Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ASPEKTY PRAWNE PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ KATOWICE, 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ASPEKTY PRAWNE PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ KATOWICE, 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R."— Zapis prezentacji:

1 ASPEKTY PRAWNE PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ KATOWICE, 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R.

2 O PROWADZĄCYM  Joanna Jarosz – Zugaj (ur. 9 maja 1980 roku w Rudzie Śląskiej)  Adwokat  Wspólnik w „JZP Kancelaria Adwokacka”  Autorka bloga http://adwokatwtranporcie.plhttp://adwokatwtranporcie.pl  Pasjonatka prawa przewozowego  Prywatnie: żona i matka Oli i Franka, miłośniczka Harrego Pottera i Sagi Zmierzch

3 O UCZESTNIKACH  Bardzo chciałabym Państwa poznać

4 CELE SZKOLENIA  Przedstawienie kluczowych zagadnień związanych ze stosowaniem ustawy prawo przewozowe w transporcie kolejowym towarów  Analiza najczęstszych błędów popełnianiach w związku ze stosowaniem przepisów  Omówienie sytuacji problematycznych ze wskazaniem metod postępowania

5 PRZEDMIOT SZKOLENIA Prawo przewozowe  ustawa z dnia 15 listopada 1984 (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r. poz. 1173 ze zm.) Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) sporządzona w Bernie  z dnia 9 maja 1980 roku w brzmieniu przyjętym Protokołem zmian z dnia 3 czerwca 1999 roku (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. Nr 100, poz. 674 ze zm)

6 ZAKRES REGULACJI COTIF I PRAWA PRZEWOZOWEGO CO REGULUJĄ POWYŻSZE PRZEPISY?

7 KONWENCJA COTIF  Artykuł 1. Organizacja międzyrządowa § 1. Strony niniejszej Konwencji tworzą, jako Państwa Członkowskie, Międzyrządową Organizację Międzynarodowych Przewozów Kolejami (OTIF), zwaną dalej „Organizacją”.

8 ZAŁĄCZNIKI DO KONWENCJI COTIF  Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu osób kolejami (CIV - załącznik A do Konwencji)  Przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu towarów kolejami (CIM - załącznik B do konwencji)  Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF)Załącznik C - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID)  Przepisy ujednolicone o umowach użytkowania pojazdów w międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUV - załącznik D do konwencji)  Przepisy ujednolicone o umowie użytkowania infrastruktury w międzynarodowej komunikacji kolejowej (CUI - załącznik E do Konwencji)  Przepisy ujednolicone o zatwierdzaniu norm technicznych oraz przyjmowaniu ujednoliconych przepisów technicznych stosowanych do urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (APTU - załącznik F do konwencji)  Przepisy ujednolicone o dopuszczeniu technicznym urządzeń kolejowych przeznaczonych do międzynarodowego przewozu (ATMF - załącznik G do konwencji)

9 PRZEPISY UJEDNOLICONE O UMOWIE MIĘDZYNARODOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJAMI Zakres przedmiotowy  umowa o odpłatnym przewozie towarów kolejami, Zakres terytorialny  miejsce przyjęcia towaru i przewidywane miejsce wydania towaru są położone w dwóch różnych Państwach Członkowskich,  niezależnie od siedziby i przynależności państwowej uczestników umowy przewozu.  miejsce przyjęcia towarów i przewidywane miejsca wydania są położone w dwóch różnych państwach, z których przynajmniej jedno jest Państwem Członkowskim = warunek - strony umowy uzgodnią, że umowa podlega Przepisom ujednoliconym.

