Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemysław Surdyk Dyrektor Biura ZM GOAP Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok po wprowadzeniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemysław Surdyk Dyrektor Biura ZM GOAP Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok po wprowadzeniu."— Zapis prezentacji:

1 Przemysław Surdyk Dyrektor Biura ZM GOAP Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok po wprowadzeniu

2 2 2 Związek Międzygminny „GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ” podstawowe informacje

3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku nałożyła na gminy: Obowiązek odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych ZM GOAP postanowiło odbieraniu odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych (Uchwała nr VI/28/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) Obowiązek odbioru odpadów przez gminy

4 Dobór metody Analiza SWOT – Centrum Ekspertyz Gospodarczych FAE Sp. z o.o. Analiza wykazała, że optymalną metodą jest naliczanie opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

5 Mocne strony metody wykazane w Analizie SWOT Silne stronySłabe strony Zgodna z zasadą „zanieczyszczający płaci”Ryzyko manipulowania danymi dotyczącymi liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość Opłacie podlega rzeczywista ilość odpadów wytworzonychOsoby, które mają inne adresy zamieszkania na pobyt stały i czasowy mogą wybierać gminy, gdzie są niższe stawki na wywóz śmieci, a nie te gdzie faktycznie mieszkają i generują odpady Wysokość opłaty proporcjonalna do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość Osoby, które mają inne adresy zamieszkania na pobyt stały i czasowy mogą deklarować, że płacą w innej gminie, a faktycznie nie płacić nigdzie Przy założeniu, że każdy mieszkaniec wytwarza zbliżoną ilość odpadów bez względu na zamieszkanie, stopień zamożności itp. – metoda obiektywna Duża ilość studentów na obszarze Związku Międzygminnego, stwarza problem z uchwyceniem wszystkich w opłacie Najwyższa akceptowalność społeczna, opłata najbardziej sprawiedliwa Wysokie koszty funkcjonowania systemu (konieczność zatrudnienia osób do przyjmowania i weryfikacji deklaracji oraz kontroli) Dostęp do danych dotyczących ilości mieszkańców (rejestr meldunkowy, rejestr wyborców) Brak efektywnych instrumentów prawnych do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach Objęcie opłatami osób, które do tej pory nie ponosiły kosztów i zagospodarowywały odpady nielegalnie

6 Wysokość opłaty dla jednej osoby odpady komunalne zbierane w sposób selektywny 12,00 zł odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny 20,00 zł Degresywność – w przypadku zamieszkiwania na terenie nieruchomości 4 i więcej osób stawka za odpady zbierane selektywnie maleje o 5% z każdą kolejną osobą

7 Stawka opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych 7 Pojemność (typ) Wysokość stawki, gdy odpady zbierane są selektywnie Wysokość stawki, gdy odpady zbierane są nieselektywnie 0,11 m 3, 0,12 m 3 (pojemnik)21,00 złotych26,00 złotych 0,24 m 3 (pojemnik)31,00 złotych39,00 złotych 0,36 m 3 (pojemnik)41,00 złotych51,00 złotych 1,1 m 3 (pojemnik)95,00 złotych119,00 złotych 2,5 m 3 (pojemnik)191,00 złotych239,00 złotych 5,0 m 3 (pojemnik)356,00 złotych445 złotych 4,0 m 3 (kontener)286,00 złotych357,00 złotych 5,0 m 3 (kontener)356,00 złotych445,00 złotych 6,0 m 3 (kontener)445,00 złotych556,00 złotych 7,0 m 3 (kontener)525,00 złotych656,00 złotych 8,0 m 3 (kontener)604,00 złotych755,00 złotych 10,0 m 3 (kontener)763,00 złotych954,00 złotych 0,3 m 3 (pojemnik podziemny)79,00 złotych99,00 złotych 0,8 m 3 (pojemnik podziemny)94,00 złotych117,00 złotych 1,3 m 3 (pojemnik podziemny)129,00 złotych161,00 złotych 3,0 m 3 (pojemnik podziemny)283,00 złotych354,00 złotych 5,0 m 3 (pojemnik podziemny)489,00 złotych

