Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka ul. BernardaWały 4 41-412 Mysłowice.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka ul. BernardaWały 4 41-412 Mysłowice."— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka ul. BernardaWały 4 41-412 Mysłowice

2 W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą: a) Szkoła Podstawowa Nr 8 Specjalna (wiek 6-18 lat) b) Gimnazjum Specjalne (18-21 lat) c) Zasadnicza Szkoła Zawodowa (do 23 lat) d) Szkoła Przysposabiająca do Pracy (do 24 lat) e) Oddział Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka (0- rozpoczęcia nauki w szkole)

3 małych, realizujących wwrd (1-3 w grupie), starszych upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim (10-16 osób w klasie), umiarkowanym (6-8 osób w klasie), znacznym i głębokim (2-4 osób w grupie), autystycznych i z Zespołem Aspergera (2-4 osób w klasie). Szkoła jest placówką dla dzieci:

4 Uczniom niesłyszącym lub słabosłyszącym, niewidomym lub słabo widzącym, z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją), z upośledzeniem umysłowym, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera), z niepełnosprawnościami sprzężonymi można wydłużyć etap kształcenia. Uczniom, o których mowa w powyżej, w cyklu edukacyjnym etap kształcenia można wydłużyć tylko raz i o jeden rok. Uczniowie, którym wydłuża się etapy kształcenia, muszą posiadać orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną. Uczniowie, którym wydłużono etap kształcenia, nie podlegają w roku, w którym wydłużono im cykl edukacyjny, klasyfikacji rocznej lub końcowej.

5 1. Podniesienie poziomu wyników sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych w szkole podstawowej i gimnazjum. 2. Przystępowanie Uczniów ZSZ do egzaminów zewnętrznych potwierdzających kwalifikacje zawodowe. 3. Ograniczenie absencji uczniów Zespołu Szkół Specjalnych 4. Zapewnienie bezpiecznego pobytu ucznia na terenie szkoły 5. Tworzenie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

6

7 1. Szkoła jest wspólnotą nauczycieli, uczniów i rodziców. 2. Nauczyciele mają odpowiednią wiedzę i umiejętności pozwalające radzić sobie z przejawami agresji. 3. Wszyscy szanujemy siebie nawzajem i nie jesteśmy wobec siebie agresywni. 4. Nie używamy aktów przemocy. Nagradzamy dobre przykłady poszanowania godności człowieka. 5. Zawsze reagujemy na każdy przejaw przemocy i agresji 6. Mamy sojuszników. Szkoła współpracuje ze środowiskiem przy podejmowaniu działań profilaktycznych. 7. Rodzice są z nami. Współpracują ze szkołą tworząc system przeciwdziałania przemocy.

8 Kształcenie dzieci z upośledzeniem umysłowym stopniu lekkim-  realizacja podstawy programowej dostosowanej do potrzeb i możliwości uczniów, tożsamej ze szkołami masowymi,  udział w egzaminach zewnętrznych,  12 godzin rewalidacji indywidualnej na klasę, w jej ramach zajęcia prowadzone przez specjalistów oraz wyrównywanie braków w realizacji podstawy programowej.

9 Kształcenie dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym oraz głębokim- realizacja dostosowanej podstawy programowej, zajęcia rewalidacyjne w wymiarze 10 godzin na oddział, specjalistyczne i doskonalące techniki szkolne Kształcenie dzieci autystycznych oraz dzieci z zespołem Aspergera- realizacja dostosowanej podstawy programowej

10 Oferujemy wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia pierwszych sygnałów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia nauki w szkole. W ramach zajęć proponujemy pomoc: pedagoga - oligofrenopedagoga, tyflopedagoga, surdopedagoga, psychologa, logopedy, dogo i hipoterapeuty terapeuty SI fizjoterapeuty Wymiar godzin zajęć - od 4 do 8 na miesiąc

11 Hipoterapię Dogoterapię Felinoterapię Logopedię Hydroterapię Terapię słuchu Terapię widzenia Terapię behawioralną EEG Biofeedback Terapię SI

12 Koło ekologiczne Koło informatyczne Koło małych form teatralnych Koło turystyczne Zajęcia sportowe Warsztaty plastyczne


Pobierz ppt "Zespół Szkół Specjalnych im. Janusza Korczaka ul. BernardaWały 4 41-412 Mysłowice."

Podobne prezentacje


Reklamy Google