Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Przemysław Surdyk Dyrektor Biura ZM GOAP Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok po wprowadzeniu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Przemysław Surdyk Dyrektor Biura ZM GOAP Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok po wprowadzeniu."— Zapis prezentacji:

1 Przemysław Surdyk Dyrektor Biura ZM GOAP Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok po wprowadzeniu

2 2 2 Związek Międzygminny „GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ” podstawowe informacje

3 Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku nałożyła na gminy: Obowiązek odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych ZM GOAP postanowiło odbieraniu odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych (Uchwała nr VI/28/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne) Obowiązek odbioru odpadów przez gminy

4 Dobór metody Analiza SWOT – Centrum Ekspertyz Gospodarczych FAE Sp. z o.o. Analiza wykazała, że optymalną metodą jest naliczanie opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

5 Mocne strony metody wykazane w Analizie SWOT Silne stronySłabe strony Zgodna z zasadą „zanieczyszczający płaci”Ryzyko manipulowania danymi dotyczącymi liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość Opłacie podlega rzeczywista ilość odpadów wytworzonychOsoby, które mają inne adresy zamieszkania na pobyt stały i czasowy mogą wybierać gminy, gdzie są niższe stawki na wywóz śmieci, a nie te gdzie faktycznie mieszkają i generują odpady Wysokość opłaty proporcjonalna do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość Osoby, które mają inne adresy zamieszkania na pobyt stały i czasowy mogą deklarować, że płacą w innej gminie, a faktycznie nie płacić nigdzie Przy założeniu, że każdy mieszkaniec wytwarza zbliżoną ilość odpadów bez względu na zamieszkanie, stopień zamożności itp. – metoda obiektywna Duża ilość studentów na obszarze Związku Międzygminnego, stwarza problem z uchwyceniem wszystkich w opłacie Najwyższa akceptowalność społeczna, opłata najbardziej sprawiedliwa Wysokie koszty funkcjonowania systemu (konieczność zatrudnienia osób do przyjmowania i weryfikacji deklaracji oraz kontroli) Dostęp do danych dotyczących ilości mieszkańców (rejestr meldunkowy, rejestr wyborców) Brak efektywnych instrumentów prawnych do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach Objęcie opłatami osób, które do tej pory nie ponosiły kosztów i zagospodarowywały odpady nielegalnie

6 Wysokość opłaty dla jednej osoby odpady komunalne zbierane w sposób selektywny 12,00 zł odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny 20,00 zł Degresywność – w przypadku zamieszkiwania na terenie nieruchomości 4 i więcej osób stawka za odpady zbierane selektywnie maleje o 5% z każdą kolejną osobą

7 Stawka opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych 7 Pojemność (typ) Wysokość stawki, gdy odpady zbierane są selektywnie Wysokość stawki, gdy odpady zbierane są nieselektywnie 0,11 m 3, 0,12 m 3 (pojemnik)21,00 złotych26,00 złotych 0,24 m 3 (pojemnik)31,00 złotych39,00 złotych 0,36 m 3 (pojemnik)41,00 złotych51,00 złotych 1,1 m 3 (pojemnik)95,00 złotych119,00 złotych 2,5 m 3 (pojemnik)191,00 złotych239,00 złotych 5,0 m 3 (pojemnik)356,00 złotych445 złotych 4,0 m 3 (kontener)286,00 złotych357,00 złotych 5,0 m 3 (kontener)356,00 złotych445,00 złotych 6,0 m 3 (kontener)445,00 złotych556,00 złotych 7,0 m 3 (kontener)525,00 złotych656,00 złotych 8,0 m 3 (kontener)604,00 złotych755,00 złotych 10,0 m 3 (kontener)763,00 złotych954,00 złotych 0,3 m 3 (pojemnik podziemny)79,00 złotych99,00 złotych 0,8 m 3 (pojemnik podziemny)94,00 złotych117,00 złotych 1,3 m 3 (pojemnik podziemny)129,00 złotych161,00 złotych 3,0 m 3 (pojemnik podziemny)283,00 złotych354,00 złotych 5,0 m 3 (pojemnik podziemny)489,00 złotych