8 8

9 Przetarg na odbiór odpadów Łącznie ogłoszono 3 przetargi na odbiór odpadów Przełom lipca/sierpnia 2014 rozstrzygnięcie przetargu we wszystkich 22 sektorach, wyłoniono dwóch Wykonawców na okres 3 lat Podpisanie umów nastąpiło: 14 sierpnia br. Remondis Sanitech Sp. z o.o. (17 sektorów) 7 sierpnia br. FB Serwis Sp. z o.o. (4 sektory) 11 września br. Remondis Sp. z o.o. (1 sektor) Okres na jaki zawarto umowy 1.01.2015-31.12.2017 roku

10 10 Obszar obsługiwany przez konsorcjum firm: - Remondis Sanitech - Alkom - PUK Zys - EKO-TOM - Hemar - ORDO - SITA Zachód - VIKOM Obszar obsługiwany przez konsorcjum firm: FB Serwis Cespa Espaniola Obszar ZM GOAP z podziałem na sektory obsługiwane przez wybranych w przetargu wykonawców w okresie 1.01.2015-31.12.2017

11 Porównanie szacunkowych kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych w 2014 (przejściowy + przetarg) i 2015 (nowy przetarg)

12 Liczba złożonych deklaracji Gmina Liczba nieruchomości ZamieszkałeNiezamieszkałe Buk2243224 Czerwonak3517374 Kleszczewo1751101 Kostrzyn3828295 Murowana Goślina2524345 Oborniki5342569 Pobiedziska4959434 Poznań401968366 Swarzędz7836906 SUMA72 19611 614

13 Liczba ludności ujęta w deklaracjach – odpowiedni dobór metody 13 Lp.Gmina Liczba ludności uwzględniona w deklaracjach Liczba ludności wg GUS Procent ludności objętej systemem 1BUK 11 10112 34790% 2CZERWONAK 22 84626 52986% 3KLESZCZEWO* 6 9666 623105% 4KOSTRZYN 15 83617 31791% 5MUROWANA GOŚLINA 15 13516 65891% 6OBORNIKI 29 76933 34889% 7POBIEDZISKA 17 35818 58093% 8POZNAŃ** 512 994550 74293% 9SUCHY LAS 15 21315 61497% 10SWARZĘDZ*** 45 39345 80799% 11SUMA ZM GOAP 692 611743 56893%

14 Działania w celu uchwycenia nieruchomości, na które nie została złożona deklaracja Lp.Gmina Szacunkowa liczba nieruchomości nie objętych systemem Działania podjęte przez ZM GOAP Dział opłat prowadzi czynności sprawdzające, ustalenie właściciela, nr księgi wieczystej, podstawy złożenia deklaracji Dla miasta Poznania ustalono, że 11 677 nieruchomości nie złożyło deklaracji a w gminach 7199 nieruchomości 1BUK1 333 2CZERWONAK3 327 3KLESZCZEWO493 4KOSTRZYN465 5MUROWANA GOŚLINA1 777 6OBORNIKI1 802 7POBIEDZISKA746 8POZNAŃ20 153 9SUCHY LAS506 10SWARZĘDZ4 379 11SUMA ZM GOAP34 981

15 Problem spółdzielni mieszkaniowych Spółdzielnie mieszkaniowe wnoszą opłatę ale brak właściwej deklaracji Spór ZM GOAP ze Spółdzielniami w NSA

16 Wpływy* z tytułu opłat w okresie styczeń-październik 2014 *całkowity wpływ na rachunek bankowy ZM GOAP zawiera bieżące opłaty, spłaty zaległych opłat oraz wpłaty na poczet przyszłych okresów **wpływy za II połowę października oszacowano na podstawie danych historycznych

17 Skuteczność egzekucji 17 Podjęte działania w okresie od stycznia do sierpnia 2014r. Upomnienia wysłane ilość wysłanych upomnień 34.028 szt. wartość wysłanych upomnień 9 875 790,33 zł wartość uzyskana w wyniku wysłanych upomnień 6 964 043,65 zł skuteczność działań 71% Wystawione i przekazane do Działu Egzekucji ZM "GOAP" tytuły wykonawcze liczba tytułów wykonawczych 3.272 szt. wartość wierzytelności objęta tytułami 1 754 641,73 zł

18 Działania Kontrolne – od marca br. powołanie Oddziału Kontroli Przeprowadzone działania kontrolne w okresie marzec – sierpień 2014r.

