Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SESJA EGZAMINACYJNA w 2013 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SESJA EGZAMINACYJNA w 2013 roku"— Zapis prezentacji:

1 SESJA EGZAMINACYJNA w 2013 roku

2 Terminarz egzaminacyjny
Sprawdzian Egzamin gimnazjalny

3 Sprawdzian Termin Zadanie do 4 lutego Powołanie zastępcy PSZE.
od 1 marca Szkolenie organizowane przez OKE. Pobranie dokumentacji i list zdających. Listy należy pobrać ze strony internetowej OKE (PANEL DYREKTORA – zakładka DOKUMENTY). do 4 marca Powołanie członków zespołów nadzorujących (co najmniej 3 osoby na salę, jedna osoba z innej szkoły).

4 Sprawdzian Termin Zadanie 3 kwietnia
Odbiór w szkole od dystrybutora testów egzaminacyjnych i zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym ujawnieniem. 4 kwietnia godz. 9:00 Przeprowadzenie sprawdzianu zgodnie z procedurami. 4 kwietnia (po zakończeniu sprawdzianu) Odbiór od PZN wypełnionych arkuszy egzaminacyjnych i ich zabezpieczenie. Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych wraz z dokumentacją do ROKE.

5 Sprawdzian Termin Zadanie 4 czerwca godz. 9.00 Termin dodatkowy
27 maja Uwalnianie wyników w formie elektronicznej. 21 czerwca Odbiór zaświadczeń z wynikami uczniów zdających w kwietniu i czerwcu. 28 czerwca Wręczenie zaświadczeń za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

6 Egzamin gimnazjalny Termin Zadanie do 23 lutego
Powołanie zastępcy PSZE. luty / marzec Szkolenie organizowane przez OKE. Pobranie dokumentacji i list zdających. Listy należy pobrać ze strony internetowej OKE (PANEL DYREKTORA – zakładka DOKUMENTY). do 23 marca Powołanie członków zespołów nadzorujących (co najmniej 3 osoby na salę, jedna osoba z innej szkoły). w dniu egzaminu g Odbiór w szkole od dystrybutora testów egzaminacyjnych i zabezpieczenie ich przed nieuprawnionym ujawnieniem.

7 Egzamin gimnazjalny Termin Zadanie 23 kwietnia godz. 9.00 godz. 11.00
Część humanistyczna egzaminu z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie z zakresu języka polskiego 24 kwietnia godz część matematyczno-przyrodnicza z zakresu przedmiotów przyrodniczych (biologia, chemia, fizyka, geografia) z zakresu matematyki

8 Egzamin gimnazjalny Termin Zadanie 25 kwietnia godz. 9.00 godz. 11.00
język obcy nowożytny poziom podstawowy poziom rozszerzony po zakończeniu każdej części egzaminu Odbiór od PZN wypełnionych arkuszy egzaminacyjnych i ich zabezpieczenie. Przekazanie arkuszy egzaminacyjnych wraz z dokumentacją do ROKE.

9 Egzamin gimnazjalny Termin Zadanie 3 czerwca godz. 9.00 4 czerwca
termin dodatkowy część humanistyczna część matematyczno-przyrodnicza język obcy nowożytny 21 czerwca Uwalnianie wyników w formie elektronicznej. Odbiór zaświadczeń z wynikami uczniów zdających w kwietniu i czerwcu. 28 czerwca Wręczenie zaświadczeń za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

10 Procedury egzaminacyjne
Sprawdzian / Egzamin gimnazjalny Dostosowania Laureaci Organizacja i przebieg egzaminu Zadania zespołu nadzorującego

11 Podstawowe źródła informacji:
o terminach przeprowadzania sprawdzianu/egzaminów - komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczony na stronie internetowej CKE. o dostosowaniach - komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczony na stronie internetowej CKE o sposobie i warunkach przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów - procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego (na ) zamieszczone na stronie CKE i OKE

12 O dostosowaniach § 37 ust 3. Uczeń (słuchacz) chory lub niesprawny czasowo może przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach odpowiednich ze względu na jego stan zdrowia, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia wydanego przez lekarza. W przypadkach losowych dokumenty uprawniające do dostosowania warunków lub form egzaminu rodzice (prawni opiekunowie) mogą przedstawić w terminie późniejszym niż 15 października, niezwłocznie po ich otrzymaniu.