8 8

9 Przetarg na odbiór odpadów Łącznie ogłoszono 3 przetargi na odbiór odpadów Przełom lipca/sierpnia 2014 rozstrzygnięcie przetargu we wszystkich 22 sektorach, wyłoniono dwóch Wykonawców na okres 3 lat Podpisanie umów nastąpiło: 14 sierpnia br. Remondis Sanitech Sp. z o.o. (17 sektorów) 7 sierpnia br. FB Serwis Sp. z o.o. (4 sektory) 11 września br. Remondis Sp. z o.o. (1 sektor) Okres na jaki zawarto umowy roku

10 10 Obszar obsługiwany przez konsorcjum firm: - Remondis Sanitech - Alkom - PUK Zys - EKO-TOM - Hemar - ORDO - SITA Zachód - VIKOM Obszar obsługiwany przez konsorcjum firm: FB Serwis Cespa Espaniola Obszar ZM GOAP z podziałem na sektory obsługiwane przez wybranych w przetargu wykonawców w okresie

11 Porównanie szacunkowych kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych w 2014 (przejściowy + przetarg) i 2015 (nowy przetarg)

12 Liczba złożonych deklaracji Gmina Liczba nieruchomości ZamieszkałeNiezamieszkałe Buk Czerwonak Kleszczewo Kostrzyn Murowana Goślina Oborniki Pobiedziska Poznań Swarzędz SUMA

13 Liczba ludności ujęta w deklaracjach – odpowiedni dobór metody 13 Lp.Gmina Liczba ludności uwzględniona w deklaracjach Liczba ludności wg GUS Procent ludności objętej systemem 1BUK % 2CZERWONAK % 3KLESZCZEWO* % 4KOSTRZYN % 5MUROWANA GOŚLINA % 6OBORNIKI % 7POBIEDZISKA % 8POZNAŃ** % 9SUCHY LAS % 10SWARZĘDZ*** % 11SUMA ZM GOAP %

14 Działania w celu uchwycenia nieruchomości, na które nie została złożona deklaracja Lp.Gmina Szacunkowa liczba nieruchomości nie objętych systemem Działania podjęte przez ZM GOAP Dział opłat prowadzi czynności sprawdzające, ustalenie właściciela, nr księgi wieczystej, podstawy złożenia deklaracji Dla miasta Poznania ustalono, że nieruchomości nie złożyło deklaracji a w gminach 7199 nieruchomości 1BUK CZERWONAK KLESZCZEWO493 4KOSTRZYN465 5MUROWANA GOŚLINA OBORNIKI POBIEDZISKA746 8POZNAŃ SUCHY LAS506 10SWARZĘDZ SUMA ZM GOAP34 981

15 Problem spółdzielni mieszkaniowych Spółdzielnie mieszkaniowe wnoszą opłatę ale brak właściwej deklaracji Spór ZM GOAP ze Spółdzielniami w NSA

16 Wpływy* z tytułu opłat w okresie styczeń-październik 2014 *całkowity wpływ na rachunek bankowy ZM GOAP zawiera bieżące opłaty, spłaty zaległych opłat oraz wpłaty na poczet przyszłych okresów **wpływy za II połowę października oszacowano na podstawie danych historycznych

17 Skuteczność egzekucji 17 Podjęte działania w okresie od stycznia do sierpnia 2014r. Upomnienia wysłane ilość wysłanych upomnień szt. wartość wysłanych upomnień ,33 zł wartość uzyskana w wyniku wysłanych upomnień ,65 zł skuteczność działań 71% Wystawione i przekazane do Działu Egzekucji ZM "GOAP" tytuły wykonawcze liczba tytułów wykonawczych szt. wartość wierzytelności objęta tytułami ,73 zł

18 Działania Kontrolne – od marca br. powołanie Oddziału Kontroli Przeprowadzone działania kontrolne w okresie marzec – sierpień 2014r.

