Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z „USŁUGI SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH” OFEROWANEJ PRZEZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z „USŁUGI SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH” OFEROWANEJ PRZEZ."— Zapis prezentacji:

1 1 DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z „USŁUGI SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH” OFEROWANEJ PRZEZ MISTERS AUDYTOR ADVISER sp. z o.o. W RAMACH KRAJOWEGO SYSTEMU USŁUG (KSU) BARBARA MISTERSKA-DRAGAN PREZES ZARZĄDU MISTERS AUDYTOR ADVISER sp. z o.o.

2 2 USŁUGA SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI to usługa doradczo-szkoleniowa, której celem jest rozwój przedsiębiorstw poprzez poprawę zarządzania ich finansami, w tym w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, przy zastosowaniu prostych i szybkich do wdrożenia działań lub procedur. (definicja za: „Standardem świadczenia Usługi Szybkiej Optymalizacji”).

3 3 RAMY PRAWNE I ORGANIZACYJNE 1.Misters Audytor Adviser (MAA od 2012r. jest autoryzowanym przez PARP Ośrodkiem Doradczym w ramach Krajowego Systemu Usług, zarejestrowanym pod nr.07/43/2013/378. Od listopada 2013r. oferujemy mikro i małym przedsiębiorcom nową usługę systemową KSU w zakresie Szybkiej Optymalizacji Zarządzania Finansami Przedsiębiorstwa.

4 4 RAMY PRAWNE I ORGANIZACYJNE C.D. 2.Misters Audytor Adviser (MAA) realizuje Usługę w ramach projektu systemowego PARP pt. ”Zapewnienie dostępu przedsiębiorstw do nowych usług KSU”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Poddziałania 2.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowanego w ramach Umowy o dofinansowanie projektu nr POKL.02.0201-00- 038/11-1 MAA realizować będzie tę Usługę do 31 grudnia 2014 r.

5 5 RAMY PRAWNE I ORGANIZACYJNE C.D. 3.Merytoryczny zakres oraz zasady realizacji Usługi przez konsultantów i specjalistów MAA określone są w „Standardzie świadczenia usługi systemowej KSU w zakresie szybkiej optymalizacji zarządzania finansami przedsiębiorstwa dla mikro i małych przedsiębiorstw”. Standard do pobrania ze strony: www.mistersaudytor.pl/doradztwo_w_ramach_KSU www.mistersaudytor.pl/doradztwo_w_ramach_KSU

6 6 PODSTAWOWE ZASADY I KRYTERIA KORZYSTANIA Z USŁUGI Usługa skierowana tylko do mikro i małych przedsiębiorstw, które potrzebują pomocy w zoptymalizowaniu zarządzania finansami.

7 7 PODSTAWOWE ZASADY I KRYTERIA KORZYSTANIA Z USŁUGI Mikro przedsiębiorstwo: - zatrudnienie <10 - przychód netto lub suma bilansowa ≤ 2 mln euro -Małe przedsiębiorstwo: - zatrudnienie <50 - przychód netto lub suma bilansowa ≤ 10 mln euro

8 8 PODSTAWOWE ZASADY I KRYTERIA KORZYSTANIA Z USŁUGI Jeśli przedsiębiorstwo przekroczy próg zatrudniania lub pułap finansowy w trakcie ostatniego roku, nie wpłynie to na jego wielkość. Zachowuje ono status, jaki miało na początku roku, chyba, że zjawisko to powtarza się w ciągu kolejnych dwóch lat – wówczas następuje zmiana statusu.

9 9 PODSTAWOWE ZASADY I KRYTERIA KORZYSTANIA Z USŁUGI C.D. 1. Usługa powinna pomóc przedsiębiorstwom w rozwoju, w przechodzeniu ze statusu mikro do małych oraz małych do średnich 2. Usługa jest dla przedsiębiorstwa pomocą „de minimis” - tylko przedsiębiorcy kwalifikujący się do takiej pomocy 3. Realizacja Usługi poprzedzona jest wstępnym rozpoznaniem potrzeb Klienta. 4.Uzgodniony z przedsiębiorcą zakres Usługi dostosowany jest do specyfiki i potrzeb danego przedsiębiorstwa i zapisany zostanie w umowie o świadczeniu Usługi.

10 10 ETAPY REALIZACJI USŁUGI 1.Usługa składa się z 2 etapów: Etap I- audyt optymalizacyjny Etap II- doradztwo we wdrożeniu rekomendacji. 2.1.Etap I polega na wykonaniu przez MAA audytu optymalizacyjnego, w trakcie którego dokonamy analizy funkcjonowania przedsiębiorstwa w 2 obszarach, wybranych do analizy obszarach w porozumieniu z Przedsiębiorcą. 2.2.Obszary, w których możemy przeprowadzić analizy: sprzedaż i marketing, it/telekomunikacja, finanse, księgowość, podatki, prawny.