19 Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych kontroli i wizji lokalnych W związku ze zgłoszeniem mieszkańca ulicy Borsucza kradzieży odpadów segregowanych, frakcji papieru, przeprowadzono kontrolę polegającą na konsultacji z mieszkańcami okolicy na temat procederu, a także wizję w dniu odbioru zbiórki selektywnej (zgodnie z harmonogramem), podczas której przyłapano na gorącym uczynku osoby nielegalnie odbierające odpady. W wyniku zgłoszenia sprawy na policję udało się ustalić sprawcę, który został ukarany wyrokiem sądowym karą grzywny. Sprawa zakończona WYROKIEM SĄDU Poznań, ul. Gabszewicza Poznań, ul. Błażeja Fortu IX ul. Głazowa

20 DZIAŁAMY JUŻ PONAD ROK ! Zestawienie masy odpadów komunalnych zmieszanych odebranych od właścicieli nieruchomości w II połowie 2013 r. oraz I połowie 2014r. w ramach systemu organizowanego przez ZM GOAP

21 Zestawienie masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne) odebranych od właścicieli nieruchomości w II połowie 2013 r. oraz I połowie 2014r. w ramach systemu organizowanego przez ZM GOAP 21

22 Zestawienie masy odpadów komunalnych zielonych odebranych od właścicieli nieruchomości w II połowie 2013 r. oraz I połowie 2014r. w ramach systemu organizowanego przez ZM GOAP

23 Masa odpadów w skali 1 roku (na podstawie okresu lipiec 2013-wrzesień 2014 Rodzaj odpadu Szacunkowa masa odpadów w okresie 1 roku na podstawie danych z 2013 i 2014r. Szacunkowa masa odpadów przypadająca na 1 mieszkańca ZM GOAP na podstawie danych z 2013 i 2014r. [1kg/M/rok] Szacunkowa masa odpadów przypadająca na 1 mieszkańca ZM GOAP na podstawie danych z 2013 i 2014r. [1kg/M/miesiąc] odpady komunalne zmieszane 215 241,16289,4724,12 odpady komunalne zbierane selektywnie u źródła (papier, tworzywa sztuczne i szkło) 31 658,3142,573,55 odpady zielone10 337,9313,901,16 SUMA ZM GOAP257 237,00346,0029,00

24 24 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na obszarze ZM GOAP Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku właściciele nieruchomości i wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do oddawania do PSZOK następujących rodzajów odpadów:

25 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 25 3 PSZOKi Stacjonarne 5 Filii PSZOK System PSZOKów Mobilnych w 9 gminach

26 Konkursy Na przełomie lipca i sierpnia zorganizowaliśmy konkurs „TRASH BACK INTO ART – od śmieci do sztuki”. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej lub przedmiotu użytkowego wykonanego w całości z odpadów. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody – netbooki, tablety, smartfony i aparaty fotograficzne. 14 września zakończyliśmy facebookowy konkurs pt. „HASŁO WYGASŁO? wymyśl nowe – odbierz nagrodę! Zadaniem uczestników było wymyślenie krótkiego hasła promującego segregację odpadów. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę po aparacie fotograficznym marki SONY. 24 września ruszył konkurs MULTI-EKO. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy multimedialnej promującej nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwycięzca otrzyma w nagrodę netbook marki ASUS.

27 Strategia i kampanie reklamowe 27 Przyjęto "Strategię działań komunikacyjnych dla GOAP. Program działań public relations"

28 facebook.com/zmgoap nasz kanał ZM GOAP Zapisz kontakt 28


Pobierz ppt "Przemysław Surdyk Dyrektor Biura ZM GOAP Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok po wprowadzeniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google