Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

2 Grupy badawcze i narzędzia badawcze Grupy badawcze wypełniające ankiety zostały wybrane przez zespół ewaluacyjny  uczniowie z klas VI – 37 osób (losowo)  rodzice uczniów klas VI – 41 osób (losowo)  nauczyciele – 24 osoby (wszyscy obecni)  pracownicy szkoły nie będący nauczycielami – 9 osób (wszyscy) Do badań wykorzystano: – ankiety dot. koncepcji i zasad tworzenia SzPZ (standard I) – ankiety dot. realizacji edukacji zdrowotnej w szkole (standard III) – ankiety dot. klimatu społecznego w szkole (standard IV) – technika „narysuj i napisz”: „Co lubię w mojej klasie?”, „Czego nie lubię w mojej klasie?” (standard IV) – 42 uczniów klas III – praca pisemna dot. klimatu społecznego w szkole „Jak mi się żyje w mojej klasie?” (standard IV) – 19 uczniów klas V Wyniki wszystkich narzędzi badawczych zostały opracowane w formie arkuszy i podsumowane raportem.

3 Standard I Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie

4 Wymiar Średnia liczba punktów I - Upowszechnianie koncepcji szkoły promującej zdrowie i znajomość tej koncepcji w społeczności szkolnej i lokalnej 4,5 II - Zrozumienie i akceptacja koncepcji szkoły promującej zdrowie w społeczności szkolnej 4,5 Ocena łączna4,5 Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Standard I

5 Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Standard I Na pytanie: „Czy chcielibyście otrzymywać więcej informacji na temat SzPZ?” ankietowani udzielili pozytywnej odpowiedzi:

6 Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Standard I Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu I Wszyscy nauczyciele czytają publikacje na temat promocji zdrowia i regularnie uczestniczą w zajęciach, które pogłębiają ich wiedzę i umiejętności w zakresie promocji zdrowia. Nauczyciele akceptują koncepcję SzPZ i zasady jej tworzenia. Nauczyciele i pracownicy szkoły niebędący nauczycielami wiedzą, jaka jest ich rola i zadania w tworzeniu i rozwoju SzPZ. Pracownicy szkoły niebędący nauczycielami wiedzą, co to jest SzPZ.

7 Szkoła promująca zdrowie pomaga członkom społeczności szkolnej (w tym rodzicom) zrozumieć i zaakceptować koncepcję szkoły promującej zdrowie Standard I Problemy priorytetowe w zakresie standardu I Rodzicom należy dokładniej wyjaśnić, co to jest SzPZ. Niezbyt duża aktywność i uczestnictwo rodziców w zajęciach w zakresie promocji zdrowia. Cześć uczniów nie wie, w jaki sposób mogą się włączyć w rozwój SzPZ. Niektórzy uczniowie potrafią wymienić podstawowe cechy SzPZ ale nie jest to wystarczające.

8 Standard II Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społecznoœci szkolnej, w tym rodziców i społecznoœci lokalnej, skutecznoœści i długofalowośœci działań

9 Standard II Wymiar Średnia liczba punktów III - Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia5 IV - Działalność szkolnego zespołu promocji zdrowia4,6 V - Miejsce promocji zdrowia w działalności (polityce) szkoły4,8 VI - Diagnozowanie potrzeb społeczności szkolnej w zakresie promocji zdrowia4,8 VII - Planowanie działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia4,8 VIII - Realizacja działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia4,3 IX - Ewaluacja wyników działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia4,8 Ocena łączna4,7

10 Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społecznoœci szkolnej, w tym rodziców i społecznoœci lokalnej, skutecznoœści i długofalowośœci działań Standard II Nauczyciele i rodzice dostrzegają możliwość zwiększenia swojego udziału w podejmowanych w szkole działaniach w zakresie promocji zdrowia

