Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SESJA EGZAMINACYJNA w 2014 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SESJA EGZAMINACYJNA w 2014 roku"— Zapis prezentacji:

1 SESJA EGZAMINACYJNA w 2014 roku

2 Program spotkania Przekazywane materiały Terminarz Procedury
Obserwacje Na co zwrócić uwagę

3 Przekazywane materiały
Na dzisiejszym spotkaniu przekazane zostały: Naklejki z kodami kreskowymi Informacja o miejscu i terminie przekazywania arkuszy po sprawdzianie / egzaminie gimnazjalnym

4 Naklejki kodowe Po powrocie do szkoły prosimy o sprawdzenie naklejek z kodami kreskowymi: czy są właściwe (czy nie zawierają błędów w peselu ucznia i identyfikatorze szkoły), czy są przygotowane dla wszystkich zdających, czy nie występują błędy drukarskie (nieczytelność, rozmazanie lub uszkodzenie mechaniczne). Stwierdzone błędy i braki należy natychmiast zgłosić pisemnie do OKE w Łodzi.

5 Naklejki kodowe Szkoły mogą przekazywać naklejki migrujących uczniów w ramach OKE w Łodzi. W przypadku uczniów migrujących z obszaru innej komisji prosimy zwrócić się na piśmie do OKE w Łodzi w celu uzyskania naklejek.

6 Punkty ROKE W punktach redystrybucji przekazujemy do OKE: protokół zbiorczy przebiegu egzaminu z wymaganymi załącznikami kopię listu przewozowego (specyfikacji dostawy arkuszy egzaminacyjnych) kopię protokołu zdawczo/odbiorczego dokumentacji egzaminacyjnej. W bieżącym roku nie przekazujemy protokołów przebiegu egzaminu w poszczególnych salach.

7 Krzysztof Mirowski, Kierownik WOA : mirowski@komisja.pl
Punkty ROKE Prosimy o zgłaszanie ewentualnych uwag co do pracy punktów redystrybucji w ubiegłym roku. Krzysztof Mirowski, Kierownik WOA :

8 Przekazywane materiały
Uczestnicy zebrania (wszyscy) potwierdzają udział w szkoleniu podpisem na liście obecności. Odbiór materiałów na odrębnej liście potwierdza osoba upoważniona do odbioru materiałów.

9 Terminarz egzaminacyjny

10 Sprawdzian Termin Zadanie do 1 lutego Powołanie zastępcy PSZE.
luty / marzec Szkolenie organizowane przez OKE. Pobranie dokumentacji i list zdających. Listy należy pobrać ze strony internetowej OKE (PANEL DYREKTORA – zakładka DOKUMENTY). do 1 marca Powołanie członków zespołów nadzorujących (co najmniej 3 osoby na salę, jedna osoba z innej szkoły).

11 Sprawdzian Termin Zadanie 31 marca
Odbiór w szkole od dystrybutora zestawów egzaminacyjnych i zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym ujawnieniem. 1 kwietnia godz. 9:00 Przeprowadzenie sprawdzianu zgodnie z procedurami. 1 kwietnia (po zakończeniu sprawdzianu) Odbiór od PZN wypełnionych zestawów egzaminacyjnych i ich zabezpieczenie. Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych wraz z dokumentacją do ROKE.

12 Sprawdzian Termin Zadanie 30 maja
Uwalnianie wyników w formie elektronicznej. 3 czerwca godz. 9.00 Termin dodatkowy. 18 czerwca Odbiór zaświadczeń z wynikami uczniów zdających w kwietniu i czerwcu. 27 czerwca Wręczenie zaświadczeń za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

13 Egzamin gimnazjalny Termin Zadanie do 23 lutego
Powołanie zastępcy PSZE. luty / marzec Szkolenie organizowane przez OKE. Pobranie dokumentacji i list zdających. Listy należy pobrać ze strony internetowej OKE (PANEL DYREKTORA – zakładka DOKUMENTY). do 23 marca Powołanie członków zespołów nadzorujących (co najmniej 3 osoby na salę, jedna osoba z innej szkoły).