10 PRAWO PRZEWOZOWE Zakres przedmiotowy  odpłatny przewóz wykonywany na podstawie umowy Zakres podmiotowy  przez uprawnionych przewoźników

11 RELACJA POMIĘDZY CIM A PRAWEM PRZEWOZOWYM  Poszukiwanie prawa właściwego?  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 593/2008z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I)  Kryterium wyboru prawa  Gdy brak wyboru prawa: prawo państwa zwykłego pobytu przewoźnika (+miejsce przyjęcia towaru do przewozu lub miejsce dostawy, lub miejsce zwykłego pobytu nadawcy).  Gdy nie spełnione kryterium powyżej: uzgodnione przez strony miejsce dostawy Artykuł 5. Umowy przewozu 1. W zakresie, w jakim nie dokonano wyboru prawa właściwego dla umowy przewozu towarów zgodnie z art. 3, prawem właściwym dla takiej umowy jest prawo państwa, w którym przewoźnik ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem że w tym samym państwie znajduje się miejsce przyjęcia towaru do przewozu lub miejsce dostawy, lub miejsce zwykłego pobytu nadawcy. Jeżeli warunki te nie są spełnione, stosuje się prawo państwa, w którym znajduje się uzgodnione przez strony miejsce dostawy. Artykuł 5. Umowy przewozu 1. W zakresie, w jakim nie dokonano wyboru prawa właściwego dla umowy przewozu towarów zgodnie z art. 3, prawem właściwym dla takiej umowy jest prawo państwa, w którym przewoźnik ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem że w tym samym państwie znajduje się miejsce przyjęcia towaru do przewozu lub miejsce dostawy, lub miejsce zwykłego pobytu nadawcy. Jeżeli warunki te nie są spełnione, stosuje się prawo państwa, w którym znajduje się uzgodnione przez strony miejsce dostawy.

12 PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE OTIV  http://www.otif.org/en/about-otif/list-of-member-states.html http://www.otif.org/en/about-otif/list-of-member-states.html  Europa, Afryka Północna, Bliski Wschód

13 STOSOWANIE PRAWA PRZEWOZOWEGO I CIM  Czy można stosować CIM w przewozach krajowych?  Czy można stosować prawo przewozowe w przewozach podlegających CIM?

14 ZAWARCIE UMOWY PRZEWOZU NAJWAŻNIEJSZY JEST POCZĄTEK

15 C ZYM WŁAŚCIWIE JEST UMOWA PRZEWOZU. U MOWY PODOBNE - UMOWA SPEDYCJI  U MOWA P RZEWOZU  Definicja ustawowa:  art. 774 k.c. przez umowę przewozu przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewiezienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy  Art. 6 par. 1 CIM Przez zawarcie umowy przewozu przewoźnik zobowiązuje się do odpłatnego przewiezienia towaru do miejsca przeznaczenia i dostarczenia go tam odbiorcy.  Cechą umowy przewozu jest jej odpłatność i fachowość  Świadczenie przewoźnika – translokacja osoby lub rzeczy  U MOWA SPEDYCJI  Przez umowę spedycji spedytor zobowiązuje się za wynagrodzeniem w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do wysyłania lub odbioru przesyłki albo do dokonania innych usług związanych z jej przewozem.  Spedytor może występować w imieniu własnym albo w imieniu dającego zlecenie.

16 C ZYM WŁAŚCIWIE JEST UMOWA PRZEWOZU. U MOWY PODOBNE - UMOWA SPEDYCJI  J AK ODRÓŻNIĆ OBIE UMOWY ?  Czy umowy można odróżnić po nazwie?  Przedmiot świadczenia – czyli do czego się zobowiązujemy  Zlecenie spedycyjne nie oznacza, że zawieramy umowę spedycji – liczą się warunki zlecenia!!!  W przypadku przewozu – TRANSLOKACJA  W przypadku spedycji - ORGANIZACJA

17 ZAWARCIE UMOWY PRZEWOZU - GDZIE JEJ SZUKAĆ  Wymogi co do formy umowy przewozu  Umowa  Oferta i jej przyjęcie  Ustalenia ustne, elektroniczne i za pomocą innych środków porozumiewania się na odległość

18 O KREŚLENIE STRON UMOWY PRZEWOZU ( PRZEWOŹNIK, NADAWCA, ODBIORCA )  Brak definicji w ustawie, przyjęte przez doktrynę i orzecznictwo  Przewoźnik – podmiot, któremu zlecono przewóz  Nadawca – osoba uprawniona do rozporządzania przesyłką (nadawca to nie zawsze załadowca)  Odbiorca – osoba, która zostaje wskazana jako uprawniona do odbioru towaru

