Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prace przedprojektowe w zakresie przedsięwzięcia pn.: Produkcja biogazu i recykling składników odżywczych z odpadów organicznych w Zabrzu Wisła, luty 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prace przedprojektowe w zakresie przedsięwzięcia pn.: Produkcja biogazu i recykling składników odżywczych z odpadów organicznych w Zabrzu Wisła, luty 2014."— Zapis prezentacji:

1 Prace przedprojektowe w zakresie przedsięwzięcia pn.: Produkcja biogazu i recykling składników odżywczych z odpadów organicznych w Zabrzu Wisła, luty 2014 1

2 PLAN PREZENTACJI: SAVONA PROJECT Sp. z o.o. - wykonawca prac przedprojektowych Cel i zakres prac przedprojektowych Aktualny stan zaawansowania prac Analiza dostępnych substratów – wstępne wyniki Zagadnienia problemowe 2

3 3 SAVONA PROJECT Sp. z o.o. WYKONAWCA PRAC PRZEDPROJEKTOWYCH

4 PODSTAWOWE FAKTY: Firma konsultingowa i inżynieryjna, Na rynku od 2008 roku, Forma prawna: Spółka z ograniczoną działalnością, Doświadczenie w branży: udział w przygotowaniu kilkudziesięciu projektów związanych z gospodarką odpadową lub osadową oraz energetyką na terenie Polski. Poprzez efektywne rozwiązania służące ochronie środowiska i poszanowaniu energii, pomagamy naszym Klientom osiągać założone cele 4

5 OSADY ŚCIEKOWE ENERGIA ODNAWIALNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA CHP ODPADY DZIEDZINA (obszar działania): 5 Instalacje (ITPOK, MBT, inne instalacje termicznego przekształcania); Systemy gospodarowania odpadami w gminach i regionach Instalacje (ITPOK, MBT, inne instalacje termicznego przekształcania); Systemy gospodarowania odpadami w gminach i regionach Instalacje stabilizacji OŚ z możliwością wykorzystania biogazu; Zakłądy termicznego przekształcania OŚ; Instalacje suszenia OŚ Instalacje stabilizacji OŚ z możliwością wykorzystania biogazu; Zakłądy termicznego przekształcania OŚ; Instalacje suszenia OŚ Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła Skojarzona produkcja energii elektrycznej i ciepła Biogazownie komunalne, rolnicze i przemysłowe; Instalacje kogeneracyjne -spalanie biomasy; Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne Biogazownie komunalne, rolnicze i przemysłowe; Instalacje kogeneracyjne -spalanie biomasy; Farmy wiatrowe i fotowoltaiczne

6 6 Przygotowanie Przedsięwzięć Inwestycyjnych Projektowanie Realizacja (Wdrożenie Przedsięwzięcia) Eksploatacja Przedsięwzięcia Definiowanie i planowanie projektów Dokumentacja projektowa Przygotowanie i prowadzenie procedur przetargowych Przeprowadzanie audytów Dokumentacja środowiskowa - Oceny, Raporty, pozwolenia zintegrowane, analizy BAT Dokumentacja techniczna Zarządzanie projektami inwestycyjnymi Optymalizacja procesów przemysłowych Kompletacja wybranych dostaw urządzeń i linii technologicznych ZAKRES DZIAŁANIA:

7 7 CEL I ZAKRES PRAC PRZEDPROJEKTOWYCH ORAZ AKTUALNY STAN ZAAWANSOWANIA PRAC

8 Celem prac przedprojektowych jest przygotowanie koncepcji biogazowni MOSiR w Zabrzu ZAKRES PRAC PRZEDPROJEKTOWYCH: Ocena lokalizacji przedsięwzięcia Analiza istniejącej infrastruktury Istniejące i planowane zagospodarowanie terenu Dokumentacja geologiczna i hydrogeologiczna Analiza opcji technologicznych Program funkcjonalno-użytkowy Uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. 8

9 ZAAWANSOWANIE PRAC PRZEDPROJEKTOWYCH: Opracowana karta informacyjna przedsięwzięcia zawierająca: –Ocenę lokalizacji przedsięwzięcia –Analizę istniejącej infrastruktury –Istniejące i planowane zagospodarowanie terenu Opracowany projekt robót geologicznych Analiza dostępnych substratów Zapytania ofertowe i oferty technologiczne Procedury administracyjne: –Złożony wniosek o wydanie „decyzji środowiskowej” –Złożony wniosek o zatwierdzenie projektu robót geologicznych 9

10 LOKALIZACJA: Legenda: 1. Istniejące Miejskie Składowisko Odpadów Komunalnych; 2. Teren planowanej inwestycji; 3. Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Zabrzu. 10