11 Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społecznoœci szkolnej, w tym rodziców i społecznoœci lokalnej, skutecznoœści długofalowości działań Standard II Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu II Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia. Koordynator czuje się akceptowany przez większą część społeczności szkolnej, posiada dobre przygotowanie do pełnienia tej funkcji i ma satysfakcję z pełnienia swojej roli. Członkowie szkolnego zespołu mają satysfakcję ze swojej pracy. Promocja zdrowia jest wpisana w program rozwoju szkoły. Szkoła współpracuje w zakresie promocji zdrowia z różnymi organizacjami i instytucjami w społeczności lokalnej. Wyniki diagnozy dotyczące potrzeb w zakresie promocji zdrowia społeczności szkolnej są wykorzystywane w planowaniu wewnętrznego doskonalenia nauczycieli. Dyrekcja szkoły ma satysfakcję z kierowania szkołą promującą zdrowie. Dokonuje się systematycznie monitorowania przebiegu realizacji działań (w tym projektów) w zakresie promocji zdrowia. Szkolny zespół ściśle współpracuje z dyrekcją w sprawach dotyczących promocji zdrowia.

12 Szkoła promująca zdrowie zarządza projektami promocji zdrowia w sposób sprzyjający: uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu społecznoœci szkolnej, w tym rodziców i społecznoœci lokalnej, skutecznoœści i długofalowośœci działań Standard II Problemy priorytetowe, w zakresie standardu II W skład zespołu przeprowadzającego diagnozę nie wchodzili uczniowie. W budowaniu planu działań w zakresie promocji zdrowia uczestniczyli przede wszystkim nauczyciele, nie zaangażowano uczniów. W zespole dokonującym ewaluacji wyników działań, w tym projektów w zakresie promocji zdrowia nie byli zaangażowani uczniowie.

13 Standard III Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakośœci i skutecznoœści

14 Standard III Wymiar Średnia liczba punktów I - Polityka, warunki i organizacja życia szkoły sprzyjają edukacji zdrowotnej 5 II - Uczeń jest aktywnym uczestnikiem procesu realizacji edukacji zdrowotnej 4 III - Szkoła współpracuje ze środowiskiem i wykorzystuje jego zasoby 4,5 IV - Szkoła prowadzi ewaluację i wykorzystuje jej wyniki dla podnoszenia jakości edukacji zdrowotnej 4,5 Średnia liczba punktów4,5

15 Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakośœci i skutecznoœści Standard III Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu III W szkole jest dostępna informacja dotycząca realizacji edukacji zdrowotnej. Działania z zakresu edukacji zdrowotnej planuje się w szkole na podstawie wyników przeprowadzonej diagnozy. Nauczyciele regularnie uczestniczą w szkoleniach z zakresu edukacji zdrowotnej. Nauczyciele współpracują ze sobą oraz z koordynatorem SzPZ podczas realizacji edukacji zdrowotnej. Dyrekcja szkoły traktuje edukację zdrowotną jako ważne zadanie szkoły. Edukacja zdrowotna jest wpisana w koncepcję pracy szkoły. Wnioski z ewaluacji są wykorzystywane do planowania edukacji zdrowotnej.

16 Szkoła promująca zdrowie prowadzi edukację zdrowotną uczniów i pracowników oraz dąży do zwiększenia jej jakośœci i skutecznoœści Standard III Problemy priorytetowe w zakresie standardu III Rodzice są zapraszani do współpracy przy realizacji edukacji zdrowotnej jednakże zaangażowanie ich nie jest zbyt duże. Uczniowie mają ograniczony wpływ na treści realizowane w ramach edukacji zdrowotnej. Uczniowie tyko czasami mogą wybierać zadania do wykonania w czasie zajęć edukacji zdrowotnej.

