Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu Lublin, 2 kwietnia 2014r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu Lublin, 2 kwietnia 2014r."— Zapis prezentacji:

1 Konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu Lublin, 2 kwietnia 2014r

2 - prof. dr hab. Zbigniew Gaś WSEI w Lublinie

3  Uczniowie z autyzmem są w wiodącej grupie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  Głównym celem wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest wyrównywanie szans edukacyjnych

4  DIAGNOZA (kompleksowa, rzetelna, powtarzalna, pełna, użyteczna)  POMOC PROFESJONALNA (wieloaspektowa, bezpłatna i dobrowolna, zróżnicowana w formie)  PROFESJONALNA KADRA  INDYWIDUALIZACJA ODDZIAŁYWAŃ (profesjonalny nauczyciel nie realizuje programu tylko pracuje z dzieckiem, program jest tylko narzędziem)

5  SYSTEM KSZTAŁCENIA (dostępność zróżnicowanych placówek kształcenia, drożność i elastyczność systemu kształcenia - dziecko nie jest skazane na daną placówkę, dostępność sieci instytucji wspomagających, współpracujących z poszczególnymi placówkami edukacyjnymi)  WSPÓŁPRACA ŚRODOWISK WYCHOWAWCZYCH (uczeń ze SPE jako jednostka uczestnicząca we wszystkich wymiarach życia społecznego, współpraca środowisk wychowawczych szansą dla ucznia ze SPE oraz społeczności lokalnej i szerokiego społeczeństwa

6 – D r n. med. Bożena Śpila Zakład Katedry i Kliniki Psychiatrii UM w Lublinie

7  Od roku 2015 nową klasyfikacją będzie ICD 11  Objawy autyzmu są klasyfikowane jako zaburzenie psychiczne choć jest to choroba neurologiczna  W nowej klasyfikacji dopiero autyzm klasyczny będzie jednostką chorobową, wysoko funkcjonujący autyzm, zespół Aspergera będą klasyfikowane jako odmienności neurorozwojowe  3 poziomy nasilenia autyzmu: L1, L2, L3 w zależności od mowy, interakcji społecznych, radzenia sobie w sytuacjach codziennych

8  Autoagresja, samouszkodzenie,  ADHD  Zaburzenia lękowe,  Zaburzenia dwubiegunowe  Depresja  Zaburzenia snu  Problemy gastryczne

9  Melatonina  Risperidon  Olanzapina  Kwas walproinowy Nie każda osoba z autyzmem wymaga leczenia farmakologicznego

10 Dr Bożena Cioch Zespół Poradni Nr 3 w Lublinie

11  od urodzenia do 3 r.ż.  niezbędne działania, które należy podjąć, by możliwie jak najwcześniej wesprzeć dziecko i jego rodzinę, niezależnie od etapu rozwoju/edukacji, na którym dziecko znajduje się.

12  wiedza – rodziców, specjalistów  czas  dostępność  bliskość  różnorodność  koncentracja na rodzinie i środowisku  ciągłość i spójność  współpraca i koordynacja pomiędzy instytucjami  osiągalna finansowo

13 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU – od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole

14  rehabilitacyjnym  usprawniającym  terapeutycznym

15  Celem WI w odniesieniu do dziecka z autyzmem jest przerwanie, ograniczenie lub zmniejszenie skutków specyficznych patologicznych mechanizmów powstawania zaburzeń

16  Badania przesiewowe w poradniach pediatrycznych.  Pierwsze badanie – ok. 18. miesiąca życia; następne 6 miesięcy później.  Wskazana dwukrotna ocena – u około 25% dzieci z autyzmem występuje regres w rozwoju.

17  Kluczowy element pracy z dzieckiem autystycznym to stworzenie pewnej stałej i przewidywalnej struktury otoczenia-stałe miejsce i czas terapii, ci sami terapeuci, stały charakter zajęć i organizacji czasu, jasny, jednoznaczny język wypowiedzi

18 Prof. dr hab. Janusz Kocki Uniwersytet Medyczny w Lublinie Zakład Genetyki Klinicznej

19  Celem badań genetycznych jest poszukiwanie genów lub specyficznych szlaków patogenetycznych związanych z ta chorobą  Połączenie między synapsami – zagadnienie kluczowe dla zaburzeń autyzmu  Okres tworzenia zaburzeń w połączeniu synaps jest skorelowany z czasem powstawania zaburzeń ze spektrum autyzmu  Choroby ze spektrum autyzmu to rozwojowy brak połączeń między synapsami

20  16 maja ul. Radziwiłowska Lublin spotkanie dla rodziców dzieci z autyzmem – prezentacja najnowszych badań genetycznych  23 października – konferencja naukowa

21 Dr Maria Panasiuk Dr Katarzyna Patyk WSEI w Lublinie

22 SKALA OCENY UMIEJĘTNOŚCI KOMUNIKACYJNYCH (SOUK):  DIAGNOZA  TERAPIA  PROGNOZA

23  Skala Oceny Umiejętności Komunikacyjnych (SOUK), w swoim założeniu ma służyć szeroko pojętej diagnostyce w zakresie ustalania indywidualnych profilów komunikacyjnych osób z autyzmem.  Obejmuje ona zatem nie tylko wstępną ocenę możliwości porozumiewania się, ale może również służyć do oceny preferencji kodów komunikacyjnych osoby z autyzmem, projektowania systemowych działań terapeutycznych, monitorowania oraz przewidywania efektywności tychże działań.

24  porozumiewanie werbalne (B-F; 11 zachowań)  porozumiewanie pisemne [B(pis) – D(pis); 5 zachowań]  porozumiewanie z wykorzystaniem znaków graficznych [B(graf) – F(graf); 10 zachowań]  porozumiewanie z wykorzystaniem znaków gestowych [B(gest)-F(gest); 11 zachowań]

25 Opracowane diagramy kołowe dotyczące poszczególnych obszarów SOUK umożliwiają uzyskanie czytelnego obrazu oceny możliwości komunikacyjnych dziecka z autyzmem na poziomie diagnozy, terapii i prognozy

26  SOUK może służyć jako narzędzie do usystematyzowanej, kontrolowanej obserwacji możliwości i preferencji komunikowania się osoby z autyzmem  umożliwia rozpoznanie stanu wyjściowego do pracy z dzieckiem oraz sukcesywne gromadzenie informacji o preferencjach wyboru kodu komunikacyjnego w porozumiewaniu się  wskazuje możliwości ukierunkowania dalszych oddziaływań rewalidacyjnych w aspekcie postępów lub regresu wypracowanych efektów

27 Jak efektywnie nauczać dzieci z autyzmem Dr Nela Grzegorczyk – Dłuciak PSTB

28  zachowania  czynniki wywołujące zachowanie  czynniki kontrolujące zachowanie

29  Przede wszystkim ABA jest nauką z wieloletnią historią. Nauką weryfikowaną od przeszło 100 lat!  ABA ma własny, całościowy „pomysł” na autyzm  ABA jest nauką ścisłą…  Jest terapią o klinicznie potwierdzonej efektywności

30  Jest formą psychoterapii prawdopodobnie najprężniej rozwijającą się

31


Pobierz ppt "Konferencja naukowa zorganizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Autyzmu Lublin, 2 kwietnia 2014r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google