19 PODWYKONAWCY Art. 5 PP  Art. 5. Przewoźnik może powierzać wykonanie przewozu innym przewoźnikom na całej przestrzeni przewozu lub jej części, jednakże ponosi odpowiedzialność za ich czynności jak za swoje własne. Art.27 CIM  Przewoźnicy podwykonawcy  § 1. Jeżeli przewoźnik zlecił wykonanie przewozu, w całości lub w części, przewoźnikowi podwykonawcy, to niezależnie czy miał do tego upoważnienie na podstawie umowy przewozu czy nie, odpowiada za wykonanie całego przewozu

20 W YKONYWANIE PRZEWOZÓW ZA POŚREDNICTWEM PODWYKONAWCÓW, STOSOWANIE PRZEPISÓW DO PODWYKONAWCÓW  Zlecenie przewozu przesyłki osobie trzeciej = powstanie nowej umowy przewozu  Zamiana ról – przewoźnik staje się nadawcą  Tzw. Przewoźnik umowny i przewoźnik faktyczny  Uwaga! Inna odpowiedzialność spedytora!!!!!  Kwestia odpowiedzialnościprzewoźnik umowny odpowiada w stosunku do nadawcy  roszczenie zwrotne do swojego podwykonawcy  Czy można od razu ścigać ostatniego w łańcuszku?  Uwaga – orzeczenia sądów – brak podstaw do odszkodowania dla przewoźnika umownego jeżeli nie naprawił szkody nadawcy

21 LIST PRZEWOZOWY Art. 38 Prawa przewozowego  Nadawca składa przewoźnikowi na przesyłkę towarową list przewozowy, a jeżeli przy danym rodzaju przewozu jest to powszechnie przyjęte, w inny sposób dostarcza informacji niezbędnych do prawidłowego wykonania przewozu. Art. 6 par. 2 CIM  Umowę przewozu potwierdza się listem przewozowym zgodnym z ujednoliconym wzorem. Jednakże brak, nieprawidłowości lub utrata listu przewozowego nie powodują nieważności umowy przewozu, podlegającej w dalszym ciągu postanowieniom Przepisów Ujednoliconych. Art. 47 ust. 2 Prawa przewozowego  Dowodem zawarcia umowy przewozu jest potwierdzony przez przewoźnika list przewozowy, którym może być także przekaz elektroniczny, wydruk komputerowy lub inny dokument zawierający dane określone w art. 38. Jeden egzemplarz dokumentu otrzymuje nadawca.

22 L IST PRZEWOZOWY, JEGO TREŚĆ I ROLA  Co to jest list przewozowy?  Dokument towarzyszący przesyłce  Cztery podstawowe funkcje: dowodowa, legitymacyjna, instrukcyjna i informacyjna  Dowodowa: dowód zawarcia umowy przewozu i jej treści – art. 47 ustawy prawo przewozowe oraz dowód określonych okoliczności wykonywani umowy przewozu  Legitymacyjna: źródło legitymacji dla określonych działań  Instrukcyjna: zawiera instrukcje dla przewoźnika jak postępować w określonych sytuacjach  Informacyjna informacje dla odbiorcy co do umowy przewozu oraz innych (np. faktura, itd., itp.)

23 ZMĘCZENI? COFFEE TIME

24 WYKONYWANIE UMOWY PRZEWOZU

25 O BOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZAŁADUNKIEM ( I ROZŁADUNKIEM ) TOWARU O BOWIĄZKI N ADAWCY I O DBIORCY  opakowanie przesyłki  wystawienie listu przewozowego  dokonuje załadunku towaru  dokonuje rozmieszczenia towaru  posprzątanie terenu po załadunku  czynności administracyjne i celne

26 O BOWIĄZKI ZWIĄZANE Z ZAŁADUNKIEM TOWARU O DBIORCA  przyjmuje przesyłkę  dokonuje sprawdzenia opakowania  dokonuje rozładunku

27 O BOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA W CZASIE WYKONYWANIA PRZEWOZU  Podstawowy obowiązek to piecza nad przesyłką  Obowiązek dostarczenia przesyłki nieuszkodzonej  Obowiązek dostarczenia jej w terminie  Obowiązek pieczy nad dokumentami towarzyszącymi przesyłce

