Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym - oferta dla studentów Uniwersytetu Śląskiego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym - oferta dla studentów Uniwersytetu Śląskiego."— Zapis prezentacji:

1 Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym - oferta dla studentów Uniwersytetu Śląskiego

2 2 Odpowiedzialność cywilna obowiązek ponoszenia przewidzianych przez przepisy prawne lub inne normy społeczne konsekwencji zachowania się własnego lub innych osób Istota ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ to wynikający z przepisów prawa obowiązek naprawienia szkody ciążącym na sprawcy tej szkody

3 Przedmiot i zakres Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna deliktowa ubezpieczonego w związku z wykonywaniem czynności w życiu prywatnym lub posiadanym mieniem, służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, jeżeli w następstwie czynu niedozwolonego jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej. Ochroną ubezpieczeniową objęte są także szkody wyrządzone w wyniku rażącego niedbalstwa

4 Przedmiot i zakres (c.d) Ochroną ubezpieczeniową, objęte są w szczególności szkody wyrządzone: wskutek posiadania lub użytkowania nieruchomości, łącznie ze szkodami wodno-kanalizacyjnymi, wskutek posiadania lub używania ruchomości, w tym urządzeń gospodarstwa domowego, roweru, wózka inwalidzkiego, przez posiadane zwierzęta, wskutek amatorskiego uprawiania sportu.

5 Czynności życia prywatnego (definicja) Czynności wykonywane przez Ubezpieczonego dotyczące jego sfery prywatnej, nie związane z aktywnością zawodową i pozostające bez związku z wykonywaniem obowiązków służbowych, pracą zarobkową, praktyczną nauką zawodu poza siedzibą szkoły  Za czynności życia prywatnego nie uważa się wykonywania działalności gospodarczej, wolnego zawodu, pełnienia funkcji, w tym funkcji honorowych w związkach, zrzeszeniach, organizacjach społecznych lub politycznych, oraz pracy w charakterze wolontariusza

6 SZKODA (definicja) szkoda na osobie powstała wskutek śmierci, uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia szkoda rzeczowa powstała wskutek utraty, zniszczenia lub uszkodzenia rzeczy, w tym także utracone korzyści poszkodowanego, które mógłby osiągnąć, gdyby nie nastąpiła utrata, zniszczenie lub uszkodzenie rzeczy

7 SUMA GWARANCYJNA, SKŁADKA Suma Gwarancyjna na 1 osobę: 10 000 zł stanowi górną granicę odpowiedzialności odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia Składka za okres 12 m-cy: 10 zł

8 PZU nie odpowiada za szkody wyrządzone 8 Wyłączenia (wybrane) przez pomoc domową / pomocy domowej umyślnie w środowisku przez jego zanieczyszczenie zwierzęta inne niż domowe objęte systemem ub. obowiązkowych wskutek przeniesienia chorób zakaźnych kary pieniężne, grzywny po spożyciu alkoholu, leków, narkotyków osobie bliskiej wyczynowe uprawianie sportu

9 9 Przykłady szkód z OC w życiu prywatnym

10 Czynności życia prywatnego wymiana szyby - 2200 zł Ubezpieczony podczas wychodzenia z siedziby placówki banku, w którym wypłacał gotówkę, nieopatrznie uderzył kolanem w szybę drzwi, wskutek czego doszło do uszkodzenia przedmiotowej szyby drzwiowej. Roszczenie – koszt wymiany szyby drzwiowej na nową nowy tablet 2500 zł Podczas schodzenia po schodach poszkodowany został popchnięty przez ubezpieczonego, który w tym czasie wchodził po schodach i bardzo się spieszył na zważając na innych, wskutek czego poszkodowanemu wypadł tablet z ręki i uległ uszkodzeniu.

11 Szkody wyrządzone przez zwierzęta domowe Podczas pobytu ubezpieczonego wraz z psem u znajomych, pies uszkodził meble poszkodowanego. nowy mebel 1500 zł koszt zakupu nowych kur 350 zł za 1 szt. Pies należący do ubezpieczonego w nocy przekopał się pod płotem, dostał się na plac sąsiada (poszkodowanego) i zagryzł 7 kur należących do poszkodowanego. Roszczenie poszkodowanego- koszt zakupu nowych kur.

12 Posiadanie nieruchomości remont u sąsiada 1250 zł Ubezpieczony nie dokręcił wody w swoim mieszkaniu, wskutek czego doszło do zalania mieszkania znajdującego się poniżej należącego sąsiada (poszkodowany). nowe szyby sąsiada 9400 zł Podczas koszenia przez ubezpieczonego trawnika przed należącym do niego domem, kamienie wyskakujące spod kosiarki wybiły okna w domu sąsiada. Roszczenie - rachunki za naprawę uszkodzonych okien

13 Amatorskie uprawianie sportu koszt naprawy pojazdu 6902,75 zł Rowerzysta (ubezpieczony) podczas skręcania w drogę podporządkowaną nie zachował należytej ostrożności w wyniku czego uderzył w prawidłowo ustawioną Mazdę powodując uszkodzenie pojazdu. szyba balkonowa 1300 zł Podczas gry w siatkówkę na podwórku przed blokiem, ubezpieczony za mocno odbił piłkę wskutek czego doszło do wybicia szyby balkonowej w mieszkaniu poszkodowanej oraz stłuczenia doniczek z kwiatami znajdującymi się na balkonie.


Pobierz ppt "Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym - oferta dla studentów Uniwersytetu Śląskiego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google