14 Egzamin gimnazjalny Termin Zadanie w dniu egzaminu g. 5.00-7.30
Odbiór w szkole od dystrybutora zestawów egzaminacyjnych i zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym ujawnieniem. 23 kwietnia godz godz Część humanistyczna egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie z zakresu języka polskiego

15 Egzamin gimnazjalny Termin Zadanie 24 kwietnia godz. 9.00 godz. 11.00
Część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych z zakresu matematyki 25 kwietnia godz Język obcy nowożytny - poziom podstawowy - poziom rozszerzony po zakończeniu każdej części egzaminu Odbiór od PZN wypełnionych zestawów egzaminacyjnych i ich zabezpieczenie. Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych wraz z dokumentacją do ROKE.

16 Egzamin gimnazjalny Termin Zadanie 2 czerwca godz. 9.00 3 czerwca
termin dodatkowy - część humanistyczna - część matematyczno-przyrodnicza - język obcy nowożytny 18 czerwca Uwalnianie wyników w formie elektronicznej. Odbiór zaświadczeń z wynikami uczniów zdających w kwietniu i czerwcu. 27 czerwca Wręczenie zaświadczeń za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

17 Procedury egzaminacyjne
Sprawdzian / Egzamin gimnazjalny Dostosowania Laureaci Panel Dystrybucja materiałów egzaminacyjnych Organizacja i przebieg egzaminu Zadania zespołu nadzorującego Sposób opisu kopert bezpiecznych Redystrybucja

18 Podstawowe źródła informacji:
o terminach przeprowadzania sprawdzianu/egzaminów: komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o dostosowaniach: komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o sposobie i warunkach przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego : Procedury organizowania i przeprowadzania sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowe (na ) Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (na ) DOSTĘPNE NA STRONACH CKE I OKE

19 O dostosowaniach § 37 ust 3. Uczeń (słuchacz) chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym niż 15 października, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

20 Dostosowania warunków egzaminacyjnych
wydłużenie czasu pracy (zdający może, ale nie musi być w osobnej sali; czas pracy z zestawem zapisujemy na tablicy) nauczyciel wspomagający pisanie na komputerze głośne odczytanie tekstów dłuższych niż 250 słów Osobna sala/osobne sale dla korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego lub korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych.

21 Nauczyciel wspomagający
szczegółowa instrukcja w Procedurach… egzamin musi odbywać się w oddzielnej sali arkusz dla nauczyciela wspomagającego zamówiony zgodnie z zasadami jest pakowany razem z arkuszem dla zdającego arkusze należy zakodować w ten sam sposób i opisać odpowiednio: „arkusz zdającego”, „arkusz nauczyciela wspomagającego” w przypadku samodzielnego rozwiązywania przez ucznia niektórych zadań w arkuszu zapisujemy adnotację „uczeń wykonał samodzielnie”

22 Nauczyciel wspomagający
w przypadku uczniów z autyzmem, w tym zespołem Aspergera, nauczyciel motywuje ucznia do pracy jeśli nauczyciel zapisuje dyktowane przez ucznia rozwiązania, to egzamin musi być rejestrowany (NIE WOLNO do tego celu używać telefonu komórkowego) nośnik z nagraniem należy opisać (rodzaj zestawu, kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL) arkusz ucznia, arkusz nauczyciela wspomagającego oraz nośnik z nagraniem należy spakować do jednej opisanej koperty Nie wykonujemy kserokopii arkusza dla nauczyciela wspomagającego!!!

23 Pisanie na komputerze komputer połączony z drukarką, bez dostępu do Internetu i bez automatycznego sprawdzania pisowni trzeba zaplanować sposób postępowania w przypadku awarii (drugi komputer, wymienny dysk, nagrywarka CD) na pierwszej stronie arkusza członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację: Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym, lub Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym

24 Pisanie na komputerze zdający przekazuje swoje odpowiedzi w formie wydruku opisanego kodem szkoły, trzyznakowym kodem ucznia i numerem PESEL odpowiedź musi być poprzedzona numerem zadania zestaw i wydruk pakujemy do jednej koperty opisanej adnotacją: praca pisana na komputerze pliki zdającego należy usunąć z twardego dysku i z kosza Podstawą oceny jest wydruk oraz zapisy - w przypadku wskazania - w arkuszu egzaminacyjnym

