Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Wspólny cel – różne strategie: Wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem” Konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Wspólny cel – różne strategie: Wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem” Konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu."— Zapis prezentacji:

1 „Wspólny cel – różne strategie: Wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem”
Konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu Lublin, 2 kwietnia 2014r

2 Wspomaganie w rozwoju uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych
- prof. dr hab. Zbigniew Gaś WSEI w Lublinie

3 Uczniowie z autyzmem są w wiodącej grupie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
Głównym celem wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wyrównywanie szans edukacyjnych

4 Istotą wspierania uczniów ze SPE jest:
DIAGNOZA (kompleksowa, rzetelna, powtarzalna, pełna, użyteczna) POMOC PROFESJONALNA (wieloaspektowa, bezpłatna i dobrowolna, zróżnicowana w formie) PROFESJONALNA KADRA INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ (profesjonalny nauczyciel nie realizuje programu tylko pracuje z dzieckiem, program jest tylko narzędziem)

5 Istotą wspierania uczniów ze SPE jest:
SYSTEM KSZTAŁCENIA (dostępność zróżnicowanych placówek kształcenia, drożność i elastyczność systemu kształcenia - dziecko nie jest skazane na daną placówkę, dostępność sieci instytucji wspomagających, współpracujących z poszczególnymi placówkami edukacyjnymi) WSPÓŁPRACA ŚRODOWISK WYCHOWAWCZYCH (uczeń ze SPE jako jednostka uczestnicząca we wszystkich wymiarach życia społecznego, współpraca środowisk wychowawczych szansą dla ucznia ze SPE oraz społeczności lokalnej i szerokiego społeczeństwa

6 Sprzężenia psychiatryczne w autyzmie
– D r n. med. Bożena Śpila Zakład Katedry i Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie

7 Od roku 2015 nową klasyfikacją będzie ICD 11
Objawy autyzmu są klasyfikowane jako zaburzenie psychiczne choć jest to choroba neurologiczna W nowej klasyfikacji dopiero autyzm klasyczny będzie jednostką chorobową, wysoko funkcjonujący autyzm, zespół Aspergera będą klasyfikowane jako odmienności neurorozwojowe 3 poziomy nasilenia autyzmu: L1, L2, L3 w zależności od mowy, interakcji społecznych, radzenia sobie w sytuacjach codziennych

8 Kiedy autyzm jest leczony przez psychiatrów:
Autoagresja, samouszkodzenie, ADHD Zaburzenia lękowe, Zaburzenia dwubiegunowe Depresja Zaburzenia snu Problemy gastryczne

9 Jakie leki psychotropowe stosowane w autyzmie maja rekomendację?
Melatonina Risperidon Olanzapina Kwas walproinowy Nie każda osoba z autyzmem wymaga leczenia farmakologicznego

10 Wczesna interwencja w odniesieniu do dzieci z autyzmem
Dr Bożena Cioch Zespół Poradni Nr 3 w Lublinie

11 WCZESNA INTERWENCJA od urodzenia do 3 r.ż.
niezbędne działania, które należy podjąć, by możliwie jak najwcześniej wesprzeć dziecko i jego rodzinę, niezależnie od etapu rozwoju/edukacji, na którym dziecko znajduje się.

12 Bazowe elementy wczesnej interwencji:
wiedza – rodziców, specjalistów czas dostępność bliskość różnorodność koncentracja na rodzinie i środowisku ciągłość i spójność współpraca i koordynacja pomiędzy instytucjami osiągalna finansowo

13 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

14 Wczesna interwencja w odniesieniu do dziecka z autyzmem to wielospecjalistyczne oddziaływania o charakterze: rehabilitacyjnym usprawniającym terapeutycznym

15 Celem WI w odniesieniu do dziecka z autyzmem jest przerwanie, ograniczenie lub zmniejszenie skutków specyficznych patologicznych mechanizmów powstawania zaburzeń

16 Postulowane zmiany w zakresie wczesnej interwencji w odniesieniu do dzieci z autyzmem
Badania przesiewowe w poradniach pediatrycznych. Pierwsze badanie – ok. 18. miesiąca życia; następne 6 miesięcy później. Wskazana dwukrotna ocena – u około 25% dzieci z autyzmem występuje regres w rozwoju.

