Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z ESPÓŁ S ZKOLNO - P RZEDSZKOLNY w Łopuchowie. Szkoła posiada koncepcję pracy. Myślą przewodnią jej utworzenia są słowa Jana Pawła II „ Proszę Was. Pozostańcie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z ESPÓŁ S ZKOLNO - P RZEDSZKOLNY w Łopuchowie. Szkoła posiada koncepcję pracy. Myślą przewodnią jej utworzenia są słowa Jana Pawła II „ Proszę Was. Pozostańcie."— Zapis prezentacji:

1 Z ESPÓŁ S ZKOLNO - P RZEDSZKOLNY w Łopuchowie

2 Szkoła posiada koncepcję pracy. Myślą przewodnią jej utworzenia są słowa Jana Pawła II „ Proszę Was. Pozostańcie wierni swojemu dziedzictwu kulturowemu. Uczyńcie je podstawą wychowania. Uczyńcie je przedmiotem szlachetnej dumy: Przechowajcie to dziedzictwo! Pomnóżcie to dziedzictwo! Przekażcie to następnym pokoleniom.”

3 MISJA SZKOŁY Dążymy do uzyskania wysokiej jakości pracy szkoły poprzez systematyczne wzmacnianie mocnych stron pracy. Naszym celem jest wspieranie rodziny w procesie wychowania i nauczania, stwarzanie uczniom optymalnych warunków do prawidłowego, wszechstronnego rozwoju: intelektualnego i duchowego.

4 WIZJA Uczeń naszej szkoły ma świadomość, że jest członkiem społeczności ludzkiej. Uczymy kochać, szanować, żyć kulturą i tradycją regionu i narodu polskiego. Wychowujemy ucznia odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie, troszczącego się o swoje środowisko przyrodnicze, w którym żyje. Tworzymy Szkołę, która: stwarza uczniom bezpieczne i optymalne warunki do jego rozwoju intelektualnego, społecznego i moralnego jest znana w środowisku jako placówka oferująca edukację na wysokim poziomie jakości. posiada kadrę tworzącą zespół nauczycieli nastawionych innowacyjnie, którzy chętnie się dokształcają i doskonalą. jest otwarta na środowisko i współpracę ze strukturami samorządowymi i innymi organizacjami działającymi na rzecz edukacji i pomocy społecznej.

5 PRIORYTETY SZKOŁY Dążenie do wysokich wyników edukacyjnych i wychowawczych Wprowadzanie reformy programowej Wychowanie patriotyczne i regionalne Wychowanie ku wartościom duchowym i społecznym Współpraca z środowiskiem lokalnym - rodzicami Wychowanie przez sport. Prowadzenie zajęć w ramach dodatkowej oferty edukacyjno- wychowawczej

6 O RGANIZACJA W przedszkolu funkcjonują 3 grupy w ramach ZSP (w tym oddział,,zerowy”) W szkole istnieje 6 oddzia- łów. Lekcje rozpoczynają się od godz. 8.10 i trwają do 13.30 W związku dowozem dzieci do placówki od godz. 7.10 pełniona jest opieka nad dziećmi poprzez organiza – cję zajęć wyrównawczych. Podobnie po zakończeniu zajęć – w oczekiwaniu na odwozy.

7 P ROJEKT W chwili obecnej realizowany jest duży projekt w ramach funduszy unijnych, który pozwolił na utworzenie nowej grupy integracyjnej w przed- szkolu. Dzięki temu w przedszkolu są prowadzone dodatkowe zajęcia przez nauczycieli specjalistów takich jak: fizykoterapeuta, logopeda, terapeuta integracji sensomotorycznej. Natomiast w szkole uczniowie mają możliwość korzystania z licznych kół zainteresowań typu: koło muzyczne, plastyczne, teatralne, sportowe, polonistyczne, matematyczne, przyrodnicze, j. angielskiego.

8 G RUPA INTEGRACYJNA

9 K ÓŁKO POLONISTYCZNE

10 K ÓŁKO TEATRALNE

11 K ÓŁKO MUZYCZNE

12 K ÓŁKO SPORTOWE

13 K ÓŁKO JĘZYKA ANGIELSKIEGO

14 P RAGNIEMY UCZYĆ W SPOSÓB NOWOCZESNY. Założeniem Fundacji Pomoc Dzieciom Wiejskim jest realizacja obowiązującej podstawy programowej przy wykorzystaniu jak najnowocześniejszych środków dydaktycznych dlatego w ostatnim czasie placówka została wyposażona w nowoczesne tablice interakcyjne z dostępem do internetu, laptopy oraz rzutniki i urządzenia wielofunkcyjne.