25 Głośne odczytanie dłuższych tekstów przez członka ZN
wyłącznie w przypadku głębokiej dysleksji w oddzielnej sali w sali może być więcej niż jeden zdający uprawniony do odczytania tekstów członkowie ZN sprawdzają w arkuszu rezerwowym, czy arkusz zawiera teksty liczące 250 słów lub więcej członek ZN odczytuje jeden raz głośno wszystkie teksty dłuższe niż 250 słów czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem zapisujemy po skończeniu czytania

26 Laureaci § 39. 1. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych […] organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 2. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

27 Laureaci konkursów gimnazjalnych z języka obcego
§ 4. W roku szkolnym 2013/2014 w przypadku gdy uczeń uzyskał tytuł laureata lub finalisty […] z innego języka obcego nowożytnego niż ten, który zadeklarował w części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) ucznia, złożony nie później niż na 2 tygodnie przed terminem egzaminu gimnazjalnego, informuje komisję okręgową o zmianie języka obcego nowożytnego, jeżeli uczeń uczy się tego języka obcego nowożytnego w gimnazjum jako przedmiotu obowiązkowego.

28 Panel uczniów zwolnionych (ze względów zdrowotnych lub losowych, albo ze względu na niepełnosprawności sprzężone) nie należy usuwać z panelu uczniowie zwolnieni otrzymują zaświadczenia z wpisem „zwolniony” / „zwolniona” panel z listą zdających jest otwarty do dnia egzaminu można nanosić zmiany (np. poprawki w pisowni imienia/nazwiska) nie nanosimy poprawek powodujących zmianę zamówienia materiałów egzaminacyjnych bez porozumienia z OKE

29 Panel liczba zestawów zamówiona dla szkoły znajduje się w Panelu Dyrektora w zakładce Zgłoszenia uczniów , Szczegóły zamówienia na arkusze prosimy kontaktować się z Krzysztofem Mirowskim Kierownikiem WOA w celu zamówienia dodatkowych arkuszy oraz ustalenia sposobu ich odbioru 42  , 605 435 598 (nie wcześniej niż na 10 dni przed sprawdzianem/egzaminem)

30 Dystrybucja materiałów
szkoła podstawowa gimnazjum termin 23, 24, godz. 8.00 – 13.00 5.00 – 7.30

31 Procedura przydzielania rezerw
jeśli szkoła zamawia arkusze (każdego rodzaju z osobna, nie łącznie) Ilość zamówionych sztuk arkuszy 1 do 50 51 i więcej Ilość sztuk rezerwy 1 2

32 Przed egzaminem PSZE w obecności innego członka tego zespołu odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi; sprawdza, czy nie została ona naruszona odbioru może dokonać upoważniony pisemnie członek SZE w obecności innego członka SZE (Załącznik nr 11) Bezpośrednio po otrzymaniu przesyłki należy skontrolować zawartość i sprawdzić zgodność z wykazem i zapotrzebowaniem. Następnie osoba odbierająca zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem.

33 Przed egzaminem sekretariat@komisja.pl tel. 42 664 80 50
Jeśli paczki z materiałami egzaminacyjnymi są naruszone lub ich zawartość nie jest zgodna z zapotrzebowaniem, należy niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora OKE. Dyrektor OKE informuje o dalszym postępowaniu. tel. 42  tel. 42  lub kom. 605 435 598

34 Nie wykonuje się kserokopii zestawów egzaminacyjnych!
Przed egzaminem Jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu, PSZE powiadamia dyrektora OKE, który w porozumieniu z dyrektorem CKE podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii zestawów egzaminacyjnych!