11 11 ETAPY REALIZACJI USŁUGI C.D. 2.3.Na podstawie przeprowadzonych analiz zespół konsultantów i specjalistów opracuje rekomendacje (rozwiązania lub usprawnienia) do wdrożenia w przedsiębiorstwie. 3.Etap II polega na doradztwie MAA dla przedsiębiorcy przy wdrażaniu przez przedsiębiorcę rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień z etapu I.

12 12 OBSZARY I PODOBSZARY, W KTÓRYCH PROWADZONE BĘDĄ ANALIZY 1.MAA świadcząc dla Przedsiębiorcy Usługę wykona analizy w 3 podobszarach wybranych przez przedsiębiorstwo 2.Efektem przeprowadzonych analiz będzie opracowanie przez MAA co najmniej trzech rekomendacji

13 13 OBSZARY I PODOBSZARY, W KTÓRYCH PROWADZONE BĘDĄ ANALIZY 3. Doradcy powinni pomóc przedsiębiorcy we wdrożeniu rozwiązań i usprawnień, których celem jest: - poprawa zarządzania finansami przedsiębiorstwa - optymalizacja relacji przychodów do kosztów - poprawa efektywności lub zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

14 14 OBSZAR „SPRZEDAŻ I MARKETING”. CEL ANALIZY: Zbadanie możliwości: Uproszczenia lub optymalizacji procesów. Racjonalizacji sprzedaży, w tym jej kosztów. Optymalizacji strategii marketingowej.

15 15 OBSZAR „IT/TELEKOMUNIKACJA”. CEL ANALIZY Zbadanie możliwości: Uproszczenia lub optymalizacji procesów. Dopasowania taryf telekomunikacyjnych do potrzeb Przedsiębiorstwa. Zlecenia procesów na zewnątrz (np. outsourcing obsługi i konserwacji systemów IT, sprzętu komputerowego). Wykorzystania technologii informacyjnych w celu uzyskiwania przejrzystych informacji na temat funkcjonowania całego przedsiębiorstwa Klienta i poprawy efektywności jego prowadzenia.

16 16 OBSZAR „FINANSE”. CEL ANALIZY Zbadanie możliwości: Poprawy warunków finansowania. Bardziej efektywnego zarządzania kapitałem obrotowym, w tym kontroli należności, zobowiązań, zapasów. Optymalizacji ewidencji kosztów. Poprawy rentowności. Poprawy efektywności zakupów i gospodarki magazynowej. Uproszczenia lub automatyzacji procesów. Efektywnego planowania finansowego.

17 17 OBSZAR „KSIĘGOWOŚĆ”. CEL ANALIZY: Zbadanie poprawności stosowanych zasad rachunkowości. Weryfikacja systemu ewidencji księgowej. Wzmocnienie systemu kontroli wewnętrznej. Uproszczenie lub optymalizację procesów.

18 18 OBSZAR „PODATKI”. CEL ANALIZY: Ograniczenie ryzyka podatkowego. Weryfikacja prawidłowości stosowanych rozliczeń podatkowych dla wybranych podatków. Ograniczenie ryzyka transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Uproszczenie lub optymalizację procesów.

19 19 OBSZAR „PRAWO”. CEL ANALIZY: Weryfikacja umów z kontrahentami, w tym warunków ich wykonania i zabezpieczenia płatności. Weryfikacja umów z pracownikami i osobami współpracującymi. Weryfikacja stosowanych form zabezpieczenia wierzytelności. Zbadanie możliwości zmiany formy prawnej przedsiębiorstwa Klienta. Ograniczenie ryzyka prawnego w działalności przedsiębiorstwa Klienta.

20 20 ZAKOŃCZENIE I ETAPU Efektem I Etapu jest: - raport - protokół odbioru usługi - poświadczenie należytego wykonania usługi

21 21 RAPORTU Z ETAPU 1-GO ZAWIERA: 1. Co najmniej 3 rekomendacje dotyczące wdrożenia w przedsiębiorstwie Klienta najbardziej rokujących i korzystnych dla przedsiębiorcy rozwiązań lub usprawnień mających na celu poprawę zarządzania finansami przedsiębiorstwa, w szczególności optymalizację relacji przychodów do kosztów, które dotyczą wybranych i analizowanych podobszarów. 2. Informacje na temat: daty realizacji poszczególnych analiz oraz łącznego czasu trwania całego procesu.

22 22 CO BĘDĄ ZAWIERAŁY REKOMENDACJE? 1.Uzasadnienie wyboru danej rekomendacji i potrzeby jej wdrożenia. 2.Dokładny opis zmian, które należy wdrożyć. 3.Procedurę wdrażania zmian ze wskazaniem, jakie czynności wykonać będzie musiał sam Przedsiębiorca, a jakie czynności wykona MAA lub wykonawca zewnętrzny. 4.Wskazanie, jakich korzyści i w jakim okresie czasu może spodziewać się Klient, ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji relacji przychodów do kosztów lub jakich negatywnych skutków może uniknąć.

