Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 PRAWA UCZNIA. 2 Międzynarodowe akty prawne Deklaracja Praw Dziecka (z 1924r. zwana Genewską, zawiera 5 zasad) Deklaracja Praw Dziecka ( z 1959r. przyjęta.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 PRAWA UCZNIA. 2 Międzynarodowe akty prawne Deklaracja Praw Dziecka (z 1924r. zwana Genewską, zawiera 5 zasad) Deklaracja Praw Dziecka ( z 1959r. przyjęta."— Zapis prezentacji:

1 1 PRAWA UCZNIA

2 2 Międzynarodowe akty prawne Deklaracja Praw Dziecka (z 1924r. zwana Genewską, zawiera 5 zasad) Deklaracja Praw Dziecka ( z 1959r. przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, zawiera 10 zasad ) Konwencja o Prawach Dziecka ONZ, nazwana światową konstytucją praw dziecka, podpisana przez 191 państw z 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526), zawiera szeroki katalog praw dziecka

3 3 Prawo polskie Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 1997r., Nr 78 poz. 483 - rozdział II ) Kodeks rodzinny i opiekuńczy USTAWA z dnia 25 lutego 1964 r. Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka USTAWA z dnia 6 stycznia 2000r. ( Dz.U. Nr 6, poz. 69)

4 4 Do czego uczeń ma prawo?

5 Prawa dziecka w szkole Szkoła ma służyć dziecku – tworząc warunki jego rozwoju fizycznego, intelektualnego i duchowego. Szkoła ma obowiązek dbać o zaspokajanie indywidualnych potrzeb dziecka. 5

6 1. Do pełnego bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego. 2. Do poszanowania godności – niezależnie od sytuacji, w jakiej się znajdzie. 3. Do praw i wolności osobistych gwarantowanych przez Konwencję o Prawach Dziecka. 4. Do mądrego programu nauczania, który uczy rozumienia świata, a nie każe wkuwać encyklopedii, i do nauczyciela, który rozumie powyższą prawdę. 6 Do czego uczeń ma prawo w szkole Do czego uczeń ma prawo w szkole

7 5. Do planu nauczania i wymagań dostosowanych5. Do planu nauczania i wymagań dostosowanych do możliwości młodego organizmu. do możliwości młodego organizmu. 6. Do przyjaznego nauczyciela (wychowawcy) nastawionego nie na represje, lecz na pomoc6. Do przyjaznego nauczyciela (wychowawcy) nastawionego nie na represje, lecz na pomoc w rozwiązywaniu problemów, w rozwiązywaniu problemów, 7. Do obiektywnej informacji i sprawiedliwej oceny uwzględniającej zarówno stan wiedzy, jak i umiejętności oraz starania.7. Do obiektywnej informacji i sprawiedliwej oceny uwzględniającej zarówno stan wiedzy, jak i umiejętności oraz starania. 8. Do wychowania nie narzucającego żadnego światopoglądu politycznego, społecznego i religijnego.8. Do wychowania nie narzucającego żadnego światopoglądu politycznego, społecznego i religijnego. 7

8 8 PRAWO DO INFORMACJI To prawo do wiedzy o przysługujących uczniowi prawach oraz procedurach w przypadku ich naruszania. Uczeń ma prawo być poinformowany o zapadających w szkole decyzjach dotyczących jego osoby.

9 9 W praktyce: przepisy prawa oświatowego zapewniają uczniom możliwość zapoznania się ze statutem, który zawiera prawa ucznia, obowiązki, określa konsekwencje naruszania praw innych osób. szkoła ma obowiązek informowania o podejmowanych w sprawie ucznia decyzjach np. przeniesienia do innej klasy uczeń ma prawo znać z wyprzedzeniem (zgodnie z WZO) przewidywanych ocen semestralnych i końcoworocznych ma prawo poznać kryteria oceniania zachowania, poznać procedurę odwołań od ustalonej oceny

10 10 PRAWO DO NAUKI To stworzenie warunków do nauki dla każdego ucznia. Zgodnie z zapisem Konstytucji RP „ każdy ma prawo do nauki. Nauka do 18 roku życia jest obowiązkowa[...] Państwo jest zobowiązane do tego, aby nauczanie podstawowe było bezpłatne.”

11 11 WOLNOŚĆ WYPOWIEDZI I WYRAŻANIA OPINII To wolność posiadania i głoszenia własnych poglądów na każdy temat i w dowolnej formie. Prawo to może być ograniczone wobec naruszania dóbr innych osób, a także ze względu na zakłócenie porządku publicznego, ze względu na ochronę zdrowia lub moralności.

12 12 WOLNOŚĆ OD PRZEMOCY FIZYCZNEJ I PSYCHICZNEJ To zakaz stosowania jakichkolwiek form przemocy fizycznej i nakaz poszanowania godności (m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej)

13 13 PRAWO DO OCHRONY PRYWATNOŚCI To prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego

14 14 W praktyce : szkoła ma prawo wiedzieć tylko tyle o uczniu, ile rodzice i uczeń chcą sami powiedzieć wszelkie informacje dotyczące życia prywatnego, rodziny, stanu zdrowia itp. znane wychowawcy, czy innym pracownikom szkoły nie mogą być rozpowszechniane nauczyciel nie może upubliczniać życia prywatnego i rodzinnego ucznia i nie może zdradzić tajemnicy korespondencji

15 15 PRAWO DO OCHRONY ŻYCIA To zapewnienie higienicznych warunków nauki. To prawo do odpoczynku, czasu wolnego, rozrywki i zabawy.

