Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na opiekę kardiologiczną w 2004 r. Warszawa, czerwiec 2005 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na opiekę kardiologiczną w 2004 r. Warszawa, czerwiec 2005 r."— Zapis prezentacji:

1

2 Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na opiekę kardiologiczną w 2004 r. Warszawa, czerwiec 2005 r.

3 Refundacja leków kardiologicznych w 2004 r. Leki kardiologiczne są drugą co do wartości grupą leków, na której refundację przeznaczane są największe nakłady NFZ – ponad 972 mln zł (16,49% ogólnej kwoty refundacji) W roku 2004 objęto refundacją ponad 115 mln opakowań o łącznej wartości ponad 2 mld zł

4 Refundacja leków kardiologicznych w 2004 r. Największy udział w grupie leków kardiologicznych miały: a)C10 - leki obniżające poziom cholesterolu i trójglicerydów – inhibitory reduktazy HMG-CoA, fibraty i środki wiążące w jelicie kwasy żółciowe (blisko 35% ogólnej kwoty refundacji leków kardiologicznych) b)C09 – inhibitory konwertazy w systemie renina – angiotensyna (ACE) – inhibitory ACE (blisko 21%) c)C01 - leki nasercowe w tym glikozydy nasercowe, antyarytmiczne, środki adrenergiczne i dopaminergiczne, nasercowe leki rozszerzające naczynia – nitraty organiczne (ponad 11%)

5

6

7 Programy terapeutyczne w kardiologii Prewencja wtórna powikłań niedokrwiennych z uniesieniem odcinka ST u chorych poddanych angioplastyce wieńcowej przy użyciu ABCIXIMABU – stałe zwiększanie nakładów na realizację programu w 2004 r. – 31 758 341 zł w 2005 r. – 37 953 890 zł

8 Opieka kardiologiczna w 2004 r. Łączna wartość kontraktów w oddziałach kardiologicznych i ambulatoryjnej opiece specjalistycznej zamknęła się kwotą ponad 1 127 465 tys. złotych Ok. 9,6% stanowiły umowy na usługi w ramach lecznictwa ambulatoryjnego, zaś pozostała część, tj. prawie 90,4% środków finansowych, przeznaczona była na hospitalizację w szpitalach Na hospitalizację dzieci w oddziałach o profilu kardiologia dziecięca przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości ok. 41 459 tys. zł

9 Kontrakty w typach poradni w 2004 r. poradnie kardiologiczne konsumują prawie 95 240 tys. złotych (88,5% wszystkich kontraktów zawartych w ramach specjalności „kardiologia”) w AOS poradnie kardiologiczne dla dzieci – ok. 9 612 tys. zł (8,9% wszystkich zaplanowanych wydatków określonych j.w.) poradnie wad serca - blisko 307 tys. zł. (niespełna 0,3% wszystkich zawartych kontraktów, j.w.) poradnie nadciśnienia tętniczego – ok. 1 462 tys. zł. (1,3% - analogicznie jak wyżej) poradnie zaburzeń rytmu serca - około 992 tys. zł. (0,9% w stosunku do kwoty 107 593 tys. złotych)

10 Kontrakty w oddziałach szpitalnych w 2004 r. oddziały kardiologiczne – hospitalizacja - prawie 1 007 437 tys. zł (98,8% wielkości środków finansowych, które miały być wydatkowane - zgodnie z podpisanymi kontraktami - na lecznictwo kardiologiczne łącznie w oddziałach szpitalnych (bez oddziałów dziecięcych)), oddziały kardiologiczne – hospitalizacja jednodniowa - ponad 12 435 tys. zł (1,2% środków finansowych określonych jak wyżej) oddziały kardiologiczne dla dzieci – hospitalizacja - ok. 41 459 tys. zł (ok. 4,1% środków finansowych w stosunku do kwot kontraktów podpisanych w oddziałach dla dorosłych)