13 Dostosowania warunków egzaminacyjnych
wydłużenie czasu pracy nauczyciel wspomagający pisanie na komputerze głośne odczytanie tekstów dłuższych niż 250 słów Osobna sala/osobne sale dla korzystających z pomocy nauczyciela wspomagającego lub korzystających z urządzeń, które mogą zakłócać pracę innych.

14 nauczyciel wspomagający
egzamin musi odbywać się w oddzielnej sali musi być rejestrowany (NIE przy pomocy telefonu komórkowego, nie wolno go wnosić na egzamin) nośnik z nagraniem należy opisać (kod szkoły, kod ucznia, numer PESEL, rodzaj zestawu) arkusz dla nauczyciela wspomagającego jest pakowany razem z arkuszem dla zdającego lub pochodzi z rezerwy Nie wykonujemy kserokopii arkusza dla nauczyciela wspomagającego!!!

15 Podstawą oceny jest wydruk.
pisanie na komputerze komputer połączony z drukarką, bez dostępu do Internetu na pierwszej stronie arkusza członek zespołu nadzorującego umieszcza adnotację „Odpowiedzi zdającego znajdują się na wydruku komputerowym” lub „Odpowiedzi zdającego znajdują się w arkuszu i na wydruku komputerowym” zdający przekazuje swoje odpowiedzi w formie wydruku zestaw i wydruk pakujemy do jednej koperty Podstawą oceny jest wydruk.

16 głośne odczytanie dłuższych tekstów
w oddzielnej sali w sali może być więcej niż jeden zdający członek ZN odczytuje jeden raz głośno wszystkie teksty dłuższe niż 250 słów czas rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem zapisujemy po skończeniu czytania informacja o tekstach do odczytania znajduje się na stronie tytułowej arkusza

17 Laureaci § Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych […] organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. 2. Zwolnienie ucznia ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w ust. 1, jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.

18 Organizacja i przebieg egzaminu
Ilość arkuszy zamówiona dla szkoły w Panelu Dyrektora w zakładce Zgłoszenia uczniów , Szczegóły zamówienia na arkusze. Panel z listą zdających otwarty do dnia egzaminu. Można nanosić zmiany. Należy zwrócić uwagę na zapotrzebowanie na arkusze (jeśli braknie, można wykorzystać rezerwę). Kontakt z Krzysztofem Mirowskim Kierownikiem WOA w celu domówienia arkuszy oraz ustalenia sposobu odbioru. tel. 42  lub 605 435 598 (nie wcześniej niż na 10 dni przed sprawdzianem/egzaminem)

19 Organizacja i przebieg egzaminu
PZSE w obecności innego członka tego zespołu odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi. Sprawdza, czy nie została ona naruszona. Odbioru może dokonać pisemnie przez niego upoważniony członek SZE w obecności innego członka SZE(Załącznik nr 11) Sprawdza zgodność przesyłki z zapotrzebowaniem i wykazem zawartości przesyłki Ilość arkuszy zamówiona dla szkoły w Panelu Dyrektora w zakładce Zgłoszenia uczniów , Szczegóły zamówienia na arkusze Następnie zabezpiecza materiały egzaminacyjne przed nieuprawnionym ujawnieniem.

20 Organizacja i przebieg egzaminu
Jeśli paczki z materiałami egzaminacyjnymi są naruszone lub ich zawartość nie jest zgodna z zapotrzebowaniem na zestawy egzaminacyjne, należy niezwłocznie powiadomić o tym Dyrektora OKE. Dyrektor OKE informuje o dalszym postępowaniu. tel. 42  lub kom. 605 435 598

21 Organizacja i przebieg egzaminu
Jeżeli liczba zestawów rezerwowych jest niewystarczająca do przeprowadzenia egzaminu, PZSE powiadamia dyrektora OKE, który w porozumieniu z dyrektorem CKE podejmuje decyzję co do dalszego przebiegu egzaminu. Zdający czekają na decyzję, nie opuszczając sali egzaminacyjnej. Nie wykonuje się kserokopii zestawów egzaminacyjnych!

22 Zadania zespołu nadzorującego egzamin
PZN, w obecności przedstawicieli zdających (2 uczniów), odbiera od PSZE materiały egzaminacyjne: odpowiednią liczbę i rodzaj zestawów egzaminacyjnych osobno do pracy z każdym zestawem egzaminacyjnym w danym dniu odpowiednie płyty CD do arkusza z języka obcego listę zdających w danej sali przygotowaną przez OKE druk protokołu przebiegu egzaminu w danej sali (Zał. nr 8) naklejki z kodem kreskowym zwrotne koperty do spakowania prac egzaminacyjnych.