16 16 W praktyce : rozkład lekcji powinien być ustalany z uwzględnieniem: równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, różnorodności zajęć w każdym dniu, niełączenia w kilkugodzinne zajęcia z tego samego przedmiotu nad bezpieczeństwem uczniów w czasie przerw powinien czuwać nauczyciel w salach powinna być odpowiednia temperatura powietrza

17 17 PRAWO DO ODPOWIEDNIEGO STANDARDU ŻYCIA Jeżeli uczeń znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, ma prawo do otrzymywania pomocy materialnej.

18 Instytucjonalna pomoc dzieciom W Polsce istnieje ponad 80 organizacji pozarządowych, kościelnych i wyznaniowych działających na rzecz dzieci.W Polsce istnieje ponad 80 organizacji pozarządowych, kościelnych i wyznaniowych działających na rzecz dzieci. 18 Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Śniadeckich 10 00-656 Warszawa Telefon informacyjno-interwencyjny: (22) 696 55 50 czynny: codziennie w godz. 8.15-20.00, fax: (22) 629 60 79 (całodobowo) Adres poczty elektronicznej: rzecznik@brpd.gov.pl Biuro Rzecznika Praw Dziecka ul. Śniadeckich 10 00-656 Warszawa Telefon informacyjno-interwencyjny: (22) 696 55 50 czynny: codziennie w godz. 8.15-20.00, fax: (22) 629 60 79 (całodobowo) Adres poczty elektronicznej: rzecznik@brpd.gov.pl

19 19

20 20 OBOWIĄZKI UCZNIA

21 21 wykorzystanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę oraz rzetelną pracę nad poszerzeniem swej wiedzy i umiejętności Systematyczne przygotowywanie się do zajęć szkolnych, odrabiania prac poleconych przez nauczyciela do wykonania w domu

22 22 wystrzeganie się działań agresywnych skierowanych do innych osób, używanie wulgarnych słów, zwrotów i gestów przeciwstawianie się przejawom wulgaryzmu i brutalności

23 23 przestrzeganie zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły

24 24 szanowanie poglądów i przekonań innych szanowanie godności i wolności drugiego człowieka

25 25 dbanie o własne życie i higienę osobistą oraz rozwój oraz zdrowie dbanie o wspólne dobro, ład i porządek w szkole

26 26 noszenie stroju galowego w czasie uroczystości szkolnych; strój galowy składa się z białej bluzki/koszuli oraz czarnej lub granatowej spódnicy/spodni zmienianie obuwia w szatni na obuwie zamienne noszone w szkole

27 27

28 28 dbanie o schludny wygląd. Zabrania się tatuaży, piercingów, rażących: makijaży, koloryzacji włosów i paznokci, naklejania tipsów. (kwestie sporne w tej sprawie rozstrzyga dyrektor) uczęszczanie na zajęcia szkolne w stroju zakrywającym intymne części ciała

29 29

30 30 wystrzeganie się szkodliwych nałogów, – uczeń nie pali tytoniu, nie pije alkoholu, nie używa narkotyków ani innych środków odurzających teraz potem

31 31 naprawianie wyrządzonych przez siebie szkód materialnych na terenie szkoły,

32 32 dbanie o honor i tradycje Zespołu Szkół w Krzanowicach

33 33 podporządkowywanie się zaleceniom i zarządzeniom Dyrektora Zespołu, Rady Pedagogicznej Zespołu, ustaleniom Samorządu Uczniowskiego oraz innych pracowników w szkole podporządkowanie się zarządzeniom Dyrektora Zespołu w sprawie korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych na terenie Zespołu

34 34 okazywanie szacunku nauczycielom, wychowawcom, wszystkim pracownikom szkoły i ludziom starszym poprzez społecznie akceptowane formy.

35 35 Dyrektor Zespołu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim może stosować wobec uczniów kary porządkowe, które nie mogą naruszać godności i nietykalności osobistej ucznia.

36 36 Za nieprzestrzeganie obowiązków, lekceważenie nauki, naruszanie porządku szkolnego, naganne zachowanie się w środkach komunikacji miejskiej….

37 37 Uczeń może być ukarany: 1) upomnieniem wychowawcy wobec klasy, 2) naganą udzieloną przez wychowawcę wobec klasy, 3) upomnieniem lub naganą Dyrektora Zespołu, 4) upomnieniem lub naganą Dyrektora Zespołu wobec wszystkich uczniów, 5) obniżeniem oceny ze sprawowania 6) zakazem udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych 7) ustnym lub pisemnym powiadomieniem rodziców o nagannym zachowaniu syna lub córki. 8) wezwaniem rodziców do szkoły 9) przeniesieniem do innej klasy 10 ) odebraniem biletu miesięcznego.

38 38 Za postępowanie wywierające szkodliwy wpływ na kolegów uczeń może być przeniesiony do równoległej klasy w swojej szkole.

39 39 Na wniosek Dyrektora Zespołu uczeń może zostać przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły albo przeciwko uczniowi może zostać skierowana sprawa na drogę sądową celem umieszczenia go w szkole z internatem o zaostrzonym rygorze lub zakładzie wychowawczym.

40 40 Dziękuję za uwagę: Aleksandra Osadnik Marcela Szymańska


Pobierz ppt "1 PRAWA UCZNIA. 2 Międzynarodowe akty prawne Deklaracja Praw Dziecka (z 1924r. zwana Genewską, zawiera 5 zasad) Deklaracja Praw Dziecka ( z 1959r. przyjęta."

Podobne prezentacje


Reklamy Google