28 U PRAWNIENIA NADAWCY W CZASIE WYKONYWANIA PRZEWOZU - PRAWO DO ROZPORZĄDZENIA PRZESYŁKĄ Prawo przewozowe  Art. 53 uprawnienia nadawcy odstąpienia od umowy przewozu lub zmiany osoby odbiorcy lub miejsca przeznaczenia  Odstąpienie od umowy  Zmiana miejsca przeznaczenia  Zmiana osoby odbiorcy przesyłki  Warunek:list przewozowy i na piśmie

29 U PRAWNIENIA NADAWCY W CZASIE WYKONYWANIA PRZEWOZU - PRAWO DO ROZPORZĄDZENIA PRZESYŁKĄ art. 18 i art. 19 CIM  wstrzymanie przewozu  wstrzymanie przewozu towaru  wydanie towaru innemu odbiorcy  wydanie towaru w innym miejscu

30 TERMINY DOSTAWY PRZESYŁKI  art. 49 prawa przewozowego  terminy zawieszenia przewozu, nie wlicza się czasu:  1) sprawdzenia, w którego wyniku stwierdzono niezgodność z danymi z listu przewozowego, albo niezachowania przepisów dotyczących rzeczy dopuszczonych do przewozu na warunkach szczególnych;  2) wykonywania czynności wymaganych w przepisach szczególnych;  3) zmiany umowy przewozu albo przeszkody w przewozie lub wydaniu przesyłki;  4) przeładowania lub konieczności poprawienia załadowania;  5) wykonywania szczególnych czynności dotyczących przesyłki;  6) ograniczeń wprowadzonych na podstawie art. 8.

31 TERMINY DOSTAWY PRZESYŁKI  Art. 16 CIM  maksymalne terminy dostawy są następujące:  a) dla przesyłek wagonowych:- termin odprawy............................................................... 12 godzin- termin przewozu, za każde rozpoczęte 400 km.................. 24 godziny  b) dla przesyłek drobnych:- termin odprawy............................................................... 24 godziny- termin przewozu, za każde rozpoczęte 200 km.................. 24 godziny  Przewoźnik może ustalić terminy dodatkowe dla przesyłek przewożonych:  - liniami, których szerokości toru jest różna,  - drogą morską lub śródlądowymi drogami wodnymi,  - drogą lądową, jeżeli nie istnieje połączenie kolejowe,  Przewoźnik może ustalić terminy dodatkowe w przypadku zaistnienia nadzwyczajnych okoliczności, które powodują niezwykły wzrost przewozów lub niezwykłe trudności eksploatacyjne.  Okres obowiązywania terminów dodatkowych, powinien być podany w Ogólnych warunkach przewozu

32 Z AKOŃCZENIE PRZEWOZU - DOSTARCZENIE PRZESYŁKI  Awizacja przesyłki lub przedawizacja  Co ma zrobić odbiorca? Dodatkowe obowiązki wynikające z treści listu przewozowego

33 OBOWIĄZEK ODBIORCY ZAPŁATY NALEŻNOŚCI CIĄŻĄCYCH NA PRZESYŁCE  Art. 51 prawa przewozowego – obowiązek ustawowy odbiorcy do zapłaty należności ciążących na przesyłce  Art. 17 CIM – brak wyraźnej regulacji prawnej, czy możliwe jest stosowanie przepisów Prawa przewozowego

34 ZANIM USTALIMY CO SIĘ STAŁO Z PRZESYŁKĄ ZAPRASZAM NA KOLEJNĄ KAWĘ

35 ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRZEWOŹNIKA ZA CO ODPOWIADA PRZEWOŹNIK

36 U BYTEK, USZKODZENIE, ZAGINIĘCIE LUB OPÓŹNIENIE W DOSTARCZENIU PRZESYŁKI - ZA CO ODPOWIADA PRZEWOŹNIK  Utrata (zaginięcie) – nie dotarcie przesyłki do miejsca przeznaczenia w terminie 30 dni od planowanej daty dostawy  Ubytek (częściowe zaginięcie) – braki ilościowe  Uszkodzenie – braki jakościowe  Opóźnienie (przekroczenie terminu dostawy)– zwłoka w przewozie

