Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z praktyki związkowej. Czy zamiar ograniczenia etatu nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania trzeba konsultować ze związkami zawodowymi? Ograniczenie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z praktyki związkowej. Czy zamiar ograniczenia etatu nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania trzeba konsultować ze związkami zawodowymi? Ograniczenie."— Zapis prezentacji:

1 Z praktyki związkowej

2 Czy zamiar ograniczenia etatu nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania trzeba konsultować ze związkami zawodowymi? Ograniczenie etatu nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania możliwe jest wyłącznie na zasadzie porozumienia stron. W związku z powyższym nie obowiązuje w tym zakresie ani konsultacja ze związkami zawodowymi, ani szczególna ochrona stosunku pracy. Jeżeli nauczyciel wyraża zgodę na ograniczenie zatrudnienia, to jest to wyłącznie jego decyzja i nie mają w tym zakresie kompetencji organizacje związkowe. W razie natomiast braku zgody na ograniczenie etatu, dyrektor obowiązany jest stosować wszystkie procedury wymagane przy rozwiązaniu stosunku pracy.

3 Udział w imprezie pracowniczej jest także opodatkowany Udział w imprezie finansowanej przez pracodawcę, świadczenia indywidualne (rzeczowe i pieniężne) stanowią przychód ze stosunku pracy. Udział w spotkaniu sfinansowanym ze środków ZFŚS stanowi nieodpłatne świadczenie, które podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

4 Dyrektor żąda imiennej listy członków ZNP! pracodawca nie może domagać się imiennej listy pracowników bez wskazania celu, a więc wskazania jakiej czynności z zakresu prawa pracy zamierza dokonać wobec wskazywanych przez pracodawcę. Brak wskazania celu nie powoduje obowiązku wskazania pracodawcy osób korzystających z obrony związku zawodowego

5 Czy ze środków ZFŚS można finansować imprezy integracyjne i czy dostęp do tego typu imprez może być powszechny, a beneficjenci mogą korzystać z przygotowanych atrakcji na równych zasadach? Pracodawca może zorganizować ze środków Funduszu imprezę integracyjną lub okolicznościową, umożliwiając wszystkim udział w imprezie na równych zasadach. Gdyby jednak w ramach tej imprezy przewidziano na rzecz uczestników dodatkowo ulgowe świadczenia lub usługi, to powinny już one zostać uzależnione od kryterium socjalnego.

6 Dyrektor zamierza „cofnąć” nauczycielowi dodatek motywacyjny… Dodatek motywacyjny przyznany nauczycielowi jest zgodnie z art. 30 ust. 1 Karty Nauczyciela elementem składowym wynagrodzenia (a więc także elementem umowy o pracę) i jego pozbawienie powinno mieć oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego. Przyznany dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia i staje się istotnym elementem umowy o pracę. Zmiany zaś wynagrodzenia na niekorzyść pracownika wymagają wypowiedzenia warunków płacy.30

7 Nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w kilku stosunkach pracy. W jakiej wysokości otrzyma dodatek stażowy? W takim przypadku okresy pracy uprawniające do dodatku za wysługę lat ustala się odrębnie dla każdego stosunku pracy. Wyjątkiem od tej zasady jest sytuacja, kiedy nauczyciel zatrudniony jest jednocześnie w kilku stosunkach pracy, ale w wymiarze łącznie nieprzekraczającym obowiązującego nauczyciela wymiaru zajęć.zajęć

8 Arkusz organizacyjny szkoły. Jest podstawowym dokumentem organizacyjnym szkoły, w którym dyrektor określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki. Rada pedagogiczna zgodnie z kompetencjami wyrażonymi w art.41 ust.2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty opiniuje organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych, a więc również projekt arkusza organizacji szkoły sporządzany przez jej dyrektora. Opinia rady pedagogicznej powinna zostać wyrażona w stosownej uchwale. art.41

9 Komu dodatek mieszkaniowy? KN gwarantuje dodatek mieszkaniowy każdemu nauczycielowi z kwalifikacjami do zajmowania tego stanowiska, który zaczął pracę na wsi lub w mieście do pięciu tysięcy mieszkańców. KN nie daje podstaw do odbierania komukolwiek prawa do dodatku, nawet jeśli okazuje się, że rodzina ma otrzymać dwa dodatki. Pozbawienie kogoś prawa do jakiegoś świadczenia ze stosunku pracy musi ściśle wynikać z ustawy. KN

10 Fundusz zdrowotny w szkole?! Funduszem zarządza organ prowadzący szkołę Administrowanie funduszem zdrowotnym dla nauczycieli należy do kompetencji organu prowadzącego szkołę. Przeniesienie tych kompetencji na dyrektora szkoły lub radę pedagogiczną stanowi przekroczenie delegacji ustawowej!funduszem

11 Nauczyciel mianowany Uzyskanie stopnia awansu zawodowego - nauczyciela mianowanego nie jest równoznaczne z uzyskaniem zatrudnienia na podstawie mianowania. W momencie zmiany statusu zawodowego trzeba spełnić jeszcze kilka dodatkowych warunków, o których mowa w art. 10 ust 5 Karty Nauczyciela. Nie można zmienić formy zatrudnienia nauczyciela, jeżeli w szkole nie ma warunków do zatrudnienia go w pełnym wymiarze zajęć na czas nieokreślony.Karty

12 Nazwa JST WYKONANIE ZA 2013 R. Część oświatowa subwencji ogólnej Dochody z tyt. części oświatowej subwencji ogólnej i dotacji Wydatki ogółem z tego: na zadania bieżące Na zadania inwestycyjne bieżącemajątkowe w złotych pow. przysuski37 321 083,00187 866,450,0037 508 949,4541 567 984,4835 470 295,556 097 688,93 Borkowice3 995 321,00137 187,600,004 132 508,605 209 590,985 179 590,9830 000,00 Gielniów3 130 834,00175 430,820,003 306 264,824 525 048,45 0,00 Klwów3 202 142,00189 571,53727 000,004 118 713,534 355 007,513 410 827,37944 180,14 Odrzywół3 248 230,00178 241,500,003 426 471,503 575 830,58 0,00 Potworów4 464 597,00102 169,7844 992,324 611 759,104 368 012,59 0,00 Przysucha7 360 569,00121 146,420,007 481 715,4210 652 219,5210 613 228,5238 991,00 Rusinów4 085 476,00120 502,110,004 205 978,114 334 230,01 0,00 Wieniawa4 365 046,0098 960,030,004 464 006,035 669 491,44 0,00


Pobierz ppt "Z praktyki związkowej. Czy zamiar ograniczenia etatu nauczycielowi zatrudnionemu na podstawie mianowania trzeba konsultować ze związkami zawodowymi? Ograniczenie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google