Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok po wprowadzeniu Przemysław Surdyk Dyrektor Biura ZM GOAP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok po wprowadzeniu Przemysław Surdyk Dyrektor Biura ZM GOAP."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok po wprowadzeniu
Przemysław Surdyk Dyrektor Biura ZM GOAP

2 „GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ”
Związek Międzygminny „GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ” podstawowe informacje 2

3 Obowiązek odbioru odpadów przez gminy
Ustawa z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku nałożyła na gminy: Obowiązek odbioru odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych ZM GOAP postanowiło odbieraniu odpadów z terenu nieruchomości niezamieszkałych (Uchwała nr VI/28/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 12 marca 2013 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne)

4 Analiza SWOT – Centrum Ekspertyz Gospodarczych FAE Sp. z o.o.
Dobór metody Analiza SWOT – Centrum Ekspertyz Gospodarczych FAE Sp. z o.o. Analiza wykazała, że optymalną metodą jest naliczanie opłaty od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość.

5 Mocne strony metody wykazane w Analizie SWOT
Silne strony Słabe strony Zgodna z zasadą „zanieczyszczający płaci” Ryzyko manipulowania danymi dotyczącymi liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość Opłacie podlega rzeczywista ilość odpadów wytworzonych Osoby, które mają inne adresy zamieszkania na pobyt stały i czasowy mogą wybierać gminy, gdzie są niższe stawki na wywóz śmieci, a nie te gdzie faktycznie mieszkają i generują odpady Wysokość opłaty proporcjonalna do ilości osób zamieszkujących daną nieruchomość Osoby, które mają inne adresy zamieszkania na pobyt stały i czasowy mogą deklarować, że płacą w innej gminie, a faktycznie nie płacić nigdzie Przy założeniu, że każdy mieszkaniec wytwarza zbliżoną ilość odpadów bez względu na zamieszkanie, stopień zamożności itp. – metoda obiektywna Duża ilość studentów na obszarze Związku Międzygminnego, stwarza problem z uchwyceniem wszystkich w opłacie Najwyższa akceptowalność społeczna, opłata najbardziej sprawiedliwa Wysokie koszty funkcjonowania systemu (konieczność zatrudnienia osób do przyjmowania i weryfikacji deklaracji oraz kontroli) Dostęp do danych dotyczących ilości mieszkańców (rejestr meldunkowy, rejestr wyborców) Brak efektywnych instrumentów prawnych do weryfikacji danych zawartych w deklaracjach Objęcie opłatami osób, które do tej pory nie ponosiły kosztów i zagospodarowywały odpady nielegalnie

6 Wysokość opłaty dla jednej osoby
odpady komunalne zbierane w sposób selektywny 12,00 zł odpady komunalne zbierane w sposób nieselektywny 20,00 zł Degresywność – w przypadku zamieszkiwania na terenie nieruchomości 4 i więcej osób stawka za odpady zbierane selektywnie maleje o 5% z każdą kolejną osobą

7 Stawka opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych
Pojemność (typ) Wysokość stawki, gdy odpady zbierane są selektywnie Wysokość stawki, gdy odpady zbierane są nieselektywnie 0,11 m3, 0,12 m3 (pojemnik) 21,00 złotych 26,00 złotych 0,24 m3 (pojemnik) 31,00 złotych 39,00 złotych 0,36 m3 (pojemnik) 41,00 złotych 51,00 złotych 1,1 m3 (pojemnik) 95,00 złotych 119,00 złotych 2,5 m3 (pojemnik) 191,00 złotych 239,00 złotych 5,0 m3 (pojemnik) 356,00 złotych 445 złotych 4,0 m3 (kontener) 286,00 złotych 357,00 złotych 5,0 m3 (kontener) 445,00 złotych 6,0 m3 (kontener) 556,00 złotych 7,0 m3 (kontener) 525,00 złotych 656,00 złotych 8,0 m3 (kontener) 604,00 złotych 755,00 złotych 10,0 m3 (kontener) 763,00 złotych 954,00 złotych 0,3 m3 (pojemnik podziemny) 79,00 złotych 99,00 złotych 0,8 m3 (pojemnik podziemny) 94,00 złotych 117,00 złotych 1,3 m3 (pojemnik podziemny) 129,00 złotych 161,00 złotych 3,0 m3 (pojemnik podziemny) 283,00 złotych 354,00 złotych 5,0 m3 (pojemnik podziemny) 489,00 złotych