11

12

13

14 Wartość zrealizowanych procedur związanych z ostrymi zespołami wieńcowymi w 2004 r. KODŚWIADCZENIE ZDROWOTNE waga punkt u Wartość 506000000966 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE - DIAGNOSTYKA, LECZENIE PODSTAWOWE - FARMAKOTERAPIA, HOSPITALIZACJA 220 174 073373 874 329,69 506000000971 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE - LECZENIE PRZY POMOCY ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ Z ZAŁOŻENIEM STENTU / STENTÓW 700 28 648198 572 869,76 506000000967 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE - LECZENIE PRZY POMOCY ANGIOPLASTYKI WIEŃCOWEJ BALONOWEJ 300 4 76114 023 054,24 506000000492 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE - ZAŁOŻENIE KONTRAPULSACJI WEWNĄTRZAORTALNEJ 360 7182 559 806,96 506000000959 OSTRE ZESPOŁY WIEŃCOWE - LECZENIE PRZY POMOCY STYMULACJI ENDOKAWITARNEJ 60 3 6132 111 889,06 razem211 813591 141 949

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Najczęstsze przyczyny hospitalizacji w 2004 r.

27 Najczęstsze przyczyny hospitalizacji na oddziałach kardiologicznych w 2004 r. Liczba

28 Programy profilaktyczne kardiologiczne w NFZ program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób układu krążenia – realizowany od 1 lipca 2004 r. badania przesiewowe dla osób w wieku 35-55 lat parametry oceniane w programie: ciśnienie tętnicze krwi, poziom glukozy na czczo, cholesterol całkowity, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, trójglicerydy, wskaźnik BMI.

29 Badania przesiewowe – wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych W wyniku realizacji programu: przebadano 212 818 osoby z grupy wiekowej 35-55 lat wydatkowano na ten cel 9.738.635,30 zł u 21131 osób rozpoznano choroby układu krążenia jednostkowy koszt wyłonienia z badanej populacji osoby chorej wyniósł ok. 460 zł. średni roczny koszt leczenia w poradni kardiologicznej (przy założeniu, że pacjent zgłasza się co 3 miesiące, a średnia cena porady kardiologicznej wynosi 23,60 zł) wynosi ok. 100 zł  kwota refundacji przez NFZ leków wynosi ok.120 zł  roczny koszt leczenia pacjenta w trybie ambulatoryjnym wynosi ok. 220 zł

30 Badania przesiewowe – wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych Prawidłowo leczony pacjent może przez wiele lat uniknąć konieczności hospitalizacji, której średni koszt z powodu chorób układu krążenia wynosi 1710 zł Kwota ta pozwala na zapewnienie ambulatoryjnej opieki nad pacjentem przez prawie 8 lat Pacjenci, którzy zastosują się do zaleceń dotyczących trybu życia, mogą za pomocą diety czy zwiększonego wysiłku fizycznego obniżyć nieprawidłowe parametry wskaźników ocenianych w programie do stopnia, w którym nie jest konieczna farmakoterapia.

31 Porozumienie pomiędzy NFZ i Śląskim Centrum Chorób Serca Zawarte 26. kwietnia 2005 r. dla umożliwienia rozpoznawania potrzeb zdrowotnych w zakresie optymalizacji postępowania ze świadczeniobiorcami z ostrymi zespołami wieńcowymi Przedmiot Porozumienia - ustalenie zasad współpracy w zakresie Programu Ogólnopolskiego Rejestru Ostrych Zespołów Wieńcowych

32 Przedmiot Porozumienia - zadania Po stronie Funduszu: –skompletowanie danych uzyskanych od świadczeniodawców –sprawdzenie danych pod względem poprawności formalnej i merytorycznej –okresowe przesyłanie danych (droga elektroniczna) do Centrum, po zakończeniu okresu sprawozdawczego

33 Przedmiot Porozumienia - zadania Po stronie Centrum: –konsolidacja i archiwizacja danych uzyskanych za pośrednictwem Funduszu –przetwarzanie danych i opracowywanie raportów –okresowe przekazywanie raportów i analiz do Centrali Funduszu i oddziałów wojewódzkich NFZ oraz w razie potrzeby na wniosek Funduszu lub Ministra Zdrowia


Pobierz ppt "Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na opiekę kardiologiczną w 2004 r. Warszawa, czerwiec 2005 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google