15 T WORZYMY PRACOWNIE PRZEDMIOTOWE

16 Pragniemy uczyć w sposób nowoczesny. W tworzonych pracowniach przedmioto- wych sukcesywnie groma- dzimy nowe pomoce dyda- ktyczne i meble. Efektem pracy dydaktycznej i wy- chowawczej są liczni laureaci różnorodnych konkursów i zawodów sportowych.

17 S UKCESY Najwybitniejszym sukcesem jest laureatka Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego Dominika K. w 2012 roku dzięki temu została zwolniona z pisania sprawdzianu kl. VI i uzyskała możliwość wyboru gimnazjum.

18 O SIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Równie istotne są osiągnięcia uczniów na przestrzeni ostatnich kilku lat:

19 I miejsce W REJONOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ O PUCHAR PREMIERA RP ORLIK 2012 III miejsce W FINALE POWIATU POZNAŃSKIEGO O PUCHAR PREMIERA RP ORLIK 2012 3. I miejsce w cyklu turniejów GOŚLINSKIE EURO ( odbyło się 6 turniejów halowych i 8 na Orliku ). Turnieje odbywały się pod patronatem BURMISTRZA MIASTA I GMINY PANA TOMASZ ŁĘCKIEGO, który ufundował dla każdej drużyny stroje piłkarskie i piłki. 4. III miejsce w MIKOŁAJKOWYM HALOWYM TURNIEJU PILKI NOŻNEJ O PUCHAR WÓJTA GMINY SUCHY LAS. 5. IV miejsce w TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ REDBOX EUROJUNIOR w Suchym Lesie. Najlepszym bramkarzem turnieju okazał się nasz uczeń Kajetan W. a wśród wyróżnionych zawodników znaleźli się Jędrzej K. i Wojciech S. II miejsce w HALOWYM TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ w Skokach. III miejsce w TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ w Objezierzu. II miejsce w GMINNYCH SZTAFETOWYCH BIEGACH PRZEŁAJOWYCH. POWIATOWE BIEGI PRZEŁAJOWE: 9 miejsce – Amanda Z. 11 miejsce – Sonia Z. 14 miejsce – Jędrzej K. 15 miejsce – Dorian K. 21 miejsce – Kajetan W.

20 OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE NASZEJ SZKOŁY:

21 W AŻNIEJSZE KONKURSY, W KTÓRYCH NASI UCZNIOWIE OSIĄGALI WYSOKIE NOTOWANIA Konkursy recytatorskie organizowane przez Gminę: -,, Jesienna zaduma” i,,Wiosenne przebudzenie” - Konkurs polonistyczno-historyczny -,,Fakty i legendy. Dzieje Polski” - Konkurs matematyczny międzyszkolny -,, Sowa mądra głowa” - Konkurs gminny -,,Mistrz rachunku” - Konkurs matematyczny gminny -,,Czytaj z głową” - Konkurs międzynarodowy -,,Kangur matematyczny ” - Konkurs matematyczny -,,Złota żabka” - Konkurs muzyczny -,,Życie i twórczość Fryderyka Chopina” -Konkurs historyczno-plastyczny -,,Obiady stanisławowskie” - Turniej historyczny-,,Dziejów mojej gminy” - Ogólnopolskie konkursy przedmiotowe EDI –z przyrody i j. angielskiego -Ogólnopolski konkurs przyrodniczy -,,Świetlik” -Ogólnopolski konkurs matematyczno- przyrodniczy -,,Miks” - Konkurs wojewódzki -,,Palić nie palić...) - Konkurs przyrodniczy międzyszkolny -,,Drzewa i krzewy leśne” - Gminny konkurs -,,Las i jego mieszkańcy” - XVII Gminny konkurs wiedzy przyrodniczo-leśnej ” - Akcja,,Góra grosza” - Udział w akcji J. Owsiaka,,Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” - Spotkanie z ciekawymi ludźmi –Warsztaty entomologiczne