37 ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI PRAWO PRZEWOZOWE Ciężar dowodu ciąży na przewoźniku - udowodnienie  jeżeli utrata, ubytek lub uszkodzenie albo opóźnienie w przewozie przesyłki powstały z przyczyn:  występujących po stronie nadawcy lub odbiorcy, niewywołanych winą przewoźnika,  z właściwości towaru albo  wskutek siły wyższej. Zniesienie ciężaru dowodu - domniemanie  1) nadania pod nazwą niezgodną z rzeczywistością, nieścisłą lub niedostateczną rzeczy wyłączonych z przewozu lub przyjmowanych do przewozu na warunkach szczególnych albo niezachowania przez nadawcę tych warunków;  2) braku, niedostateczności lub wadliwości opakowania rzeczy, narażonych w tych warunkach na szkodę wskutek ich naturalnych właściwości;  3) szczególnej podatności rzeczy na szkodę wskutek wad lub naturalnych właściwości;  4) ładowania, rozmieszczenia lub wyładowywania rzeczy przez nadawcę lub odbiorcę;  5) przewozu przesyłek, które zgodnie z przepisami lub umową powinny być dozorowane, jeżeli szkoda wynikła z przyczyn, którym miał zapobiec dozorca.

38 ZWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CIM udowodnienie  Wina osoby uprawnionej,  z powodu jej polecenia nie wywołanego winą przewoźnika,  z powodu wady własnej towaru (wewnętrzne zepsucie, ubytek, itp.)  lub wskutek okoliczności, których przewoźnik nie mógł uniknąć i których skutkom nie mógł zapobiec uprawdopodobnienie  a) przewozu wykonanego w wagonie niekrytym na podstawie Ogólnych warunków przewozu lub na podstawie umowy wskazanej w liście przewozowym; z zastrzeżeniem szkód powstałych w towarach z powodu warunków atmosferycznych, nie uważa się za przewożone w wagonach niekrytych towarów załadowanych w jednostkach transportu intermodalnego i w zamkniętych naczepach przewożonych na wagonach; jeżeli nadawca używa opon wagonowych do przewozu towarów w wagonach niekrytych, przewoźnik ponosi taką samą odpowiedzialność jak przy przewozie w wagonach niekrytych bez opon wagonowych, nawet jeżeli towary te, zgodnie z Ogólnymi warunkami przewozu, nie są przewożone w wagonach niekrytych,

39 ZWOLNIENIE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI C.D.  b) braku lub wadliwości opakowania, jeżeli towary ze względu na swoje naturalne właściwości narażone są, w razie braku lub wadliwości opakowania, na zaginięcie lub uszkodzenie,  c) załadowania towarów przez nadawcę lub wyładowania przez odbiorcę,  d) naturalnych właściwości pewnych towarów, narażonych przez to na całkowite lub częściowe zaginięcie albo uszkodzenie, w szczególności przez połamanie, rdzę, wewnętrzne samoistne zepsucie, wyschnięcie, rozsypanie,  e) oznaczenia lub ponumerowania sztuk niezgodnego z rzeczywistością, niedokładnego lub niekompletnego,  f) przewozu żywych zwierząt,  g) przewozu, który na podstawie odpowiednich postanowień lub umowy zawartej między nadawcą a przewoźnikiem i wskazanej w liście przewozowym powinien być wykonywany pod nadzorem, jeżeli zaginięcie lub uszkodzenie wynikło z niebezpieczeństwa, któremu dozorowanie miało zapobiec.