11 Istniejąca infrastruktura elektroenergetyczna: Linia wysokie napięcia 110 kV, Stacja energetyczna SN/nN 6/0,4kV. Istniejąca infrastruktura gazowa: Sieć Polskiej Spółki Gazownictwa Oddział w Zabrzu - gazociąg stalowy DN 400 pracujący pod ciśnieniem roboczym do 2,8 bar. Istniejąca infrastruktura wodociągowa: Sieć Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów - istniejący punkt odbioru wody pn: „ul. Cmentarna – wysypisko”. INFRASTRUKTURA: 11

12 PLANOWANE OPCJE WYKORZYSTANIA BIOGAZU: 12 Biogazowania - Produkcja biogazu Biogazowania - Produkcja biogazu Oczyszczanie Spalanie - Produkcja energii elektrycznej i cieplnej Wzbogacanie biogazu do biometanu Wtłaczanie biometanu do sieci gazowej Biometan jako paliwo w pojazdach

13 SCHEMAT IDEOWY PLANOWANEJ BIOGAZOWNI: 13

14 14 ANALIZA DOSTĘPNYCH SUBSTRATÓW – WSTĘPNE WYNIKI

15 15 WYJŚCIOWY POTENCJAŁ SUBSTRATÓW – 224 700 Mg/r:

16 METODYKA OPTYMALIZACJI MIXU SUBSTRATÓW DLA OSIĄGNIĘCIA ZAŁOŻONEJ MOCY BIOGAZOWNI 1 MW el : I etap selekcji – ocena następujących kryteriów: –Potencjał produkcyjny, –Efektywność ekonomiczna, –Zawartość wody i substancji organicznych, –Ryzyko procesowe i uciążliwości związane z transportem, II etap selekcji – mix substratów generujących przychód „na bramie”, III etap selekcji – uzupełnienie mixu substratami generującymi koszty „na bramie”. 16

17 POTENCJAŁ PRODUKCYJNY SUBSTRATÓW [MW el ]: 17

18 PRODUKCJA ENERGII W CHP: Czas pracy biogazowni – 8 760 h/rok Dyspozycyjność CHP – 90% czasu pracy biogazowni Sprawność wytwarzania energii elektrycznej - 39% Zawartość metanu w biogazie – 59% POTENCJAŁ PRODUKCYJNY WSZYSTKICH SUBSTRATÓW WYRAŻONY JAKO MOC ELEKTRYCZNA CHP 4,3 MW el ZAŁOŻONA WIELKOŚĆ BIOGAZOWNI – 1 MW el Ocena substratów wg założonych kryteriów 18

19 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA POTENCJALNYCH SUBSTRATÓW „NA BRAMIE”: Ceny za odbiór odpadów; Koszty pozyskania substratów; Koszty transportowe; Jednostkowy wskaźnik produkcji biogazu [m 3 /Mg]. 19

20 EFEKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA SUBSTRATÓW [PLN/m 3 BIOGAZU ]: 20

21 I ETAP SELEKCJI SUBSTRATÓW: 21 Substrat Potencjał produkcyjny Efektywność ekonomiczna „na bramie” Zawartość wody i substancji organicznej Ryzyko procesowe i uciążliwości transportowe Kwalifikacja "-/0/+" "TAK/NIE" Przeterminowana żywność ++++TAK Flaki, pierze, krew ++0-NIE Resztki warzyw -+++TAK Odpady kuchenne 1 TAK Odpady kuchenne 2 TAK Odpady kuchenne 3 TAK Przepalony olej -0--NIE Gnojowica świnska +-++TAK Serwatka +-+0NIE Odpady poubojowe -++-NIE Obornik ptasi, kurzy 1 +-0-NIE Obornik ptasi, kurzy 2 Padlina kurza, padlina, odpady kat. 2 i 3 -++-NIE Padłe indyki -++-NIE Odpady poubojowe i osady z oczyszczalni +++-TAK Wytłoki browarnicze +-++TAK Obornik świński --0-NIE Stary chleb, odpady piekarnicze 00++TAK Ciastka i ciasto -0++NIE Odseparowana tkanka tłuszczowa 0+-0NIE Obornik koński --0-NIE SUBSTRATY WYBRANE DO II ETAPU:

22 SUBSTRATY WYSELEKCJONOWANE DO II ETAPU WRAZ Z ICH POTENCJAŁEM PRODUKCYJNYM: 22 Substrat Potencjał produkcyjny kW el Przeterminowana żywność, resztki warzyw, odpady kuchenne 1-3 280 Stary chleb, odpady piekarnicze71 Odpady poubojowe i osady z oczyszczalni238 Wytłoki browarnicze1 833 Gnojowica świńska721 Suma 3 143 Potencjał substratów generujących przychód ‚na bramie” – 588 kW el Potencjał substratów generujących koszt „na bramie” – 2 555 kW el

