Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Opracowanie: Maria Rusin Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Opracowanie: Maria Rusin Kuratorium Oświaty w Rzeszowie."— Zapis prezentacji:

1 1 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Opracowanie: Maria Rusin Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

2 2 Uczeń niepełnosprawny to - w rozumieniu przepisów oświatowych - uczeń posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez zespół orzekający działający, w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

3 3 Art. 71b ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Kształceniem specjalnym obejmuje się dzieci i młodzież (.........) wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kształcenie to może być prowadzone w formie nauki w szkołach ogólnodostępnych, szkołach lub oddziałach integracyjnych, szkołach lub oddziałach specjalnych i ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5.

4 4 Kształcenie specjalne Szkoły specjalne Szkoły integracyjne (z oddziałami integracyjnymi) Szkoły ogólnodostępne (masowe, powszechne) Zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze (indywidualne, zespołowe) Uczniowie niepełnosprawni: niewidomi słabo widzący niesłyszący słabosłyszący niepełnosprawni ruchowo upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim upośledzeni umysłowo w stopniu umiarkowanym lub znacznym upośledzeni umysłowo w stopniu głębokim autystyczni z zaburzeniami zachowania, zagrożeni uzależnieniem niepełnospranościami sprzężonymi (przewlekle chorzy)

5 5 Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej (masowej) Rodzice ucznia składają u dyrektora szkoły wniosek o zorganizowanie kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem ppp o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor szkoły organizuje kształcenie specjalne, zapewniając uczniowi: - dostosowanie wymagań do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych - indywidualne zajęcia rewalidacyjne (w porozumieniu z organem prowadzącym) prowadzone przez odpowiednich specjalistów - możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego - odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt - likwidację barier architektonicznych Dyrektor zapewnia ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczną rodzicom i nauczycielom.

6 6 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 199 poz. 2046) § 6. 1. Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w § 4 ust. 1pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, z zastrzeżeniem ust. 2 i3.

7 7 Spos ó b organizacji kształcenia i wychowania uczni ó w z r ó żnymi stopniami upośledzenia umysłowego

8 8 Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej (masowej) Rodzice ucznia składają u dyrektora szkoły wniosek o zorganizowanie kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem ppp o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor szkoły organizuje kształcenie specjalne, zapewniając uczniowi: - dostosowanie wymagań do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych - indywidualne zajęcia rewalidacyjne (w porozumieniu z organem prowadzącym) prowadzone przez odpowiednich specjalistów - możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego - odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt - likwidację barier architektonicznych Dyrektor zapewnia ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczną rodzicom i nauczycielom.

9 9 § 2 ust. 10 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dyrektor szkoły, z wyjątkiem szkoły specjalnej, w uzgodnieniu z organem prowadzącym, przydziela dodatkowe godziny na prowadzenie indywidualnych zajęć rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnymi.

10 10 § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych W szkolnym planie nauczania należy dodatkowo uwzględnić dla uczniów niepełnosprawnych, w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczniów (….) następujące zajęcia rewalidacyjne: 1)korekcyjne wad postawy, 2)korekcyjne wad wymowy, 3)orientacji przestrzennej i poruszania się, 4)nauki języka migowego lub innych alternatywnych metod komunikacji, 5)inne, wynikające z programów rewalidacji.

11 11 Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej (masowej) Rodzice ucznia składają u dyrektora szkoły wniosek o zorganizowanie kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem ppp o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor szkoły organizuje kształcenie specjalne, zapewniając uczniowi: - dostosowanie wymagań do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych - indywidualne zajęcia rewalidacyjne (w porozumieniu z organem prowadzącym) prowadzone przez odpowiednich specjalistów - możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego - odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt - likwidację barier architektonicznych Dyrektor zapewnia ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczną rodzicom i nauczycielom.

12 12 § 3 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych.

