władze samorządowe, Wyniki ewaluacji (zewnętrznej i wewnętrznej), wyniki sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych, prowadzone innowacje czy eksperymenty oraz problemy z jakimi boryka się placówka.

19 Co można uczynić motywem przewodnim koncepcji ?
Nawiązanie do profilu placówki; Nawiązanie do aktualnie realizowanego w placówce projektu; Nawiązanie do dokumentów oświatowych krajowych lub zagranicznych takich jak: - Europa 2020 (strategia lizbońska), - Edukacja i szkolenie 2020 (j.w.) - inicjatywy UE Mobilna młodzież i Nowe umiejętności dla nowych miejsc pracy, - Wyniki badań PISA czy PIRLS, - zalecenia Parlamentu Europejskiego z 2006 r. w/s kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.

20 Kompetencje kluczowe porozumiewanie się w języku ojczystym,
porozumiewanie się w językach obcych, kompetencje matematyczne i naukowo – techniczne, kompetencje informatyczne, umiejętności uczenia się, kompetencje społeczne i obywatelskie, inicjatywa i przedsiębiorczość, świadomość i ekspresja kulturalna

21 Jak planować w sytuacji niepewności ?
Planowanie „na dobre” i planowanie „na złe”, Metoda różnych scenariuszy, np.: optymistyczny, zakładający pomyślny rozwój wypadków, pesymistyczny, zakładający niekorzystny rozwój wypadków, realistyczny, czyli trochę taki, trochę taki.

22 Kilka uwag dotyczących pracy nad koncepcją…
„Współpraca z rodzicami i uczniami” – wymóg ten nie dotyczy takich placówek jak: przedszkola, młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, ośrodki dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem w stopniu głębokim.

23 Najczęściej popełniane błędy dotyczące koncepcji pracy szkoły.
1. koncepcja nie jest spójna i/lub nie została przyjęta przez radę pedagogiczną, 2. nie jest systematycznie analizowana i modyfikowana w razie potrzeby, 3. nie jest w pełni adekwatna do aktualnej sytuacji szkoły i jej potrzeb, 4. niektórzy członkowie społeczności szkolnej nie są świadomi koncepcji pracy szkoły lub nie identyfikują się z nią, 5. różnorodne działania i decyzje związane z rozwojem szkoły i jej personelu nie są podporządkowane spójnej koncepcji pracy szkoły. Dane: Ośrodek Rozwoju Oświaty, npseo.pl

24 Dyrektor a koncepcja Jaką rolę odgrywa dyrektor szkoły / placówki w procesie pracy nad koncepcją ?

25

26 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Projektowanie pracy placówki oświatowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google