23 Miejsce i warunki przeprowadzania egzaminu
numer miejsca

24 Przygotowując salę zapewniamy
osobny stolik dla każdego ucznia (stoliki ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy) właściwą liczbę krzeseł właściwe nagłośnienie (egzamin z języka obcego) zegar widoczny dla wszystkich zdających tablicę (planszę) do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia egzaminu kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia (słuchacza) i jego numerem PESEL zapasowe przybory do pisania i rysowania

25 Zadania zespołu nadzorującego egzamin
Przewodniczący zespołu nadzorującego (PZN) odbiera od PSZE informację o uczniach : mających zaświadczenie lekarskie o konieczności przyjmowania leków lub zjedzenia posiłku w trakcie egzaminu i przestrzega tych zaleceń uprawnionych do dostosowania warunków i form egzaminu piszących egzamin w danej sali i warunkach, jakie powinny zostać im zapewnione, a przed egzaminem sprawdza, czy te warunki zostały spełnione

26 Zadania zespołu nadzorującego egzamin
PZN odpowiada za to, aby podczas egzaminu w sali znajdowali się wyłącznie zdający przydzieleni do danej sali, członkowie zespołu nadzorującego oraz – ewentualnie – obserwatorzy nie opuszcza sali egzaminacyjnej w czasie trwania egzaminu; w sytuacjach szczególnych, gdy musi opuścić salę – swoje obowiązki powierza członkowi zespołu nadzorującego; fakt ten odnotowuje w protokole przebiegu egzaminu

27 Zadania zespołu nadzorującego egzamin
PZN przypomina zdającym o konieczności sprawdzenia kompletności zestawu o sposobie kodowania o obowiązku zapoznania się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza. PZN dwukrotnie przypomina zdającym o konieczności zaznaczenia odpowiedzi na karcie odpowiedzi: pierwszy raz – przed przystąpieniem do rozwiązywania zadań, drugi raz – na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem egzaminacyjnym

28 Zadania zespołu nadzorującego egzamin
PZN odpowiada za to, by członkowie zespołu nadzorującego w czasie trwania egzaminu zachowali ciszę nie chodzili po sali bez wyraźnego powodu nie zaglądali do prac zdających w inny sposób nie zakłócali ich pracy

29 Zadania zespołu nadzorującego egzamin
W uzasadnionej sytuacji PZN zezwala zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami (z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej). Jeżeli zdający zgłasza zakończenie pracy wcześniej niż na 10 minut przed zakończeniem czasu przeznaczonego na pracę z zestawem – przed odebraniem jego zestawu egzaminacyjnego przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy uczeń (słuchacz) zaznaczył odpowiedzi na karcie odpowiedzi.

30 Usterka płyty CD Od roku szkolnego 2012/2013 teksty do poszczególnych zadań są nagrane na płycie CD jako odrębne ścieżki: Odtwarzacze CD automatycznie przechodzą do kolejnej ścieżki; podział nagrania na poszczególne ścieżki ma jedynie ułatwić przejście do odpowiedniego zadania w przypadku wystąpienia usterki płyty CD. arkusz na poziomie podstawowym Ścieżka 1. – wstęp oraz zadanie 1 Ścieżka 2 – zadanie 2. Ścieżka 3. – zadanie 3. arkusz na poziomie rozszerzonym

31 Usterka płyty CD Jeżeli usterka płyty CD wystąpiła po rozpoczęciu nagrania do zadania 1., PZN: zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia przerwy związanej z wymianą płyty CD, wymienia płytę CD na rezerwową, zapisuje na tablicy czas zakończenia przerwy związanej z wymianą płyty CD oraz nowy czas zakończenia pracy z arkuszem, wydłużając go odpowiednio, przechodzi do ścieżki odpowiadającej numerowi zadania, podczas którego wystąpiła usterka płyty CD i odtwarza nagranie.