8

9 Przetarg na odbiór odpadów
Łącznie ogłoszono 3 przetargi na odbiór odpadów Przełom lipca/sierpnia 2014 rozstrzygnięcie przetargu we wszystkich 22 sektorach, wyłoniono dwóch Wykonawców na okres 3 lat Podpisanie umów nastąpiło: 14 sierpnia br. Remondis Sanitech Sp. z o.o. (17 sektorów) 7 sierpnia br. FB Serwis Sp. z o.o. (4 sektory) 11 września br. Remondis Sp. z o.o. (1 sektor) Okres na jaki zawarto umowy roku

10 Obszar ZM GOAP z podziałem na sektory obsługiwane przez wybranych w przetargu wykonawców w okresie Obszar obsługiwany przez konsorcjum firm: FB Serwis Cespa Espaniola Obszar obsługiwany przez konsorcjum firm: - Remondis Sanitech - Alkom - PUK Zys - EKO-TOM - Hemar - ORDO - SITA Zachód - VIKOM

11 Porównanie szacunkowych kosztów odbioru i transportu odpadów komunalnych w 2014 (przejściowy + przetarg) i 2015 (nowy przetarg)

12 Liczba złożonych deklaracji
Gmina Liczba nieruchomości Zamieszkałe Niezamieszkałe Buk 2243 224 Czerwonak 3517 374 Kleszczewo 1751 101 Kostrzyn 3828 295 Murowana Goślina 2524 345 Oborniki 5342 569 Pobiedziska 4959 434 Poznań 40196 8366 Swarzędz 7836 906 SUMA 72 196 11 614

13 Liczba ludności ujęta w deklaracjach – odpowiedni dobór metody
Lp. Gmina Liczba ludności uwzględniona w deklaracjach Liczba ludności wg GUS Procent ludności objętej systemem 1 BUK 11 101 12 347 90% 2 CZERWONAK 22 846 26 529 86% 3 KLESZCZEWO* 6 966 6 623 105% 4 KOSTRZYN 15 836 17 317 91% 5 MUROWANA GOŚLINA 15 135 16 658 6 OBORNIKI 29 769 33 348 89% 7 POBIEDZISKA 17 358 18 580 93% 8 POZNAŃ** 9 SUCHY LAS 15 213 15 614 97% 10 SWARZĘDZ*** 45 393 45 807 99% 11 SUMA ZM GOAP

14 Działania w celu uchwycenia nieruchomości, na które nie została złożona deklaracja
Lp. Gmina Szacunkowa liczba nieruchomości nie objętych systemem Działania podjęte przez ZM GOAP Dział opłat prowadzi czynności sprawdzające, ustalenie właściciela, nr księgi wieczystej, podstawy złożenia deklaracji Dla miasta Poznania ustalono, że nieruchomości nie złożyło deklaracji a w gminach 7199 nieruchomości 1 BUK 1 333 2 CZERWONAK 3 327 3 KLESZCZEWO 493 4 KOSTRZYN 465 5 MUROWANA GOŚLINA 1 777 6 OBORNIKI 1 802 7 POBIEDZISKA 746 8 POZNAŃ 20 153 9 SUCHY LAS 506 10 SWARZĘDZ 4 379 11 SUMA ZM GOAP 34 981

15 Problem spółdzielni mieszkaniowych
Spółdzielnie mieszkaniowe wnoszą opłatę ale brak właściwej deklaracji Spór ZM GOAP ze Spółdzielniami w NSA

16 Wpływy* z tytułu opłat w okresie styczeń-październik 2014
*całkowity wpływ na rachunek bankowy ZM GOAP zawiera bieżące opłaty, spłaty zaległych opłat oraz wpłaty na poczet przyszłych okresów **wpływy za II połowę października oszacowano na podstawie danych historycznych

17 Skuteczność egzekucji
Podjęte działania w okresie od stycznia do sierpnia 2014r. Upomnienia wysłane ilość wysłanych upomnień szt. wartość wysłanych upomnień ,33 zł wartość uzyskana w wyniku wysłanych upomnień ,65 zł skuteczność działań 71% Wystawione i przekazane do Działu Egzekucji ZM "GOAP" tytuły wykonawcze liczba tytułów wykonawczych 3.272 szt. wartość wierzytelności objęta tytułami ,73 zł

18 Działania Kontrolne – od marca br. powołanie Oddziału Kontroli
Przeprowadzone działania kontrolne w okresie marzec – sierpień 2014r.