17 Kluczowy element pracy z dzieckiem autystycznym to stworzenie pewnej stałej i przewidywalnej struktury otoczenia-stałe miejsce i czas terapii, ci sami terapeuci, stały charakter zajęć i organizacji czasu, jasny, jednoznaczny język wypowiedzi

18 Medyczna koncepcja autyzmu -
Prof. dr hab. Janusz Kocki Uniwersytet Medyczny w Lublinie Zakład Genetyki Klinicznej

19 Celem badań genetycznych jest poszukiwanie
genów lub specyficznych szlaków patogenetycznych związanych z ta chorobą Połączenie między synapsami – zagadnienie kluczowe dla zaburzeń autyzmu Okres tworzenia zaburzeń w połączeniu synaps jest skorelowany z czasem powstawania zaburzeń ze spektrum autyzmu Choroby ze spektrum autyzmu to rozwojowy brak połączeń między synapsami

20 16 maja ul. Radziwiłowska Lublin spotkanie dla rodziców dzieci z autyzmem – prezentacja najnowszych badań genetycznych 23 października – konferencja naukowa

21 Dr Maria Panasiuk Dr Katarzyna Patyk WSEI w Lublinie
Profil diagnostyczno – terapeutyczny w procesie rewalidacji zaburzeń komunikacyjnych u dzieci z autyzmem Dr Maria Panasiuk Dr Katarzyna Patyk WSEI w Lublinie

22 SKALA OCENY UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH (SOUK):
DIAGNOZA TERAPIA PROGNOZA

23 Skala Oceny Umiejętności Komunikacyjnych (SOUK), w swoim założeniu ma służyć szeroko pojętej diagnostyce w zakresie ustalania indywidualnych profilów komunikacyjnych osób z autyzmem. Obejmuje ona zatem nie tylko wstępną ocenę możliwości porozumiewania się, ale może również służyć do oceny preferencji kodów komunikacyjnych osoby z autyzmem, projektowania systemowych działań terapeutycznych, monitorowania oraz przewidywania efektywności tychże działań.

24 Skala składa się z czterech najbardziej typowych obszarów komunikowania się osób z autyzmem:
porozumiewanie werbalne (B-F; 11 zachowań) porozumiewanie pisemne [B(pis) – D(pis); 5 zachowań] porozumiewanie z wykorzystaniem znaków graficznych [B(graf) – F(graf); 10 zachowań] porozumiewanie z wykorzystaniem znaków gestowych [B(gest)-F(gest); 11 zachowań]

25 Opracowane diagramy kołowe dotyczące poszczególnych obszarów SOUK umożliwiają uzyskanie czytelnego obrazu oceny możliwości komunikacyjnych dziecka z autyzmem na poziomie diagnozy, terapii i prognozy

26 Podsumowując: SOUK może służyć jako narzędzie do usystematyzowanej, kontrolowanej obserwacji możliwości i preferencji komunikowania się osoby z autyzmem umożliwia rozpoznanie stanu wyjściowego do pracy z dzieckiem oraz sukcesywne gromadzenie informacji o preferencjach wyboru kodu komunikacyjnego w porozumiewaniu się wskazuje możliwości ukierunkowania dalszych oddziaływań rewalidacyjnych w aspekcie postępów lub regresu wypracowanych efektów

27 Jak efektywnie nauczać dzieci z autyzmem
Jak efektywnie nauczać dzieci z autyzmem Dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak PSTB

28 ANALIZA BEHAWIORALNA BADA:
zachowania czynniki wywołujące zachowanie czynniki kontrolujące zachowanie

29 Skuteczność ABA (stosowana analiza zachowania)
Przede wszystkim ABA jest nauką z wieloletnią historią. Nauką weryfikowaną od przeszło 100 lat! ABA ma własny, całościowy „pomysł” na autyzm ABA jest nauką ścisłą… Jest terapią o klinicznie potwierdzonej efektywności

30 Jest formą psychoterapii prawdopodobnie najprężniej rozwijającą się

31 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "„Wspólny cel – różne strategie: Wspomaganie w rozwoju dziecka z autyzmem” Konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google