23 23 CO BĘDĄ ZAWIERAŁY REKOMENDACJE? C.D. 5.Wskazanie kosztów, jakie musi ponieść Przedsiębiorca, w celu wdrożenia rekomendacji – na przykład zakup oprogramowania, innych inwestycji, zatrudnienia nowych pracowników, zapłata podatków, opłat sądowych i administracyjnych. 6.Określenie liczby godzin doradztwa MAA, niezbędnych do wdrożenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień. 7.Wskazanie odpowiednich narzędzi wspomagających proces ich wdrażania oraz niezbędnych dla prawidłowej realizacji rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień. 8.Określenie czasu, w którym rekomendowane rozwiązanie lub usprawnienie winno zostać wdrożone.

24 24 KIEDY ODSTĘPUJEMY OD WDRAŻANIA REKOMENDACJI? 1.Jeżeli po zakończeniu audytu optymalizacyjnego (czyli etapu 1-go) nie jest możliwe przedstawienie przez MAA trzech rekomendacji – wyjaśnienie dlaczego 2. Przedsiębiorca może zrezygnować z dalszego udziału II etapie w przypadku: -gdy przedsiębiorca w optymalny sposób zarządza finansami przedsiębiorstwa i po zrealizowaniu Etapu I nie zostały przedstawione żadne rekomendacje, - wdrożenie rekomendacji wynikających z Etapu I wymaga znacznych nakładów finansowych, a przedsiębiorca nie posiada wystarczających środków na przeprowadzenie wszystkich koniecznych prac, -przedsiębiorca samodzielnie wdroży rekomendacje wynikające z Etapu I w niektórych lub wszystkich obszarach.

25 25 CZYNNOŚCI JAKIE WYKONAMY NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCY W RAMACH ETAPU 2-go USŁUGI - DORADZTWO WE WDROŻENIU 1.Udzielenie Przedsiębiorcy wszelkich niezbędnych wyjaśnień, dotyczących wdrażanych rozwiązań lub usprawnień oraz czynności podejmowanych w procesie ich wdrażania. 2.Wskazanie konkretnych czynności, które na danym etapie wdrażania muszą być podejmowane przez Przedsiębiorcę. 3.Przeszkolenie jeżeli to będzie konieczne, wskazanej przez Przedsiębiorcę osoby w zakresie samodzielnego stosowania wdrożonych w przedsiębiorstwie rozwiązań lub usprawnień, narzędzi informatycznych oraz procedur.

26 26 ETAP 2-gi USŁUGI SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI Przedsiębiorca powinien wskazać, co najmniej jedną osobę odpowiedzialną za wdrożenie rekomendacji w przedsiębiorstwie, która wejdzie w skład zespołu projektowego. Zespół projektowy powinien składać się z: - osoby lub osób uprawnionych do podejmowania w przedsiębiorstwie decyzji koniecznych do wprowadzenia rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień; - osoby lub osób odpowiedzialnych za wdrożenie rekomendowanych rozwiązań lub usprawnień po stronie Klienta; - konsultanta/ów KSU reprezentujących Ośrodek KSU świadczący Usługę Szybkiej Optymalizacji.

27 27 POTWIERDZENIE REALIZACJI ETAPU 2-GO USŁUGI Potwierdzeniem realizacji etapu 2-go, a tym samym całej Usługi, jest podpisanie przez MAA i Przedsiębiorcę protokołu dokonania wdrożenia, zawierającego potwierdzenie: 1.Wdrożenia, w pełnym zakresie, co najmniej jednej spośród 3 rekomendacji wskazanych w raporcie z etapu 1- go. 2.Należytego wykonania przez MAA (jako ośrodek KSU) etapu 2-go Usługi Szybkiej Optymalizacji.

28 28 KOSZTY wartość usługi - 10700 odpłatność klienta 30% - 3210 netto wartość wsparcia PARP 70% - 7490 wartość I etapu - 4000 odpłatność klienta 30% - 1200 netto wartość wsparcia PARP 70% - 2800 wartość II etapu - 6700 odpłatność klienta 30% - 2010 netto wartość wsparcia PARP 70% - 4690

29 29 Zapraszamy Państwa do współpracy! Wszystkich zainteresowanych Przedsiębiorców zapraszamy do korzystania z Usługi Szybkiej Optymalizacji, świadczonej w ramach Systemu usług KSU do końca 2014 r. Konsultanci Misters Audytor Adviser są do Państwa dyspozycji. Chętnie spotkamy się z Państwem przy świadczeniu tej usługi. Czekamy na Państwa! Barbara Misterska-Dragan Prezes Zarządu Misters Audytor Adviser sp. z o.o. www.mistersaudytor.pl/doradztwo_w_ramach_KSU www.optymalizujemykosztywmsp.pl Warszawa, marzec 2014 r. www.mistersaudytor.pl/doradztwo_w_ramach_KSU www.optymalizujemykosztywmsp.pl


Pobierz ppt "1 DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z „USŁUGI SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIĘBIORSTWA W MIKRO I MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTWACH” OFEROWANEJ PRZEZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google