17 Standard IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

18 Standard IV Lp.Podskale i badane osoby Średnia liczba punktów Uczniowie (N=37) ISatysfakcja ze szkoły4,6 IIStwarzanie uczniom możliwości uczestnictwa w życiu klasy4,4 IIIWsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,7 IVPodejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach3,9 VMotywowanie do osiągania sukcesów4,7 VIPrzestrzeganie praw ucznia, znajomość reguł i ich ocena4,7 VIIRelacje między uczniami4,6 VIIIPoczucie przeciążenia pracą szkolną i stresu w szkole1,8 IX Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 2,0

19 Standard IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

20 Standard IV Lp.Podskale i badane osoby Średnia liczba punktów Nauczyciele (N=24) ISatysfakcja z pracy w szkole4,6 II Stwarzanie nauczycielom możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły oraz wsparcie ze strony dyrekcji 4,2 IIIWsparcie uczniów ze strony nauczycieli3,7 IVPodejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach4,2 VRelacje nauczyciele - nauczyciele3,8 VI Uczestnictwo rodziców uczniów z klasy wychowawczej w życiu klasy/szkoły 4,2 VIIPoczucie przeciążenia pracą szkolną i stres w pracy3,1 VIII Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 2,2 Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

21 Standard IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

22 Standard IV Lp.Podskale i badane osoby Średnia liczba punktów Pracownicy szkoły, którzy nie są nauczycielami (N=9) ISatysfakcja z pracy w szkole oraz wsparcie ze strony dyrekcji4,2 II Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły 3,7 IIIRelacje między pracownikami, którzy nie są nauczycielami4,1 IVStosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami3,9 VPoczucie przeciążenia pracą w szkole i stres w pracy2,7 VI Występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów 2,1 Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

23 Standard IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

24 Standard IV Lp.Podskale i badane osoby Średnia liczba punktów Rodzice (N=41) ISatysfakcja ze szkoły dziecka4,5 II Stwarzanie rodzicom możliwości uczestnictwa w życiu klasy/szkoły 4,4 IIIWsparcie uczniów ze strony nauczycieli4,2 IVUczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły3,8 VWsparcie dla rodziców4,3 VIPrzeciążenie dziecka pracą szkolną i stres w szkole2,1 Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

25 Standard IV Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

26 Standard IV Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu IV Wszyscy ankietowani członkowie społeczności szkolnej deklarują satysfakcję ze szkoły (ocena 4,6 – 4,2). Uczniowie i rodzice wysoko oceniają wsparcie jakie nauczyciele okazują uczniom (ocena 4,7 – 4,2). Uczniowie są motywowani do osiągania sukcesów (ocena 4,7). Uczniowie znają prawa ucznia i uważają, ze są one w szkole przestrzegane. Znają także reguły obowiązujące w szkole, które należy przestrzegać i uważają, że są one sprawiedliwe i słuszne (ocena 4,7). Relacje między uczniami są dobre (ocena 4,6). Uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły uważają, że występowanie przemocy i zachowań aspołecznych wśród uczniów nie jest zbyt częste (ocena 2,0 – 2,2). Rodzice uważają, że ich dzieci nie są przeciążone pracą szkolną ani zbytnio narażone na stres w szkole (ocena 2,1), uczniowie się z tym zgadzają. Rodzice uważają, ze mają stworzone możliwości uczestnictwa w życiu klasy i szkoły a także otrzymują wsparcie ze strony nauczycieli (ocena 4,3). Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

27 Standard IV Problemy priorytetowe w zakresie standardu IV Podejście uczniów do nauki i zachowania na lekcjach (ocena 4.2 – 3.9). Stosunek uczniów do pracowników, którzy nie są nauczycielami (ocena 3,9). Poprawa relacji między nauczycielami (ocena 3,8). Nauczyciele uważają, że są przeciążeni pracą szkolną i narażeni na stres w pracy na średnim poziomie (ocena 3,1). Stwarzanie pracownikom, którzy nie są nauczycielami, możliwości uczestnictwa w życiu i pracy szkoły (ocena 3,7). Uczestnictwo rodziców w życiu i pracy klasy/szkoły (ocena 4,2 – 3,8). Szkoła promująca zdrowie tworzy klimat społeczny sprzyjający: satysfakcji z nauki i pracy w szkole, osiąganiu sukcesów oraz wzmacnianiu poczucia własnej wartości u uczniów i pracowników, zdrowiu i rozwojowi uczniów i pracowników, uczestnictwu, partnerstwu i współdziałaniu członków społeczności szkolnej, rodziców i osób ze społeczności lokalnej