13 13 Organizacja kształcenia specjalnego w szkole ogólnodostępnej (masowej) Rodzice ucznia składają u dyrektora szkoły wniosek o zorganizowanie kształcenia specjalnego wraz z orzeczeniem ppp o potrzebie kształcenia specjalnego. Dyrektor szkoły organizuje kształcenie specjalne, zapewniając uczniowi: - dostosowanie wymagań do jego indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych - indywidualne zajęcia rewalidacyjne (w porozumieniu z organem prowadzącym) prowadzone przez odpowiednich specjalistów - możliwość wydłużenia etapu edukacyjnego - odpowiednie pomoce dydaktyczne i sprzęt - likwidację barier architektonicznych Dyrektor zapewnia ponadto pomoc psychologiczno-pedagogiczną rodzicom i nauczycielom.

14 14 Podstawy prawne organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej Art.. 1 pkt 4 i 5a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. nr 67, poz.329 ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. nr 11, poz. 114)

15 15 INNE REGULACJE PRAWNE

16 16 Art. 14 ust. 1a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty W przypadku dzieci zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 6 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat. Obowiązek szkolny tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 10 lat.

17 17 Art. 17 ust. 3a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty Obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie art.. 71b bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami albo zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice.

18 18 WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

19 19 W przedszkolach i szkołach podstawowych, w tym specjalnych, oraz w ośrodkach, o których mowa w art. 2 pkt 5, a także w publicznych poradniach psychologiczno- pedagogicznych, w tym w poradniach specjalistycznych, mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole, prowadzonego bezpośrednio z dzieckiem i jego rodziną. Art. 71b ust. 2a ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

20 20 SZKOŁY INTEGRACYJNE ORAZ Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI Tworzenie oddziałów integracyjnych: -15 – 20 uczniów w oddziale, w tym 3 -5 uczniów niepełnosprawnych -Zatrudnienie dodatkowo nauczycieli posiadających specjalne przygotowanie pedagogiczne oraz specjalistów prowadzących zajęcia rewalidacyjne (pedagodzy specjalni, logopedzi, psycholodzy…) -Nauczyciel wspomagający -Zatrudnienie pomocy nauczyciela dla uczniów (w uzasadnionych przypadkach). -Zorganizowanie zajęć rewalidacyjnych -Zapewnienie odpowiednich warunków lokalowych, sprzętu i pomocy dydaktycznych

21 21 ODDZIAŁY SPECJALNE W SZKOŁACH OGÓLNODOSTĘPNYCH Oddziały tworzy się dla uczniów z jednym, określonym rodzajem niepełnosprawności Liczba uczniów w klasie powinna być zgodna z określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Nauczanie organizowane jest analogicznie jak w danego typu szkole specjalnej (plany nauczania, programy, zasady oceniania, podręczniki) Konieczne jest zatrudnienie nauczycieli – pedagogów specjalnych oraz nauczycieli z kwalifikacjami do prowadzenia zajęć rewalidacyjnych. Zatrudnia się pomoc nauczyciela – w określonych przypadkach.

22 22 SZKOLNICTWO SPECJALNE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W województwie podkarpackim funkcjonuje 27 placówek kształcenia specjalnego. Są to placówki (Specjalne Ośrodki Szkolno-Wychowawcze i Zespoły Szkół Specjalnych) dla uczniów: -Z upośledzeniem umysłowym -Niesłyszących i słabo słyszących (SOSW Nr 2 w Przemyślu) -Niepełnosprawnych ruchowo i przewlekle chorych (SOSW Nr 3 w Przemyślu) -Leczonych w szpitalach i sanatoriach (ZSS w Rymanowie, ZS przy Szpitalu Wojewódzkim Nr 2 w Rzeszowie, SP Nr 9 w Przemyślu) -Z zaburzeniami zachowania i niedostosowanych społecznie (ZPOWiR w Lubaczowie)


Pobierz ppt "1 Uczeń niepełnosprawny w szkole ogólnodostępnej Opracowanie: Maria Rusin Kuratorium Oświaty w Rzeszowie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google