32 Nadruk na kopertach bezpiecznych

33 S- -132 Symbol rodzaju arkusza:
1 – dla ucznia bez dysfunkcji, ucznia z dysleksją rozwojową 4 – dla ucznia słabowidzącego 5 – dla ucznia słabowidzącego 6 – dla ucznia niewidomego 7 – dla ucznia niesłyszącego/ucznia słabosłyszącego 8 – dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 33

34 G - -132 Symbol części egzaminu lub symbol języka obcego:
H – część humanistyczna M – część matematyczno-przyrodnicza A – język angielski N – język niemiecki R – język rosyjski F – język francuski E – język hiszpański W – język włoski 34

35 G - -132 Symbol zakresu egzaminu lub poziomu egzaminu z języka:
GH-H – część humanistyczna - historia i WOS GH-P – część humanistyczna - język polski GM-P – część matematyczno-przyrodnicza - przyroda GM-M – część matematyczno-przyrodnicza - matematyka egzamin z języka obcego: P – poziom podstawowy R – poziom rozszerzony np. GA-P część trzecia z języka angielskiego poziom podstawowy 35

36 G - -132 Symbol rodzaju arkusza:
1 – dla ucznia bez dysfunkcji, ucznia z dysleksją rozwojową 4 – dla ucznia słabowidzącego 5 – dla ucznia słabowidzącego 6 – dla ucznia niewidomego 7 – dla ucznia niesłyszącego/ucznia słabosłyszącego 8 – dla ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim 36

37 G Symbol sesji: rok 2013 rok 2013 sesja 2 (główna) 37

38 GM-P7-132 M – część matematyczno-przyrodnicza P – zakres – przyroda
PRZYKŁAD: GM-P7-132 M – część matematyczno-przyrodnicza P – zakres – przyroda 7 – arkusz dla uczenia niesłyszącego/ucznia słabo słyszącego 132 – sesja 2 w roku 2013 38

39 Obserwacje

40 Zwiększamy ilość obserwacji
Obserwacje Obserwator z OKE bez upoważnienia na podstawie legitymacji służbowej. Zwiększamy ilość obserwacji

41 W czasie tegorocznej sesji egzaminacyjnej, szczególnej kontroli podlegać będzie miedzy innymi:
zasadność dostosowania form i warunków przeprowadzenia egzaminu do specyficznych potrzeb edukacyjnych zdającego prawidłowość powoływania zespołów nadzorujących Do punktu redystrybucji należy dostarczyć także protokoły przebiegu egzaminu z poszczególnych sal.

42 Na co zwrócić uwagę? Najczęściej występujące problemy
Zmiany w zestawie gimnazjalnym z matematyki / e-ocenianie Niesamodzielność

43 Najczęściej występujące problemy
zaklejenie wersji arkusza brak naklejki (jeżeli naklejka jest jedna priorytetem jest karta odpowiedzi) odpowiedzi w brudnopisie

44

45

46 Błędy na karcie odpowiedzi utrudniające przypisanie wyniku zdającemu:
Numer pesel inny niż na naklejce Kod inny niż wpisany przez zdającego Brak naklejki w wyznaczonym miejscu

47

48 razem 13 naklejek w egzaminie gimnazjalnym
Naklejki z indywidualnym kodem ucznia w formie numeru PESEL na trzy części egzaminu w trzeciej klasie gimnazjum razem 13 naklejek w egzaminie gimnazjalnym dodatkowe naklejki na punktach ROKE w 1-szym dniu

49

50 TT TN NT NN

51

52 Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.

53 Przykładowe arkusze Zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane.

54 Zmiany w zestawie gimnazjalnym z matematyki
Dostali Państwo 10 naklejek dla każdego ucznia, w pierwszym dniu o

55 Zmiany w zestawie gimnazjalnym z matematyki E-ocenianie
Ze względu na e-ocenianie w tym roku format arkusza gimnazjalnego z matematyki został zmieniony. Środkowe strony są przeznaczone na rozwiązania zadań otwartych. Na pierwszej z tych stron jest wyznaczone miejsce na wpisanie kodu ucznia i numeru PESEL oraz umieszczenie naklejki. Na trzeciej stronie tylko kod. Środkowe strony (stanowi je złożona na pół karta A3) zdający wyrywa i po rozwiązaniu wkłada w środek arkusza. Zapisy rozwiązań zadań otwartych nie mogą „wyjść” poza ramkę. Dostali Państwo 10 naklejek dla każdego ucznia, w pierwszym dniu o

56 Zapisy na marginesie poza ramką nie będą oceniane

57

58

59

60 Niesamodzielność Obecnie są już ogólnodostępne urządzenia (w stosunkowo niskiej cenie) umożliwiające kopiowanie i przesyłanie obrazów czy filmów. Od czujności i reakcji zespołu nadzorującego zależy czy zostaną wniesione i wykorzystane na sali egzaminacyjnej.

61 Dziękujemy za uwagę  Joanna Kowalska
tel. (42) , kom Andrzej Chruściany tel. (42) , kom Wydział Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Maturalnych


Pobierz ppt "SESJA EGZAMINACYJNA w 2013 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google