22 P ROJEKTY INTERDYSCYPLINARNE Szkoła pracuje w oparciu o plan pracy, plan nadzoru pedagogicznego, program wychowawczy i profilaktyczny. Ponad to w każdym roku rada pedagogiczna planuje pracę z uczniami w ramach projektów interdyscyplinarnych typu:

23 ,,A KADEMIA CZYSTYCH RĄK ”

24 ,,S ZKOŁA DOBRZE WYCHOWANA ”

25 ,,N IE PAL PRZY MNIE PROSZĘ ”

26 ,,C ZYTAMY - STARSZAKI MŁODSZYM ”

27 W YJAZDY NA BASEN

28 ,,B EZPIECZNY P UCHATEK ''

29 W YJAZDY DO KINA

30 G RAMY RAZEM Z O RKIESTRĄ Ś WIĄTECZNEJ P OMOCY

31 O RGANIZUJEMY RAJDY ROWEROWE

32 WYCIECZKI SZKOLNE

33 O RGANIZUJEMY F ESTYNY R ODZINNE

34 SZKOLNY SAMORZĄD UCZNIOWSKI 2012-2013 W szkole działa SU, który kładzie nacisk na rozwój samorządności u uczniów, działanie zespołowe i umiejętność organizacji życia szkolnego. Członkowie SU są bardzo pozytywnie zaangażowani, chętnie podejmują wyzwania i sumiennie wywiązują się z nich.

35 K LUB K IWANIS I – P OZNAŃSKIE K OZIOŁKI. Szkoła ma bardzo dobrą współpracę z Klubem Kiwanis I – Poznańskie Koziołki. Każdego roku otrzymujemy wsparcie finansowe w postaci ufundowania nagród dla prymusów roku i upominków z okazji świąt.

36 ,,Ł YSY M ŁYN ” Szkoła posiada program współpracy ze środowiskiem lokalnym. Możemy liczyć na wsparcie takich instytucji jak Nadleśnictwo Łopuchówko, które udostępnia m.in. Ośrodek edukacyjny,,Łysy Młyn”, Gospodarstwo agroturystyczne, sołectwo Łopuchowo

37 ,,Ł YSY M ŁYN ”

38 Szkoła to uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracyjni i obsługi, rodzice i środowisko, w którym funkcjonuje. To również budynek i jego otoczenie. W myśl C. Freineta,,Szkoła nie jest przystankiem. Jest drogą, która otwiera się na coraz to nowe horyzonty”

39 P RZEDSZKOLE OPRACOWUJE I TWORZY SWÓJ POZYTYWNY WIZERUNEK 1. Polepszenie jakości oferowanej przez przedszkole usługi dydaktyczno – wychowawczej: stosowanie przez nauczycieli atrakcyjnych form i metod pracy z dziećmi opartymi na różnorodnych zabawach, grach dydaktycznych, zajęciach dramowych, warsztatach muzyczno - tanecznych kładzenie nacisku na pracę z dzieckiem zdolnym i potrzebującym pomocy, wplatanie w zaplanowane zajęcia ćwiczeń typu „wybierz, co chcesz zrobić”, planowanie pracy i analizowanie, czy zajęcia rozwijają wszystkie rodzaje inteligencji dziecka, zwiększenie aktywności indywidualnych uzdolnień i zaintereso- wań

40

41 P RZEDSZKOLE OPRACOWUJE I TWORZY SWÓJ POZYTYWNY WIZERUNEK 2. Tworzenie komunikacji wielokierunkowej – przedszkole oddziałuje na środowisko przez: dni otwarte, zajęcia pokazowe, występy przedszkolaków w placówce i poza nią, udział w festynach, wycieczkach, uroczystościach wewnątrzprzedszkolnych; jednocześnie przedszkole odbiera i reaguje na sygnały wychodzące ze środowiska przez bezpośrednie kontakty z rodzicami zainteresowanymi naszą placówką i tworzeniu współpracy w naszym przedszkolu wciąż dzieje się coś dobrego, dbamy o rozwój różnych form wychowania a informacje o działalności watrakcyjnej szacie graficznej umieszczane są na gazetkach, stronie internetowej, w komunikatach prasowych

42

43 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Z ESPÓŁ S ZKOLNO - P RZEDSZKOLNY w Łopuchowie. Szkoła posiada koncepcję pracy. Myślą przewodnią jej utworzenia są słowa Jana Pawła II „ Proszę Was. Pozostańcie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google