28 Standard V Szkoła promująca zdrowie tworzy œśrodowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników

29 Standard V Wymiar Średnia liczba punktów I - Budynek i teren szkoły4,8 II - Warunki sanitarne, czystość i estetyka pomieszczeń4,8 III - Mikroklimat, oświetlenie, ochrona przed hałasem4,7 IV - Meble dla uczniów i nauczycieli4,4 V - Organizacja lekcji i przerw międzylekcyjnych4,9 VI - Warunki i organizacja zajęć ruchowych4,7 VII - Organizacja posiłków i dostępność napojów dla uczniów4,6 VIII - Zabezpieczenie przed wypadkami, urazami i dostępność pierwszej pomocy 4,8 Średnia liczba punktów4,7

30 Szkoła promująca zdrowie tworzy œśrodowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników Standard V Wnioski wynikające z autoewaluacji standardu V Budynek szkoły i jego pomieszczenia są w dobrym stanie technicznym. Liczba uczniów w szkole odpowiada wielkości budynku. W najbliższym otoczeniu szkoły nie ma zagrożeń dla zdrowia uczniów. Teren szkoły jest ogrodzony i stwarza dobre warunki do rekreacji. Wygląd zewnętrzny budynku i utrzymanie jego terenu są dobrą „wizytówką” szkoły. Ustępy i umywalnie są w dobrym stanie technicznym, są utrzymywane w czystości na bieżąco i zaopatrzone w środki czystości. W szkole prowadzona jest segregacja śmieci. Pomieszczenia w szkole są estetyczne, kolorowe i ukwiecone. Odzież wierzchnią uczniowie pozostawiają poza salami lekcyjnymi. Szkoła jest wolna od dymu tytoniowego. Oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach dydaktycznych jest zgodne z normami. Stoły i krzesła dla uczniów są w dobrym stanie technicznym i są odpowiednio dobrane do wysokości uczniów. W organizacji lekcji i przerw międzylekcyjnych przestrzega się zasad higieny. Ciepłe posiłki są przygotowywane dla wszystkich zainteresowanych uczniów. Organizowane są posiłki (bezpłatne) dla uczniów z rodzin ubogich z poszanowaniem ich godności. Organizacja posiłków szkolnych uczniów jest omawiana na radach pedagogicznych i na zebraniach z rodzicami. Nauczyciele lub inni pracownicy szkoły systematycznie nadzorują miejsca, w których przebywają uczniowie. Prowadzona jest edukacja uczniów do bezpieczeństwa. Wszyscy nauczyciele zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy w urazach i stanach zagrożenia życia. Uczniowie są systematycznie uczeni zasad udzielania pierwszej pomocy.

31 Szkoła promująca zdrowie tworzy œśrodowisko fizyczne sprzyjające zdrowiu, bezpieczeństwu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników Standard V Problemy priorytetowe w zakresie standardu V Konieczność ocieplenia sali gimnastycznej, niska temperatura na sali w okresie jesienno-zimowym utrudnia prowadzenie zajęć. Korytarze i klatki schodowe są na bieżąco utrzymywane w czystości, wymagają jednak odnowienia – pomalowania.

32 Dziękujemy za uwagę Koordynatorzy SzPZ Anna Janaszek Ewa Węgrzyńska


Pobierz ppt "Szkoła Podstawowa nr 29 w Sosnowcu Wyniki autoewaluacji w Szkole Promującej Zdrowie przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google