35 Odbiór materiałów egzaminacyjnych przez PZN
PZN w obecności przedstawiciela zdających (1 uczeń) odbiera od PZSE materiały egzaminacyjne: odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych osobno do pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym w danym dniu odpowiednie płyty CD do arkusza z języka obcego listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali (Zał. nr 8) naklejki z kodem kreskowym zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych

36 Miejsce i warunki przeprowadzania egzaminu
Kartka z: imieniem i nazwiskiem trzyznakowym kodem nr PESEL naklejki z kodem

37 Przygotowując salę zapewniamy:
osobny stolik dla każdego ucznia (stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy) właściwą liczbę krzeseł właściwe nagłośnienie (egzamin z języka obcego) zegar widoczny dla wszystkich zdających tablicę (planszę) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL zapasowe przybory do pisania i rysowania

38 Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin
Przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) odbiera od PSZE informację o uczniach: mających zaświadczenie lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie egzaminu i przestrzega tych zaleceń uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy te warunki zostały spełnione

39 Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin
PZN odpowiada za to, aby podczas egzaminu w sali znajdowali się wyłącznie zdający przydzieleni do danej sali, członkowie zespołu nadzorującego oraz – ewentualnie – obserwatorzy nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu; w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę – swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu

40 Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin
PZN przypomina zdającym o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu o sposobie kodowania o obowiązku zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza

41 Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin
PZN dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym

42 Zadania przewodniczącego zespołu nadzorującego egzamin
PZN odpowiada za to, by członkowie zespołu nadzorującego w czasie trwania egzaminu zachowali ciszę nie chodzili po sali bez wyraźnego powodu nie zaglądali do prac zdających w inny sposób nie zakłócali ich pracy

43 Opuszczanie sali przez zdającego
W uzasadnionej sytuacji PZN zezwala zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej).

44 Procedura zbierania prac od zdających, którzy ukończyli pracę przed czasem
zdający zamyka arkusz, odkłada na brzeg stolika i podnosi rękę zdający pozostaje na swoim miejscu PZN lub wyznaczony członek ZN podchodzi do zdającego, aby odebrać arkusz w obecności zdającego sprawdza czy kompletność materiałów, kodowania i zaznaczeń na karcie odpowiedzi zdający otrzymuje pozwolenie na opuszczenie sali

45 Procedura zbierania prac od zdających po upływie czasu przeznaczonego na pracę
PZN informuje zdających o zakończeniu pracy i poleca zamknięcie arkuszy i odłożenie ich na brzeg stolika zdający pozostaje na swoim miejscu PZN lub wyznaczony członek ZN podchodzi do zdającego, aby odebrać arkusz w obecności zdającego sprawdza kompletność materiałów, kodowania i zaznaczeń na karcie odpowiedzi zdający otrzymuje pozwolenie na opuszczenie sali na sali pozostaje zdający, który ma być obecny podczas pakowania materiałów egzaminacyjnych

46 Usterka płyty CD Od roku szkolnego 2012/2013 teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki: Odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD. arkusz na poziomie podstawowym Ścieżka 1. – wstęp oraz zadanie 1 Ścieżka 2 – zadanie 2. Ścieżka 3. – zadanie 3. arkusz na poziomie rozszerzonym

47 Usterka płyty CD Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., PZN: zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD wymienia płytę CD na rezerwową zapisuje na tablicy czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD i odtwarza nagranie

48 Nadruk na kopertach bezpiecznych

49 S- -142 Symbol rodzaju arkusza:
1 – dla ucznia bez dysfunkcji, ucznia z dysleksją rozwojową 2 – dla ucznia z autyzmem, w tym zespołem Aspergera 4 – dla ucznia słabowidzącego 5 – dla ucznia słabowidzącego 6 – dla ucznia niewidomego 7 – dla ucznia niesłyszącego/ucznia słabosłyszącego 8 – dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 49

50 G - -142 Symbol części egzaminu lub symbol języka obcego:
H – część humanistyczna M – część matematyczno-przyrodnicza A – język angielski N – język niemiecki R – język rosyjski F – język francuski E – język hiszpański W – język włoski 50

51 G - -142 Symbol zakresu egzaminu lub poziomu egzaminu z języka:
GH-H – część humanistyczna - historia i WOS GH-P – część humanistyczna - język polski GM-P – część matematyczno-przyrodnicza - przyroda GM-M – część matematyczno-przyrodnicza - matematyka egzamin z języka obcego: P – poziom podstawowy R – poziom rozszerzony np. GA-P część trzecia z języka angielskiego poziom podstawowy 51

52 G - -142 Symbol rodzaju arkusza:
1 – dla ucznia bez dysfunkcji, ucznia z dysleksją rozwojową 2 – dla ucznia z autyzmem, w tym zespołem Aspergera 4 – dla ucznia słabowidzącego 5 – dla ucznia słabowidzącego 6 – dla ucznia niewidomego 7 – dla ucznia niesłyszącego/ucznia słabosłyszącego 8 – dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 52