23 II ETAP SELEKCJI SUBSTRATÓW: Optymalizacji składu substratów dokonywano w 3 wariantach symulacyjnych. W wariancie 1: 23 W pierwszej kolejności do mixu substratowego przyjęto substraty i odpady generujące przychód „na bramie” Dla bezpieczeństwa w modelu biznesowym założono wykorzystanie 50% potencjału masowego w/w substratów MOC ELEKTRYCZNA CHP OSIĄGANA Z W/W SUBTRATÓW WYNOSI: 0,3 MW el SPOŚRÓD SUBSTRATÓW GENERUJĄCYCH KOSZT „NA BRAMIE” (GNOJOWICA ŚWIŃSKA, WYTŁOKI BROWARNICZE) NALEŻY DOBRAĆ ILOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCĄ OSIĄGNIĘCIE MOCY 0,7 MW el SPOŚRÓD SUBSTRATÓW GENERUJĄCYCH KOSZT „NA BRAMIE” (GNOJOWICA ŚWIŃSKA, WYTŁOKI BROWARNICZE) NALEŻY DOBRAĆ ILOŚĆ UMOŻLIWIAJĄCĄ OSIĄGNIĘCIE MOCY 0,7 MW el

24 III ETAP SELEKCJI SUBSTRATÓW: 24 W wariancie 1 symulacji przyjęto następujące założenia: W pierwszej kolejności założono uzupełnienie strumienia wytłokami browarniczymi, które charakteryzują się wyższą niż gnojowica efektywnością ekonomiczną „na bramie”. Uzupełnienie strumienia gnojowicą przyjęto w takiej proporcji aby uzyskać na wejściu do biogazowni zawartość suchej masy około 20%. Gnojowica będzie stanowić główne źródło wody procesowej, która dodatkowo jest recyrkulowana w instalacji biogazowni.

25 III ETAP SELEKCJI SUBSTRATÓW: 25 Substrat Ilość substratów Procent suchej masy poszczególnych substratów Jednostkowe wskaźniki produkcji biogazu Wielkość produkcji biogazu Jednostkowe koszty "na bramie" Roczne koszty "na bramie" Moc elektryczna Mg/rok%m 3 /Mgm 3/ rokPLN/MgPLN/rokkW el Przeterminowana żywność 2 33827,0%110257 202200467 64067 Resztki warzyw 5425,0%603 2401005 4001 Odpady kuchenne 1 1 42718,0%190271 149100142 71071 Odpady kuchenne 2 215,6%1502701001800,1 Odpady kuchenne 3 1814,4%1202 1601001 8001 Gnojowica świńska 18 3606,6%30550 800-35-642 600144 Odpady poubojowe i osady z oczyszczalni 3 24030,0%140453 600200648 000119 Wytłoki browarnicze 18 35030,0%1402 569 000-150-2 752 500673 Stary chleb, odpady piekarnicze 17427,0%780135 72010017 40036 Suma 43 963 4 243 141 -2 111 9701 111

26 III ETAP SELEKCJI SUBSTRATÓW: 26 Biogazownia 1 MW – roczne ilości substratów w Mg Biogazownia 1 MW – udział w produkcji energii WARIANT 1

27 III ETAP SELEKCJI SUBSTRATÓW: 27 Spostrzeżenia dla konfiguracji wsadu w wariancie 1: Substraty generujące koszt „na bramie” stanowią około 83 % masowego strumienia substratów biogazowni. Substraty generujące koszt „na bramie” są źródłem około 73 % wyprodukowanego biogazu i energii. Źródłem wody dla biogazowni jest jeden z w/w substratów – gnojowica. W związku z tym jej ilość wynika głównie z zamiaru zapewnienia odpowiedniego stężenia suchej masy na wejściu. Udział w strumieniu masowym wynosi około 42% natomiast udział w wytwarzaniu energii to około 13%. Najistotniejszym substratem, warunkująca wielkość produkcji energii są wytłoki browarnicze (60% udziału w wytwarzaniu energii). Jest to substrat planowany do pozyskania od jednego dostawcy co w istotny sposób zwiększa ryzyko biznesowe przedsięwzięcia – brak dywersyfikacji. Alternatywnie dokonano symulacji pracy biogazowni przy założeniach - wariant 2: Wykorzystanie 50% potencjału masowego substratów generujących przychód „na bramie”. Uzupełnienie wsadu substratami kosztotwórczymi do mocy 0,5 MW el przy zachowaniu stężenia suchej masy około 20% na wejściu poprzez zastosowanie gnojowicy.