19 Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych kontroli i wizji lokalnych W związku ze zgłoszeniem mieszkańca ulicy Borsucza kradzieży odpadów segregowanych, frakcji papieru, przeprowadzono kontrolę polegającą na konsultacji z mieszkańcami okolicy na temat procederu, a także wizję w dniu odbioru zbiórki selektywnej (zgodnie z harmonogramem), podczas której przyłapano na gorącym uczynku osoby nielegalnie odbierające odpady. W wyniku zgłoszenia sprawy na policję udało się ustalić sprawcę, który został ukarany wyrokiem sądowym karą grzywny. Sprawa zakończona WYROKIEM SĄDU Poznań, ul. Gabszewicza Poznań, ul. Błażeja Fortu IX ul. Głazowa

20 DZIAŁAMY JUŻ PONAD ROK ! Zestawienie masy odpadów komunalnych zmieszanych odebranych od właścicieli nieruchomości w II połowie 2013 r. oraz I połowie 2014r. w ramach systemu organizowanego przez ZM GOAP

21 Zestawienie masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne) odebranych od właścicieli nieruchomości w II połowie 2013 r. oraz I połowie 2014r. w ramach systemu organizowanego przez ZM GOAP 21

22 Zestawienie masy odpadów komunalnych zielonych odebranych od właścicieli nieruchomości w II połowie 2013 r. oraz I połowie 2014r. w ramach systemu organizowanego przez ZM GOAP

23 Masa odpadów w skali 1 roku (na podstawie okresu lipiec 2013-wrzesień 2014 Rodzaj odpadu Szacunkowa masa odpadów w okresie 1 roku na podstawie danych z 2013 i 2014r. Szacunkowa masa odpadów przypadająca na 1 mieszkańca ZM GOAP na podstawie danych z 2013 i 2014r. [1kg/M/rok] Szacunkowa masa odpadów przypadająca na 1 mieszkańca ZM GOAP na podstawie danych z 2013 i 2014r. [1kg/M/miesiąc] odpady komunalne zmieszane ,16289,4724,12 odpady komunalne zbierane selektywnie u źródła (papier, tworzywa sztuczne i szkło) ,3142,573,55 odpady zielone10 337,9313,901,16 SUMA ZM GOAP ,00346,0029,00

24 24 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na obszarze ZM GOAP Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku właściciele nieruchomości i wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do oddawania do PSZOK następujących rodzajów odpadów:

25 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 25 3 PSZOKi Stacjonarne 5 Filii PSZOK System PSZOKów Mobilnych w 9 gminach

26 Konkursy Na przełomie lipca i sierpnia zorganizowaliśmy konkurs „TRASH BACK INTO ART – od śmieci do sztuki”. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej lub przedmiotu użytkowego wykonanego w całości z odpadów. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody – netbooki, tablety, smartfony i aparaty fotograficzne. 14 września zakończyliśmy facebookowy konkurs pt. „HASŁO WYGASŁO? wymyśl nowe – odbierz nagrodę! Zadaniem uczestników było wymyślenie krótkiego hasła promującego segregację odpadów. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę po aparacie fotograficznym marki SONY. 24 września ruszył konkurs MULTI-EKO. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy multimedialnej promującej nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwycięzca otrzyma w nagrodę netbook marki ASUS.

27 Strategia i kampanie reklamowe 27 Przyjęto "Strategię działań komunikacyjnych dla GOAP. Program działań public relations"

28 facebook.com/zmgoap nasz kanał ZM GOAP Zapisz kontakt 28


Pobierz ppt "Przemysław Surdyk Dyrektor Biura ZM GOAP Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok po wprowadzeniu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google