19 Dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych kontroli i wizji lokalnych
Sprawa zakończona WYROKIEM SĄDU W związku ze zgłoszeniem mieszkańca ulicy Borsucza kradzieży odpadów segregowanych, frakcji papieru, przeprowadzono kontrolę polegającą na konsultacji z mieszkańcami okolicy na temat procederu, a także wizję w dniu odbioru zbiórki selektywnej (zgodnie z harmonogramem), podczas której przyłapano na gorącym uczynku osoby nielegalnie odbierające odpady. W wyniku zgłoszenia sprawy na policję udało się ustalić sprawcę, który został ukarany wyrokiem sądowym karą grzywny. Poznań, ul. Gabszewicza Poznań, ul. Błażeja Fortu IX ul. Głazowa

20 DZIAŁAMY JUŻ PONAD ROK ! Zestawienie masy odpadów komunalnych zmieszanych odebranych od właścicieli nieruchomości w II połowie 2013 r. oraz I połowie 2014r. w ramach systemu organizowanego przez ZM GOAP

21 Zestawienie masy odpadów komunalnych zbieranych selektywnie (papier, szkło, tworzywa sztuczne) odebranych od właścicieli nieruchomości w II połowie 2013 r. oraz I połowie 2014r. w ramach systemu organizowanego przez ZM GOAP

22 Zestawienie masy odpadów komunalnych zielonych odebranych od właścicieli nieruchomości w II połowie 2013 r. oraz I połowie 2014r. w ramach systemu organizowanego przez ZM GOAP

23 odpady komunalne zmieszane
Masa odpadów w skali 1 roku (na podstawie okresu lipiec 2013-wrzesień 2014 Rodzaj odpadu Szacunkowa masa odpadów w okresie 1 roku na podstawie danych z 2013 i 2014r. Szacunkowa masa odpadów przypadająca na 1 mieszkańca ZM GOAP na podstawie danych z 2013 i 2014r. [1kg/M/rok] Szacunkowa masa odpadów przypadająca na 1 mieszkańca ZM GOAP na podstawie danych z 2013 i 2014r. [1kg/M/miesiąc] odpady komunalne zmieszane ,16 289,47 24,12 odpady komunalne zbierane selektywnie u źródła (papier, tworzywa sztuczne i szkło) 31 658,31 42,57 3,55 odpady zielone 10 337,93 13,90 1,16 SUMA ZM GOAP ,00 346,00 29,00

24 Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na obszarze ZM GOAP
Zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku właściciele nieruchomości i wszyscy mieszkańcy zobowiązani są do oddawania do PSZOK następujących rodzajów odpadów:

25 Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
3 PSZOKi Stacjonarne 5 Filii PSZOK System PSZOKów Mobilnych w 9 gminach

26 Konkursy 24 września ruszył konkurs MULTI-EKO. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy multimedialnej promującej nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Zwycięzca otrzyma w nagrodę netbook marki ASUS. 14 września zakończyliśmy facebookowy konkurs pt. „HASŁO WYGASŁO? wymyśl nowe – odbierz nagrodę! Zadaniem uczestników było wymyślenie krótkiego hasła promującego segregację odpadów. Zwycięzcy otrzymali w nagrodę po aparacie fotograficznym marki SONY. Na przełomie lipca i sierpnia zorganizowaliśmy konkurs „TRASH BACK INTO ART – od śmieci do sztuki”. Zadaniem uczestników było przygotowanie pracy plastycznej lub przedmiotu użytkowego wykonanego w całości z odpadów. Na zwycięzców czekały atrakcyjne nagrody – netbooki, tablety, smartfony i aparaty fotograficzne.

27 Strategia i kampanie reklamowe
Przyjęto "Strategię działań komunikacyjnych dla GOAP. Program działań public relations" 27

28 facebook.com/zmgoap nasz kanał ZM GOAP Zapisz kontakt


Pobierz ppt "Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – rok po wprowadzeniu Przemysław Surdyk Dyrektor Biura ZM GOAP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google