40 U STALENIE STANU PRZESYŁKI - OBOWIĄZKI PRZEWOŹNIKA, NADAWCY I ODBIORCY  Przed wydaniem: Obowiązek przewoźnika do protokolarnego ustalenia stanu przesyłki (lub na żądanie uprawnionego) (art. 74 prawa przewozowego i art. 42 CIM) Co do zasady inicjatywa przewoźnika  Po wydaniu: na wniosek osoby uprawnionej – 7 dni od odbioru  Rzeczoznawca  Przyjęcie przesyłki przez uprawnionego bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:  1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez uprawnionego;  2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;  3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;  4) szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

41 U STALANIE ODSZKODOWANIA P RAWO P RZEWOZOWE  P ODSTAWY USTALANIA ODSZKODOWANIA :  Cena wykazana w rachunku dostawcy lub sprzedawcy  Cena wynikająca z cennika  Wartość rzeczy w miejscu nadania  Dowód z opinii rzeczoznawcy  Przesyłka z deklarowaną wartością – ciężar dowodu na przewoźniku

42 USTALANIE ODSZKODOWANIA CIM  Wartość giełdowa  Wartość rynkowa  Wartość użytkowa  Ograniczenie do wysokości 17 jednostek obrachunkowych (SDR) za każdy brakujący ubytek wagi brutto

43 U STALANIE ODSZKODOWANIA  Z WROT P RZEWOŹNEGO  W razie utraty – pełna wysokość  W razie ubytku – w odpowiedniej części  W razie uszkodzenia – procentowe obniżenie wartości  Z WŁOKA  Obowiązek wykazania szkody  Podwójne przewoźne / czterokrotne przewoźne  Kara umowna za zwłokę? Czy jest możliwa?  ODSETKI

44 UBYTEK Z POWODU NATURALNYCH WŁAŚCIWOŚCI TOWARÓW Prawo przewozowe art. 67  Przy przesyłkach, które z powodu swoich właściwości tracą na masie, przewoźnik odpowiada tylko za tę część ubytku, która przewyższa normy ubytków ustalone zgodnie z obowiązującymi przepisami lub zwyczajowo przyjęte, chyba że szkoda nie wynikła z przyczyn uzasadniających zastosowanie norm dopuszczalnego ubytku. CIM art. 31  Jeżeli chodzi o towary, które z powodu swych właściwości tracą zazwyczaj na masie w związku z ich przewozem, przewoźnik odpowiada, bez względu na przebytą odległość, tylko za tę część ubytku masy, która przewyższa następujące normy:  a) dwa procent masy dla towarów płynnych lub nadanych do przewozu w stanie wilgotnym,  b) jeden procent masy dla towarów suchych.  § 2. Nie można powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w § 1, jeżeli na podstawie okoliczności danego wypadku udowodniono, że ubytek nie wynika z przyczyn uzasadniających stosowanie tych norm.

45 KIEDY OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI NIE OBOWIĄZUJĄ Ar. 86 Prawa przewozowego  Przewidziane w ustawie ograniczenia wysokości odszkodowania nie mają zastosowania, jeżeli szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. Art. 36 CIM  nie mają zastosowania, jeżeli zostało udowodnione, że szkoda jest wynikiem działania lub zaniechania popełnionego przez przewoźnika albo z zamiarem spowodowania szkody, albo lekkomyślnie i ze świadomością prawdopodobieństwa powstania szkody.

46 DOCHODZENIE ROSZCZEŃ JAK SKUTECZNIE DOCHODZIĆ ROSZCZEŃ

47 D OCHODZENIE ROSZCZEŃ - REKLAMACJA, WEZWANIE DO ZAPŁATY, POZEW  Szczególna procedura dochodzenia roszczeń transportowych  Reklamacja lub wezwanie – stawianie na dobrowolność  Upływ trzech miesięcy na gruncie prawa przewozowego  Skutek reklamacji – zawieszenie przedawnienia (okresy)  Pozew – wybór pozwanego i sądu  Arbitraż (kiedy warto stosować?)