28 III ETAP SELEKCJI SUBSTRATÓW: 28 Biogazownia 0,5 MW – roczne ilości substratów w Mg Biogazownia 0,5 MW – udział w produkcji energii WARIANT 2

29 III ETAP SELEKCJI SUBSTRATÓW: 29 Przeprowadzona symulacja w wariancie 2 pozwala na następujące spostrzeżenia: Substraty generujące koszt „na bramie” stanowią około 66 % masowego strumienia substratów biogazowni. Substraty generujące koszt „na bramie” są źródłem około 47 % wyprodukowanego biogazu i energii. Źródłem wody dla biogazowni jest jeden z w/w substratów – gnojowica. Jej udział w strumieniu masowym wynosi 43%, w produkcji energii 13%. Udział w produkcji energii z wytłoków browarniczych zmniejszył się z ponad 60-ciu do 34%. Koszt wyprodukowania biogazu „na bramie” jest dodatni co oznacza przychód w tym punkcie bilansowym. Kolejna symulacja – wariant 3a, została dokonana przy założeniu pracy jednostki 0,5 MW el i wykorzystaniu potencjału rynkowego substratów przychodowych na poziomie 85%. Dodatkowo założono zakup jedynie gnojowicy jako źródła wody przy jednoczesnej rezygnacji z wytłoków.

30 III ETAP SELEKCJI SUBSTRATÓW: 30 Biogazownia 0,5 MW – roczne ilości substratów w Mg Biogazownia 0,5 MW – udział w produkcji energii WARIANT 3a

31 III ETAP SELEKCJI SUBSTRATÓW: 31 Przeprowadzona symulacja w wariancie 3a pozwala na następujące spostrzeżenia: Substratem generującym koszt „na bramie” jest gnojowica stanowiąca około 36 % masowego strumienia substratów biogazowni i mająca około 10-cio procentowy udział w wytwarzaniu energii. Koszt wyprodukowania biogazu „na bramie” jest mocno dodatni co oznacza przychód w tym punkcie bilansowym. Źródłem wody dla biogazowni jest gnojowica, która może zostać zastąpiona (w całości lub części) przez wodę wodociągową i obiegową. Powyższe stwierdzenie stanowiło podstawę do obliczeń bilansowych w wariancie 3b, przy następujących założeniach: Cena wody wodociągowej – 5,0 PLN/m 3 Ilość wody – 7 344 m 3 /rok co pozwala uzyskać zawartość suchej masy na poziomie ok. 18% Zakup 1 500 Mg/rok wytłoków browarniczych (7% strumienia masowego i 10% udziału w produkcji energii) W wyniku symulacji dla wariantu 3b uzyskano moc 0,5 MW el przy cenie 1 m 3 biogazu „na bramie” wynoszącej 0,91 PLN

32 ZAGADNIENIA PROBLEMOWE: 32 Przy założeniu „bezpiecznego” poziomu wykorzystania substratów generujących przychód „na bramie” – 50%, uzupełnienie wsadu do mocy 1 MW el wymaga dobrania znacznych ilości substratów kosztotwórczych, w efekcie czego: o znaczna część wyprodukowanej energii (60%) zależy od kupowanych od jednego dostawcy wytłoków browarniczych co niesie ze sobą ryzyko zapewnienia dostaw w okresie eksploatacji biogazowni, o koszt wyprodukowania 1 m 3 biogazu liczony wg kosztów pozyskania substratów jest ujemny i wynosi - 0,50 PLN/m 3 Dla w/w poziomu pozyskania substratów (50% potencjału rynkowego) wartym rozważenia jest uzupełnienie wsadu do wielkości biogazowni 0,5 MW el. Moc 0,5 MW el może zostać wygenerowana przy zastosowaniu substratów generujących przychód przy założeniu wykorzystania ich potencjału rynkowego na poziomie 85%. Opłacalność takiego przedsięwzięcia wyrażona jako koszt 1 m 3 biogazu „na bramie” będzie zdecydowanie wyższa. Jako źródło wody i substrat stabilizujący proces można wykorzystywać gnojowicę lub uzyskiwać odpowiednie uwodnienie poprzez dodanie wody wodociągowej i uzupełnienie substratów poprzez np. zakup wytłoków.

33 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Biuro w Krakowie ul. Ludwinowska 7/8 30-331 Kraków tel. 12 398 18 71 fax. 12 398 18 72 GSM 669 926 800 e-mail: biuro@savonaproject.pl@savonaproject.pl SAVONA PROJECT Sp. z o.o. ul. Słowackiego 33-37 33-100 Tarnów tel. 14 636 10 21 tel. 14 656 45 40 do 43 fax. 14 636 10 22 GSM 607 906 800 e-mail: biuro@savonaproject.plbiuro@savonaproject.pl 33


Pobierz ppt "Prace przedprojektowe w zakresie przedsięwzięcia pn.: Produkcja biogazu i recykling składników odżywczych z odpadów organicznych w Zabrzu Wisła, luty 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google