53 G Symbol sesji: rok 2014 sesja 2 (główna) 53

54 GM-P8-142 M – część matematyczno-przyrodnicza P – zakres – przyroda
PRZYKŁAD: GM-P8-142 M – część matematyczno-przyrodnicza P – zakres – przyroda 8 – arkusz dla ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu lekkim 142 – sesja 2 w roku 2014 54

55 Po egzaminie – przekazanie prac w punkcie ROKE
osoba oddelegowana przez dyrektora szkoły musi znać zawartość przesyłek na kopercie dokładnie zapisujemy: język obcy, poziom i liczbę arkuszy arkusze z różnych języków obcych i poziomów powinny być zapakowane osobno

56 Obserwacje Obserwator z OKE wchodzi jako obserwator bez upoważnienia na podstawie legitymacji służbowej. Obserwator OKE może przechodzić między salami.

57 Obserwacje W czasie tegorocznej sesji egzaminacyjnej, szczególnej kontroli podlegać będzie miedzy innymi: prawidłowość stosowania procedur związanych z dysleksją, pisaniem na komputerze i nauczycielem wspomagającym zasadność dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu do specyficznych potrzeb edukacyjnych zdającego prawidłowość powoływania zespołów nadzorujących

58 Na co zwrócić uwagę? najczęściej występujące problemy niesamodzielność

59 Najczęściej występujące problemy
zaklejenie wersji arkusza brak naklejki (jeżeli naklejka jest jedna priorytetem jest karta odpowiedzi) odpowiedzi w brudnopisie

60

61 P8 P1 GH-P8-142 GH-P1-142

62 Błędy na karcie odpowiedzi utrudniające przypisanie wyniku zdającemu:
Numer pesel inny niż na naklejce Kod inny niż wpisany przez zdającego Brak naklejki w wyznaczonym miejscu

63

64 Zadania sprawiające trudność uczniom

65 Zadania sprawiające trudność uczniom
TT TN NT NN

66 Zadania sprawiające trudność uczniom

67 Zadania sprawiające trudność uczniom
B1 B2 B3

68 Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.

69 Zdający z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, podczas sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego zaznaczają odpowiedź w arkuszu otaczając literę A, B, C lub D kółkiem. Nie przenoszą tej informacji na kartę odpowiedzi. P2

70 Przykładowe arkusze Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.

71 Przykładowe arkusze Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.

72 Niesamodzielność Obecnie są już ogólnodostępne urządzenia (w stosunkowo niskiej cenie) umożliwiające kopiowanie i przesyłanie obrazów czy filmów. Od czujności i reakcji zespołu nadzorującego zależy, czy zostaną wniesione i wykorzystane na sali egzaminacyjnej!

73

74 Ważne kontakty Wydział Badań i Analiz Krzysztof Jurek – Kierownik Wydziału tel , Mariusz Jarosz – Zastępca Kierownika Wydziału tel ,

75 Ważne kontakty Wydział Organizacyjno -Administracyjny Krzysztof Mirowski – Kierownik Wydziału tel , Andrzej Węgliński– Zastępca Kierownika Wydziału tel ,

76 Ważne kontakty Wydział Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur
Andrzej Chruściany – Kierownik Wydziału tel , kom , e-mal: Joanna Kowalska – Zastępca Kierownika Wydziału tel , kom ,

77 Ważne kontakty Wydział Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur
Koordynatorzy: Sprawdzian – Marek Zapieraczyński Egz. Gim. w części hum. – Małgorzata Michalska Egz. Gim. w cz. mat.- przyr. – Sławomir Sapanowski Egz. Gim. z języka obcego – Joanna Kowalska

78 Ważne kontakty Jan Korczyński – Kierownik Biura
Biuro OKE w Kielcach Jan Korczyński – Kierownik Biura tel , Juliusz Zaborowski tel Marta Mucha-Krogulec tel

79 Wydział Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Maturalnych
Dziękujemy za uwagę  Wydział Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Maturalnych


Pobierz ppt "SESJA EGZAMINACYJNA w 2014 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google