48 T ERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ P RAWO PRZEWOZOWE  Roszczenia przedawniają się w terminie roku:  Termin biegnie z tytułu: 1) utraty przesyłki - od dnia, w którym uprawniony mógł uznać przesyłkę za utraconą; 2) ubytku, uszkodzenia lub zwłoki w dostarczeniu - od dnia wydania przesyłki; 3) szkód niedających się z zewnątrz zauważyć - od dnia protokolarnego ustalenia szkody; 4) zapłaty lub zwrotu należności - od dnia zapłaty, a gdy jej nie było - od dnia, w którym powinna była nastąpić; 5) niedoboru lub nadwyżki przy likwidacji przesyłek - od dnia dokonania likwidacji; 6) innych zdarzeń prawnych - od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne.  Przerwanie biegu przedawnienia wezwanie do zapłaty na czas udzielenia odpowiedzi lub upływ czasu przewidzianego na jego załatwienie

49 TERMINY PRZEDAWNIENIA ROSZCZEŃ CIM  Roszczenia wynikające z umowy przewozu przedawniają się z upływem jednego roku. Jednakże termin przedawnienia wynosi dwa lata w odniesieniu do roszczenia:  a) o wypłatę zaliczenia pobranego przez przewoźnika od odbiorcy,  b) o wypłatę kwoty uzyskanej ze sprzedaży dokonanej przez przewoźnika,  c) z tytułu szkody powstałej w wyniku działania lub zaniechania popełnionego, albo z zamiarem spowodowania szkody, albo lekkomyślnie i ze świadomością prawdopodobieństwa powstania szkody,  d) jednej z umów przewozu, poprzedzających ponowne nadanie w przypadku, o którym mowa w art. 28.  § 2. Przedawnienie biegnie dla roszczeń:  a) o odszkodowanie za całkowite zaginięcie: od trzydziestego dnia po upływie terminu dostawy,  b) o odszkodowanie za częściowe zaginięcie, uszkodzenie lub przekroczenie terminu dostawy: od dnia wydania,  c) we wszystkich innych wypadkach: od dnia, od którego przysługuje prawo dochodzenia roszczeń.  Dnia wskazanego jako początek biegu przedawnienia nie wlicza się do tego terminu.

50 O SOBY UPRAWNIONE DO WYSTĘPOWANIA Z ROSZCZENIAMI Z PRAWA PRZEWOZOWEGO  Zwrot przewoźnego – ten kto je zapłacił  Odszkodowanie – podmiot uprawniony do dysponowania przesyłką

51 N IEDOZWOLONE POSTANOWIENIA UMOWNE W UMOWACH PRZEWOZU  Czego nie można zrobić w umowie przewozu?  Kary umowne niezgodne z ustawą  Odpowiedzialność przewoźnika inna niż w ustawie

52 ROSZCZENIA REGRESOWE  Prawo przewozowe art.6:  Przewoźnik, który zapłacił odszkodowanie, ma roszczenie zwrotne do przewoźnika ponoszącego odpowiedzialność za okoliczności, z których szkoda wynikła. Jeżeli okoliczności tych ustalić nie można, odpowiedzialność ponoszą wszyscy przewoźnicy stosownie do wysokości przypadającego im przewoźnego; od odpowiedzialności jest wolny przewoźnik, który udowodni, że szkoda nie powstała w czasie wykonywania przez niego przewozu.

53 ROSZCZENIA REGRESOWE  CIM art. 50  Przewoźnikowi, który zapłacił odszkodowanie, przysługuje prawo do roszczenia zwrotnego przeciwko przewoźnikom uczestniczącym w przewozie, zgodnie z następującymi postanowieniami: a) przewoźnik, który spowodował szkodę ponosi za nią wyłączną odpowiedzialność; b) jeżeli szkodę spowodowało kilku przewoźników, każdy z nich ponosi odpowiedzialność za szkodę przez siebie spowodowaną; jeżeli rozróżnienie takie nie jest możliwe, odszkodowanie dzieli się między nich według zasad podanych pod lit. c; c) jeżeli nie można udowodnić, który z przewoźników spowodował szkodę, odszkodowanie dzieli się między wszystkich przewoźników uczestniczących w przewozie, z wyjątkiem tych, którzy udowodnią, że szkoda nie została przez nich spowodowana; podziału dokonuje się proporcjonalnie do udziału w opłacie za przewóz, przypadającego każdemu z przewoźników.

54 ZAPRASZAM NA MOJEGO BLOGA  Adwokat w Transporcie http://adwokatwtransporcie.pl


Pobierz ppt "ASPEKTY PRAWNE PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ KATOWICE, 29 PAŹDZIERNIKA 2014 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google